Главная Содержание монографий Транспортно-логістичний комплекс регіону - інтеграційні процеси. Павлов В.І., Бортнік С.М. Від. ред. М.І.Долішній (2005, 256с.)

Вопрос-ответ

Каковы особенности механистического естествознания и его методологии Хронологически период классического естествознания, а значит, становление...
Как ученые объясняют природу философии науки Современные западные ученые предполагает различение той или иной ориентации философии науки, к примеру,...
Каковы особенности мифологического, художественно-образного и религиозного познания Важную роль, особенно на начальном этапе истории человечества,...
Что такое каноны индукции Индуктивные методы установления причинных связей — это индукции каноны (правила индуктивного исследования Бэкона—Милля). а)...

Разместить рекламу на сайте

Транспортно-логістичний комплекс регіону - інтеграційні процеси. Павлов В.І., Бортнік С.М. Від. ред. М.І.Долішній (2005, 256с.)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Содержание монографий (логистика, транспорт)
02.11.2011 14:14

Посилання

Павлов В.І., Бортнік С.М. Транспортно-логістичний комплекс регіону: інтеграційні процеси: Монографія. // Відповідальний редактор М.І.Долішній. - Луцьк: Надстир'я, 2005. - 256 с. 

Анотація

У монографії розглядаються теоретичні, методичні і практичні аспекти формування та розвитку регіональної транспортно-логістичної системи в умовах активізації інтеграційних процесів. Проведена діагностика транспортного комплексу регіону, визначені організаційно-економічні засади підвищення ефективності його функціонування в контексті розвитку транскордонного співробітництва.

Робота розрахована на наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, керівників і спеціалістів владних та підприємницьких структур, широке коло читачів.

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

ЗМІСТ

 

Перелік умовних скорочень

4

Вступ

5

РОЗДІЛ 1 Теоретико-методологічні основи дослідження функціонування транспортно-логістичних систем

 

1.1 Теоретико-аналітичне узагальнення підходів до визначення понять «логістика» та «логістична система»

9

1.2 Особливості та тенденції сучасного розвитку логістичних систем

23

1.3 Методологічні аспекти формування регіональних транспортно-логістичних систем

40

РОЗДІЛ 2 Діагностика функціонування транспортного комплексу регіону

 

2.1 Загальна характеристика експортно-імпортних та транзитних вантажопотоків України

63

2.2 Оцінка результатів функціонування залізничного та автомобільного транспорту регіону

105

2.3 Визначення стану та перспектив розвитку регіональних вантажопотоків та суб'єктів транспортного обслуговування регіону

128

РОЗДІЛ 3 Організаційно-економічні основи підвищення ефективності функціонування транспортно-логістичної системи регіону

 

3.1 Концептуальні засади формування РТЛС управління вантажними перевезеннями в регіоні

161

3.2 Впровадження термінальної логістичної системи доставки вантажів регіону

178

3.3 Вдосконалення діяльності транспортно-складського комплексу «Інтерпорт Ковель»

206

Висновки

240

Використані джерела

244

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Авен О.И. и др. Оптимизация транспортных потоков /А.А.Воронов. - М.: Наука, 1985. - 168 с.

2. Аксенов И.Я. Единая транспортная система. - М.: Высшая школа, 1991. - 382 с.

3. Аксенов И.Я Транспорт: история, современность, перспективы, проблемы. - М.: Наука, 1985. - 176 с.

4. Альбеков А.У., Федька В.П., Митько О.А. Логистика коммерции. - РнД: Феникс, 2001. -512 с.

5. Анализ и прогнозирование развития экономики региона / Н.Д.Прокопенко и др. - К.:Наукова думка, 1991. - 228 с.

6. Андрійчук К., Дацків П. Транскордонні економічні зв'язки / Діловий вісник. - 1998. - №11 - с.6 - 7.

7. Бандман М.К. и др. Территориально - производственные комплексы: прогнозирование процесса формирования с использованием сетей Петри.- Новосибирск: Наука, 1990. - 303 с.

8. Банько В.Г., Говоров А.И. Современная технология товародвижения. К: Техника, 1989 - 189 с.

9. Безель В., Миротин Л. Оптимум для транспортно-складских систем / Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция (РИСК) - 1996. - с. 17 - 19.

10. Белорус О.Г. Механизм народнохозяйственной интеграции. - К.: Наукова думка, 1990. - 280 с.

11. Беляев В.М. Терминальные системы перевозок грузов автотранспортом. - М.: Транспорт, 1987. - 287 с.

12. Бенсон Д., Уайтхед Дж. Транспорт и доставка грузов - М.: Транспорт, 1990. - 279с.

13. Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы моделировании экономических систем - М.: Финансы и статистика, 2002. - 368 с.

14. Бережной В.И. Методам и модели логистического подхода к управлению автотранспортным предприятием. - Ставрополь: Изд-во СГТУ «Интеллект-сервис», 1997 - 338с.

15. Васильченко А.И. Согласование в транспортных системах. - М.: Наука, 1998.- 96 с.

16. Волинь у роки незалежності. Стастичний збірник. Ювілейне видання. - Луцьк: Надстир'я, 2001. - 384с.

17. Волинь: Погляд у майбутнє. - Луцьк: Ініціал, 2001. - 72 с.

18. Воробьев Ю.Л. Позиция Украины на Евро-Азиатском рынке транспортных услуг: проблемы и приоритеты. Труды Международной конференции "Транспорт - в XXI век. Транспортные перевозки в странах СНГ, Балтии, Европы и Ближнего Востока"/ - Одесса, 21-22 октября, 1998.

19. Вплив кризи на основні сектори економіки та зовнішню торгівлю України: Науково-аналітичне дослідження / В.М.Геєць, В.О.Точилін. - К.:НАН України, Інститут екон. прогнозування, 1999. - 203 с

20. Гаджинский A.M. Логистика. Учебник для высших и средних специальных учебных заведений. - М.: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 1998. - 228 с.

21. Гаджинский A.M. Основы логистики. Уч. пособие. - М.: ИВЦ "Маркетинг", 1996. - 124 с.

22. Галабурда В.Г.Оптимальное планирование грузопотоков. - М.: Транспорт, 1985. - 256 с.

23. Гассанова М.А. Транспорт в региональном народнохозяйственном комплексе. - М.:Наука, 1989. -96с.

24. Гончарук О.В. Экономическая эффективность транспортно-технологических систем. - М.: Наука, 1991.- 122 с.

25. Гордон М.П., Карнаухов С.Б. Логистика товародвижения. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1998. - 168 с.

26. Гриневецкий С.Р. Транспортные коридоры: перспективы для региона / Судоходство, 1998. - № 6 -7, С.7- 11.

27. Демичев Г.М., Абрамов С.Б., Хмельницкий А.Д. Развитие складского хозяйства: организация, управление, эффективность. - М.: Экономика, 1982. - 168 с.

28. Державна програма соціально - економічного розвитку Полісся на 1996 - 2010 р. (Волинська область) / Л.В.Мінін, С.І.Дорогунцов, А.Г.Чумаченко. - Київ - Луцьк: 1995. - 165 с.

29. Дерибас А.Т., Трихунков М.Ф. Экономическая эффективность контейнерных перевозок. - М.: Транспорт, 1974. - 64 с.

30. Джонсон Д., Вуд Д., Вордлоу Д., Мерфи П - мл. Современная логистика, 7-е изд. - М.: ИД "Вильяме", 2002. - 624 с

31. Димарчук СМ. Застосування логістичних концепцій товароруху в Україні та їх державна підтримка // Вісник Надіонального університету "Львівська політехніка", Логістика. Зб.наук.пр. - №416.-Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2001. - С 250 - 255.

32. Димарчук С.М. Логістика як система раціонального використання ресурсів підприємства // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону. Серія: "Структурна політика і трансформація". Зб.наук.пр. Випуск V, №2 - Луцьк: Надстир'я, 1999. - С 80 - 82.

33. Димарчук С.М. Логістична система управління та її взаємозв'язок з стратегією підприємства // Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Логістика. Зб.наук.пр. Випуск 390. - Львів: Вид-во Держ. ун-ту "Львівська політехніка", 2000.- С.  20 - 22.

34. Димарчук С.М. Особливості організації транспортно-логістичних систем інтермодальних вантажоперевезень // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Логістика. Зб.наук.пр,- №469.- Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2003.- С. 195 - 200.

35. Димарчук С.М. Передумови створення транспортно-складського центру в м. Ковель як необхідної складової сучасної транспортної системи України // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону. Серія."Трансформація, інтеграція та корпоратизація". Зб.наук.пр. Випуск VIII, №1 -Луцьк: Надстир'я, 2002. –С.102- 109.

36. Димарчук СМ. Проблеми використання транзитного потенціалу України та шляхи їх розв'язання // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональна політика сталого розвитку: принципи формування, механізми реалізації. Зб. наук. пр. - Вип. 5 (XXXVI) - НАН України, Інститут регіональних досліджень - Львів, 2002 -с 4875-499.

37. Димарчук С.М. Питання формування регіональний транспортно-логістичних систем // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону. Серія "Зайнятість, праця та соціальна інфраструктура". Зб.наук.пр. Випуск VIII, №3 - Луцьк:Надстир'я, 2002. - С. 163-170.

38. Димарчук СМ. Створення системи комплексного транспортного обслуговування: сучасний і перспективний ринок транспортних логістичних послуг // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Серія "Розвиток соціальної інфраструктури". Зб.наук.пр. Випуск VI, №3-Луцьк: Надстир'я, 2000. - С 86 - 92.

39. Димарчук С.М. Формування регіональних транспортних логістичних систем // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: Фінансова політика та інвестиції. Зб.наук.пр. Випуск VII, №3.- Луцьк: Надстир'я, 2001.-С. 36-44.

40. Єврорегіон «Буг»: Волинська область / За ред. Б.П. Клімчука, П.В. Луцишина, В.Й. Лажкіна. - Луцьк, 1997.

41. Єдін О. Транспортна політика в Україні./ Економіка України. - 2000. - №1 - с 24 - 34.

42. Ємець Г.С., Лендел М.А. Регіональний підхід до управління економічними процесами (на прикладі Закарпатської області). - К.: Наукова думка, 1992. - 145 с

43. Заенчик Л.Г., Шпильфогель В., Кабанов В.Г. Технология доставки товаров в международном автомобильном сообщении / Автошляховик України. - 2002., № 3, с - 14 - 17.

44. Заенчик Л.К., Кабаков В.К., Чистяков В.В. Информационно-аналитическая поддержка рынка транспортных услуг / Автошляховик України. - 1996. - № 1, с. 23 - 26.

45. Захаров К.В., Цыганок А.В., Бочарников В.П., Захаров А.К. Логистика, эффективность и риски внешнеэкономических операций. - К.: ИНЭКС, 2000. - 237с.

46. Информатизация и моделирование территориальных социально-экономических объектов. Ч. 1. - Новосибирск: Наука, 1990. - 130 с.

47. Информационная логистика / Т.А.Родкина - М.: "Экзамен", 2001.-288 с.

48. Іваницька Л.Л. Участь України у розвитку системи міжнародних транспортних коридорів як умова її прискореної інтеграції до світового ринку / Матеріали міжнародної науково-практичної конференцї "Ринок послуг комплексних транспортних систем та прикладні проблеми логістики. - К.: 2002. - с.248-256.

49. Інвестиційний ейтинг регіонів України у 1-му півріччі 2002 року. Економічні есе. - К.: Інститут реформ. - 2002. - 75 с.

50. Інвестиційний потенціал у логістиці / К.Е.Фесенко, Л.Г.Зайончик, М.П.Денисов, В.Г.Кабанов - К.: Науковий світ, 2002. - 258 с

51. Казанцева С.Б. Перевозка грузов: опыт ГДР по снижению потребностей в перевозках и сокращению транспортных издержек. - М.: Знание, 1990. - 63 с.

52. Кальченко А.Г. Основи логістики: Навчальний посібник. -К.:Товариство "Знання", КОО, 1999. - 135 с

53.  Кальченко А.Г. Логістика. Навч. Посібник. - К.-.КНЕУ, 2000. - 148 с.

54. Канторович Л.В. Проблемы эффективного использования и развития транспорта. - М.: Наука, 1989. - 304с

55. Карпінський Б. Транспортна система України в контексті європейської інтеграції/ Економіка України. - 1998. - №7 -17-23.

56. Клімчук Б.П., Луцишин Н.П., Луцишин П.В. Єврорегіон "Буг": концепція та стратегія розвитку: Монографія. -Луцьк: Ред. - вид.від. "Вежа" ВДУ ім. Л.Українки, 2002. - 416 с.

57. Козловский В.А., Козловская Э.А., Савруков Н.Т. Логистический менеджмент. - СПб.:Политехника, 1999. - 275 с.

58. Контейнерная транспортная система /Л.А.Коган и др. - М.: Транспорт, 1991.- 254 с

59. Корякин И.М. Транспортная политика Украины в свете международной политики / Посредник. - 1994. - № 34.

60. Кочетов Э.Г. Геоэкономика: освоевие мирового экономического пространства, - М.: БЕК, 1999.

61.  Крикавський Євген, Гринів Наталія, Таранський Ігор. Логістика та розвиток організації. - Львів.: Державний університет "Львівська політехніка", 1999. - 148 с

62. Крикавський Євген, Логістика. Навч.посібник. - Львів: Державний університет "Львівська політехніка", 1999. - 264 с.

63. Кугаевский А.А. Эффективность регионального транспортного комплекса (Методологические вопросы). - Новосибирск: Наука,1989. - 128 с

64. Лившиц В.Н. Системный анализ экономических процессов на транспорте. - М.: Транспорт, 1986. - 240 с

65. Литовка О.П., Новиков Э.А. Природно-ресурсный потенциал региональных социально-экономических комплексов. -Л.: Наука, 1990. - 128 с.

66. Логистика: Учеб. пособие / Под ред. Б.А.Аникина. - М.: ИНФРА - М, 1997. - 327 с.

67. Лохов А.Н. Организация контейнерных перевозок автомобильным транспортом. - М.: Транспорт, 1975. - 118 с.

68. Лохов А.Н. Организация управления на автомобильном транспорте. - М.:Наука,1987. - 287 с.

69. Лукинский B.C. Логистика автомобильного транспорта: концепция, методы, модели / В.С.Лукинский, В.И.Бережной, Е.В.Бережная и др. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 280 с.

70. Магамадов А.З. Координация работы различных видов транспорта. - М. Транспорт, 1982. - 176с.

71. Мате Э., Тиксье Д. Материально - техническое обеспечение деятельности предприятия /Пер. с фр. / Общая редакция B.C. Загашвили. - М.: А/О Издательская группа "Прогрес", 1993.

72. Методичні рекомендації щодо короткострокового прогнозування транспортної роботи / М.Ю.Гончаров, В.В.Вайда, Ю.М.Цветов, Д.Г.Шишко. - К.: Вид-во КМУЦА, 1999.-27 с.

73. Милославская С.В., Плужников К.И. Мультимодальные и интермодальные перевозки. - М.: Рос.Консульт., 2001. - 368 с.

74. Мильнер Б.З., Евенко Л.И., Раппорт B.C. Системный подход к организации управления. - М.: Экономика, 1983. - 224 с.

75. Миротин Л.Б. Эффективная логистика / Л.Б.Миротин, Ы.Э Ташбаев, О.Г.Порошина. - М.: Издательство "Экзамен", 2003. - 160 с.

76. Миротин Л.Б., Курганов В.М. Международные автомобильные перевозки. Учеб. пос. для вузов. - Тверь: ТТУ, 2000. - 225 с.

77. Миротин Л.Б., Ташбаев И. Логистические системы в технологии перевозочного процесса, основанные на логистике / Транспорт: наука, техника, управление  - 1993. -№ 2, с. 14 - 17.

78. Міжнародні автоперевезення: економічні та управлінські аспекти / О.С.Кузьмін. - Львів: 1999. - 203 с.

79. Неруш Ю.М. Коммерческая логистика: Учебник для вузов. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 168 с.

80. Неруш Ю.М. Снабжение и транспорт: эффективное взаимодействие. - М.: Экономика, 1990. - 74с.

81. Николайчук В.Е. Логистика в сфере распределения. - СПб.: Питер, 2002. - 160 с.

82. Николайчук В.Е. Логистика. - СПб.: Питер, 2002. - 160 с.

83. Новиков О.А., Уваров С.А. Коммерческая логистика: Учеб. пособие. - СПб УЭФ, 1995 - 110с.

84. Окландер М.А. Контуры экономической логистики. - К.: Наукова думка, 2000. - 174 с.

85. Окландер М.А. Маркетинг и логистика в предпринимательстве. - Одесса: АП НТиЭИ, 1996. - 104 с.

86. Олійник О. Дороги, які ми будуємо / Урядовий кур'єр, 1998. - 20 серпня.

87. Организация логистических систем для перевозок экспортно-импортный: грузов / Под ред А.В.Кириченко - СПб: ИПО "Базис", 2001. - 608 с

88. Организация международных контейнерных перевозок автомобильным транспортом. - К.: Техника, 1987. - 273 с.

89. Організація виробничих процесів на транспорті в ринкових умовах / Канарчук М.А. та ін. - К.:Логос,1999. -348 с.

90. Осипов В.Г. Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте (по материалам зарубежных источников). - М.:Знание,1978. - 64 с.

91. Основы логистики: Учеб. пособие /Под ред. Л.Б.Миротина и В.И.Сергеева. - М.: ИНФРА- М, 2000. -200 с.

92. Павлов В.І. Політика регіонального розвитку в умовах ринкової трансформації (теоретико-методологічні аспекти та механізми реалізації). - Луцьк: Надстир'я, 2000. - 580 с

93. Павлов В.І., Димарчук С.М. Місце та роль зовнішньоекономічної діяльності у реалізації товарної політики регіону // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону. Серія: "Товарна політика і маркетинг". Зб.наук.пр. Випуск V, №4 - Луцьк: Надстир'я, 1999. - С 14 - 26.

94. Панченко А.Я., Луцкер Г.Д., Киссельман Р.Н. Внедрение единых технологических процессов перевозок в транспортных узлах на основе отраслевой научно-технической программы. - К.: Знание, 1982. - 72 с.

95. Пащенко Ю. Розвиток міжнародного транспортного сполучення України / Економіка України. - 1999. - №5 - 47 - 55.

96. Пащенко Ю. Транспортна політика України / Економіка України. - 2001., №5 - с.38 - 43.

97. Плоткин Б.К. Основы логистики: Учеб. пособие. - Л.: ЛФЭИ, 1993. - 54 с.

98. Позднякова С. Стабилизация работы железнодорожного транспорта в условиях убыточности / Визнесинформ. -1999. - № 5 - 6 - с.64 - 69.

99. Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон: Закон України від 13 жовтня   1992 р. №2673 - XII // ВВРУ. - 1992. - 50. – С. 676.

100. Про залізничний транспорт: Закон України від 4 липня 1996 р. // Голос України - 13 вересня 1996 р. -№169.

101. Про запровадження єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України: Закон України від 4 листопада 1999 р. №1212 - XIV // Відомості Верховної Ради. - 1999. - №51, ст. 454. - с 1070-1071.

102. Про запровадження системи обліку, аналізу та прогнозування транзитних вантажопотоків: Постанова КМУ від 19 квітня 1999 р. №633 // Офіційний вісник. - 1999. - №16. - с. 73.

103. Про затвердження "Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу". Указ Президента України від 11 червня 1998 р. №615/98 //Офіційний вісник. -  1998. -№24. - 870 - с 4 - 9.

104. Про ратифікацію Угоди про принципи формування спільного транспортного простору і взаємодії держав - учасників СНД у галузі транспортної політики: Закон України від б жовтня 1999 р. №1126 - XIV // Відомості Верховної Ради. - 1999. - №48. - С т.417. с 1002.

105. Про спеціальну економічну зону "Інтерпорт-Ковель": Указ Президента України від 22 червня 1999 р. №702/99//Урядовий кур'єр. - 1999. - 26 серпня.

106. Про транзит вантажів: Закон України від 20 жовтня 1999 p. №1172 - XTV // Відомості Верховної Ради. - 1999. - №51. - Ст. 446.

107. Про транспорт: Закон України від 10 листопада 1994 р. // ВВРУ. -  1994. - №51. - С 446.

108. Проблемы комплексного развития хозяйства области: Методология исследования / В.Ф.Задорожный и др. - Новосибирск: Наука, 1990. - 280 с.

109. Програма Регуляторної реформи у Волинській області. - Луцьк: Волинське обласне управління статистики, 2002. - 14 с.

110. Пурлик В.М. Рынок инвестиционных товаров и логистика. Монография. - М.: Международный университет бизнеса и управления, 1997. - 192 с.

111. Распределительная логистика / Д.Д.Костоглодов, Л.М.Харисова. - М.: "Экспертное бюро", 1997. - 127 с.

112. Резер СМ. Взаимодействие транспортных систем. - М.: Наука, 1985. - 246 с.

113. Резер С.М. Управление транспортным комплексом. - М.: Наука, 1988. - 363 с.

114. Резер С.М. Управление транспортными предприятиями. - М.: Наука, 1982.- 247 с.

115. Резер С.М. Управление транспортом за рубежом. - М.: Наука, 1994. - 315 с.

116. Резер С.М. Транспортиые проблемы в городских системах логистики / Транспорт: наука, техника, управление. - 1993. - №49.

117. Ринок послуг комплексних транспортних систем та прикладні проблеми логістики. Зб. доповідей 4-ї Міжнародної науково - практичної конференції - Київ, 2002. - 286с.

118. Ринок послуг комплексних транспортних систем та прикладні проблеми логістики. Зб.доповідей 5-ї Міжнародної науково - практичної конференції - Київ, 2003. - 310с.

119. Родников А.Н. Логистика: Терминологический словарь. -М.: Экономика, 1995. - 251с.

120. Роль регіональної місцевої влади у процесі залучення іноземних інвестицій. - К.: Недержавний аналітичний центр, Інститут Реформ. - 2003. - 59 с

121. Рынок и логистика / Под ред. М.П.Гордона - М.: Экономика, 1993.

122. Сакс Дж., Пивоварський О. Економіка перехідного періоду (Уроки для України): Пер. з анг. - К.:Основи,1996. - 345с.

123. Саркисов С.В. Управление логистикой. - М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2001. - 416 с.

124. Світовий та вітчизняний досвід запровадження нових виробничих систем (кластерів) для забезпечення економічного розвитку територій. Матеріали конференції / Спілка економістів України, НДЦ "Економіст", Асоціація "Поділля Перший" - К.: 2001. - 79 с

125. Семененко А.И., Сергеев В.И. Логистика. Основы теории. - СПб.:Издательство "Союз", 2001. - 544 с.

126. Семененко A.И Предпринимательская логистика. -СПб.:Политехника, 1997. - 349 с

127. Сергеев В.И. и др. Глобальные логистические системы. - СПб:ИД "Бизнесе - пресса", 2001. - 240с.

128. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе Учебник. - М.. ИНФРА-М, 2001. -608 с.

129. Сергеев В.И. Формирование региональной транспортной логистической системы "Северо-Запад"/ Терминал, №6, 1997. - с. 24-26.

130. Сергеев В.И., Эльяшевич П.А. Формирование макрологистических систем. СПб: Общество "Знание", 1997.- 166с.

131. Симоненко В К.Регионы Украины: проблемы развития. - К.: Наукова думка, І997

132. Системы эффективного управления автомобильными перевозками / Автоперевозки -2002. -сентябрь -с. 60-61.

133. Сич Є., Романенко. Проблеми розвитку транспортної системи прикордонного регіону / Економіка України. – 2001 -

134. Смехов А.А. Логистика-  М  , -1990. - 64 с.

135. Смехов А.А. Основі транспортной логистики. - М.: Транспорт. 1995. – 147с.

136. Смехоа А Зоны обслуживания и региональные распределительные центры / РИСК, 1990. - №5.

137. Совершенствование системы управления транспортом / К.:Техника, 1989. – 50с.

138. Соколенко С. Глобалізація економіки України. — К.:Логос. – 1999.

139. Співаковський С. Позиції України на міжнародному ринку транспортно-експедиційних послуг / Економіка України. - 2000. - № 1 - с 75 - 78.

140. Статут залізниць України: Постанова КМУ від 6 квітня 1998 р. // Магістраль,- 1998. - №25 – 26.

141. Ткаченко A.M., Ігнатенко О.С., Марунич B.C. Міжнародні автомобільні перевезення: екологічні аспекти / Автошляховик України - 1996 - № 1 ~ с. 2-4.

142. Транснорт і зв'язок України: Стат. збірник /Державний комітет статистики України - К., 2002. - 195 с.

143. Транспорт-2000. Справочник. Украина - Одесса Изд-во "Судоходство", 1999. - 287 с.

144. Транспортная логистика / под общ. ред. Л.Б.Миротина. - М.: Издательство "Экзамен", 2002. - 512с.

145. Транспортная политика для граждан Европы / Вестник коммерческого транспорта. - 2002. - июнь - с. 15 - 16.

146. Угода про партнерство і співробітництво між Україною та Європейським Співтовариством: транспортні послуги / Українсько-Європейський консультативний центр з питань законодавства. - Брюссель, 1999. - 39 с

147. Україна у цифра» 2001 / Державний комітет статистики України. - Київ, 2002.

148. Україна - транзитна держава / Державний комітет статистики України. - К., 2002. - 118 с

149. Хахлюк A.M. Транспортна політика пострадянських держав / "Діловий вісник". - № 6, 1999. – с. 19.

150. Хахлюк A.M. Україна - транзитна держава /Економіка України. - № 7, 1999.- с.37 - 34.

151. Цветов Ю.М., Един А.О., Макаренко М.В., Соколов Л.Н. Основы организаций транспортного обеспечения внешнеторговых связей Украины. - К.: ОАО: "ИКТГР, 2000. - 581 с.

152. Чудаков А.Д., Логистика: Учебник. - М: Издательство РДЛ, 2002. - 450с.

153. Шафиркин В.И. Единая транспортная сеть и взаимодействие различных видов транспорта. – М.: Высшая школа, 1977. - 224 с.

154. Штанов В.Ф., Мироненко В.П., Ященко Т.М. Зовнішньоекономічна діяльність українських автоперевізнкків та економічні прогнози щодо приєднання України до міжнародник угод / Автошляховик України. - 2003., № 2, с 1 - 7.

155. Щетина В.А, Лукинский B.C., Сергеев В И., Снабжение запасными частям на автомобильном транспорте. - М.:Транспорт, 1998.

156. Экономические проблемы развития транспорта / Матиашвили А.А. - М. Транспорт, 1982. - 231с.
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

Обновлено 09.01.2017 05:32
 

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ПДТСіОС) Тема 10.0 Програмні засоби обробки даних (15 тест.завдань) 73.33 %
(ПДТСіОС) Тема 09.0 Загал. дані про статистику на транспорті (28 тест.завдань) 39.29 %
(ПДТСіОС) Тема 10.0 Програмні засоби обробки даних (15 тест.завдань) 60.00 %
Перейти к тестам
Предсказание научное 1) вывод о существовании неизвестных ранее фактов, объектов, их свойств и отношений, сделанный на основе эмпирических или...
Гонорар авторский 1) [от лат. honorarium вознаграждение за услуги] — вознаграждение, выплачиваемое автору или его наследникам за использование (издание,...
Апостериорное знание 1) знание, полученное в результате опытного исследования объекта (чувственных восприятий, наблюдения, эксперимента и последующего...
Единство научного знания 1) взаимосвязь различных элементов, типов, уровней научного знания и областей науки. Обеспечивается единством объективной...
Априоризм 1) течение в эпистемологии, признающее существование абсолютно априорного знания (Платон, Декарт, Кант, Гегель и...
Методология неклассической науки В современном научном познании сосуществует множество методологических стратегий исследования, которые тем более...
Социология науки Социология знания и социология науки отличаются по предмету рассмотрения. Если социология знания рассматривает взаимозависимость...
Теория В русском языке термин «теория» обозначает любую достаточно связную систему знаний и/или представлений о какой-либо предметной области. Любое...
Социальные ценности это материальные, социально-политические, духовные и др. ценности, которые значимы для жизни человека в обществе. Социальные ценности...
Современная наука сложноорганизованная система, предполагающая дифференциацию и интеграцию различных научных дисциплин, направленная на целостное...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта