Главная Содержание монографий Транспортні потоки - теорія та її застосування в урбаністиці. В.І. Гук, Ю.М. Шкодовський (2009, 232с.)

Вопрос-ответ

Как понималась рациональность в античной философии Перестройка оснований науки, происходящая в ходе научных революций, приводит к смене типов научной...
Какую роль играла философия в формировании научных знаний об обществе Социальное познание исторически первоначально развивалось в рамках философии...
Как происходило формирование технических наук При осуществлении периодизации технического знания нужно принимать во внимание как относительную...
Как происходило формирование социально-гуманитарных наук Уже с первой половины XIX в. начинается активный процесс формирования социально-гуманитарных...

Разместить рекламу на сайте

Транспортні потоки - теорія та її застосування в урбаністиці. В.І. Гук, Ю.М. Шкодовський (2009, 232с.)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Содержание монографий (логистика, транспорт)
18.03.2020 10:52

Посилання

Гук В.І. Транспортні потоки: теорія та її застосування в урбаністиці / В.І. Гук, Ю.М. Шкодовський : монографія. — X.: Золоті сторінки, 2009. — 232 с.

Анотація

Розглядається теорія насичених потоків транспорту як сучасна наукова база для розв'язання проблем організації дорожнього руху, реконструкції і проектування швидкісних автомагістралей, вулиць і доріг. Рух насиченого транспортного потоку описаний як безперервна зміна його станів. Крім того, монографія включає теорію, аналіз і опис змінних станів насичених потоків, формування і вирішення рівнянь станів і узагальнення теорії хвиль транспортних потоків.

Прикладне застосування теорії розробляється Ю. Шкодовським у напрямку використання теорії кількісного аналізу станів транспортних потоків на різних геометричних елементах вулиць і доріг та структур урбанізованої території.

Рекомендовано для фахівців з урбаністики, містобудування, організації дорожнього руху, транспортних систем, транспортної логістики, а також аспірантів, магістрів і студентів вказаних спеціальностей.

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

ЗМІСТ

 

Вступ

5

Розділ 1. Основи теорії вимірників транспортного потоку

14

1.1. Фундаментальні вимірники

14

1.2. Вимірники транспортного потоку в абсолютних величинах

18

1.3. Вимірники транспортного потоку у відносних величинах

24

1.4. Потенційні вимірники транспортного потоку

28

Розділ 2. Ідентифікація транспортного потоку як об'єкта управління

35

2.1. Стан і методи теорії транспортних потоків

35

2.2. Узагальнені параметри і змінні транспортного потоку

40

2.3. Обґрунтування рівнянь станів і руху транспортного потоку в диференціальній формі

50

2.4. Рівняння станів і руху транспортного потоку в диференціальній формі

58

2.5. Закони симетрії і збереження в транспортному потоці

64

Розділ 3. Теорія, аналіз і опис змінних станів транспортних потоків

73

3.1. Постановка задач аналізу змінних станів

73

3.2. Математичний опис і аналіз інтенсивності транспортного потоку

75

3.3. Математичний опис швидкості транспортного потоку

82

3.4. Математичний опис і аналіз динамічного габариту автомобілів і щільності транспортного потоку

85

3.5. Математичний опис і аналіз інерційності, швидкоплинності, кількості транспортного потоку і кількості руху

93

3.6. Математичний опис і аналіз напруженості та питомої інтенсивності

102

3.7. Математичний опис і аналіз дорожнього і транспортного потенціалів, працездатності (ексергії) і потужності руху

110

Розділ 4. Початок теорії станів транспортних потоків. висновок і розв'язання рівнянь станів

124

4.1. Визначення і математичний опис станів транспортних потоків

124

4.2. Рівняння і перемінні стани транспортного потоку

129

4.3. Розв'язання рівняння й аналіз стану руху автомобіля в потоці з урахуванням зміни інтенсивності

130

4.4. Розв'язання рівняння й аналіз стану кількості потоку в залежності від зміни швидкості

137

4.5. Розв'язання рівнянь і аналіз зміни інтенсивності і швидкості при напруженому русі

141

4.6. Розв'язання рівнянь і аналіз стану руху автомобіля в щільному транспортному потоці

144

4.7. Розв'язання загального рівняння й аналіз стану характеристик транспортного потоку при постійних параметрах

148

4.8. Зміна стану транспортного потоку під впливом його щільності

155

Розділ 5. Теорія кількісного аналізу станів транспортних потоків

161

5.1. Використання методу узагальнених змінних для кількісного аналізу транспортного потоку

161

5.2. Визначення структури кількісних співвідношень, характерних для транспортних потоків

164

5.3. Аналіз кількісних співвідношень та їх практичне застосування

173

Розділ 6. Теорія хвиль транспортного потоку

181

6.1. Застосування методів теорії хвиль для опису розподілених станів транспортного потоку

181

6.2. Скалярне хвильове рівняння транспортного потоку

185

6.3. Гіперболічні хвилі швидкості транспортного потоку

193

6.4. Кінематичні хвилі щільності в транспортному потоці

197

6.5. Обернені (ударні) хвилі в транспортному потоці

203

6.6. Хвилі транспортного потоку в зоні регульованого перехрестя

212

6.7. Хвилі транспортного потоку в умовах нерівномірного розподілу параметрів (транспортне поширення і час реакції)

215

6.8. Оцінка станів дорожнього руху в умовах нерівномірного розподілу транспортного потоку по міських вулицях і дорогах

217

Основні висновки

222

Список літератури

224

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Автомобильные перевозки и организация дорожного движения : справочник / Пер. с англ. / В. У. Ренкин, П. Клафи, С. Халберт и др. — М. : Транспорт, 1981. — 592 с.

2. Алабужев Т.Е. и др. Теория подобия и размерностей. Моделирование. — М.: Высш. шк., 1968. — 166 с.

3. Бабков В.Ф., Андреев О.В., Замахаев М.С. Проектирование автомобильных дорог. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Транспорт, 1970. —315 с.

4. Баутин Н.Н., Леонтович Э.А. Методы и приемы качественного исследования динамических систем на плоскости. — М. : Наука, 1976. —496 с.

5. Брайловский Н.О., Грановский Б.И. Моделирование транспортных систем. — М.: Транспорт, 1978.

6. Бусленко Н.П., Калашников В.В., Коваленко ИМ. Лекции по теории сложных систем. — М.: Сов. радио, 1973. — 439 с.

7. Бурдаков В.Д. Квалиметрия транспортных средств. — М.: Изд-во стандартов, 1990. — 160 с.

8. Васильев АЛ., Фримштейн М.И. Управление движением на автомобильных дорогах. — М.: Транспорт, 1979. — 296 с.

9. Вентцель Э.С. Теория вероятности : учеб. для вузов. — 4-е изд., стереотип. — М.: Наука, 1969.

10. Вильсон А. Дж. Энтропийные методы моделирования сложных систем : пер. с англ. — М.: Наука, 1978. — 248 с.

11. Вол М., Мартин Б. Анализ транспортных систем : сокр. пер. с англ. / под ред. И.А. Молодых. — М., 1981. — 514 с.

12. ГавриловАА. Моделирование дорожного движения.—М.: Транспорт, 1980. — 189 с.

13. Галушко В.Г. Случайные процессы и их применение на автомобильном транспорте / под ред. акад. И.Н. Коваленко. — Киев : Высш. шк., 1980. —272 с.

14. Григоровский Э.Г. Исследование динамики сетевых систем современными методами. — Киев : Высш. шк., 1979. — 200 с.

15. Готт B.C. Удивительный, неисчерпаемый, познаваемый мир. — М.: Знание, 1974. — 224 с.

16. Гуд Г.Х., Макол Р.Э. Системотехника. Введение в проектирование больших систем : пер. с англ. — М.: Сов. радио. — 1962. — 415 с.

17. Гук В.И. Элементы теории транспортных потоков и проектирования улиц и дорог : учеб. пособие. — Киев : УМК ВО, 1991. — 255с.

18. Гухман А.А. Введение в теорию подобия : учеб. пособие для вузов. — 2-е изд., доп. и перераб. — М.: Высш. шк., 1973. — 296 с.

19. Директор З., Рорер Р. Введение в теорию систем / пер. с англ. под ред. чл.-кор. АН СССР Н.П. Бусленко. — М.: Мир, 1974. — 464 с.

20. Дорожные условия и режимы движения автомобилей / под ред. В.Ф. Бабкова. — М.: Транспорт, 1967. — 224 с.

21. Дрю Д. Теория транспортных потоков и управление ими / пер. с англ. под ред. чл.-кор. АН СССР Н.П. Бусленко. — М. : Транспорт, 1972. —424 с.

22. Доброе Г.М. Наука о науке. Введение в общее науковедение. — 2-е изд. — Киев : Наук, думка, 1970.

23. Ефремова И.С, Кобозев В.М., Юдин В.А. Теория городских пассажирских перевозок : учеб. пособие для вузов. — М. : Высш. шк., 1980. —535 с.

24. Калужский Я.А., БегмаИ.В., Кисляков В.М., Филиппов В.В. Применение теории массового обслуживания в проектировании автомобильных дорог. — М.: Транспорт, 1969. — 136 с.

25. Кисляков В.М., Филлипов В.В., Школяренко И.А. Математическое моделирование и оценка условий движения автомобилей и пешеходов. — М.: Транспорт, 1979, — 200 с.

26. Кокс Д., Смит У. Теория черг: пер. с англ. — М.: Мир, 1966. — 192 с.

27. Кофман А., Крюон Р. Массовое обслуживание, теория и приложения : пер. с фр. — М.: Мир, 1965. — 302 с.

28. Крауфорд Ф. Волны // Берклеевский курс физики: пер. с англ. — М.: Наука, 1974. — т. 3. — 528 с.

29. Кременец Ю.А., Печерский МЛ. Технические средства регулирования дорожного движения. — М.: Транспорт, 1981. — 252 с.

И др.
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС) Тема 01. Сущность науч. познания, знаний и науч. иссл.(18 тест.заданий) 0.00 %
(ПДТСіОС) Тема 05.3 Робота над гіпотезою наук. дослідж. (12 тест.завдань) 33.33 %
(ПДТСіОС) Тема 09.0 Загал. дані про статистику на транспорті (28 тест.завдань) 46.43 %
Перейти к тестам
Принцип близкодействия 1) см. Близкодействия принцип.
Процесс 1) изменение любой системы во времени, или последовательная смена ее...
Высшее руководство 1) [англ. top management] — в менеджменте науки и образования: лицо или группа работников научного учреждения, осуществляющих...
Свобода научной деятельности 1) возможность и необходимость для субъектов научного познания совершать выбор и принимать ответственные когнитивные решения...
Глоссарий 1) [от лат. glossarium словарь глосс] — словарь (языковой словарь), разъясняющий значение слов некоторого языка; дающий их лексическую,...
Научная модель Модель (от лат. modus, modulus - мера, образ, способ) - искусственно созданный объект, опытный образец или информационно-знаковый аналог...
Ценности в науке феномены, рассматриваемые в качестве наиболее значимых с точки зрения соответствия идеальному образу науки и связанные с основными...
Эмпирический закон Закон - внутренняя и необходимая, всеобщая и существенная связь предметов и явлений объективной действительности; прочное, остающееся,...
Искусственный интеллект это понятие, обозначающее системы созданных людьми средств, воспроизводящих определенные функции человеческого мышления. В 1969...
Математический опыт (Г. Галилей, Ф. Бэкон, Р. Декарт) Математический опыт связан, с одной стороны, с развитием самой математики как науки, ее средств,...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2023. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.