Главная Содержание монографий Сучасна парадигма забезпечення конкурентоспроможності залізниць по вантажних перевезеннях. Чорний В.В. (2013, 274с.)

Вопрос-ответ

Каковы перспективы взаимоотношения философии и науки Осмысление перспектив взаимоотношения философии и науки является острой проблемой для современных...
Какое значение имеют аналогии в теоретическом поиске В современном процессе научного исследования достаточно ощутимой становится роль аналогий. Перенос...
Почему зарождение первых форм теоретического знания связывают с античностью Зарождение первых форм теоретического знания традиционно связывают с...
Каково содержание понятия «структура научного познания» Научное познание есть целостная развивающаяся система, имеющая довольно сложную структуру....

Разместить рекламу на сайте

Сучасна парадигма забезпечення конкурентоспроможності залізниць по вантажних перевезеннях. Чорний В.В. (2013, 274с.)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Содержание монографий (логистика, транспорт)
07.01.2019 16:48

Посилання

Чорний В.В. Сучасна парадигма забезпечення конкурентоспроможності залізниць по вантажних перевезеннях: розвиток та ефективність. - К.: Державний економіко-технологічний університет транспорту, 2013. - 274 с.

Анотація

У монографії досліджуються проблеми забезпечення конкурентоспроможності залізниць на ринку вантажних перевезень. Розкривається сутність та зміст конкурентоспроможності залізничного транспорту, виявляються протиріччя та тенденції в забезпеченні конкурентних переваг, досліджується роль державного регулювання у формуванні конкурентного середовища на ринку вантажних перевезень. Обґрунтовується відтворювально-оптимізаційна парадигма забезпечення конкурентоспроможності залізниць та доводиться, що її реалізація вимагає оптимізації тарифоутворення на вантажні залізничні перевезення. Пропонуються напрями оптимізації тарифної політики залізниць. Оцінюється ефективність реалізації запропонованої парадигми

Монографія призначена для наукових працівників, спеціалістів, аспірантів, магістрів та студентів економічних спеціальностей транспортних вузів.

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

ЗМІСТ

 

Вступ

5

Розділ 1. Забезпечення конкурентоспроможності залізниць по вантажних перевезеннях як фактор їх сталого розвитку в умовах нестабільного ринкового середовища

8

1.1. Національні залізниці в системі вантажних перевезень

8

1.2. Конкурентоспроможність залізниць України на ринку вантажних перевезень

15

1.3. Сучасні тенденції у забезпеченні конкурентоспроможності залізниць по вантажних перевезеннях

29

1.4. Роль держави у забезпеченні якості конкурентного середовища на ринку вантажних перевезень

41

Розділ 2. Теоретико-методологічні основи сучасної парадигми забезпечення конкурентоспроможності залізниць на ринку вантажних перевезень

56

2.1. Конкурентні переваги залізниць на ринку вантажних перевезень

56

2.2. Принципи забезпечення конкурентних переваг залізниць по вантажних перевезеннях

73

2.3. Парадигмальний підхід у вирішенні складних проблем на сучасному етапі економічного розвитку

88

2.4. Сутність відтворювально-оптимізаційної парадигми забезпечення конкурентоспроможності залізниць на ринку вантажних перевезень

94

Розділ 3. Методичні аспекти реалізації відтворювально-оптимізаційної парадигми забезпечення конкурентоспроможності залізниць

116

3.1. Ціноутворення по вантажних перевезеннях як економічна основа реалізації відтворювально-оптимізаційної парадигми

116

3.2. Методичні підходи до встановлення економічно обґрунтованого рівня вантажних залізничних тарифів

126

3.3. Реалізація клієнт-орієнтованого підходу в системі ціноутворення по вантажних залізничних перевезеннях

153

3.4. Оптимізація державного регулювання тарифів на вантажні залізничні перевезення

167

Розділ 4. Ефективність реалізації відтворювально-оптимізаційної парадигми забезпечення конкурентоспроможності залізниць в сучасних умовах господарювання

182

4.1. Методичні основи оцінки ефективності забезпечення конкурентоспроможності залізниць на ринку вантажних перевезень

182

4.2. Обґрунтування показників для оцінки рівня конкурентоспроможності залізниць України по вантажних перевезеннях

191

4.3. Оцінка ефективності реалізації відтворювально-оптимізаційної парадигми забезпечення конкурентоспроможності українських залізниць

198

Висновки

208

Список літератури

212

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Абрамов А.П., Галабурда В.Г. Внетранспортный эффект работы железных дорог / А.П. Абрамов, В.Г. Галабурда // Железнодорожный транспорт. -2002. -№3.- С. 58 -62.

2. Адам Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов: в 2 т. / Адам Смит. - М.: Госсоцэкгиз, 1935.-Т. 1.-371 с.

3. Адам Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов: в 2 т. / Адам Смит. - М.: Госсоцэкгиз, 1935. - Т. 2. - 475 с.

4. Администрация железных дорог Франции по инфраструктуре // Железные дороги мира. - 1999. -№3.-С.28-31.

5. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика / Г.Л. Азоев. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2002. - 168 с.

6. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы / Г.Л. Азоев, А.П. Челенков. - М.: ОАО «Типография «Новости», 2000.-252 с.

7. Аксенов И.М., Пасечник В.В. Особенности реструктуризации в современных условиях / И.М. Аксенов, В.В. Пасечник // Залізничний транспорт України. - 2001. - № 1. - С. 7 - 11.

8. Аксенов И.М. Повышение конкурентоспособности железнодорожного транспорта / И.М. Аксенов // Залізничний транспорт України. - 2001. - № 1. - С. 7 - 11.

9. Аксьонов І. М. Підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту / І.М.Аксьонов // Залізничний транспорт України. -2001.-№2.-С. 2-6.

10. Антонюк Л.Л. Еволюція теоретичних поглядів на конкурентоспроможність / Л.Л. Антонюк // Міжнародна економіка. - 2001. - Вйп. 28. - С. 21Г-222

11. Аристов С. Реализация второго этапа реформирования железнодорожного транспорта России / С. Аристов // Бюллетень ОСЖД. - 2005. -№4-5.-С. 24-29.

12. Бабич Д.В. Державне регулювання економіки в умовах ринку / Д.В. Бабич. - X.: Основа, 1997. - 407 с.

13. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. ринкова економіка: основні поняття і категорії / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич. - К.: Знання, 2008. - 263 с.

14. Базилевич В., Филюк Г. Разгосударствление естественных монопольных структур в Украине / В. Базилевич, Г. Филюк // Экономика Украины.-2002.-№3.-С. 35-42.

15. Балабанова І.В. Управління конкурентною раціональністю: [монографія] / І.В.Балабанова. -Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. - 537 с.

16. Балака Е.И. Концепция формирования тарифной политики как фактор конкурентобезопасности железнодорожного транспорта / Е.И. Балака, А.Ю. Чередниченко // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Економічна серія. - 2001. - № 512. - С 57 - 59.

17. Бараш Ю.С. Аналіз реформування структур управління залізничним транспортом у розвинених країнах Європи / Ю.С. Бараш // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. Акад. В. Лазаряна. - 2003. - Вип. 1. - С 158 - 162.

Та ін.
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС) Тема 04. Организация творческой деятельности (7 тест.заданий) 42.86 %
(ОНИиТС) Тема 03. Эффективность и критер. науч. исслед. (9 тест.заданий) 33.33 %
(ОНИиТС) Тема 02. Наука как система знаний (6 тест.заданий) 66.67 %
Перейти к тестам
Форма 1) те свойства и отношения различных объектов, которые одинаковы для них (изоморфны). Форма всегда абсолютна только по отношению к определенному,...
Научное творчество 1) процесс продуцирования научных инноваций (идей, концепций, законов, теорий, принципов, методов, моделей, приборов, образцов...
Глобалистика 1) отрасль исследований будущего, охватывающая общемировые проблемы современности: отставание в уровне развития между странами;...
Анкетирование индивидуальное 1) не предусматривает общности места и времени при заполнении анкет совокупностью опрашиваемых. Анкетирование индивидуальное...
Структура научной дисциплины 1) совокупность уровней знания научной дисциплины: эмпирическое, теоретическое, метатеоретическое. Содержание эмпирического...
Антинаука  систематизированное собрание околонаучных и ненаучных теорий, обладающих внутренней доказательностью и противоречащих официальным версиям...
Концепция науки П. Фейерабенда Пол Фейерабенд (р. 1924) - один из представителей постпозитивистской философии науки, оппонент и друг И. Лакатоса....
Ценность сложившаяся в условиях цивилизации и непосредственно переживаемая людьми форма их отношения к общезначимым образцам культуры и к тем предельным...
Секретность научных исследований Проблема закрытости научных исследований имеет длительную историю, но современный вид, характеризующийся громкими...
Научная гипотеза это вероятностное предположение о причинах исследуемого явления, достоверность которого при современном состоянии науки не может быть...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта