Главная Содержание монографий Економіка транспортного обслуговування сільськогосподарського виробництва в регіоні - регулювання та розвиток. Сич Є.М. та ін. (2005, 228с.)

Вопрос-ответ

Что такое дисциплинарно организованная наука и когда она возникает Великие открытия и идеи, характеризующие поступательное развитие науки, принадлежат...
Каковы особенности описательной психологии и герменевтики В. Дильтея Немецкий философ и историк культуры Вильгельм Дильтей (1833—1911) — представитель...
Свободна ли наука от ценностей Наука ориентируется на объективность, отстаивает свою нейтральность и считается свободной от ценностей. Для нее нет...
Как понимал своеобразие социальных наук М. Вебер Макс Вебер (1864—1920) — немецкий социолог, историк, экономист, энциклопедический представитель...

Разместить рекламу на сайте

Економіка транспортного обслуговування сільськогосподарського виробництва в регіоні - регулювання та розвиток. Сич Є.М. та ін. (2005, 228с.)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Содержание монографий (логистика, транспорт)
03.05.2018 10:50

Посилання

Сич Є.М., Чигринець О.А., Шаповал П.Д., Шевчук B.І. Економіка транспортного обслуговування сільськогосподарського виробництва в регіоні: регулювання та розвиток: Монографія. - К.: КУЕТТ, 2005. - 228 с.

Анотація

Розглянута система транспортно-економічного обслуговування сільськогосподарського регіону та проблеми її розвитку. Показана економічна кон'юнктура регіонального ринку транспортних послуг АПК. Визначені умови організаційно-економічної стабільності ефективного функціонування автотранспортних підприємств на регіональному ринку послуг.

Приводяться принципи інноваційно-інвестиційного забезпечення розвитку автотранспортного обслуговування сільськогосподарського виробництва регіону. Сформульовані концептуальні основи інвестиційного розвитку регіонального автотранспорту АПК. Надається макрорайонований підхід до розвитку транспортно-економічних зв'язків в АПК.

Призначено для наукових працівників, а також викладачів, магістрів та аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

ЗМІСТ

 

Вступ

5

Розділ 1. Система транспортного обслуговування сільськогосподарського регіону як об'єкт дослідженім

9

1.1. Роль і місце транспортної мережі АПК у регіональній економіці

9

1.2. Особливості транспортно-економічного обслуговування сільськогосподарських підприємств

17

1.3. Проблеми удосконалення та розвитку транспортної мережі обслуговування сільськогосподарського виробництва

30

Розділ 2. Економічна кон'юнктура регіонального ринку транспортних послуг АПК

42

2.1. Формування ринку транспортних послуг сільськогосподарського регіону

42

2.2. Кон'юктуроутворюючі фактори розвитку регіонального розвитку транспортних послуг АПК

51

2.3. Прогнозування економної кон'юнктури ринку транспортних послуг сільськогосподарського регіону

61

Розділ 3. Організаційно-економічна стабільність ефективного функціонування автотранспортних підприємств на регіональному ринку послуг

69

3.1. Принципи діяльності та розвитку підприємств автотранспорту

69

3.2. Фінансово-економічна стабільність роботи автотранспортний підприємств АПК регіону

89

3.3. Конкурентоспроможність функціонування підприємств на регіональному ринку транспортних послуг

95

Розділ 4. Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку автотранспортного обслуговування сільськогосподарського виробництва регіону

112

4.1. Особливості процесу відновлення підприємств автомобільного транспорту

112

4.2. Структура інвестиційних потоків при обслуговуванні сільськогосподарського виробництва регіону

118

4.3. Організаційно-економічні аспекти комплексного інвестування автомобільного транспорту АПК

136

4.4. Оцінка процесу комплексного інвестування регіонального автотранспорту

142

4.5. Концептуальні основи інвестиційного розвитку автомобільного транспорту АПК

149

Розділ 5. Мікрорайонування у розвитку транспортно-економічних зв'язків АПК

159

5.1. Типізація районів сільськогосподарського регіону як економічний інструмент розвитку системи автотранспортного обслуговування виробництва

159

5.2. Розробка організаційних форм транспортного обслуговування АПК

170

5.3. Логістико-орієнтоване управління автотранспортом при обслуговуванні регіональних сільськогосподарських підприємств

177

5.4. Стратегія розвитку автомобільного транспорту сільськогосподарського регіону

183

Висновок

190

Список літератури

192

Додаток 1. Концепція розвитку системи автотранспортного обслуговування АПК регіону

209

Додаток 2. Положення про сільськогосподарський транспортно-підприємницький центр

218

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Абрамов А.Е. Основы анализа финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности предприятия. - М.: АКДН Экономика и жизнь 1994. - 126с.

2. Аграрная экономика / Под ред. Малыша. - СПб.: «Лань», 2002 -688 с.

3. Азоев Г.А. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. - 208с.

4. Азоев Г. Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. М.: ОАО Типография Новости, 2000 - 256с.

5. Акофф Р. Планирование будущего корпорации: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1985. - 326с.

6. Аксенов В.И. Совместное планирование и прогнозирование на транспорте. - М.: Транспорт, 1989. - 206с.

7. Актуальні аспекти державного управління: досвід країн Балтії та Канади / Л. Відкончюс, П. Вілкс та ін.; За ред. І. Розоутенка та Б. Лессера. -К.: "КІС", 2004.-266 с

8. Актуальні проблеми розвитку економіки України в перехідний період до ринку // Матеріали міжвузівської наук. - пракґ. конф. - Тернопіль: ТАНГ.УЕУ- 1996. -124с.

9. Атавердов А.Р., Балабанов Й.Т. Портфель конкуренции и управление финансами. - М.: Симинтэк, 1996. - 734с.

10. Александров В.В. Функціонування економічної системи. - Харків.: Основа, 1999.-426 с.

11. Александров Л.А., Козлов Р.К. Организация управления на автомобильном транспорте. - М.: Транспорт, 1985. - 264 с.

12. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. - М.: Финансы и статистика, - 1997. - 248с.

13. Амитан В.Н., Мальцев В.А. Социально-экономическая эффективность автоматизации определения местоположения подвижных объектов / НАН Украины. - Донецк.: НЭП НАН Украины, 2000. - 88с.

14. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств. - К.: КНЕУ, 2002. - 624 с.

15. Андрукович П.Ф., Гордон Л.А. и др. Типология несоциалистических стран. ~ Наука, 1976. - 129с.

16. Апопий В.В. Система связей потребительской кооперации в АПК. - М.: Экономика, 1986. - 167с.

17. Астахова І.Є. Управління конкурентноздатністю виробів: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.02 / Харківський державний економічний університет- X., 1997. - 16с.

18. Арсеньев СП., Цыпин Л.Н. Об учете затрат транспорта при обосновании размещения производства // М.: Плановое хозяйство, - Бабкин В.В. Управление техническим развитием отрасли в составе агропромышленного комплекса. М.: Химия, 1985. - 104 с.

19. Бажал Ю.М., Кілієвич О.І. та ін. Ефективність державного управління: Монографія / За ред. Розпутенка. - К.: "ЮС", 2002. - 420с.

20. Бажан Л.й. Прогнозирование развития автомобильного транспорта общего пользования Украины с использованием комплекса экономических моделей // НАН Украины. - К.: 1992. - 22с.

21. Базілінська О.Я. Підвищення ефективності функціонування і розвитку транспортного комплексу регіону в умовах становлення ринкових відносин: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.04/ Київ. міжн. унів-т цивільної авіації. - К., 1996. - 19с.

22. Бакаев О.О., Кутах О.П., Пономаренко Л.А. Теоретичні засади логістики: У 2-х т.; Т. 1. - К.: КУЕТТ, 2003. - 430с.

23. Бакаев А.А. Экономико-математические модели планирования и прогнозирования транспортных систем. - К.: Техніка, 1973. - 220с.

24. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом. - М.: Финансы и статистика, 1994. - 384с.

25. Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 112с.

26. Беликов Д.Л., Плотникова В.П. Бизнес-план автотранспортного предприятия // Орг, и упр. междунар. автомоб. перевозками. С.-Петербург, гос. ИНЖ.-ЄКОН. акад. - Санкт -Петербург.- 1997. - С. 105-108.

27. Беляев В.М. Терминальные системы перевозок грузов автомобильным транспортом. - М.: Транспорт, 1987. - 287с.

28. Бедняк М.Н., Боровеная Л.П. Управление научно-техническим прогрессом на автомобильном транспорте. - К.: Техника, 1989. - 199с.

29. Безель Б.П., Миротин Л.Б., Сулейманов Т.Б. Имитация на персональных компьютерах работы транспортно-производственных систем. М.: МАДИИ, 1993. - 160с.

30. Белов И.В., Персианов В.А. Экономическая теория транспорта в СССР: Исторический опыт, современные проблемы и решения, взгляд в будущее. -М.: Транспорт, 1993.415с.

31. Бенсон Д. Уайтхед. Транспорт и доставка грузов. - М.: Транспорт, 1990.-270с.

32. Беседин В.Ф., Михайличенко С.Ю., Панасюк Б.Я., Федоренко Н.Л. Планирование в условиях перехода к рынку. - К.: Техника, 1990. - 262с.

33. Біган Г.І. Ефективність виробництва та удосконалення його організації в Карпатах: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.05./ Ін-т аграрної економіки УААН - К„ 1994. - 24с.

34. Бідняк М.Н., Воркут А.І., Ковалик А.Г. Комплексне обгрунтування провізних спроможностей парку універсальних та спеціалізованих транспортних засобів. - К.: Транспорт, 1979. - 22с.

35. Блатнов М.Д. Пассажирские автомобильные перевозки. - М.: Транспорт, 1973. - 302с.

Та ін.
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ПДТСіОС) Тема 10.2 Характеристика мови прогр. R і RStudio (7 тест.завдань) 57.14 %
(ПДТСіОС) Тема 14.0 Основи кореляц. і регресійн. методів (30 тест.завдань) 60.00 %
(ПДТСіОС) Тема 14.0 Основи кореляц. і регресійн. методів (30 тест.завдань) 70.00 %
Перейти к тестам
Апория 1) [от гр. aporia затруднение, недоумение] – трудноразрешимая проблема, связанная с противоречием между данными опыта и их мысленным анализом....
Внутреннее обследование или оценка 1) [англ. self-evalution] — в менеджменте науки и образования: всестороннее обследование учреждения, основанное на...
Библиография 1) [гр. biblion книга + grapho пишу] – (1) информационная деятельность по подготовке и передаче информации о произведениях печати и...
Интернализм 1) направление в истории и философии науки, сторонники которого считают главными факторами и детерминантами развития науки действие ее...
Главный редактор 1) ответственное лицо, руководящее работой редакционной коллегии, редакционного совета и редакции научных журналов. Как правило,...
Техногенная цивилизация тип цивилизации, основанный на постоянном изменении природы и общества, использующий постоянно обновляющиеся научные достижения в...
Язык науки 1. Это система символических средств, используемая в той или иной научной...
Ученые 1. Это люди, профессионально занимающиеся научно-исследовательской или научно-педагогической деятельностью. Как таковое, понятие «ученый»...
Наука и искусство формы духовной деятельности человека, связанные с познанием и осмыслением мира. В отличие от науки, оперирующей преимущественно...
Сциентизм и асциентизм Сциентизм (от. лат. scientia - букв, «сквозь бытие», знание оснований, фундаментальная наука) - культ науки, поклонение ее...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта