Главная Содержание монографий Економічні механізми розвитку торговельного мореплавання в Україні. Котлубай О.М. (2004, 453с.)

Вопрос-ответ

Является ли научное знание единственной формой знания Познание не ограничено сферой науки, знание в той или иной своей форме существует и за пределами...
Что такое общелогические методы и приемы исследования 1. Анализ — реальное или мысленное разделение объекта на составные части, и синтез — их объединение...
Что такое понимание Обыденность понимания, иллюзия легкой, почти автоматической его достижимости долгое время затемняло его сложность и комплексный...
Какими понятиями описывается нелинейная динамика самоорганизующихся систем Своеобразная организационная открытость мира предполагает различные...

Разместить рекламу на сайте

Економічні механізми розвитку торговельного мореплавання в Україні. Котлубай О.М. (2004, 453с.)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Содержание монографий (логистика, транспорт)
03.05.2018 12:45

Посилання

Котлубай О.М. Економічні механізми розвитку торговельного мореплавання в Україні. — Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2004.—453 с.

Анотація

Розглядаються основні питання економіки та організації торговельного мореплавання і сервісної діяльності на морському транспорті (за винятком крюїнгу) Досліджуються основні принципи міжнародної морської політики в сфері торговельного мореплавання. Розглядаються економіко-правові аспекти реєстрації суден. Розкриваються наслідки для національного торговельного мореплавання від вступу України до СОТ та приєднання до ГАТС. Обґрунтовуються шляхи подолання негативних явищ.

Книга призначена для наукових робітників і фахівців в області економіки й організації морського транспорту.

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

ЗМІСТ

 

Вступ

12

Розділ І. Торговельне мореплавання в світовій транспортній системі

14

Глава 1. Транспортний процес та його складові

14

1.1. Організація перевезення вантажів морем

14

1.2. Взаємодія учасників морського перевезення, її мета і задачі

19

1.3. Області й основні напрямки взаємодії по перевезенню вантажів морем

20

Глава 2. Форми організації торговельного мореплавання

22

2.1.Торговельне мореплавання як підприємницька діяльність

22

2.2. Лінійне судноплавство

34

2.3. Трампове судноплавство

50

Глава 3. Організаційні структури у торговельному мореплаванні

56

3.1. Організаційно-економічна структура управління і її удосконалювання

56

3.2. Вдосконалення організаційних структур управління судноплавних компаній

78

3.3.Оптимізація організаційно-економічних структур судноплавних компаній

107

Глава 4. Економіко-правові питання реєстрації і контролю держави прапору судна

126

4.1. Світовий досвід реєстрації флоту

126

4.2. Міжнародні реєстри суден

149

4.3. Економіко-правові аспекти контролю судноплавства Україною

154

Розділ ІІ. Фінансово-економічні механізми перевезення вантажів морем

161

Глава 5. Економіко-правові аспекти надання послуг при перевезенні вантажів морем

161

5.1. Законодавчі акти і постанови українських органів державної влади, що регламентують перевезення вантажів морем

161

5.2. Основи міжнародного права з питань діяльності по перевезенню вантажів морем

163

5.3. Договір. Різновиди договору і його основні положення. 

 168

Глава 6. Стандартні умови (1992), що регулюють мультімодальний транспортний коносамент (FIATA FBL)

177

6.1. Терміни і визначення та межі їх застосування

177

6.2. Організація транспортування та платежі за доставку вантажу

185

6.3. Деякі правові особливості застосування Стандартних умов, що регулюють FIATA FBL

188

Глава 7. Платежі і розрахунки в міжнародному і внутрішньому перевезеннях вантажів морем

192

7.1. Форми розрахунків в міжнародній торгівлі

192

7.2. Акредитив та його форми

193

7.3. Кредитування зовнішньоторговельних операцій

195

Глава 8. Надходження та витрати при перевезенні вантажів морем

196

8.1. Тарифи і фрахти на транспорті перевезення

196

8.2.Форми фінансових надходжень суб'єктів сервісної діяльності

200

8.3. Особливості витрат підприємств сервісної діяльності

201

Глава 9. Організація управління бюджетним плануванням при перевезенні вантажів морем

203

9.1. Основи системи бюджетування

203

9.2. Загальний (головний) бюджет

210

9.3. Бюджет коштів

214

9.4. Організація бюджетування в судноплавній компанії

217

9.5. Зміст системи бюджетуваня: загальні положення

219

9.6. Процес Бюджетування. Бюджетні регламенти

222

9.7. Управління бюджетуванням

225

9.8. Критерії економічної ефективності

228

Розділ III. Транспортна експедиція та агентська діяльність в морському судноплавстві

237

Глава 10. Внутрішній економічний механізм транспортно-експедиторської діяльності

237

10.1. Мета і задачі експедирування та його різновиди

237

10.2. Експедирування вантажів нарізних видах транспорту і перевезеннях «від порогу до порогу»

239

10.3. Загальні умови транспортної експедиції

243

10.3. Сфера діяльності експедитора

250

10.4. Засоби забезпечення належної експедиційної діяльності

258

Глава 11. Економіко-правові взаємини експедитора з клієнтурою

261

11.1. Економіко-правові відносини експедитора з клієнтурою

261

11.2. Загальна характеристика документів і форм FIATA

264

11.3. Вимоги до угод по експедируванню вантажів при застосуванні форм FIATA

279

Глава 12. Агентування суден

280

12.1. Сутність морського агентування

280

12.2. Класифікація морських агентів та агентських угод

283

12.3. Правовий статус морського агента

285

Розділ IV. Закономірності розвитку міжнародного торговельного судноплавства

289

Глава 13. Державне регулювання у міжнародному судноплавстві

289

13.1. Адміністративно-правове регулювання морських перевезень в світовій практиці

289

13.2. Кредитно-фінансове і податкове регулювання судноплавства в світовій практиці

306

13.3. Державне регулювання суднобудування як чинник розвитку міжнародного морського судноплавства

323

Глава 14. Морська державна політика в сучасних умовах

341

14.1. Правила та принципи СОТ і ГАТС

341

14.2. Наслідки приєднання до ГАТС і вступу у СОТ для морського судноплавства України

350

14.3. Проблеми обґрунтування обсягів перевезення вантажів українською стороною

366

Глава 15. Реалізація національного режиму в умовах вступу до СОТ та приєднання до ГАТС

373

15.1.Методичні аспекти встановлення обсягів перевезення вантажів флотом української сторони

373

15.2. Основні положення про порядок визначення і розподіл обсягів перевезень зовнішньоторговельних вантажів морським та річковим транспортом України

385

15.3.Передумови розвитку судноплавства в Україні

390

Висновки та пропозиції

405

Список використаних джерел

408

Додаток 1

417

Баланс фінансових ресурсів та інвестицій по морському транспорту

417

Додаток 2

 

Витяг з глосарію про статистику транспорту

426

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Брухис Г.Е. Ответственность фрахтователя за недогруз и простой судна. Советский ежегодник морского права. - М.: В/О «Мортехинформреклама», 1989. — 168с.

2. Букринський Б.В., Котлубай М.Л. Амортизація як джерело інвестування у морський транспорт. - Одеса: ІПРЕЕД HAH України, 2001.-122 с.

3. Вензик Н.Г. Левиков Г.А. Повышение конкурентоспособности судоходных компаний. - М Транспорт, 2001.-215 с.

4. Виконання п.3.4 "Організація типової системи управління та будівництво функціональної структури" Основних завдань багатоцільової програми розвитку Об'єднання "Український комерційний флот". Звіт про науково-дослідну роботу . Під керівництвом Котлу бая О.М. у 4-х томах з додатками, № Держ. реєстрації 0102U002384.2003 р.[2 с 198]

5. Винников В.В. Экономика и эксплуатация морского транспорта: Экономики морских перевозок. Экономические расчеты на морском флоте: Задачи, ситуации, примеры.: Учебн. пос. для вузов водного транспорта.- 2-е изд., перераб. И доп. - Одесса: Феникс, 2003. 262 с.

6. Владимир Шатенко. „Коносамент. Ответственность морского перевозчика"Серия: Коммерческая работа на морском транспорте (теория и практика). Выпуск 1. - СПб.: Информационный центр „ВЫБОР", 2001. - 96 с.

7. Воевудский Е.Н., Лапкина И.А., Морозова И.В. Современные направления научных исследований проблем управления развитием транспортных систем. / Методи та засоби управління розвитком транспортних систем. Збірник наукових праць. Випуск 1. - Одеса: ОДМУ, 2001. С 3 - 18.

8. Волков А.А., Беляшев К.А. Морское и рыболовное право. - М.: Пищевая промышленность, 1980. - 456с.

9. Голов С.В., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник. - К.: Лібра, 2001. - 840с.

10. Демиденко В.В., Шемякин А.Н., Балабанов А.О., Прусс В.М., Ищенко А.Л. Морское право Украины. - Одесса: АО БАХВА, 1996.-140с.

11. Дергачев В.А. Геоэкономика Украины (теоретические и прикладные основы). Научная монография. - Одесса ИПРЭЭИ НАНУ,2002.-244с.

12. Дыба В.Г., Позолотин Л.А., Чистяков В.Л. Управление безопасностью судна. - Одесса: «Афтограф», 2000. - 333 ст

13. Лехан Ю.К. Диспетчерское управление работой флота. - М.: «Транспорт», 1976. - 152с.

14. Иванов Г.Г., Маковский А.Л. Международное частное морское право,. - Л.: «Судостроение», 1984. - 280с.

15.Лернер В.К. Основные положения государственной морской транспортной политики. - М.: Союзморниипоект 1995 75 с.

16. Лимонов Э.Л. Внешнеторговые операции морского транспорта и мультимодальные перевозки. - СПб.:Выбор, 1998.-357 с.

17. Луговцов А.Ф., Маслов Г.А. Агентирование морских судов: Учебник для вузов мор. трансп. М.: Транспорт 1988.- 207 с.

18. Как заключить международные торговые контракты. - К.: Международный компьютерный клуб Украины, 1992. - 128с.

19. Каминская Е.И. Ответственность перевозчика за девиацию по морскому праву Великобритании. Международное морское судоходство: экономические и коммерческо-правовые аспекты. - М.: В/О «Мортехинформреклама», 1987. - 64с.

20. Кодекс торгового мореплавания Украины: Принят Верховным советом Украины 23.05.1995// Голос Украины.-1995.

21. Концепція програми формування мережі логістичних центрів в системі міжнародних транспортних коридорів України, // Ю.М.Цветов, О.П.Кутах, М.В.Макаренко та ін. - К.: КУЕТТ, 2003.-109 с.

22. Котлубай А.М., Боровський B.C., Пустоваров В.А. Моделирование оценки экономические нормативов хозяйственной деятельности пароходства на перспективу / в кн.: Проблемы экономики и эксплуатации МТ -М./В/0 "Мортехинформреклама", 1991 (ОИИМФ)-С4-14.

23. Котлубай A.M. Вопросы выбора оптимизацией критериев задач планирования деятельнос-ти и управления транспортными системами / деп.в В/О "Мортехинформреклама" 14.04.89 М984-МФ (0ИИМФ)

24. Котлубай A.M., Котлубай В.А. Бюджетное планирование и управление как инструмент повышения конкурентоспособности судоходных компаний / Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. - Випуск 14.- Одеса: ОНМУ, 2003. - С 205-214.

25.Котлубай А.М. Кульчиковская А.В.Тенденции мирового судостроения и их роль в развитии международного морского судоходства / Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. - Випуск 18.- Одеса: ОНМУ, 2004. - С 5-26.

2б.Котлубай A.M., Липинская А.А., Котлубай В.А. Формирование организационной структуры современной судоходной компании. / Економіко-правові аспекти розвитку транспортних систем: Зб. наук, праць. Вип. 5/ Одеськ. нац. морськ.ун-т; Гол. Ред. Л.В. Багрій-Шахматов.- Одеса: Фенікс, 2003. - С Л 53-161.

27.Котлубай A.M. Липинская А.А.Критерии управления транспортными системами /Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Збірник наукових праць. Випуск 7. - Одеса: ОДМУ, 2000. - С 56-66.

28. Котлубай А.М. Мировая морская политика и перспективы ее развития. / Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. - Випуск 17.- Одеса: ОНМУ, 2004. - С 5-21

29. Котлубай А.М Мировая морская политика передовых стран // Судоходство № 11-12 2003, С. 15

ЗО.Котлубай А.М. Основы концепции развития торгового мореплавания в черноморском регионе / Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Збірник наукових праць. Випуск 11.- Одеса: ОДМУ, 2001. - С 5-15

31. Котлубай A.M. Правовое регулирование торгового мореплавания в Украине / Економіко-правові аспекти розвитку транспортних систем: Збірник наукових праць. Випуск 2.1 ОДМУ - Одеса: Латстар, 2002. - С 257-268

32. Котлубай А.М. Проблемы развития торгового мореплавания в Украине. / Экономические инновации Сборник научных работ. Выпуск 8. - Одесса: Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований, 2000. - С108-115.

33.Котлубай А.М. Тимофеева Н.В. Особенности оценки экономической эффективности функционирования и развития морского транспорта/ Розвиток методів управління та господарювання на морському транспорті: Збірник наукових праць. Випуск 3. - Одеса: ОДМУ, 1998. -С. 129-135.

34. Котлубай А.М. Экономико-правовые аспекты деятельности транспортно-экспедиторских компаний / Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. Збірник наукових праць. Випуск 4.- Одесса: ОДМУ, 1999, с.39-44.

35. Котлубай A.M. Экономико-правовые аспекты развития торгового мореплавания в Украине / Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Збірник наукових праць. Випуск 10. - Одеса: ОДМУ, 2001. - С 15-29

36. Котлубай М.И., Кухарчик В.Г., Сивопляс Е.Г. Международные перевозки грузов морским транспортом. - Одесса, Институт проблем рынка и экономико экологических исследований НАН Украины, 1999. - 80 с.

37. Котлубай В.А. Оценка рейтинга судоходніх компаний на фрахтовом рінке II Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. - Випуск 17. - Одеса: ОНМУ, 2003 С 37-49.

38. Котлубай О.М. Імовірні наслідки застосування принципів ГАТС до торговельного судноплавства України. /Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. - Харків: ХНАДУ.-2003. - Вип..6. С.61-72.

39.Котлубай О.М. Механізм забезпечення економічного зростання морського транспорту України. / Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. - Випуск 16.-Одеса: ОНМУ, 2004. - С 205-214

40. Котлубай О.М. Умови подальшого економічного зростання морського транспорту України. / Экономические инновации. Сборник научных работ. Выпуск 17. - Одесса: Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований, 2003. -С. 38-44.

41. Кох Р. Менеджмент и финансы от А до Я/ Пер с англ. Под ред. Ю.Н. Капуревского. СПб: Издательство «Питер», 1999. -496с.

42.Льюис К.Д. Методы прогнозирования экономических показателей. / Пер. с англ, - М.: Финансы и статистика, 1992. -133с. (48)

43.Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Реструктуризация предприятий и компаний. Справочное пособие / Под ред. Мазур И.И. - М.: Высшая школа, 2000. - 587с.

Та ін.
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС) Тема 01. Сущность науч. познания, знаний и науч. иссл.(18 тест.заданий) 0.00 %
(ПДТСіОС) Тема 05.3 Робота над гіпотезою наук. дослідж. (12 тест.завдань) 33.33 %
(ПДТСіОС) Тема 09.0 Загал. дані про статистику на транспорті (28 тест.завдань) 46.43 %
Перейти к тестам
Психология науки 1) одна из психологических дисциплин, предметом которой является исследование психологических аспектов научной деятельности как...
Позитивистская концепция соотношения философии и науки 1) сущность этой концепции выражается формулой «Наука сама себе философия». Она означает,...
Владелец электронных информационных ресурсов, информационных систем 1) субъект, реализующий права владения, пользования и распоряжения указанными...
Внешнее обследование или оценка 1) [англ. external evalution] – в менеджменте науки и образования: процесс сбора (при помощи специализированного...
Индукция перечислительная 1) вывод от «некоторых» ко «всем», от посылок, в которых утверждается присущность некоторого свойства лишь некоторым предметам...
Глобальная научная революция Понятие «научная революция» концептуально впервые вводится Т. Куном, однако он не выделяет глобальной научной революции....
Классическая наука (наука XVII-XIX вв.) характеризуется определенными основаниями:
Новые теории представляют собой рациональное объяснение ранее не известных явлений или более адекватное объяснение уже известных, не являющихся...
Эмпирическое знание это совокупность представлений о действительности, получаемая в результате ее непосредственного исследования. В структуре научного...
Научная революция это формирование научной теории за счет опровержения прежних; отказ от одной парадигмы в пользу другой; расширение научного знания за...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2023. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.