Главная Содержание монографий Логістика транспортного комплексу регіону (перспективи інвестування та інноваційного розвитку). Палант О.Ю. (2012, 168с.)

Вопрос-ответ

В чем состоит сущность объяснения и каковы его основные формы Наряду с пониманием существует и такая важнейшая познавательная процедура, как объяснение....
Какое значение имеют аналогии в теоретическом поиске В современном процессе научного исследования достаточно ощутимой становится роль аналогий. Перенос...
Свободна ли наука от ценностей Наука ориентируется на объективность, отстаивает свою нейтральность и считается свободной от ценностей. Для нее нет...
В чем специфика обыденно-практического познания Еще на ранних этапах человеческой истории существовало обыденно-практическое знание, доставлявшее...

Разместить рекламу на сайте

Логістика транспортного комплексу регіону (перспективи інвестування та інноваційного розвитку). Палант О.Ю. (2012, 168с.)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Содержание монографий (логистика, транспорт)
25.04.2018 06:17

Посилання

Палант О.Ю. Логістика транспортного комплексу регіону (перспективи інвестування та інноваційного розвитку) : [монографія] / О.Ю. Палант. — X.: Золоті сторінки, 2012. — 168 с.

Анотація

Монографія присвячена розробці теоретико-методологічних засад та практичних рекомендацій з удосконалення інвестування та інноваційного розвитку транспортного комплексу регіону з метою забезпечення комплексного розвитку продуктивних сил.

У монографії на прикладі Харківського регіону поглиблено та систематизовано методологію комплексного розвитку регіону за рахунок Удосконалення процесу інвестування та інноваційного розвитку транспортного комплексу; проведено комплексний аналіз та визначено територіальні особливості і характер соціально-економічної системи досліджуваного регіону, обгрунтовано комплекс заходів підвищення ефективності функціонування транспортного комплексу як основи забезпечення комплексного розвитку регіону, розроблено організаційно-економічний механізм взаємодії процесу інвестування та інноваційного розвитку транспортного комплексу регіонів України, висвітлено систему інноваційно-інвестиційних заходів та маркетингових методів підвищення ефективності транспортного комплексу регіону на ринку транспортних послуг, шляхи розв'язання еколого-економічних проблем.

Для фахівців у галузі економіки транспорту, викладачів, аспірантів, студентів.

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

ЗМІСТ

 

Вступ

5

Розділ 1. Міський транспорт регіонів України. Сьогодення та перспективи розвитку

9

1.1. Еколого-економічний аспект розвитку міського транспорту

9

1.2. Концепція застосування автоматизованої системи оплати проїзду у великих містах України

21

Розділ 2. Сучасний стан транспортних комплексів. Теоретичні та методологічні основи інвестиційної діяльності на ринку транспортних послуг

29

2.1. Дослідження стратегії й тактики формування, функціонування та розвитку міст. Роль транспортних комплексів у сучасних містах регіонів України

29

2.2. Формування мети, постановка завдань, розробка основних положень і методів досліджень, основні завдання й структурно-логічна модель проведення дослідження

41

2.3. Джерела і методи фінансування інвестиційних проектів у транспортному комплексі

43

2.4. Регіональна інвестиційна політика і роль держави в її регулюванні

53

Розділ 3. Методологія вибору інвестиційних пріоритетів і адаптація інноваційних технологій транспортного комплексу регіону/міста до реалій транспортної галузі України

68

3.1. Розробка методологічного обґрунтування процесів формування інвестиційних пріоритетів транспортного комплексу та комплексна діагностика надійності функціонування в інвестиційному середовищі

68

3.1.1. Модель формування інвестиційних пріоритетів транспортного комплексу міст, раціональні структури й обсяги інвестицій

68

3.1.2. Методика та алгоритм формування інвестиційних пріоритетів транспортного комплексу, раціоналізація структури та обсягів інвестицій у транспортний комплекс регіону/міста

77

3.2. Розробка й формування імітаційної моделі функціонування транспортних комплексів регіонів/міст

84

3.2.1. Формування цілей моделювання, вербальний опис модельованої системи

84

3.2.2. Програмна реалізація та дослідження імітаційної моделі транспортного комплексу міста

89

3.2.3. Спрямований обчислювальний експеримент

102

3.3. Методологічні основи управління процесом вибору пріоритетних напрямків функціонування транспортного комплексу в умовах ринку

104

3.3.1. Формування алгоритму аналізу зовнішнього середовища транспортного комплексу в сучасних ринкових умовах

104

3.3.2. Вибір пріоритетних напрямків удосконалення результативності функціонування транспортних комплексів міст в умовах ринкових відносин

106

Розділ 4. Інформаційне забезпечення процесу впровадження основних положень результатів досліджень у практику управління транспортним комплексом регіону/міста

132

4.1. Проектування організаційних факторів інформаційних систем і обчислювальної техніки для формування раціональної структури інвестицій у транспортний комплекс регіонів і міст України

132

4.1.1. Основні концептуальні положення

132

4.1.2. Створення єдиної інформаційної системи регіонів

134

4.2. Створення і використання інформаційних ресурсів транспортних комплексів регіону/міста у рамках єдиної інформаційної системи управління

143

4.2.1. Загальні концептуальні положення

143

4.2.2. Основні напрямки робіт з інформатизації транспортного комплексу

145

4.2.3. Основні заходи з інформатизації транспортних комплексів

148

4.3. Створення інфраструктури інформатизації (програмно-технічне забезпечення міської інформаційної системи транспортних комплексів)

150

4.4. Система управління процесами інформатизації транспортного комплексу

152

Список скорочень

159

Список літератури

160

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Абрамов А.П. Проблемы управления эксплуатационными расходами и создание конкурентной среды на транспортном рынке путем совершенствования системы налогообложения / А.П. Абрамов // Современные проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте : тр. науч.-практ конф. — М.: МИИТ, 1999. — 150 с.

2. Адаменко МЛ. Зниження масштабів екологічного впливу аварій на потенційно небезпечних об'єктах шляхом їх своєчасного виявлення // Системи управління, навігації та зв'язку : зб. наук. пр. / Цент, наук.-досл. ін-т навігації і управління, 2010. — Вип. 4 (16). — С 21-31.

3. Аксенов И.Я. Единая транспортная система: учеб. для вузов / И.Я. Аксенов. — М.: Высш. шк., 1991. — 383 с.

4. Бабаев В.Н. Разработка и реализация стратегического плана устойчивого развития города на основе сбалансированной системы показателей / В.Н. Бабаев, В.Т. Семенов, В.И. Торкатюк, Н.П. Пан, СВ. Бутник // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Вып. 57. — Киев : Техніка, 2004. — С. 35-52.

5. Бабаев В.Н. Роль городских проектов и программ развития в устойчивом развитии мегаполисов / В.Н. Бабаев, Л.Н. Шутенко, В.Т. Семенов // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Вып. 69. — Киев : Техніка, 2006. — С. 3-9.

6. Бабаев В.Н. Совершенствование системы управления инфраструктурой города на основе внедрения стратегического планирования и инновационного менеджмента / В.Н. Бабаев, В.Т. Семенов, В.И. Торкатюк, А.Л. Шутенко, Н.П. Пан, Н.М. Золотава, СВ. Бутник // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Вып. 53. — Киев : Техніка, 2003. — С. 20-37.

7. Бабаев В.М. Практика муніципального управління : навч. посіб. / В.М. Бабаев. — X.: ХДАМГ, 2002. — 311 с.

8. Бабаев В.М. Проблеми удосконалення інформаційного забезпечення і управління сталим розвитком міст / В.М. Бабаев, Л.М. Шутенко, В.Т. Семенов, В.І. Торкатюк, М.П. Пан, СВ. Бутник // Управління сучасним містом. — 2004. — №7/9. — С 36-49.

9. Бакаев А.А. Экономико-математические модели планирования и проектирования транспортных систем / А.А. Бакаев — Киев : Техніка, 1973. —-110с.

10. Бандман М.К. Территориально-производственные комплексы: теория и практика предплановых исследований / М.К. Бандман — Новосибирск : Наука, 1980. —221 с.

11. Белов И.В. Транспорт России: основные задачи и перспективы И.В. Белов, В.А. Персионов // Железнодорожный транспорт. — 1993. — №9. С. 2-8.

12. Бешелев С.Д. Математико-статистические методы экспертных оценок / С.Д. Бешелев, Д.Г. Гурвич. — М.: Мысль, 1974. — 180 с.

13. Винниченко B.C. Интегрированная автоматизированная система управления предприятием городского электрического транспорта / B.C. Винниченко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Вып. 36. — Киев : Техніка, 2002. — С. 351-354.

14. Гончаров НЕ. Методические подходы к формированию современной иерархической структуры транспортных показателей : сб. науч. тр. / Н.Е. Гончаров, Д.Г. Шишко. — Киев : ІКТ (центр), 2007.— С. 28-35.

15. Громов Н.Н. Единая транспортная система: учеб. для вузов / Н.Н. Громов, ТА. Панченко, А.Д. Чудовский. — М.: Транспорт, 1987. — 304 с.

16. Гурнак В.Н. Тенденция развития и пути совершенствования транспортной системы Украинской ССР / В.Н. Гурнак, Н.Е. Гончаров. — Киев : О-во «Знание» УССР, 1982. — 20с.

17. Гурнак В.Н. Транспортный комплекс региона / В.Н. Гурнак. — М. : О-во «Знание», 1985. — 56 с.

18. Дывынец О.Л. Концепция применения автоматизированной оплаты проезда в крупних городах Украины / О.Л. Дывынец, Ю.А. Карпенко, А.Ю. Палант // Транспортные системы мегаполисов и крупных городов. Концепция перспективного развития транспортной системы г. Харькова : материалы меж-дунар. конф. — Харьков : ХНАГХ, 2010. — С. 97-102.

19. Зборовська О.М. Логістичні аспекти управління оборотним капіталом промислових підприємств : наукове видання. — Дніпропетровськ: вид-во ДУЕП, 2088. — 200 с.

20. Золотов М.С. Дослідження ринкової торбулентності житлово-комунальних господарств у перехідній і розвинутій економіці / М.С. Золотов, А.С Вишетравська, О.Ю. Палант, О.М. Даніленко, О.М. Ніверчук // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозабезпечен-ня в житлово-комунальному господарстві : матеріали 1-ї міжнар. наук.-практ. конф. — Алушта : ХО НТТ КГ та ПО; ХНАМГ, 2009. — С 212-214.

21. Иванов Г.И. Инвестиционный менеджмент / Г.И. Иванов. — Ростов н/Д : Феникс, 2004. — 320 с.

22. Кулаев Ю.Ф. Повышение эффективности работы транспорта Украинской ССР / Ю.Ф. Кулаев. — Киев : Наукова думка, 1979. — 222 с.

23. Липшиц И.В. Инвестиционный проект. Методы подготовки анализа : учеб.-справ. пособие / И.В. Липсиц, В.В. Косов. — М. : Изд-во БЕК, 1996. — 304 с.

24. Магамадов А.Р. Координация работы разных видов транспорта / А.Р. Магамадов. — М.: Транспорт, 1982. — 175 с.

25. Методические рекомендации по разработке перспектив производства ОФ и производственных мощностей в отраслях материального производства. — М.: НИЭИ, 1982. — 200 с.

26. Палант А.Ю. О подготовке к внедрению проекта АСКП в г. Харькове / А.Ю. Палант // Формування ринкових відносин господарювання в міському електротранспорті : інформ.-аналіт. зб. Вип. 3/4. — К. : МінЖКХ, 2008. — С 69-70.

27. Палант А.Ю. Экономический аспект транспортного комплекса Харьковского региона на основе SWOT-анализа [Електронний ресурс] / А.Ю. Па-лант // Ефективна економіка. — 2010. — №12. — Режим доступу до журн www.ekonomy.nayka.com.ua

28. Палант О.Ю. Інвестування в техногенну безпеку будівельних виробничих комплексів / О.Ю. Палант // Науково-методичні основи оцінювання та управління техногенною безпекою у разі виникнення надзвичайної ситуації - матеріали 1-ї наук.-техн. конф. — X., 2007. — С 38.

29. Палант О.Ю. Моделювання процесів економічної підтримки розвитку міського електротранспорту / О.Ю. Палант // Проблемы информатики и моделирования : материалы 9-й междунар. науч.-техн. конф. — Харьков : НТУ «ХПИ»,2010. —С. 68.

30. Палант О.Ю. Перспективні альтернативні напрями розвитку транспортного комплексу / О.Ю. Палант // Моделювання регіональної економіки. — Івано-Франківськ : Плай, 2011. — №1.

31. Палант О.Ю. Ризик інвестування в реконструкцію потенційно небезпечних об'єктів / О.Ю. Палант // Науково-методичні основи оцінки та управління техногенною безпекою при виникненні надзвичайних ситуацій : матеріали наук, семінару: зб. наук. пр. Харк. ун-ту повітряних сил. — X., 2007. — Вип. 1. —С 136.

32. Палант О.Ю. Техніко-економічне обгрунтування необхідності реконструкції будівельного комплексу Харківщини / О.Ю. Палант // Проблеми управління Єдиною державною системою цивільного захисту : зб. матеріалів наук.-практ. конф. / М-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи; Ун-т цивіл. захисту України, 2007. — С 61-62.

33. Перепелюк А.В. Экономика промышленного транспорта : учеб. для вузов / А.В. Перепелюк, В.О. Бондаренко, Л.А. Мироненко. — М.: Высш. шк., 1987. —336 с.

34. Правдин Н.В. Взаимодействие различных видов транспорта в узлах / Н.В. Правдин, В.Я. Негрей. — Минск: Высш. шк., 1982. — 293 с.

35. Про автомобільний транспорт [Електронний ресурс] : Закон України, 05 квіт. 2001 p. №2344-111. — Режим доступу: www.rada.gov.ua

36. Про власність [Електронний ресурс] : Закон УРСР, 7 лют. 1991 р-№697-ХП. — Режим доступу: www.rada.gov.ua

37. Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств : Декрет Кабінету Міністрів України, 31 груд. 1992 р. №24-92 // Урядовий кур'єр. — 1993. — 14 січ.

38. Про дорожній рух [Електронний ресурс] : Закон України, 30 черв-1993 р. №3353-ХП. — Режим доступу: www.rada.gov.ua

39. Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки [Електронний ресурс] : Закон України із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 11 червня 2009 року № 1511 -VI. — Режим доступу: www.rada.gov.ua

40. Про Міністерство транспорту України : Указ Президента України, 26 листоп. 1992 р. // Автошляховик України. — 1992. — №4. — С. 2.

41. Про місцеве самоврядування в Україні [Електронний ресурс] : Закон України, 21 трав. 1997 р. №280/97-ВР. — Режим доступу: www.rada.gov.ua

42. Про міський електричний транспорт [Електронний ресурс] : Закон України, 29 черв. 2004 р. №1914-ІУ. — Режим доступу: www.rada.gov.ua

43. Про оренду майна державних підприємств та організацій : Закон України, 19 квіт. 1992 р. // Голос України. — 1992. — 2 черв.

44. Про транспорт [Електронний ресурс] : Закон України, 10 листоп. 1994 р. №232/94-ВР. — Режим доступу: www.rada.gov.ua

45. Проблемы развития транспортной системы Украинской ССР в новых условиях хозяйствования. — М., 1991. — 235 с. — (Труды ИКТП при Минэкономики СССР; вып. 133).

46. Програма підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 pp. [Електронний ресурс]: прийнята рішенням 26-ї сесії V скликання Харк. міськради 23 жовт. 2008 р. №305/08. — Режим доступу: old.city.kharkov.ua

47. Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства Харківської області на 2003-2010 pp. / Кол. авт. під керівництвом Л.М. Шу-тенка, А.Л. Кравчука, В.Т. Семенова. — X.: ХДАМГ, 2003. — 248 с

48. Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 pp. : прийнята рішенням 26-ї сесії V скликання Харк. міськради 23 жовт. 2008 р. №94/10. — Режим доступу: www.old.city.kharkov.ua

49. Радченко Н.Е. Стратегія і тактика підвищення синергізму формування транспортних систем на регіональному рівні / Н.Е. Радченко, А.Ю. Палант // Системотехнические основы полидименсионального формирования синергетического инвестиционного цикла в строительной отрасли : материалы междунар. науч.-практ. конф. —Харьков : ХНАГХ, 2007. — С. 154—155

50. Разработка экономико-правового механизма регулирования взаимоотношений железнодорожного транспорта Украины при взаимодействии с железнодорожным транспортом СНГ в процессе формирования рыночных отношений : науч. доклад; науч. рук. Ю.М. Цветов. — Киев : ИКТП, 1992. — 137 с.

51. Соколов Л.Н. Диверсификация производства на железнодорожных дорогах транспорта Украины : сб. науч. тр. / Л.Н. Соколов. — Киев : ИКТП-Центр, 1995, —Вып. 1. — 198 с.

52. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент /Е.С. Стоянова. — М.: Перспектива, 1994.

53. Тархов С. Електротранспорт України : Енциклопед. путівник / С. Тархов, К. Козлов, А. Олеандр. — К.: Сидоренко В.Б., 2010. — 912 с.

54. Торкатюк В.І. Методичні підходи до аналізу та оцінки діяльності підприємств за допомогою показника ресурсозбереження / В.І. Торкатюк, А.В. Баржина, Н.В. Бібік, А.С. Вишетравська, О.Ю. Палант, Ю.Ю. Усенко // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресур-созабезпечення в житлово-комунальному господарстві : матеріали II міжнар. конф. — Алушта : ХО НТТ КГ та ПО, ХНАМГ, 2010. — С.192-195.

55. Торкатюк В.И. Анализ особенностей выбора пассажирского вида транспорта при городских пассажирских перевозках / В.И. Торкатюк, М.В. Юров, А.Ю. Палант, А.И. Кириченко, С.А. Ларина // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Вып. 85. — Киев : Техніка, 2008. — С. 72-78.

56. Торкатюк В.И. Теоретические основы и особенности прогнозирования занятости в строительной отрасли В.И. Торкатюк, О.С. Воронина, Т.Н. Витренко-Хрусталева, И.В. Турина, А.Ю. Палант, Л.Е. Мирошниченко, B.C. Нотиевский // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Вып. 75. — Киев : Техніка, 2007. — С. 69-83.

57. Торкатюк В.И. Формирование параметров систем оценки качества функционирования строительных предприятий / В.И. Торкатюк, Е.В. Клочко, Е.В. Мураев, Н.И. Игнатова, А.Ю. Палант, М.В. Примак // Экономика строительной отрасли на пути ее интеграции к синергетическим системам : материалы междунар. науч.-практ. конф. — Харьков : ХНАГХ, 2006. — С. 97-99.

58. Торкатюк В.І. Повышение качества труда в строительстве на основе инноваций / В.І. Торкатюк, Г.І. Бондаренко, А.Ю. Палант, Ю.Ю. Усенко, О.С. Вороніна, А.С. Вишетравська // Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. — X.: ХНАМГ, 2009. — С 136-138.

59. Торкатюк В.І. Совершенствование систем управления устойчивым функционированием строительно-монтажных организаций / В.І., Торкатюк В.В. Димченко, ТС. Недобачай, А.Ю. Палант, О.В. Шахова, Ю.В. Суворов-цева // Стратегічні напрямки підвищення економічної ефективності реалізації інвестиційних будівельних проектів в умовах трансформації економіки України до ринкових відносин : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. — X. : ХНАМГ, 2008. — С 47-50.

60. Торкатюк В.І. Резерви економії та першочергові міри підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) в Україні / В.І. Торкатюк, О.Ю. Палант, Ю.Ю. Усенко, Н.Г. Краснікова, А.В. Баржина // Проблеми, перспективи та методи формування системного енергоресурсосбе-реження в будівельній галузі: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. — X.: ХНАМГ, 2010. — С 81-82.

61. Фролов KB. u др. Состояние и перспективы формирования конференции развития транспорта мира до 2000 г. // Спец. выпуск по транспорту Ин-та информации АН России. — М., 1998. — С. 2-17.

62. Цветов Ю.М. Основные направления развития и повышения эффективности работы промышленного транспорта УССР / Ю.М. Цветов, В.Н. Гурнак, СП. Ярчевский. — Киев : УкрНИИНТИ, 1976. — 44 с.

63. Чеканова Л.Г. Аналіз стану та перспективи розвитку міського наземного електричного транспорту / Л.Г. Чеканова, О.Ю. Палант, Т.Б. Кушнір // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. — Киев : Техніка, 2010. — Вып. 92. — С. 150-153.

64. Шарп У.Ф. Инвестиции / УФ. Шарп, Г.Дж. Александер, Д.В. Бей-ли. — Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2003.

65. Шишко Д.Г. Влияние изменений внешней среды на транспорт и его показатели / Д.Г. Шишко, Н.Е. Гончаров // Транспортный комплекс Украины : сб. науч. тр. — Киев : ИКТП-Центр, 1998. — Вып. 5. — 179 с.

66. Шумпетер И. Теория экономического развития / И. Шумпетер. — М.: Прогресс, 1982.

67. Шутенко АЛ. Стратегия формирования механизма разработки и реализации стратегического управления предприятием на основе инновационного подхода / А.Л. Шутенко // Удосконалення економічних структур будівельної галузі в умовах трансформації економіки України до ринкових відносин : матеріали наук.-практ. конф. — X.: ХНАМГ, 2005. — С 24-26.

68. Шутенко Л.Н. Теоретические основы формирования экономической модели рационального спроса на транспортные услуги в процессе стабилизации устойчивого развития городов / Л.Н. Шутенко, В.И. Торкатюк, СВ. Аксенова, P.M. Крамаренко, А.Ю. Палант // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. Вып. 89. — Киев: Техніка, 2009. — С. 3-25.

Та ін.
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ПДТСіОС) Тема 10.0 Програмні засоби обробки даних (15 тест.завдань) 73.33 %
(ПДТСіОС) Тема 09.0 Загал. дані про статистику на транспорті (28 тест.завдань) 39.29 %
(ПДТСіОС) Тема 10.0 Програмні засоби обробки даних (15 тест.завдань) 60.00 %
Перейти к тестам
Закон статистический 1) наличие некоторой меры пересечения между двумя множествами случайных событий. Например, частота столкновения метеоритов с Землей;...
Ансамбль 1) [фр. ensemble совокупность, стройное целое] – (1) в театральном искусстве: гармоническое сочетание всех компонентов спектакля, подчиненных...
Аксиология 1) [гр. axios ценный + logos учение, наука] – учение о природе ценностей.  
Наука как форма жизни 1) способ жизни огромного числа людей, занятых в сфере науки и научного обслуживания. Ее специфическое содержание определяется...
Ареал 1) [от лат. area площадь, пространство] – понятие, означающее территорию, область, в пределах которой наблюдаются явления или характерные черты, не...
Математический опыт (Г. Галилей, Ф. Бэкон, Р. Декарт) Математический опыт связан, с одной стороны, с развитием самой математики как науки, ее средств,...
Новые теории представляют собой рациональное объяснение ранее не известных явлений или более адекватное объяснение уже известных, не являющихся...
Ценности: философские подходы В самом общем плане ценности - это все то, что обладает для людей особой значимостью в их обыденной жизни и чему отдается...
Классификация (от лат. classis - группа, facio - делаю) - система иерархически взаимосвязанных понятий (классов, объектов, явлений) в прикладных и...
Природа генетически единая и актуально связанная с Универсумом его спонтанно реализованная часть. Понятие природы выработано философской и научной...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта