Главная Содержание монографий Моделювання транспортних систем. Кутах О. П. (2004, 196с.)

Вопрос-ответ

В чем состоит роль науки в преодолении глобальных кризисов Усиление техногенного влияния на окружающую среду привело человечество к порогу глобальных...
Как происходило историческое развитие институциональных форм научной деятельности Науку не следует отождествлять только с гипотезами и теориями. Она...
Каково соотношение понятий «теория», «предмет» и «метод» Любой научный метод разрабатывается на основе определенной теории, которая тем самым выступает...
Что такое понимание Обыденность понимания, иллюзия легкой, почти автоматической его достижимости долгое время затемняло его сложность и комплексный...

Разместить рекламу на сайте

Моделювання транспортних систем. Кутах О. П. (2004, 196с.)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Содержание монографий (логистика, транспорт)
07.02.2018 16:50

Посилання

Кутах О. П. Моделювання транспортних систем. — К.: Київський університет економіки і технологій транспорту, 2004. — 196 с.

Анотація

У книзі висвітлюються різні підходи до моделювання складних транспортних систем. Особливу увагу приділено транспортним вузлам, де відчуваються біфуркаційні впливи середовища на транспортні потоки, а також питанням взаємодії транспортних потоків, що належать різним видам транспорту. Проаналізовані транспортні системи як об'єкти керування, наведена техніко-експлуатаційна характеристика залізниць, перевантажувальних та сортувальних станцій. Сформульовані основні проблеми математичного моделювання, причому увагу сфокусовано на методах імовірнісно-автоматного моделювання. Важливе місце у книзі займають питання розробки автоматних моделей складних транспортних систем. Висвітлені деякі теоретичні аспекти побудови імовірнісних автоматів і дослідження їх взаємодії із випадковим середовищем, керування автоматними моделями в системах масового обслуговування. Наведені приклади конкретних автоматних моделей функціонування транспортних систем. Запропоновано методологію дослідження транспортних систем методами імітаційного моделювання, даються відповідні практичні рекомендації.

Для студентів старших курсів транспортних спеціальностей (при вивченні відповідних дисциплін та при курсовому й дипломному проектуванні), для аспірантів і здобувачів у їх дисертаційних дослідженнях, а також для всіх фахівців, хто цікавиться проблемами математичного моделювання складних систем

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

ЗМІСТ

 

Вступ

4

Розділ 1. Транспортні системи як об'єкт керування

7

1.1. Завдання комплексного керування та моделювання роботи різних видів транспорту

7

1.2. Техніко-експлуатаційна характеристика залізниць України

11

1.3. Класифікація прикордонних залізничних станцій та їх технологічне оснащення

19

1.4. Організаційне забезпечення оптимального завантаження перевантажувальної прикордонної станції

27

1.5. Експлуатаційна наука на залізничному транспорті

30

1.6. Методи дослідження організаційно-виробничої структури транспортної системи

35

1.7. Аналіз методик розрахунку потреби в навантажувально-розвантажувальних бригадах вантажників і докерів на залізничних станціях і в портах

39

Розділ 2. Методи математичного моделювання в процесах прийняття рішень

43

2.1. Метод імовірнісно-автоматного моделювання

43

2.2. Дослідження динамічних ситуацій та визначення їх характеристик у процесі прийняття рішень

46

2.3. Методологія статистичного дослідження роботи транспортного вузла

59

2.4. Моделювання системи перевезень вантажів технологічними маршрутами

64

Розділ 3. Автоматні моделі складних систем

69

3.1. Імовірнісні автомати та їх взаємодія із випадковим середовищем

69

3.2. Асимптотичні послідовності автоматів

72

3.3. Автомати зі структурою, що формується

74

3.4. Використання автоматів у системах керування

79

Розділ 4. Застосування автоматних моделей в автоматизованих системах керування на транспорті

87

4.1. Керування автоматними моделями в системах масового обслуговування

87

4.2. Автоматна модель функціонування перевантажувальних комплексів у транспортному вузлі

97

4.3. Дослідження взаємодії річкового порту з автомобільним транспортом

108

4.4. Імовірнісно-автоматна модель системи «море — залізниця»

123

Розділ 5. Дослідження транспортних систем методами імітаційного моделювання

136

5.1. Імітаційне моделювання матеріальних потоків у логістичній системі «виробництво — транспорт — споживання»

136

5.2. Імітаційне моделювання роботи залізничних перевантажувальних станцій

152

5.3. Система імітаційного моделювання оцінки ефективності нових технологій і організації перевезень на залізничному транспорті

161

5.4. Імітаційне моделювання процесу розподілу сортувальної роботи і вагонопотоків між станціями

174

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Бакаев А.А., Костина Н.И., Яровицкий Н.В. Автоматные модели экономических систем. — К.: Наук, думка, 1978. — 191 с.

2. Бакаев А.А., Костина Н.И., Яровицкий Н.В. Имитационные модели в экономике. — К.: Наук, думка, 1978. — 298 с.

3. Кутах A.M., Фурсова ТМ. Система имитационного моделирования поддержки и оптимизации решений по совершенствованию перевозочного процесса на железнодорожном транспорте // Проблемы управления и информатики. — 2002. — № 5. — С. 15 — 17.

4. Бакаев АЛ, Крамаренко Р.Н., Кошруба Т.В. К вопросу о выборе концептуальной и внутренней моделей данных СУБД с послойной архитектурой // Кибернетика. - 1982. - № 2. - С. 25 - 29.

5. Бакаев АЛ, Гриценко В.И., Козлов ДМ. Методы организации и обработки баз данных. — К.: Наук, думка, 1993. — 152 с.

6. Бакаев А.А. Экономико-математические модели планирования и проектирования транспортных систем. —. К.: Техніка, 1973. — 220 с.

7. Комаров А.В. Пути совершенствования организации работы пунктов перевалки при перевозках грузов / Тр. Всесоюзн. научно-технического совещания по совершенствованию пунктов перевалки при железнодорожно-водных и железнодорожно-автомобильных перевозках. — Ростов-на-Дону: ИКТП Госплана СССР, 1966. - 228 с.

8. Методы определения экономической эффективности различных видов транспорта. - М.: Трансжелдориздат, 1956. — 118 с.

9. Довідник основних показників залізниць України (1991 —2001 роки). — К.: Транспорт України, 2002. — 40 с

10. Статистичний щорічник України за 2001 р. — Державний комітет статистики України, 2002.

11. Железнодорожный транспорт — ведущая отрасль экономики Украины. — К.: Транспорт України, 2003. — 32 с.

12. Макаренко М. Краткий справочник показателей эксплуатационной работы железных дорог Украины.— К.: Транспорт України, 2001.-154 с.

13. Бакаев О.О., Пірожков С.І., Ревенко B.JI. Міжнародні транспортні коридори — особливий пріоритет України на шляху інтеграції у світову економічну систему // Стратегічна панорама. — № 4. -1999. - С 16 - 24.

14. Кутах Ю. О. Транспортні зв'язки України і міжнародні транспортні коридори // Економіст. — № 1. -.2002. - С.50 - 57.

15. Пирожков СИ. Украине пора бы воспользоваться своим коэффициентом транзитности // Зеркало недели. — № 9, 28.02.1998.

16. Горизонтов Б.Б. Социалистическая интеграция в области транспорта. - М.: Знание, 1972. - 204 с.

17. Савченко И.Е., Скалов Ю.Ю. Развитие железнодорожных станций и узлов. — М.: Транспорт, 1960. — 268 с.

18. Информационные технологии на транспорте. Железнодорожный транспорт / В.С.Михалевич, А.А.Бакаев, В.И.Гриценко, ВЛ.Ревенко, Ю.Н.Кузнецов. — К.: Наук, думка, 1991. — 202 с.

19. Кутах А.П. Эксплуатационная наука на железнодорожном транспорте // Проблеми системного підходу в економіці. — К.: НАУ, 2003. -Вил. 5.- С.85 - 90.

20. Кутах А.П., Миронюк И.В., Сакунова И. С. Имитационное моделирование материальных потоков в логистической системе «производство—транспорт—производство» // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. — К.: НАУ, 2003. — Вип. 10. — С.163 -177.

21. Ананьина В.З., Макушев П.А. Модели задач внутрипортового районирования грузопотоков // Экономика и эксплуатация морского транспорта. - М.: Рекламин-формбюро ММФ, 1978. - С. 74 - 76.

22. Кутах А.П. Организационное обеспечение оптимальной загрузки перегрузочной станции // Проблеми інформатизації та управління. -К.: НАУ, Укравіатранс, 2003. - Вип. 7. - С. 186 - 188.

23. Организация движения на железнодорожном транспорте / Под общ. ред. И.Г. Тихомирова. — Минск: Вышейшая школа, 1969. — 486 с.

24. Бернгард К.А. Техническая маршрутизация железнодорожных перевозок. — М.: Трансжелдориздат, 1956. — 348 с.

25. Энциклопедия кибернетики. — К.: Гл. ред. Укр. Сов. энциклопедии, 1974.-Т. 1,2.

26. Глушков В.М. Основы безбумажной информатики. — М.: Наука, 1982. -С. 398 - 460.

27. Уемов A.M. Системный подход и общая теория систем. — М.: Политиздат, 1986. - 384 с.

28. Вентцель Е.С. Исследование операций. — М.: Сов. радио, 1972. — 552 с.

29. Математические методы в планировании и экономических расчетах / ААБакаев, Ю.М.Ермольев, Ю.Н.Кузнецов, В.И.Кузубов. — К.: Наук. думка, 1968. — 223 с.

30. Бусленко Н.П., Калашников В.В., Коваленко И.Н. Лекции по теории сложных систем. — М.: Сов.радио, 1973. — 440 с.

31. Бирман ИМ. Транспортная задача линейного программирования. — М., Экономиздат, 1962. — 246 с.

32. Корбут А.А., Финкелъштейн Ю.О. Дискретное программирование. — М.: «Наука», 1969. - 344 с.

33. Горинов А.В. Основные направления развития исследований по моделированию и оптимизации транспортных сетей // Докл. 1-й Всесоюзн конф. по оптимизации и моделированию транспортных сетей. - К.: Изд. ИК АН УССР, 1967.

34. Михалевич B.C. Последовательные алгоритмы оптимизации и их применение // Кибернетика. — 1965. — № 1,2.

35. Ермольев Ю.М. Методы стохастического программирования. — М.: «Наука», 1976. - 210 с.

36. Кофман А., Крюон Р. Массовое обслуживание. Теория и приложения. - М.: Мир, 1965. - 303 с.

37. Саати Т.Л. Элементы теории массового обслуживания и ее применение. — М.: Сов. радио, 1971. — 520 с.

38. Бакаев А.А. Эксплуатация морского флота.— М.: Транспорт, 1965.— 560 с

39. Ананьина В.З. Задачи оптимальной организации производственного процесса порта. — М.: Рекламинформбюро ММФ, 1971.

40. Бусленко Н.П. Математическое моделирование производственных процессов. — М.: Наука, 1964. — 362 с.

41. Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем. — М.: Наука, 1978. — 400 с.

42. Бусленко Н.П. Метод статистического моделирования. — М.: Статистика, 1970.-112 с.

43. Данциг Дж. Линейное программирование, его обобщение и применение. - М.: Прогресс, 1966. - 566 с.

44. Беллман Р. Динамическое программирование. — М.: Изд-во иностр. лит., 1960. - 483 с.

45. Нейман Дж., Маргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. - М.: Наука, 1970. - 360 с.

46. Хальд А. Математическая статистика с техническими приложениями. — М.: Изд-во иностр. лит., 1956. — 664 с.

47. Хинчин А.Я. Математические методы теории массового обслуживания // Тр. Мат. ин-та им. В.А.Стеклова. - 1995. - Т. 49. - С. 135 - 149.

48. Гнеденко Б.В., Коваленко Й.Н. Введение в теорию массового обслуживания. - М.: Наука, 1966. - 423 с.

49. Статистические модели й многокритериальные задачи принятия решений: Под ред. И.В.Шахнова. — М.: Статистика, 1979. — 184 с.

50. Яровицкий Н.В. О вероятностно-автоматном моделировании дискретных систем // Кибернетика. — 1966. — № 5. — С. 24 — 30.

51. Кутах О. П. Автоматна модель функціонування перевантажувальних комплексів у транспортному вузлі // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. — Харків, 2002. — С. 94 — 99.

52. Кутах О.П. Імітаційне моделювання роботи залізничних перванта-жувальних станцій // Проблеми інформатизації та управління. - К.: НАУ, Укравіатранс, 2002. - Вил. 6. - С 93 - 101.

53. Имитационное моделирование процесса распределения сортировочной работы и вагонопотоков между станциями / В.В.Буринская, А.П.Кутах, В.К.Мироненко, Т.И.Фурсова // 36. наук, праць КУЕТТ. -2002. - С. 141 - 148.

54. Вопросы кибернетики: принятие решений и анализ экспертной информации // Тем. сборник АН СССР. - М.: Наука, 1989. - 348 с.

55. Евпанов Л.Г. Теория и практика принятия решений. — М.: Экономика, 1984. - 246 с.

56. Лисичкин В.А., Голынкер Е.И. Принятие решений на основе прогнозирования в условиях АСУ. — М.: Финансы и статистика, 1981. - 188 с.

И др.
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС) Тема 04. Организация творческой деятельности (7 тест.заданий) 42.86 %
(ОНИиТС) Тема 03. Эффективность и критер. науч. исслед. (9 тест.заданий) 33.33 %
(ОНИиТС) Тема 02. Наука как система знаний (6 тест.заданий) 66.67 %
Перейти к тестам
Государственная научно-техническая политика 1) составная часть социально-экономической политики, которая: выражает отношение государства к научной и...
Эмпирическое знание 1) ступень (уровень) рационального знания; совокупность высказываний об эмпирических (абстрактных) объектах, получаемая с помощью...
Научное проектирование 1) один из важных методов научного познания, особенно в технических и технологических науках (техническое и технологическое...
Принцип дополнительности 1) см. Дополнительности принцип.
Реальность 1) действительность с точки зрения ее данности человеку в ходе ее теоретического и практического освоения. В зависимости от целей и средств...
Наука и миф В подходе к проблеме соотношения между мифом и наукой можно выделить несколько точек зрения. 1. Просветительская концепция, уходящая своими...
Наука и глобальные проблемы современности Эти концепты ориентируют на раскрытие возникновения и разрешения глобальных проблем современности. Глобальные...
Новые теории представляют собой рациональное объяснение ранее не известных явлений или более адекватное объяснение уже известных, не являющихся...
Познание как ценностная функция Современная теория познания содержит многообразие критериев адекватности познавательной деятельности. Это множество...
Социология науки Социология знания и социология науки отличаются по предмету рассмотрения. Если социология знания рассматривает взаимозависимость...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта