Главная Содержание монографий Розвиток та розміщення транспортно-дорожнього комплексу України. Пащенко Ю. Є. (2003, 467с.)

Вопрос-ответ

Какова структура научной картины мира Научная картина мира предполагает систему научных обобщений, возвышающихся над конкретными проблемами отдельных...
Каковы перспективы взаимоотношения философии и науки Осмысление перспектив взаимоотношения философии и науки является острой проблемой для современных...
Что такое глобальный эволюционизм и какие типы эволюции он в себя включает Глобальный эволюционизм выступает как интегративное направление, учитывающее...
В чем состоят особенности метафизического подхода к проблеме соотношения философии и частных наук Решение вопроса о соотношении философии и частных наук...

Разместить рекламу на сайте

Розвиток та розміщення транспортно-дорожнього комплексу України. Пащенко Ю. Є. (2003, 467с.)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Содержание монографий (логистика, транспорт)
11.07.2017 05:18

Посилання

Пащенко Ю. Є. Розвиток та розміщення транспортно-дорожнього комплексу України: Монографія / За ред. С. І. Дорогунцова. - К.: Наук, світ, 2003. - 467 с.

Анотація

У монографії досліджуються та узагальнюються теоретичні та практичні проблеми розвитку транспортно-дорожнього комплексу, виконані відділом транспорту та зв'язку РВПС України НАНУ за 10 років 1992-2002 pp. На основі виконаного аналізу великого масиву статистичної інформації визначені особливості, тенденції та проблеми розвитку транспортно-дорожнього комплексу, розглянуті його особливості в історичній ретроспективі. Визначені стратегічні напрями та пріоритети розвитку ТДК в умовах виходу економіки України з кризового стану.

Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів та студентів інститутів економічного та економіко-географічного профілю, фахівців у галузі державного та регіонального управління.

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

  

ЗМІСТ

 

Вступ

7

Розділ 1. Транспортно-дорожній комплекс України в системі продуктивних сил України: значення, особливості та структура

9

Розділ 2. Історія розвитку та розміщення транспортно-дорожнього комплексу України

14

2.1. Залізничний транспорт

15

2.2. Автомобільний транспорт та дорожнє господарство

17

2.3. Морський транспорт

20

2.4. Річковий транспорт

22

2.5. Авіаційний транспорт

25

2.6. Трубопровідний транспорт

28

2.7. Міський транспорт

31

Розділ 3. Характеристика транспортно-дорожнього комплексу України та визначення потреби економіки та населення в перевезеннях

33

3.1. Основні показники, які характеризують транспортно-дорожній комплекс

33

3.2. Характеристика транспортно-дорожнього комплексу України

35

3.3. Дослідження взаємозв'язку показників обсягу перевезень вантажів з обсягами виробленої продукції

60

3.4. Визначення потреби народного господарства України в перевезеннях на перспективу

62

Розділ 4. Проблеми та пріоритетні напрями розвитку транспортно-дорожнього комплексу України

68

4.1. Удосконалення державного регулювання роботи транспорту

69

4.2. Удосконалення управління транспортною системою

71

4.3. Удосконалення економічних відносин. Формування ринків транспортних послуг

72

4.4. Тарифна політика

72

4.5. Фінансова реструктуризація галузі

73

4.6. Інтеграція в європейську і світову транспортні системи

74

4.7. Технологічне оновлення транспорту та питання охорони навколишнього природного середовища

75

4.8. Національна безпека

75

4.9. Впровадження нових технологій

75

4.10. Забезпечення ефективного використання трудових ресурсів

76

4.11. Реалізація інвестиційної спроможності

76

Розділ 5. Розміщення транспортно-дорожнього комплексу України

78

5.1. Фактори та особливості розміщення і функціонування транспорту

78

5.2. Показники транспортної забезпеченості, доступності та ефективності використання транспортного потенціалу в регіонах

81

5.3. Розміщення транспортно-дорожнього комплексу по економічних районах

84

5.3.1. Донецький економічний район

84

5.3.2. Карпатський економічний район

90

5.3.3. Південний економічний район

96

5.3.4. Подільський економічний район

107

5.3.5. Поліський економічний район

111

5.3.6. Придніпровський економічний район

117

5.3.7. Східний економічний район

122

5.3.8. Центральний економічний район

126

5.4. Транспортна забезпеченість економічних районів: зведений розділ

129

Розділ 6. Інтеграція транспортної системи України в загальноєвропейську і світову транспортні системи

141

6.1. Процес інтеграції в Україні

141

6.1.1. Сутність процесу інтеграції

141

6.1.2. Стратегія інтеграції України до ЄС

143

6.1.3. Інтеграція в європейську і світову транспортні системи

146

6.2. Зовнішньоекономічні зв'язки України

148

6.2.1. Аналіз зовнішньоекономічних зв'язків України

148

6.2.2. Методичні положення по прогнозуванню зовнішньоекономічної діяльності України

154

6.3. Розвиток транзитних перевезень, як найважливішого напрямку інтеграції України до європейської та світової транспортних систем

161

6.3.1. Загальні відомості

161

6.3.2. Виявлення причин, що перешкоджають розвитку транзитних перевезень

164

6.3.3. Пріоритетні напрямки розвитку міжнародних і транзитних перевезень

167

6.3.4. Визначення потенційних обсягів транзитних перевезень

170

Розділ 7. Вдосконалення транспортного сполучення через державний кордон

177

7.1. Законодавча та нормативна база порядку перетинання кордону України

177

7.2. Технологічні умови перехідних пунктів

186

7.3. Характеристика і класифікація основних перехідних прикордонних пунктів

197

7.3.1. Залізничний транспорт

197

7.3.2. Автомобільний транспорт

206

7.3.3. Морські порти

212

7.3.4. Характеристика і класифікація річкових портів України

223

7.3.5. Авіаційний транспорт

230

7.4. Пропозиції, щодо вдосконалення умов і правил перетину державного кордону

236

7.5. Пропозиції по розбудові прикордонних пунктів пропуску

241

Розділ 8. Розвиток мережі міжнародних транспортних коридорів України

251

8.1. Хронологія створення системи міжнародних транспортних коридорів

251

8.2. Розробка методики визначення існуючих обсягів автомобільних вантажо- і пасажироперевезень та інтенсивності руху за напрямками транспортних коридорів

256

8.2.1. Визначення найкоротших шляхів між усіма парами вершин

260

8.2.2. Застосування алгоритму для вирішення завдання щодо інтенсивності руху та навантаження на ділянки транспортних коридорів

262

8.3. Розрахунок існуючих вантажо- та пасажиропотоків по МТК України

269

8.3.1. Визначення обсягів інтенсивності руху автомобільних вантажо- і пасажироперевезень за напрямками транспортних коридорів 

 289

8.3.2. Розробка методики визначення перспективних обсягів вантажо- і пасажироперевезень та інтенсівності руху за напрямками транспортних коридорів

302

8.3.3. Розрахунок перспективних вантажо- та пасажиропотоків по мережі МТК України

306

Розділ 9. Матеріально-технічна база транспорту

343

9.1. Стан основних виробничих фондів

345

9.1.1. Економічний стан ОВФ

345

9.1.2. Техніко-економічний стан ОВФ на основних видах транспорту

347

9.2. Характеристика і тенденції відтворювальних процесів

352

9.2.1. Ліквідація застарілих об'єктів ОВФ та їх консервація

353

9.3. Капітальні вкладення

354

9.4. Фінансове забезпечення інвестиційних заходів щодо відтворення ОВФ

361

Розділ 10. Транспорт і охорона навколишнього середовища

381

10.1. Споживання паливно-енергетичних ресурсів на транспорті

382

10.2. Оцінка забруднень навколишнього середовища транспортом

388

10.2.1. Автомобільний транспорт

389

10.2.2. Залізничний транспорт

395

10.2.3. Морський і річковий транспорт

398

10.2.4. Авіаційний транспорт

403

10.2.5. Екологічні аспекти функціонування міжнародних транспортних коридорів

405

10.3. Заходи транспортно-дорожнього комплексу щодо зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище

408

Розділ 11. Транспортне машинобудування і ремонт рухомого складу

418

11.1. Залізничний транспорт

418

11.1.1. Виробництво рухомого складу

419

11.1.2. Аналіз потужностей з ремонту та експлуатації рухомого складу

428

11.2. Автомобільна промисловість

431

11.3. Суднобудування

435

11.4. Авіаційна промисловість

443

11.5. Перспективи розвитку транспортного машинобудування в Україні

451

Висновки

453

Перелік посилань до розділів

460

 

ЛІТЕРАТУРА

 

Перелік посилань до розділів 1

1. Шестак О.І. Транспорт // Економічна енциклопедія. - Київ.: Видавничий центр «Академія», 2002. - Т. 3. -С. 679-681.

2. Маркс К., Єнгельс Ф. Соч. - 2-е изд. - Т. 26, ч. 1. - С. 442.

3. Струмилин С.Г. Избранные произведения. - М.:Изд-во АНСССР, 1963. -488 с.

4. Шафиркин Б.И. Экономический справочник железнодорожника: в 2-х ч. -М.: Транспорт, 1978.

5. Лившиц В.Н. Системный анализ экономических процессов на транспорте. - М.: Транспорт, 1986. -240 с.

6. Повышение эффективности работы транспорта украинской ССР / Под общ. ред. Ю.Ф. Кулаева. - К.: «Наукова думка», 1979. - 221с.

7. Л.Л. Афанасьев, Н.Б. Островский, С.М. Цукерберг. Единая транспортная система и автомобильные перевозки. - М.: Транспорт, 1984. - 335 с.

8. Малышев А.И. Экономика автомобильного транспорта. - М.: Транспорт, 1983. -326 с.

Перелік посилань до розділу 2

1. Зінченко В.І. Розвиток залізниць та залізничного транспорту в датах: ь навч. посібник. - К., 1998. - 169 с

2. Кірпа Г.М., Пшінько О.М., Агієнко І.В. Залізниці України: Історичний нарис. - Дніпропетровськ: Арт-Пресс, 2001. - 328 с

3. Н.А. Славов, П.И. Подлесный, В.М. Халчановский и др. Укрречфлот: путь поиска реформ и преобразований / Под ред. к.э.н. Н.А. Славова. -К.: Наукова думка, 1996. - 290 с.

4. Савин B.C. Авиация в Украине. Очерки истории. - К., 1995.

5. Букин В.И., Федюшин Ю.М. Стратегия технической и инвестиционной политики на железнодорожном транспорте Украины. - К.: Сб. науч. тр. ИКТП-Центр, 1997.

6. Заболоцкий В., Сутягин В. Панорама Украинского судостроения // Судоходство. -1999. - № 8. - С. 7-9.

7. Яновский А. Судостроение Украины: проблемы и перспективы возрождения //Судоходство. - 2002. - № 1-2.

8. Матусян С. Украинский автопром набирает обороты. - 2002.

9. Шафиркин Б.И. Экономический справочник железнодорожника: в 2-х ч. -М.: Транспорт, 1978.

Перелік посилань по розділу З

1. Экономический справочник железнодорожника. /А.П. Абрамов, М.Г. Ахшамарова, Н.Н. Барков и дрУ Под ред. Шафиркина. - М.: Транспорт, 1978.-398 с.

2. Афанасьев Л.Л., Островский Н.Б., Цукерберг СМ. Единая транспортная система и автомобильные перевозки. - М.: Транспорт, 1984. - 333 с.

3. Единая транспортная система: учеб. для вузов / В.Г. Галабурда, В.А. Переланов, А.А. Тимашин и др. / Под ред. В.Г. Галабурда. - М.: Транспорт, 1996. - 295 с.

4. Статистичний збірник за 2000 рік / Державний комітет статистики України: під загальним керівництвом Ю.М. Остапчука. - К., 2001.

5. Статистичний щорічник України за 2000 рік. - К.: Видавництво «Українська енциклопедія» М.П. Бажана, 2001. - 598 с

Перелік посилань до розділу 4

1. Концепція реформування транспортного сектору України. - К.: ВАТ «ПСТП-Центр», 1999.

2. Материалы коллегии Министерства Украины по обсуждению проекта Государственной программы развития транспортно-дорожного комплекса на 2000-2004 гг.// Транспорт. - 2000. - № 22. - С. 15-23.

3. Концепція реформування транспортного сектору економіки // Транспорт. Дорожнє господарство.: бюл. систематизованого законодавства України. -2001. -№ 1.- С 344.

4. Концепція розвитку ТДК України на середньостроковии період та до 2020p./Транспорт.- 2001.- № 29.- С27-30.

Перелік посилань до розділу 5

1. Струмилин С.Г. Избранные произведения. - М.: изд. АН СССР, 1963. -488 с.

2. Хачатуров Г.С. Основы экономики железнодорожного транспорта.

3. Хануков Е.Д. Транспорт и размещение производства. - М.: Трансжел-дориздат, 1956. - 377 с.

4. Проблемы прогнозирования и оптимизации работы транспорта / Под ред. Канторовича Л.В., Лившица В.Н. - М.: Наука, 1982. - 328 с.

5. Позамантир Э. Модель оптимизации финансирования транспортной системы с распределением перевозок по классам качества. // Экономика и математические методы. - 1984. - Т. XX, вып. 2. - С. 273-284.

6. Шафиркин Б.И. Единая транспортна система и взаимодействие различных видов транспорта. - М.: Высшая школа, 1983. - 238 с.

7. Вишнякова И.В. О показателях уровня территориального развития народного хозяйства // Региональное развитие и географическая среда. -М., 1971.-С. 422-424.

8. Гибшман А.Е., ЦаровО.С, Константинова И.И. Учет динамики стоимости подвижного состава и постоянных устройств при планировании основных фондов: Тр. ИКТП при Госплане СССР. - 1983. - Вып. 96. -С. 174-197.

9. Козин Б.С. Этапное развитие транспортных устройств. - М.: Транспорт, 1973.-164 с.

10. Лившиц В.Н. Системный анализ экономических процессов на транспорте. - М.: Транспорт, 1986. - 239 с.

11. Бугроменко В.Н. Транспорт в территориальных системах. - М.: «Наука», 1987. -112 с.

12. Методика оценки обеспеченности территории транспортными путями / Сост. В.Н. Бугроменко. -Владивосток, ин-т геогр. ДВНЦ АН СССР, 1983 -37 с.

13. Розміщення продуктивних сил України / за ред. Є. П. Качана- К.: Юридична книга, 2002. - 551с.

14. Продуктивні сили економічних районів України / Б. М. Данилишин, Л. Г. Чернюк, О. В. Горська, М. І. Фащевський та інш. - К.: РВПС України НАН України, 2000. - 517 с.

15. Розміщення продуктивних сил України /С. І. Дорогунцов, Ю. І. Пітюрен-ко, Я. Б. Олійник та інш. -К.: КНЕУ, 2000. - 363 с

16. Пащенко Ю., Давиденко А. Розвиток міжнародного транспортного сполучення України // Економіка України. - 1999. - № 5. - С 47-55.

17. Пащенко Ю. Є., Давиденко А. М., Чернюк Л. Г. Перспективи розвитку транспортного комплексу. - К.: Либідь, 1998. - 40 с

18. Пащенко Ю.Є., Потапенко Л.Ю., Шестак О.І., Транспортна забезпеченість економічних районів України. - К.: РВПС України НАНУ, 2002. -150 с.

19. Топчієв О. Теоретичні основи регіональної економіки. - К.: Видавництво УАДУ, 1997.-140 с

20. Чумаченко Н. Очерки по экономике региона - К.: Наукова думка, 1995. -338 с.

21. Единая транспортная система: учеб. для вузов / Галабурда В.Г., Персиа-нов В.А. Тимошин А.А. и др.- М.: Транспорт, 1996. - 295 с.

Перелік посилань до розділу 6

1. Современная экономика. Общедоступный уч. курс. - Ростов-на-Дону: издательство «Феникс», 1995. -С. 509-513.

2. Соколенко СІ. Глобалізація і економіка України. - К.: «Логос», 1999. -568 с.

3. Мазаракі А., Воронова Є. Стратегічні напрямки економічної інтеграції України в Європейський Союз // Вісник тернопільської академії народного господарства. -2000. - N° 15. - С 5-9.

4. Крачило М.П. Світова економіка та міжнародні економічні відносини. -К.: «Геррилорен», 1997. - 204 с

5. Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т.1/ Гол. ред. ..-, СВ.Мочерний, 2000. Т. 1. - С.668-670.

6. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник/ Г.Н.ЮШМКО та ін. - 2-ге вид. - К.: Вища шк. - Знання, 1997. - С. 542-543.

7. Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу// Урядовий кур'єр. -1998. -№ 25.

8. Концепція реформування транспортного сектору економіки // Транспорт. Дорожнє господарство. Бюлетень систематизованого законодавства України, 2001, № 1. -С.3-14.

9. Угода про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Співтовариством: Транспортні послуги. - Tasis services DG 1A, European Commission, 1999.

И др.
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

Обновлено 27.07.2017 07:24
 

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ПДТСіОС) Тема 09.0 Загал. дані про статистику на транспорті (28 тест.завдань) 82.14 %
(ПДТСіОС) Тема 09.0 Загал. дані про статистику на транспорті (28 тест.завдань) 75.00 %
(ОНИиТС) Тема 01. Сущность науч. познания, знаний и науч. иссл.(18 тест.заданий) 50.00 %
Перейти к тестам
Сложная система 1) (1) система, состоящая из достаточно большого количества элементов и/или свойств, связей и отношений; (2) система, структура и...
Творчество в науке 1) см. Научное творчество.
Математика 1) область научного знания, предметом которой является исследование количественных отношений, пространственных форм или структур в чистом...
Антропология науки (этнография науки, исследования лабораторий) 1) одно из направлений в рамках социологии научного знания, ориентированное на...
Общенаучные понятия 1) понятия (категории), встречающиеся во всех или в большинстве наук (например, объект, предметная область, система, структура,...
Западная и восточная рациональность Классическая научная рациональность - это ориентация ученого на достижение безличного, всеобщего, доказательного,...
Структуралистская концепция науки одно из направлений философского исследования гуманитарных наук пер. пол. XX в. Структурализм чаще всего оценивают не...
Эмпирическое знание это совокупность представлений о действительности, получаемая в результате ее непосредственного исследования. В структуре научного...
Глобальный эволюционизм это учение, объединяющее биологическую и культурную эволюции в понятии «коэволюция», которое основывается на единстве человека и...
Универсум единая всеобъемлющая Вселенная. Понятие универсума выработано философией, для обозначения вечно сохраняющейся в своих изменениях и потому...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта