Главная Содержание монографий Інноваційно-інвестиційна взаємодія підприємств транспорту і туризму. Є.М. Сич, О.М. Парубець, Д.О. Сугоняко (2013, 224с.)

Вопрос-ответ

Какова структура научной картины мира Научная картина мира предполагает систему научных обобщений, возвышающихся над конкретными проблемами отдельных...
Каковы общенаучные методы теоретического познания 1. Формализация — отображение содержательного знания в знаково-символическом виде (формализованном...
Зависят ли деформации науки от идеологии Анализируя проблему включения теоретических представлений в культуру в контексте отечественной философии науки,...
Каково соотношение понятий «теория», «предмет» и «метод» Любой научный метод разрабатывается на основе определенной теории, которая тем самым выступает...

Разместить рекламу на сайте

Інноваційно-інвестиційна взаємодія підприємств транспорту і туризму. Є.М. Сич, О.М. Парубець, Д.О. Сугоняко (2013, 224с.)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Содержание монографий (логистика, транспорт)
06.06.2017 07:24

Посилання

Сич Є.М. Інноваційно-інвестиційна взаємодія підприємств транспорту і туризму: [монографія] / Є.М. Сич, О.М. Парубець, Д.О. Сугоняко. - К.: Кондор-Видавництво, 2013. - 224 с.

Анотація

Монографія присвячена вирішенню актуальної науково-практичної проблеми вдосконалення інноваційно-інвестиційної взаємодії підприємств транспорту із суб'єктами і туристичної сфери.

Основними результатами проведеного дослідження виступають економіко-філософські аспекти інноваційно-інвестиційної взаємодії підприємств транспорту і туризму, методичні підходи до побудови структури ринку транспортно-туристичних послуг; класифікація інновацій та вдосконалення структури механізму інноваційно-інвестиційного управління розвитком підприємств транспорту з обслуговування туристів; розроблення вартісно-часової моделі впливу основних організаційно-економічних факторів перевезень на і кінцеві комплексні показники роботи цих підприємств; критерії оцінювання економічної ефективності інноваційно-інвестиційної взаємодії суб'єктів транспортного і туристичного бізнесу на основі застосування основних положень загальнонаукової «хвильової теорії».

Видання призначене для широкого кола науковців, представників державних і місцевих органів влади, суб'єктів туристичної індустрії та зацікавлених осіб.

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

ЗМІСТ

 

Вступ

5

Розділ 1. Організаційно-економічні засади взаємодії підприємств транспорту і туризму

10

1.1. Еволюція розвитку транспорту для перевезення туристів

10

1.2. Вплив підприємств транспорту та туризму на формування людського капіталу

16

1.3. Графоаналітична модель соціально-економічної системи «транспорт-туризм»

21

1.4. Науково-теоретичні підходи до формування ринку транспортно-туристичних послуг

36

Розділ 2. Дослідження сучасного стану та перспектив розвитку транспортних туристичних перевезень в Україні

55

2.1. Аналіз показників діяльності суб'єктів туристичної діяльності

55

2.2. Стан і перспективи розвитку підприємств транспорту по обслуговуванню туристів

63

2.3. Проблеми транспортного обслуговування туристів і напрямки їх вирішення

74

2.4. Розвиток мережевих форм взаємодії суб'єктів транспортної та туристичної діяльності

85

Розділ 3. Інноваційно-інвестиційні основи розвитку підприємств транспорту в сфері туризму

98

3.1. Економіко-філософські аспекти розвитку інноваційно-інвестиційної взаємодії підприємств транспорту та туризму

98

3.2. Класифікаційні підходи до інновацій та інвестицій транспортно-туристичних підприємств

112

3.3. Оцінювання потенціалу інноваційно-інвестиційного розвитку суб'єктів транспортного та туристичного бізнесу

124

3.4. Формування та функціонування механізму інноваційно-інвестиційної взаємодії підприємств туристичного транспорту

131

Розділ 4. Методологічна оцінка ефективності інноваційно-інвестиційної взаємодії суб'єктів транспортного та туристичного бізнесу

146

4.1. Розроблення й обґрунтування вартісно-часової моделі надання транспортних послуг туристам

146

4.2. Показники оцінки економічної доцільності взаємодії підприємств транспорту та туристичної сфери

153

4.3. Методика розрахунку мультиплікативного ефекту від використання інновацій у транспортному обслуговуванні туристів

169

4.4. Інноваційно-інвестиційна стратегія підприємств туристичного транспорту

182

Висновки

191

Список використаних джерел

195

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Абдулов А. П. Транспортное обеспечение в туризме / А. П. Абдулов. -М., 2004.-145 с.

2. Азар В. И. Транспорт и туризм / В.И. Азар, С В. Поляк. - М.: Транспорт, 1973.-150 с.

3. Азар В.И. Экономика туристского рынка / В.И. Азар, СЮ. Туманов. -М.: ИПК госслужбы, 2009. - 203 с.

4. Азарян О. М. Ринок туристичних послуг: моніторинг і розвиток комплексу маркетингу: [монографія] / О. М. Азарян, Н. Л. Жукова. -Донець^ : Вид-во ДонМУ, 2002. - 241 с

5. Александрова А. Ю. Структура туристского рынка : [монография] / А. 10. Александрова. - М.: Пресс-соло, 2005. - 186 с.

6. Андрушків Б. М. Особливості організації транспортного обслуговування в туристично-рекреаційній сфері / Б. М. Андрушків // Вісник ДІТБ. Серія : Економіка. - 2010. - №14 - С 152-159.

7. Антонюк В. П. Формування та використання людського капіталу в Україні: соціально-економічна оцінка та забезпечення розвитку: [монографія] / В. П. Антонюк. - Донецьк: НАН України; Ін-т економіки пром-ті, 2007. - 348 с

8. Антонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: [монографія] / Л. Л. Антонюк, А. М. Поручник, В. С. Савчук. - К.: КНЕУ, 2003. - 394 с.

9. Аптнянскай А. И. Туризм и здоровье: содержание работы, кадровое обеспечение, научно-организационные проблемы / А. И. Апенянский // Роль и задачи спортивно-массового туризма в физическом воспитании и оздоровлении населения: тез. докл. - М., 1990.- С. 42-45.

10. Ареф 'єва О. В. Планування економічної безпеки підприємств / О. В. Ареф'єва, Т. Б. Кузенко. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. - 170 с.

11. Артынов А. П. Управление взаимодействием транспортных систем / A. П. Артынов, Г. А. Кондратьев. -М.: Наука, 1986. -198 с.

12. Астапова Г. В. Организационно-экономический механизм корпоративного управления в современных условиях реформирования экономики Украины: [монография] / Г. В. Астапова, Е. А. Астапова, Д. П. Лойко. - Донецк: ДонГУЭТ им. М. Туган-Барановского, 2001. -526 с.

13. Аукуционес С. П. Современные буржуазные теории и модели цикла: критический анализ / С. П. Аукуционес. - М.: Наука, 1984. - 223 с.

14. Афанасьев В. Г. Общество: системность, познание и управление / B. Г. Афанасьев. - М.: Политиздат, 1981. - 432 с.

15. Бакаев О. О. Аналіз ринку морських і річкових круїзних перевезень / О.О. Бакаев, Ю. П. Клочков // Судоходство. - 2002. - № 11-12. - C. 14-17.

16. Бакулич Е. А. Современные тенденции рынка транспортных услуг: [монография] / Е. А. Бакулич. - Одесса: ОНМА, 2009. - 453 с.

17. Балашова Р. І. Розвиток туристичного підприємства. Теорія та практика : [монографія] / Р. І. Балашова. - Донецьк: Донецьк, ін-т турист, бізнесу, 2009. - 328 с.

18. Бездудиый Ф. Ф. Сущность понятия инновация и его классификация / Ф. Ф. Бездудный, Г. А. Смирнова, О. Д. Нечаева // Инновации. - 1998. -№2-3.-С. 3-13.

19. Беллман Р. Принятие решений в нечетких условиях / Р. Беллман, Л. Заде. - М.: Мир, 1976.- 412 с.

20. Биржаков М. Б. Индустрия туризма: Перевозки / М. Б. Биржаков, В.И. Никифоров. - Издание третье, переработанное и дополненное. — СПб. :Герда, 2007. — 528 с.

21. Богма О. С. Сутність інноваційного потенціалу підприємства / О. С. Богма // Вісник Запорізького національного університету. - 2011. -№1(9).-С. 12-15.

22. Богомолова Н. І. Організаційно-економічні основи прискорення залізничних перевезень: [монографія] / Н. 1. Богомолова. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2009. - 240 с

23. Бойко О. В. Структура транспортного ринку / О. В. Бойко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: «Економічні науки». Збірник. - 2010. - № 44. - С 71-78.

24. Борисов А. К Принятие решений на основе нечетких моделей. Примеры моделей / А. Н. Борисов, О. А. Крумберг, И. П. Федоров. - Рига: Зинатне, 1990.-184 с.

25. Бурков В. Н. Механизмы управления зколого-экономическими системами: [монография] / В. Н. Бурков, Д. А. Новиков, А. В. Щепкин; под редакцией С. Н. Васильева. - М.: Изд-во физ.-мат. л-ры, 2008. - . 244 с.

26. Бутко И. И. Железнодорожные туры в России и в мире: [монография] / И. И. Бутко, А. Н. Рубаник, В. А. Ситников. - М.: Учеб.-методич. центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2011. - 329 с.

27. Васильців Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення: [монографія] / Т.Г. Васильців. - Львів: Арал, 2008. - 384 с

28. Василъчук О. И. Исследование проблем формирования локального рынка туристских услуг : [монография] / О. И. Васильчук, С. С. Фрольченко. -СПб.: Инфо-да, 2010. - 158 с.

29. Васюхин О. В. Развитие инновационного потенциала промышленного предприятия: [монография] / О. В. Васюхин, Е. А. Павлова. -М.: Издательство "Академия Естествознания", 2010.-175 с.

30. Вершицький А В. Формування та розвиток мережі підприємств автомобільного туризму в Криму: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: спец.: 08.06.01/Андрій Вячеславович Вершицький. - Сімферополь, 2006.-18 с

31. Винокуров В. И. Индустрия туризма: теоретические, методологические и практические аспекты : [ монография] / В. И. Винокуров, В. А. Леонов. -Сочи: Сгутикд, 1998.-215 с.

32. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2012 році : [статистичний збірник] / відп. за вип. 1.1. Осипова. - К.: Держ. служба стат. України, 2012. - Частина 1. - 3 77 с

33. Водачек Л. Стратегия управления инновациями на предприятии / Л. Водачек, О. Водачкова. - М.: Экономика, 2004. - 365 с.

34. Волков 0.1. Економіка та організація інноваційної діяльності: Підручник (третє видання) / О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан та ін. - К.: Центр учбової л-ри, 2007. - 662 с

35. Гаврильчак И.Н. Управление развитием сетевых форм организации бизнеса в туризме и гостиничном бизнесе: [монография] / И.Н. Гаврильчак, Ю.Г. Терентьева, Е.Е. Шарафанова. - СПб.: Изд-во СПбГУСЭ,2008.-168с.

36. Газков В. Н. Железнодорожный туризм: проблемы и перспективы развития / В. Н. Газков // Железнодорожный транспорт. - 2006.- № 9. -С. 6-7.

37. Гаца О. О. Перспективи туризму як засобу розвитку здоров'я та безпеки суспільства [Електронний ресурс] / О. О. Гаца, А. О. Змійов // Туризм: Теорія і практика. - 2005. - №1. - Режим доступу: consultcom.kiev.ua/joumal.htm.

38. Гегель Г. Сочинения / Г.Гегель. - М., 1937. - Т. 5. Наука логики. -814 с.

39. Геєць В. М. Інноваційні перспективи України: [монографія] / В. М. Геєць, В. П. Семиноженко. - Харків: Константа, 2006. - 272 с

40. Гиренко В. Н. Туризм как средство оздоровления трудящихся / В Н. Гиренко. - К.: Госмедиздат УССР, 1963. - 52 с

41. Гольц ГА. О философии транспорта [Электронный ресурс] / Г.А. Гольц // Материалы XI междунар. (14-й екатеринбургской) науч.-практ. конф. - Екатеринбург, 2005. - Режим доступа: www.waksman. ru/Russian/Systems/g2005.htm

42. Гонтаржевська Л. І. Ринок туристичних послуг в Україні: навчальний посібник / Л. І. Гонтаржевська. - Донецьк: Східний видавн. дім, 2008. -180 с.

43. Гордеев В. С. Железнодорожный транспорт и рекреационно-туристический бизнес: точки соприкосновения / В. С. Гордеев, Н. В. Гордеев // Залізничний транспорт України. - 2008. - № 2. -С. 63-65.

44. Грнньов А. В. Інноваційний розвиток промислових підприємств: концепція, методологія, стратегічне управління: [монографія] / A. В. Гриньов - X.: ІНЖЕК, 2003. - 378 с

45. Гуляев В. Г. Организация туристских перевозок / В.Г.Гуляев. -М.: Финансы и статистика, 2003. - 510 с.

46. Даншьчук В. Ф. Особенности формирования и развития туристических предприятий: [монография] / В. Ф. Данильчук. - Донецк: Ин-т пром-ти НАН Украины, 2006. - 239 с.

47. Данько М. І. Підвищення інвестиційно-інноваційного потенціалу промислових підприємств залізничного транспорту в умовах інтеграційних процесів: [монографія] / М. І. Данько, В. Л. Дикань, Л. Л. Калініченко - X.: УкрДАЗТ, 2010. - 167 с

48. Державна служба статистики України [Електронний ресурс].- Режим доступу: www.ukrstat.gov.iia.

49. Державне агентство України з туризму і курортів [Електронний ресурс].- Режим доступу: www.tourism.gov.ua/ua/about/state/.

50. Дикань В. Л. Забезпечення ефективності інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту: [монографія] / В. Л. Дикань, B. О. Зубенко. - X.: УкрДАЗТ, 2008. - 194 с

51. Длинные волны: НТП и социально-экономическое развитие / [С. Ю. Глазьев, Г. И. Микерин, П. Н. Тесля и др.]. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991.-224 с.

52. Друкер П. Ф. Бизнес и инновации / Питер Ф. Друкер. - М.: Вильямс, 2007.-432 с.

53. Дунаев О. И. Продвижение транспортных услуг на мировые рынки : [монография] / О. Н. Дунаев, Т. В. Кулакова, Д. В. Нестерова. -М. :РИОР,2012.-22бс.

54. ДусаевХ. Б. Инновации: теория и практика: [монография] / X. Б. Дусаев. - М.: Отдел оперативной полиграфии ФГУП «ВО Минсельхоза России», 2003. - 246 с.

55. Дятлов С. А. Основы теории человеческого капитала: [монография] / С. А. Дятлов. - СПб.: СПбУЭХФ, 1994. - 156 с.

56. Єлагін Ю. В. Ефективність мотивації та розвитку людського капіталу залізничного транспорту в сучасній економіці / Ю. В. Єлагін // Вісник економіки транспорту і промисловості: зб. наук, праць. - X.: УкрДАЗТ, 2011.-№33.-С 299-301.

57. Завліт П. Н. Оценка эффективности инноваций / П. Н. Завлин, А. В. Васильев. - СПб.: Бизнес-пресса, 1998. - 216 с.

58. Загорулъко В. М. Стан та перспективи реалізації інвестиційних програм розвитку транспортно-дорожнього комплексу / В. М. Загорулько // Проблеми системного підходу в економіці: 36. наук. пр. - К.: НАУ, 2007. -Вип. 23.- С 74-80.

59. Заруцька О. І. Забезпечення ефективності транспортного обслуговування туристів: Автореф. дис. . . . канд. екон. наук: спец.: 08.06.01 / Олена Ігорівна Заруцька.- К., 2005. - 20 с

60. Заячковська Г. А. Маркетинг міжнародних туристичних послуг: [монографія] / Г. А. Заячковська. - Тернопіль : ВПЦ „Економічна думка ТНЕУ",2011. -394с.

61. Зорин И. В. Туристика: [монография] / И. В. Зорин, В. А. Квартальное. -М.: Советский спорт, 2001. - 287 с.

62. Ильина Е. Н. Менеджмент транспортных услуг: авиационные перевозки в туризме : учебник / Е. Н. Ильина. - М.: Советский спорт, 2007. -144 с.

63. Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком: [монографія] / С. М. Ілляшенко, О. А. Біловодська. - Суми : Університетська книга, 2010.-281 с

64. Ільчук В. П. Інноваційно-інвестиційні системи залізничного транспорту: становлення та розвиток / В. П. Ільчук. - К.: Логос, 2004.- 381 с

65. Катаев А. X. Транспортный рынок / А.Х.Катаев, В. А. Кабинов. -Душанбе : Первая типография, 1995. - 188 с.

66. Квартальное В. А. Туризм: Теория и практика- Избр. тр.: в 5 т. / В. А. Квартальное. - М.: Финансы и статистика, 1998. - Т.1. Гуманитарные проблемы развития туризма: История и современность. - '192 с.

67. Кифяк В. Ф. Стратегія розвитку територіальних рекреаційних систем: теорія, методологія, практика: [монографія] / В. Ф. Кифяк. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2010.-432 с.

68. Ковынева Л.В. Региональный туризм : [монография] / Л.В. Ковынева. -Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2005. - 111 с.

69. Козаченко Г. В. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: [монографія] / Г. В. Козаченко, В. П. Пономарьов, О. М. Ляшенко. - К.: Лібра, 2003. - 280 с.

70. Козьменко С.Н. Потенциал инновационного развития предприятия: [монография] / С.Н. Козьменко. - Сумы: Деловые перспективы, 2005. -256 с.

71. Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвиденья / Н. Д. Кондратьев. - М.: Экономика, 2002. - 765 с.

Та ін.
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС) Тема 04. Организация творческой деятельности (7 тест.заданий) 42.86 %
(ОНИиТС) Тема 03. Эффективность и критер. науч. исслед. (9 тест.заданий) 33.33 %
(ОНИиТС) Тема 02. Наука как система знаний (6 тест.заданий) 66.67 %
Перейти к тестам
Вера (филос.) 1) принятие чего-либо как существующего или истинного без достаточных для этого логических, эмпирических и теоретических оснований или...
Бюджет времени 1) система показателей, характеризующая распределение затрат времени по видам его использования. На основе анализа бюджета времени...
Библиометрия 1) область науковедения, предметом которой является количественный и качественный анализ выходящих в мире научных публикаций по всем...
Группа проблемная 1) формально организованный коллектив научно-технических работников, созданный для исследования или решения четко сформулированной...
Моделирование 1) метод исследования объектов путем переноса знаний, полученных в процессе построения и изучения соответствующих моделей, на оригинал....
Наука и миф В подходе к проблеме соотношения между мифом и наукой можно выделить несколько точек зрения. 1. Просветительская концепция, уходящая своими...
Научная рациональность понятие классической рационалистической философии, выражающее способность мышления продуцировать идеальные объекты, конституируя...
Государственное регулирование науки процесс, суть которого заключается в государственном контроле за развитием научной деятельности и науки как...
Эмпирическое знание это совокупность представлений о действительности, получаемая в результате ее непосредственного исследования. В структуре научного...
Неорационализм как концепция науки одно из направлений философии науки к. XIX -пер. пол. XX столетия. Самым видным представителем данного направления...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта