Главная Содержание монографий Інноваційно-інвестиційна взаємодія підприємств транспорту і туризму. Є.М. Сич, О.М. Парубець, Д.О. Сугоняко (2013, 224с.)

Вопрос-ответ

Каковы особенности описательной психологии и герменевтики В. Дильтея Немецкий философ и историк культуры Вильгельм Дильтей (1833—1911) — представитель...
Какова роль науки в современном образовании и формировании личности Наука вплетена во все сферы человеческой деятельности, она внедряется и в базисные...
Каковы основные этапы исторического становления научной картины мира Научная картина мира как обоснованное конкретно-историческое представление о мире,...
Какова сущность революции в естествознании конца XIX — начала XX в., открывшей период неклассической науки Как было выше сказано, классическое...

Разместить рекламу на сайте

Інноваційно-інвестиційна взаємодія підприємств транспорту і туризму. Є.М. Сич, О.М. Парубець, Д.О. Сугоняко (2013, 224с.)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Содержание монографий (логистика, транспорт)
06.06.2017 07:24

Посилання

Сич Є.М. Інноваційно-інвестиційна взаємодія підприємств транспорту і туризму: [монографія] / Є.М. Сич, О.М. Парубець, Д.О. Сугоняко. - К.: Кондор-Видавництво, 2013. - 224 с.

Анотація

Монографія присвячена вирішенню актуальної науково-практичної проблеми вдосконалення інноваційно-інвестиційної взаємодії підприємств транспорту із суб'єктами і туристичної сфери.

Основними результатами проведеного дослідження виступають економіко-філософські аспекти інноваційно-інвестиційної взаємодії підприємств транспорту і туризму, методичні підходи до побудови структури ринку транспортно-туристичних послуг; класифікація інновацій та вдосконалення структури механізму інноваційно-інвестиційного управління розвитком підприємств транспорту з обслуговування туристів; розроблення вартісно-часової моделі впливу основних організаційно-економічних факторів перевезень на і кінцеві комплексні показники роботи цих підприємств; критерії оцінювання економічної ефективності інноваційно-інвестиційної взаємодії суб'єктів транспортного і туристичного бізнесу на основі застосування основних положень загальнонаукової «хвильової теорії».

Видання призначене для широкого кола науковців, представників державних і місцевих органів влади, суб'єктів туристичної індустрії та зацікавлених осіб.

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

ЗМІСТ

 

Вступ

5

Розділ 1. Організаційно-економічні засади взаємодії підприємств транспорту і туризму

10

1.1. Еволюція розвитку транспорту для перевезення туристів

10

1.2. Вплив підприємств транспорту та туризму на формування людського капіталу

16

1.3. Графоаналітична модель соціально-економічної системи «транспорт-туризм»

21

1.4. Науково-теоретичні підходи до формування ринку транспортно-туристичних послуг

36

Розділ 2. Дослідження сучасного стану та перспектив розвитку транспортних туристичних перевезень в Україні

55

2.1. Аналіз показників діяльності суб'єктів туристичної діяльності

55

2.2. Стан і перспективи розвитку підприємств транспорту по обслуговуванню туристів

63

2.3. Проблеми транспортного обслуговування туристів і напрямки їх вирішення

74

2.4. Розвиток мережевих форм взаємодії суб'єктів транспортної та туристичної діяльності

85

Розділ 3. Інноваційно-інвестиційні основи розвитку підприємств транспорту в сфері туризму

98

3.1. Економіко-філософські аспекти розвитку інноваційно-інвестиційної взаємодії підприємств транспорту та туризму

98

3.2. Класифікаційні підходи до інновацій та інвестицій транспортно-туристичних підприємств

112

3.3. Оцінювання потенціалу інноваційно-інвестиційного розвитку суб'єктів транспортного та туристичного бізнесу

124

3.4. Формування та функціонування механізму інноваційно-інвестиційної взаємодії підприємств туристичного транспорту

131

Розділ 4. Методологічна оцінка ефективності інноваційно-інвестиційної взаємодії суб'єктів транспортного та туристичного бізнесу

146

4.1. Розроблення й обґрунтування вартісно-часової моделі надання транспортних послуг туристам

146

4.2. Показники оцінки економічної доцільності взаємодії підприємств транспорту та туристичної сфери

153

4.3. Методика розрахунку мультиплікативного ефекту від використання інновацій у транспортному обслуговуванні туристів

169

4.4. Інноваційно-інвестиційна стратегія підприємств туристичного транспорту

182

Висновки

191

Список використаних джерел

195

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Абдулов А. П. Транспортное обеспечение в туризме / А. П. Абдулов. -М., 2004.-145 с.

2. Азар В. И. Транспорт и туризм / В.И. Азар, С В. Поляк. - М.: Транспорт, 1973.-150 с.

3. Азар В.И. Экономика туристского рынка / В.И. Азар, СЮ. Туманов. -М.: ИПК госслужбы, 2009. - 203 с.

4. Азарян О. М. Ринок туристичних послуг: моніторинг і розвиток комплексу маркетингу: [монографія] / О. М. Азарян, Н. Л. Жукова. -Донець^ : Вид-во ДонМУ, 2002. - 241 с

5. Александрова А. Ю. Структура туристского рынка : [монография] / А. 10. Александрова. - М.: Пресс-соло, 2005. - 186 с.

6. Андрушків Б. М. Особливості організації транспортного обслуговування в туристично-рекреаційній сфері / Б. М. Андрушків // Вісник ДІТБ. Серія : Економіка. - 2010. - №14 - С 152-159.

7. Антонюк В. П. Формування та використання людського капіталу в Україні: соціально-економічна оцінка та забезпечення розвитку: [монографія] / В. П. Антонюк. - Донецьк: НАН України; Ін-т економіки пром-ті, 2007. - 348 с

8. Антонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: [монографія] / Л. Л. Антонюк, А. М. Поручник, В. С. Савчук. - К.: КНЕУ, 2003. - 394 с.

9. Аптнянскай А. И. Туризм и здоровье: содержание работы, кадровое обеспечение, научно-организационные проблемы / А. И. Апенянский // Роль и задачи спортивно-массового туризма в физическом воспитании и оздоровлении населения: тез. докл. - М., 1990.- С. 42-45.

10. Ареф 'єва О. В. Планування економічної безпеки підприємств / О. В. Ареф'єва, Т. Б. Кузенко. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. - 170 с.

11. Артынов А. П. Управление взаимодействием транспортных систем / A. П. Артынов, Г. А. Кондратьев. -М.: Наука, 1986. -198 с.

12. Астапова Г. В. Организационно-экономический механизм корпоративного управления в современных условиях реформирования экономики Украины: [монография] / Г. В. Астапова, Е. А. Астапова, Д. П. Лойко. - Донецк: ДонГУЭТ им. М. Туган-Барановского, 2001. -526 с.

13. Аукуционес С. П. Современные буржуазные теории и модели цикла: критический анализ / С. П. Аукуционес. - М.: Наука, 1984. - 223 с.

14. Афанасьев В. Г. Общество: системность, познание и управление / B. Г. Афанасьев. - М.: Политиздат, 1981. - 432 с.

15. Бакаев О. О. Аналіз ринку морських і річкових круїзних перевезень / О.О. Бакаев, Ю. П. Клочков // Судоходство. - 2002. - № 11-12. - C. 14-17.

16. Бакулич Е. А. Современные тенденции рынка транспортных услуг: [монография] / Е. А. Бакулич. - Одесса: ОНМА, 2009. - 453 с.

17. Балашова Р. І. Розвиток туристичного підприємства. Теорія та практика : [монографія] / Р. І. Балашова. - Донецьк: Донецьк, ін-т турист, бізнесу, 2009. - 328 с.

18. Бездудиый Ф. Ф. Сущность понятия инновация и его классификация / Ф. Ф. Бездудный, Г. А. Смирнова, О. Д. Нечаева // Инновации. - 1998. -№2-3.-С. 3-13.

19. Беллман Р. Принятие решений в нечетких условиях / Р. Беллман, Л. Заде. - М.: Мир, 1976.- 412 с.

20. Биржаков М. Б. Индустрия туризма: Перевозки / М. Б. Биржаков, В.И. Никифоров. - Издание третье, переработанное и дополненное. — СПб. :Герда, 2007. — 528 с.

21. Богма О. С. Сутність інноваційного потенціалу підприємства / О. С. Богма // Вісник Запорізького національного університету. - 2011. -№1(9).-С. 12-15.

22. Богомолова Н. І. Організаційно-економічні основи прискорення залізничних перевезень: [монографія] / Н. 1. Богомолова. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2009. - 240 с

23. Бойко О. В. Структура транспортного ринку / О. В. Бойко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: «Економічні науки». Збірник. - 2010. - № 44. - С 71-78.

24. Борисов А. К Принятие решений на основе нечетких моделей. Примеры моделей / А. Н. Борисов, О. А. Крумберг, И. П. Федоров. - Рига: Зинатне, 1990.-184 с.

25. Бурков В. Н. Механизмы управления зколого-экономическими системами: [монография] / В. Н. Бурков, Д. А. Новиков, А. В. Щепкин; под редакцией С. Н. Васильева. - М.: Изд-во физ.-мат. л-ры, 2008. - . 244 с.

26. Бутко И. И. Железнодорожные туры в России и в мире: [монография] / И. И. Бутко, А. Н. Рубаник, В. А. Ситников. - М.: Учеб.-методич. центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2011. - 329 с.

27. Васильців Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення: [монографія] / Т.Г. Васильців. - Львів: Арал, 2008. - 384 с

28. Василъчук О. И. Исследование проблем формирования локального рынка туристских услуг : [монография] / О. И. Васильчук, С. С. Фрольченко. -СПб.: Инфо-да, 2010. - 158 с.

29. Васюхин О. В. Развитие инновационного потенциала промышленного предприятия: [монография] / О. В. Васюхин, Е. А. Павлова. -М.: Издательство "Академия Естествознания", 2010.-175 с.

30. Вершицький А В. Формування та розвиток мережі підприємств автомобільного туризму в Криму: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: спец.: 08.06.01/Андрій Вячеславович Вершицький. - Сімферополь, 2006.-18 с

31. Винокуров В. И. Индустрия туризма: теоретические, методологические и практические аспекты : [ монография] / В. И. Винокуров, В. А. Леонов. -Сочи: Сгутикд, 1998.-215 с.

32. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2012 році : [статистичний збірник] / відп. за вип. 1.1. Осипова. - К.: Держ. служба стат. України, 2012. - Частина 1. - 3 77 с

33. Водачек Л. Стратегия управления инновациями на предприятии / Л. Водачек, О. Водачкова. - М.: Экономика, 2004. - 365 с.

34. Волков 0.1. Економіка та організація інноваційної діяльності: Підручник (третє видання) / О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан та ін. - К.: Центр учбової л-ри, 2007. - 662 с

35. Гаврильчак И.Н. Управление развитием сетевых форм организации бизнеса в туризме и гостиничном бизнесе: [монография] / И.Н. Гаврильчак, Ю.Г. Терентьева, Е.Е. Шарафанова. - СПб.: Изд-во СПбГУСЭ,2008.-168с.

36. Газков В. Н. Железнодорожный туризм: проблемы и перспективы развития / В. Н. Газков // Железнодорожный транспорт. - 2006.- № 9. -С. 6-7.

37. Гаца О. О. Перспективи туризму як засобу розвитку здоров'я та безпеки суспільства [Електронний ресурс] / О. О. Гаца, А. О. Змійов // Туризм: Теорія і практика. - 2005. - №1. - Режим доступу: consultcom.kiev.ua/joumal.htm.

38. Гегель Г. Сочинения / Г.Гегель. - М., 1937. - Т. 5. Наука логики. -814 с.

39. Геєць В. М. Інноваційні перспективи України: [монографія] / В. М. Геєць, В. П. Семиноженко. - Харків: Константа, 2006. - 272 с

40. Гиренко В. Н. Туризм как средство оздоровления трудящихся / В Н. Гиренко. - К.: Госмедиздат УССР, 1963. - 52 с

41. Гольц ГА. О философии транспорта [Электронный ресурс] / Г.А. Гольц // Материалы XI междунар. (14-й екатеринбургской) науч.-практ. конф. - Екатеринбург, 2005. - Режим доступа: www.waksman. ru/Russian/Systems/g2005.htm

42. Гонтаржевська Л. І. Ринок туристичних послуг в Україні: навчальний посібник / Л. І. Гонтаржевська. - Донецьк: Східний видавн. дім, 2008. -180 с.

43. Гордеев В. С. Железнодорожный транспорт и рекреационно-туристический бизнес: точки соприкосновения / В. С. Гордеев, Н. В. Гордеев // Залізничний транспорт України. - 2008. - № 2. -С. 63-65.

44. Грнньов А. В. Інноваційний розвиток промислових підприємств: концепція, методологія, стратегічне управління: [монографія] / A. В. Гриньов - X.: ІНЖЕК, 2003. - 378 с

45. Гуляев В. Г. Организация туристских перевозок / В.Г.Гуляев. -М.: Финансы и статистика, 2003. - 510 с.

46. Даншьчук В. Ф. Особенности формирования и развития туристических предприятий: [монография] / В. Ф. Данильчук. - Донецк: Ин-т пром-ти НАН Украины, 2006. - 239 с.

47. Данько М. І. Підвищення інвестиційно-інноваційного потенціалу промислових підприємств залізничного транспорту в умовах інтеграційних процесів: [монографія] / М. І. Данько, В. Л. Дикань, Л. Л. Калініченко - X.: УкрДАЗТ, 2010. - 167 с

48. Державна служба статистики України [Електронний ресурс].- Режим доступу: www.ukrstat.gov.iia.

49. Державне агентство України з туризму і курортів [Електронний ресурс].- Режим доступу: www.tourism.gov.ua/ua/about/state/.

50. Дикань В. Л. Забезпечення ефективності інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту: [монографія] / В. Л. Дикань, B. О. Зубенко. - X.: УкрДАЗТ, 2008. - 194 с

51. Длинные волны: НТП и социально-экономическое развитие / [С. Ю. Глазьев, Г. И. Микерин, П. Н. Тесля и др.]. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991.-224 с.

52. Друкер П. Ф. Бизнес и инновации / Питер Ф. Друкер. - М.: Вильямс, 2007.-432 с.

53. Дунаев О. И. Продвижение транспортных услуг на мировые рынки : [монография] / О. Н. Дунаев, Т. В. Кулакова, Д. В. Нестерова. -М. :РИОР,2012.-22бс.

54. ДусаевХ. Б. Инновации: теория и практика: [монография] / X. Б. Дусаев. - М.: Отдел оперативной полиграфии ФГУП «ВО Минсельхоза России», 2003. - 246 с.

55. Дятлов С. А. Основы теории человеческого капитала: [монография] / С. А. Дятлов. - СПб.: СПбУЭХФ, 1994. - 156 с.

56. Єлагін Ю. В. Ефективність мотивації та розвитку людського капіталу залізничного транспорту в сучасній економіці / Ю. В. Єлагін // Вісник економіки транспорту і промисловості: зб. наук, праць. - X.: УкрДАЗТ, 2011.-№33.-С 299-301.

57. Завліт П. Н. Оценка эффективности инноваций / П. Н. Завлин, А. В. Васильев. - СПб.: Бизнес-пресса, 1998. - 216 с.

58. Загорулъко В. М. Стан та перспективи реалізації інвестиційних програм розвитку транспортно-дорожнього комплексу / В. М. Загорулько // Проблеми системного підходу в економіці: 36. наук. пр. - К.: НАУ, 2007. -Вип. 23.- С 74-80.

59. Заруцька О. І. Забезпечення ефективності транспортного обслуговування туристів: Автореф. дис. . . . канд. екон. наук: спец.: 08.06.01 / Олена Ігорівна Заруцька.- К., 2005. - 20 с

60. Заячковська Г. А. Маркетинг міжнародних туристичних послуг: [монографія] / Г. А. Заячковська. - Тернопіль : ВПЦ „Економічна думка ТНЕУ",2011. -394с.

61. Зорин И. В. Туристика: [монография] / И. В. Зорин, В. А. Квартальное. -М.: Советский спорт, 2001. - 287 с.

62. Ильина Е. Н. Менеджмент транспортных услуг: авиационные перевозки в туризме : учебник / Е. Н. Ильина. - М.: Советский спорт, 2007. -144 с.

63. Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком: [монографія] / С. М. Ілляшенко, О. А. Біловодська. - Суми : Університетська книга, 2010.-281 с

64. Ільчук В. П. Інноваційно-інвестиційні системи залізничного транспорту: становлення та розвиток / В. П. Ільчук. - К.: Логос, 2004.- 381 с

65. Катаев А. X. Транспортный рынок / А.Х.Катаев, В. А. Кабинов. -Душанбе : Первая типография, 1995. - 188 с.

66. Квартальное В. А. Туризм: Теория и практика- Избр. тр.: в 5 т. / В. А. Квартальное. - М.: Финансы и статистика, 1998. - Т.1. Гуманитарные проблемы развития туризма: История и современность. - '192 с.

67. Кифяк В. Ф. Стратегія розвитку територіальних рекреаційних систем: теорія, методологія, практика: [монографія] / В. Ф. Кифяк. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2010.-432 с.

68. Ковынева Л.В. Региональный туризм : [монография] / Л.В. Ковынева. -Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2005. - 111 с.

69. Козаченко Г. В. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: [монографія] / Г. В. Козаченко, В. П. Пономарьов, О. М. Ляшенко. - К.: Лібра, 2003. - 280 с.

70. Козьменко С.Н. Потенциал инновационного развития предприятия: [монография] / С.Н. Козьменко. - Сумы: Деловые перспективы, 2005. -256 с.

71. Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвиденья / Н. Д. Кондратьев. - М.: Экономика, 2002. - 765 с.

Та ін.
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ПДТСіОС) Тема 10.2 Характеристика мови прогр. R і RStudio (7 тест.завдань) 57.14 %
(ПДТСіОС) Тема 14.0 Основи кореляц. і регресійн. методів (30 тест.завдань) 60.00 %
(ПДТСіОС) Тема 14.0 Основи кореляц. і регресійн. методів (30 тест.завдань) 70.00 %
Перейти к тестам
Библиографический список 1) систематизированный по тематическому либо алфавитному принципу список использованных источников. Является одной из...
Виды научного знания 1) качественно различные по содержанию, методам получения и способам проверки научные высказывания и концепции. Например,...
Авторский надзор 1) контроль со стороны авторов научно-технического проекта, проектной организации за соответствием создаваемого, строящегося объекта,...
Социальные теории 1) теоретические модели общества, культуры, истории и их различных подсистем (экономика, право, хозяйство, политика, военное дело,...
Целостность 1) внутреннее единство объекта, а также сам объект, обладающий самостоятельностью по отношению к окружающей его среде. Это следует понимать...
Современная наука сложноорганизованная система, предполагающая дифференциацию и интеграцию различных научных дисциплин, направленная на целостное...
Наука и миф В подходе к проблеме соотношения между мифом и наукой можно выделить несколько точек зрения. 1. Просветительская концепция, уходящая своими...
Междисциплинарные исследования это исследование какого-либо объекта методами различных наук. Междисциплинарные исследования являются частью общенаучного...
Постмодернистская наука Постмодерн - это явление, затронувшее все науки, что заметно в схожести коцептов, появляющихся не только в философии, но и в...
Эволюционный подход в науке совокупность теоретических и методологических положений эволюционной теории, используемых в качестве концептуальной модели...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта