Главная Содержание монографий Удосконалення організаційної структури залізничного комплексу України в сучасних умовах. Данько М.Л., Дикань В.Л., Кондратюк М.В. (2010, 190с.)

Вопрос-ответ

Когда произошла первая научная революция и как она повлияла на формирование научного типа рациональности Первая научная революция произошла в XVII в. Ее...
Каковы особенности механистического естествознания и его методологии Хронологически период классического естествознания, а значит, становление...
Как решалась проблема классификации наук в истории познания Наука как таковая, как целостное развивающееся формообразование, включает в себя ряд частных...
Каковы основные этапы исторического становления научной картины мира Научная картина мира как обоснованное конкретно-историческое представление о мире,...

Разместить рекламу на сайте

Удосконалення організаційної структури залізничного комплексу України в сучасних умовах. Данько М.Л., Дикань В.Л., Кондратюк М.В. (2010, 190с.)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Содержание монографий (логистика, транспорт)
06.06.2017 07:19

Посилання

Данько М.Л., Дикань В.Л., Кондратюк М.В. Удосконалення організаційної структури залізничного комплексу України в сучасних умовах: Монографія.-Харків: УкрДАЗТ, 2010. - 190 с.

Анотація

Розроблено теоретичні та методичні підходи до створення Державного транспортне—промислово-фінансового холдингу залізничного комплексу України як сучасної інтеграційної форми, іманентної ринковим умовам господарювання. Обгрунтовано ідею удосконалення управління сферою залізничних перевезень шляхом Створення на базі підрозділів Укрзалізниці Державного концерну „Залізничні перевезення України". Удосконалено уявлення щодо виробничо-фінансової інтеграції в умовах залізничного транспорту України які, модифікуються в транспортно-промислово-фінансове об'єднання холдингового типу, розуміючи статутну форму об'єднання підприємств і організацій залізничного, промислового, фінансового, наукового, соціального профілів, що згруповані навколо управлінського ядра Державної холдингової компанії „Залізничний комплекс України" з метою одержання синергетичного ефекту в результаті їх господарської взаємодії.

Рекомендовано для наукових та практичних працівників, які досліджують проблеми функціонування залізничного комплексу України, студентів, аспірантів, викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ

3

Розділ І. Організація управління залізничним транспортом України як ключовий фактор його ефективного функціонування і розвитку

5

1.1 .Сучасний стан та напрямки подальшого розвитку залізничного транспорту України

5

1.2.Дослідження існуючої системи управління залізничним транспортом України

21

1.3.Організаційні моделі корпоративного типу як перспективна форма управління залізничним транспортом України

47

Розділ 2. Аналіз сучасних форм організації управління підприємствами залізничного транспорту

56

2.1 Міжнародний досвід організації управління залізничним транспортом на національному рівні

56

2.2.Сучасні форми інтеграції підприємств в Україні

79

2.3. Вплив глобалізаційних процесів на формування організаційної структури управління залізничним транспортом України

94

Розділ 3. Удосконалення управління залізничним комплексом України шляхом утворення на галузевому рівні нових форм інтеграції підприємств

112

3.1.Формування Державного концерну „Залізничні перевезення України": призначення; структура, управлінські функції

112

3.2.Інтеграція підприємств залізничного транспорту в Державний транспортно - промислово - фінансовий холдинг залізничного комплексу України

122

3.3 .Переваги створення Державного транспортно - промислово -фінансового холдингу в сучасних умовах розвитку ринку транспортних перевезень України

147

Додатки

157

Перелік посилань

175

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1.Аксёнов И.М. Эффективность пассажирских железнодорожных перевозок: Монография / И.М.Аксёнов - К.: транспорт Украины, 2004. - 284с.

2.Аксенов І.М., Особенности реструктуризации в современных условиях / І.М. Аксенов, В.В. Пасечник // Залізничний транспорт України. - 2001.- № 1.- С. 7-11,

3.Апарату управління Укрзалізниці станом на 01.01.2009: Режим доступу до публікації: uz.gov.ua/ldcxjnvgosi

4.Алексеев М.И. Структурное и информационное моделирование глобальных систем управления/М.И Алексеев//Закон і бізнес.-К.:2005- № 8 -с. 32- 34.

5.Артемов В.І.Територіальна виробничо-фінансова інтеграція/ В.І.Артемов, С.Г.Галуза, Д.В.Топоров, LB Чорнобровка //Харківський національний університет ім. В.ШСаразіна. - 2000. -153с,

6.Бараш Ю.С. Реструктуризація залізничного транспорту України в умовах ринку: автореф. дис. На здобуття ступеня доктора екон. наук / Ю.С. Бараш. - Дніпропетровськ, 2007. - 20 с

7.Бараш Ю.С. Основні тенденції та умови розвитку Європейських залізниць / Ю.С. Бараш // Економіка: проблеми теорії та практики : Збірник наукових праць . - Д.: ДНУ, 2003. - №183 . с 567-573. '

8.Бараш Ю.С. Принципи побудови структури управління залізничним транспортом /Ю.С. Бараш // Залізничний транспорт України. - 2004. - № 3. с 66-68.

9.Бараш Ю.С. Досвід європейських країн шодо реформування структури управління залізничним транспортом / Ю.С. Бараш // Проблеми економіки транспорту : 3-я міжнар. наук, практ.конф., 1 - 8 червня 2003р. :тези доп.- Д .: ДНУ, 2003. - с 49-50.

Ю.Бараш Ю.С. П'ять моделей управління залізничним транспортом України / Ю.С. Бараш //Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте : 2-я міжнар.наук.практ.конф.,20-22червня2006р.:тези доп.-КУЕТТ.-Судак,2006,- с.8.

11.Бараш Ю.С. Визначення умов збереження державної монополії на залізничні перевезення без зміни власності на майно / Ю.С. Бараш // Залізничний транспорт України. - 2006. - N° 3. с 70-72.

12.Буркхард Э.А. Эфективна ли смешанная собственность предприятий? / Э.А. Буркхард // Залізничний транспорт України, - 2003. - №1. - с.58-59.

13.Будрина Е.В. Рынок транспортных услуг: особенности формирования и развития / Е.В. Будрина :Учеб пособие. 4.2. - СПб.: СПбГИЭУ, 2001. - 83 с.

14.Будрина Е.В. Проблемы формирования и управления развитием региональным рынком транспортных услуг: Монография/ Е.В. Будрина// -СПб: СПбГИЭУ, 2002. - 321 с.

15.Беридт Т, Власенко СВ., Железные дороги Германии: десят лет реформ /Т. Беридт, С.В.Власенко //Железные дороги мира- 2004,- №9.-С9-13.

16.Березюк О.В. Господарські об'єднання: стан законодавства та перспективи розвитку/ О.В.Березюк // Право України.- К.:1998.- № З .-С.16 -19.

17.Варналій З.С. Основи підприємництва / З.С. Варналій // Навч. Посіб. - К. Знання - Прес. - 2006. - 305с,

18.Василенко В.А.Система менеджмента/ В.А.Василенко, В.Н. Узунов // Т.2. - Симферополь.: ИЭУ.- 2004. - 370с.

19.Вінник С.М. Характерні риси господарських організацій/ С.М.Вінник //Предпринимательство, хозяйство и право. - К.: 1998- № 6 .- С. 8-12.

20.Власенко СВ. Модели управления железными дорогами / СВ.Власгнко // Железные дороги мира.- 2002. - №11. - с. 9-11.

21.Власенко СВ. Темпы реформ на европейских.железных дорогах / СВ. Власенко // Железные дороги мира. - 2002. - №7. с. 9-11.

22.Гейц В.М. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / В.М.Гейц // Ін-т.екон.прогнозув.- К.: Фенікс- 2003. - 108с.

23.Гненний О.Н. Модель оценки эффективности инвестиций в железнодорожный подвижной состав/ О.Н. Гненний // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2004,- № 7.- с. 28-29.

24.Гненний О.Н. Модель оценки эффективности инвестиций в обновление подвижного состава железнодорожного транспорта Украины/ О.Н. Гненний// Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук-, праць: Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. - В 5,. № 193 - с.456-473.

25.Господарський кодекс України: із змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 9 січня 2007 року № 436-IV / Верховна Рада України: Режим  zalcon.i-acla.gov.ua/cgi-bin/laws/mam.cgi?m-eg==436-15

26.Глущенко В.В. Інтегровані структури суб'єктів господарювання: визначення, сучасний стан, функціонування та розвиток/ В.В. Глушенко, Ю.В. Параніч.- X.: Лібуркіна, 2005. - 63 с

27.Грудницкая СА. Порядок формирования объединений предприятий: структура и компетенция органов объединения /САГрудницкая // Предпринимательство, хозяйство и право. - К.: 1996- № 9 .- с. 24- 27.

28.Грудницька СА. Відмінність об'єднань підприємств від господарських товариств/САГрудницкая //Право України. - К..і994-№ 9 -с. 11-14.

29.Гриньов А.В. Інноваційний розвиток промислових підприємств: концепція, методологія, стратегічне управління/ А.В.Гриньов //.- X. : ВД ІНЖЕК, 2003.-308с.

30.Гриньова В.М. Організаційно-економічні основи, формування системи корпоративного управління в Україні: Монографія.-Х.:ХДЕУ.- 2002.-250с.

31.Дикань В.Л. Особливості реформування національної транспортної системи / В.Л.Дикань, О.М.Єлагіна // Вісник економіки транспорту і промисловості: Зб. наук.праць. - Харків: УкрДАЗТ. - 2002.- № 1.- с 211-215.

32.Дикань В.Л Напрямки адоптації транспортних систем до умов ринку / В.Л. Дикань, ОТ. Дейнека, А.О.Каграманян // Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи: 1-я мілшар. наук, практ.конф, 1-7 червня 2004р.:тези доп.— Харків. - 2004. с 103-104.

33.Дикань В.Л. Роль систем якості у визначенні конкурентноздатності продукції / В.Л. Дикань, Н.М. Лисьонкова // Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково-практичних статей). Українська державна академія залізничного транспорту. - 2005.- № 12.- с 229-234.

34.Дикань В.Л Про створення фінансово-промислових груп в Україні / В.Л Дикань//Економіка України.-1995-№ 11. с.12-13.

35.Дикань В.Л. Финансово-промышленные группы в Украине./ В.Л.Дикань, И.В.Чернобровка//Учебн. Пособ. - Харьков.: Основа.- 1997.145с.

Зб.Дикань В.Л. Организация производства/ В.Л.Дикань, А.Г.Дейнека Д.И.Ковалев, В.В.Компаниец, И.М.Писаревский, И.В.Чорнобровка //Учебное пособие: - Харьков: Олант.- 2002. -147с.

37.Дикань В.Л. Реформирование экономики Украины и конкурентоустойчивость предприятий./ В.Л. Дикань // Основа: -Харьков. -1997.-127с.

38.Дикань В.Л. Экономика предприятия/ В.Л.Дикань, И.М.Писаревский // Учебник. - Харьков: ООО Олант. - 2002.- 137с.

39.Дикань В.Л. Механізм створення залізнично -. транспортно -промислової групи в сучасних умовах розвитку залізничного транспорту України / В.Л. Дикань, М.В. Кондратюк // Вісник економіки транспорту і промисловості.- 2009.- № 26.- с 71-74.

40.Дикань В.Л. Регулювання економічної діяльності підприємств залізничного галузі/ В.Л. Дикань, Н.В. Чебанова // Вісник економіки транспорту і промисловості.- 2009.- №' 25.- с 11-20.

41.Директива 91/440 ЕЭС Сонета от 29 июля 1991, касающаяся развития железных дорог сообщества // Official №2237. - 1991. с.25-28.

42.Державна програма реформування залізничного транспорту (Проект)/ Лист Укрзалізниці від 23.04.2007 p. № - 1 - Ф - 11/260

43.Деревянко Б.В. Правове регулювання створення та діяльності ПФГ в Україн Монографія / Б.В. Дерев'янко. - Донецьк: ДЮІДДУВС, 2006.- 199с.

44.Дмитриенко Г.А. Стратегический менеджмент: целевое управление персоналом организации / Г.А. Дмитриенко //Учебное пособие. - К.: МАУП, 1998.-228с.

45.Долгов СИ. Глобализация экономики: новое слово или новое явление?/СИ. Долгов//Учебное пособие.-М.:"Изд-во "Экономика", 1998.- 215 с.

46.Емельянова Е.Ю. Основные пути, развития Украины как транзитного государства / Е.Ю. Емельянова //Труды ИКТП-Центр.- 2001, №10. - с.146-153.

47.Емельянова Е.Ю Упрощение процедур в международной торгове и транспорте/Е.А Ємельянова, А.А. Настенко//Судоходство. - 2003. - №2-3. - с,11-13.  

48.Емельянова Е.Ю. Основные пути развития Украины как транзитного государства/Е.Ю. Емельянова //Труды ИКТП-Центр.-. 2003. -№10.- с.146-153.

49.Ейтутіс Г.Д. Механізм управління підприємствами залізничного транспорту України з урахуванням регіональних умов / Г.Д. Ейтутіс // Залізничний транспорт України. - 2006.- № 3.- с 18-21.

50.Естіваль Ж.П. Організаційні моделі залізниць: національні критерії побудови / Ж-П. Естіваль // Залізничний транспорт України. - 2005,- № 1.- с 68-71.

51 Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління / В.А. Євтушевський: Навчальний посібник. -X: Знання - Пресе, 2002 р. - 317с.

52.Єхануров Ю.І. Правові аспекти приватизації в Україні/Ю.І. Єхануров // Практичний посібник з питань приватизації. - К.: Руська правда, 1996. -416с.

53.Железнодорожное сообщение на юго-западе Эстонии будет заменено на автобусное //Транспорт. -2001.-№5. с. 19.

54.Железные дороги Швейцарии - плоды интеграции // Железные дороги мира. - 2002. - №4. - с.9-15.

55.3акон України про залізничний транспорт//Магістраль.-1995.-№ 56.с. 2-3.

56.Закон України „Про транспорт": із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 17 березня 1999 року № 507-ХІV / Верховна Рада України : Режим доступу www.sistrans.com.ua/laws/transport.php.

57.Закон України „Про промислово-фінансові групи в Україні" від 21.11.1995//Офіційний вісник.- 1996р. -№23.-с.301-307.

58.Закон Украины О холдинговых компаниях в Украине от 15 марта 2006 года № 3528-IV.- Официально опубликовано в газете «Урядовий кур'єр» от 18.04.2006 г.

59.3абєлін П.В. Основи корпоративного управління концерном/ П.В. Забєлін // - М.: Приор - 2008.- 351с.

60.Загальне технічне завдання на створення та впровадження фінансово-економічної інформаційної системи на залізничному транспорті України (Проект ФЕІС) // ДНДЦУЗ - К.2005.

61.Залізниці світу в XXI столітті: Монографія / [Г.М. Кірпа, В.В. Корнієико, О.М. Пшинько и др.]; Під заг. Ред.: Г.М. Кірпи, - Д,: Вид-Во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2004. - 2004 с

62.Захарін С.М. Макроструктурні особливості інвестиційного процесу в корпоративному секторі/ С.M. Захарін //Економіка України.- 2008.-№б.-с.27-36

63.Золотарев А.Н. Основы формирования холдинговой модели управления железнодорожным транспортом / А.Н. Золотарев, Н.В. Кондратюк //Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2006.- № 15-16.- с. 146-148.

64.Иванов Б.Г. Шаг к национализации как шаг к спасению железных дорог / Б.Г. Иванов // Приднепровская магістраль.- 2002.- №47 - с. 19-25.

65.Киреев A.M. Международная экономика/ A.M. Киреев // Учебное пособие. - М.: Международные отношения, -1998.- 418 с.

66.Кожевников B.I, Корпорация по-украински/ B.I Кожевников, І.Ф Гончарова // Финансовая консультация- К.:2003- № 27 с. 19-22.

67.Коваль А.Ф. Органы управления акционерным обществом: регламенты деятельности/ А.Ф. Коваль // Весник фондового рынка, - К.: 1999 г., - 64 с.

68.Комаров В.А. На межгосударственном уровне определен порядок создания и регулирования деятельности транснациональных корпораций / В.А. Комаров //- М.:Риск.1998-№ 4 - с. 31- 34.

69.Кондратюк Н.В. Принципы и основные направления реструктуризации железнодорожного транспорта Украины / Н.В. Кондратюк // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2005.- № 12.- с. 123-127.

70.Кондратюк Н.В. Опыт ведущих стран по реформированию структур управления железнодорожным транспортом / Н.В. Кондратюк // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2006.- № 13.- с. 159-163.

71.Кондратюк Н.В. Международный опыт проведения реформирования структур управления железнодорожным, транспортом / Н.В. Кондратюк // Актуальні проблеми сучасних наук: теорія та практика: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 1 - 8 червня 2005 р. м. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. - с. 57-59.

72.Кондратюк Н.В. 'Реструктуризация как способ решения проблем управления железнодорожным транспортом Украины / Н.В. Кондратюк // Проблеми міжнародних транспортних коридорів .та єдиної транспортної системи України: матеріали 2-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 7-11 червня 2006р. с.м.т. Коктебель. / М-во транспорту та зв'язку України, Укр. держ. акад. зал. тр. -Х.:УкрДАЗТ, 2006.- № 14.- с 61.

73.Кондратюк М.В. Розбудова мережі логістичних центрів як раціональне вирішення проблеми розвитку транспортних послуг на залізничному транспорті України / М.В. Кондратюк // Вісник економіки транспорту і промисловості.-2008.-№21.-с 104-106.

74.Кондратюк Н.В. Создание системы корпоративного управления на железнодорожном транспорте Украины / Н.В. Кондратюк // Проблеми економіки і управління на залізничному транспорті: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 20-22 червн. 2006р., м. Судак / Гос. админ. ж - д. тр. (Укрзалізниця), Киевск. ун-т эк-ки и техн.. тр.[ и др.] - К.: КУЭТТ, 2006. с. 188 -190.

75.Кондратюк М.В. Основи формування корпоративного управління на залізничному транспорті України / М.В. Кондратюк // Вісник економіки транспорту і промисловості.- 2007.- № 19-20.- с 259-261.

76.Кондратюк М.В. Проблеми реформування залізничного транспорту України / М.В. Кондратюк // Проблеми економіки транспорту: матеріали 3-ї Міжнар. наук, конф., 26-27 квітня 2007 року, м. Дніпропетровськ / М-во транспорту та зв'язку України, Держ. адмін. зал. тр. (Укрзалізниця), Дніпр. Нац. ун-т. зал.тр. ім. Лазаря на [ и др.], 2007р. - с. 123.

77.Кондратюк Н.В. Создание межтранспортной логистической системы как способ увеличения максимальных перевозочных возможностей всех видов транспорта в Украине / Н.В. Кондратюк // Проблеми економіки і управління на залізничному транспорті: матеріали 3-й Міжнар. наук.-практ. конф., 23-27 червня 2008р., м. Судак / Гос. админ. ж - д. тр. (Укрзалізниця), Киевск. ун-т эк-ки и техн.. тр.[ и др.] - К.: КУЭТТ, 2008. с. 319 - 320.

78.Кондратюк М.В. Створення системи логістичних центрів функціонуючих на базі системи міжнародних транспортних коридорів / М.В. Кондратюк // Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України: матеріали 4-й Міжнар. наук.-практ. конф., 27 червня 2008р. см.т. Коктебель. / М-во транспорту та зв'язку України, Укр. держ. акад. зал. тр. - X. :УкрДАЗТ, 2008.- № 22.- с -8 - 9.

79.Кондратюк Н.В. Система бюджетного управління інвестиційними проектами як засіб підвищення інвестиційного потенціалу залізничного транспорту України / Н.В. Кондратюк // Проблеми економіки і управління на залізничному транспорті: матеріали 2-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 19-22 червн. 2007р., м. Судак / Гос. админ. ж - д. тр. (Укрзалізниця), Киевск. ун-т эк-ки и техн.. тр.[ и др.] - К.: КУЭТТ, 2007. с. 97 - 99.

80.Кондратюк Н.В. Корпоративне управління як засіб підвищення інвестиційного потенціалу залізничнорго транспорту України /Н.В. Кондратюк // Проблеми міжнародних транспортних, коридорів та єдиної транспортної системи України: матеріали 3-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 4-10 червня 2007р. см.т. Коктебель. / М-во транспорту та зв'язку України, Укр. держ. акад. зал. тр. -Х.:УкрДАЗТ, 2007.- № 18.- с 174 -176.

81.Кондратюк Н.В. Створення ефективної моделі управління залізничним транспортом України / Н.В. Кондратюк // Вісник економіки транспорту і промисловості.- 2007.- № 17.- с 82-84.

82.Кондратюк М.В. Формування Державної холдингової компанії як засіб створення ефективної моделі управління залізничним транспортом України / М.В. Кондратюк//Вісник економіки транспорту і промисловості.-2009.-№ 25.- с 71-74.

83.Кондратюк М.В. Поняття залізнично - транспортно – промислової групи в сучасних умовах створення ефективної моделі управління залізничним транспортом України / М.В. Кондратюк // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. - Випуск №250: В9т.- -Дніпропетровськ:ДНУ,2009. - 288с.

84.Кондратюк М.В. Оцінювання ефективності створення залізнично - транспортно - промислової групи України (ЗТПГУ) шляхом урахування синергетичного ефекту від об'єднання його структурних елементів / М.В. Кондратюк // Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України: матеріали 5-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 1-7. червня 2009р. см.т. Коктебель. / М-во транспорту та зв'язку України, Укр. держ. акад. зал. тр. - Х.:УкрДАЗТ, 2009.- № 27.- с 19.

85.Концепція реформування транспортного сектору економіки. Затверджена постановою КМУ від 09.31.2000 р.

86.Концепція державної програми реформування залізничного транспорту України // Відомості міністерства транспорту та зв'язку України. - 2006.-№21-22.

87.Корастельов В.А. Управлінське консультування/ В.А. Корастельов // Навч. Посіб. - К.іМАУП.- 2003.- 104с.

88.Кочетов Э.Г. Геоэкономика / Э.Г. Кочетов // Учебное пособие. - М.: БЕК.-1999.-462с.

89.Кубра М.А. Управленческое консультирование/ М.А. Кубра // Учебн. пособ. - М.:Интерексперт -2002. - 319с,

90.Мамубов В.К. Господарське право зарубіжних країн/ В.К.Мамубов, О.О.Чувпило //: навч. посіб,- К: Промінь,- 2005. - 221с.

91.Маринко Г.И. Управленческий консалтинг/. Г.И. Маринко // Учебн, пособ. - М..-ИНФРА - М. - 2005. - 381с.

92.Миславская СВ. Сухопутные мосты в системе международных транспортных коммуникаций / СВ. Миславская //Бюллетень транспортной информации. - 200. №5. с. 32-35.

93.Миркин ЯМ. Ценные бумаги и фондовый рынок/ ЯМ. Миркин // Учебное пособие. - М.: Перспектива. 1995. - 534с.

94.Модель . инфраструктуры железнодорожного транспорта. Великобритании // Железные дороги мира. - 2002. - №5. - С.74-75.

95.Мукмінова Т.А. Удосконалення управління залізничним транспортом України: автореф. дис. На здобуття ступеня канд.екон. наук / Т.А. Мукмінова. -К.: УАННП ФЕНІКС, 2002. - с. 22.

Та ін.
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ПДТСіОС) Тема 10.0 Програмні засоби обробки даних (15 тест.завдань) 73.33 %
(ПДТСіОС) Тема 09.0 Загал. дані про статистику на транспорті (28 тест.завдань) 39.29 %
(ПДТСіОС) Тема 10.0 Програмні засоби обробки даних (15 тест.завдань) 60.00 %
Перейти к тестам
Анкетирование почтовое 1) предполагает рассылку анкеты по домашним или рабочим адресам с просьбой к респонденту вернуть заполненную анкету исследователю....
Сохранения законы (физ.) 1) законы, согласно которым численные значения определенных физических величин не изменяются со временем и не зависят от выбоpa...
Анимация компьютерная 1) динамичная графика, основанная на применении различных динамических визуальных эффектов (движущиеся картинки, выделение цветом,...
Генезис 1) [гр. genesis происхождение, возникновение] — происхождение, возникновение; в широком смысле: момент зарождения и последующий процесс развития,...
Высшие учебные заведения 1) [англ. higher education institution] — учреждения, осуществляющие высшее профессиональное и послевузовское образование и...
Творчество особая форма жизнедеятельности, отличающаяся от всех иных форм потребностью и способностью порождать культуру и, непрерывно модифицируя свои...
Математизация науки процесс проникновения математических методов в науку. Принято выделять три этапа математизации науки. Первый состоит в том, что...
Культура 1) Генетически единая и актуально связанная с Универсумом форма радикального обновления Природы, способная не только к накоплению, но и к...
Социология науки Социология знания и социология науки отличаются по предмету рассмотрения. Если социология знания рассматривает взаимозависимость...
Эволюция философии науки Истоки философской рефлексии о науке можно проследить еще в античной Греции IV в. до н. э., в трудах Аристотеля, отграничившего...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта