Главная Содержание монографий Забезпечення конкурентоспроможності національної мережі міжнародних транспортних коридорів. Данько М.І., Дикань В.Л., Толстова А.В. (2013, 188с.)

Вопрос-ответ

Каковы особенности и уровни эмпирического исследования На эмпирическом уровне преобладает живое созерцание (чувственное познание), рациональный момент и...
Какой вклад внесли В. Виндельбанд и Г. Риккерт в понимание специфики социального познания и его методов Лидеры баденской школы неокантианства Вильгельм...
Что такое научные традиции и каково их многообразие Эта проблема всегда привлекала внимание ученых и философов науки, но только Т. Кун впервые рассмотрел...
Какова роль науки в современном образовании и формировании личности Наука вплетена во все сферы человеческой деятельности, она внедряется и в базисные...

Разместить рекламу на сайте

Забезпечення конкурентоспроможності національної мережі міжнародних транспортних коридорів. Данько М.І., Дикань В.Л., Толстова А.В. (2013, 188с.)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Содержание монографий (логистика, транспорт)
06.06.2017 07:17

Посилання

Данько М.І., Дикань В.Л., Толстова А.В. Забезпечення конкурентоспроможності національної мережі міжнародних транспортних коридорів: Монографія. - Харків: УкрДАЗТ, 2013. - 188 с.

Анотація

Монографія присвячена пошуку шляхів забезпечення конкурентоспроможності національної мережі міжнародних транспортних коридорів умовах розвитку глобалізаційних процесів та загострення конкуренції на міжнародних ринках транспортних послуг.

Проаналізовано досвід країн світу щодо розвитку та розбудови міжнародних транспортних коридорів, обгрунтовано необхідність залучення зовнішніх вантажопотоків до вітчизняної мережі МТК; удосконалено визначення поняття «міжнародні транспортні коридори» як складової глобальної макрологістичної системи; визначено поняття конкурентоспроможності національної мережі міжнародних транспортних коридорів; запропоновані фактори, які формують та забезпечують конкурентоспроможність національної мережі МТК; розглянуто та надано характеристику складових елементів конкурентоспроможності національної мережі МТК; уточнено поняття «транзитоспроможність країни»; запропоновано методичний підхід до оцінки технічної складової транзитоспроможності країни. Обгрунтовано необхідність створення конгломерату як організаційної структури, що використовує переваги національної мережі МТК з метою забезпечення конкурентоспроможності промислового та транспортних секторів економіки України.

Рекомендовано для наукових і практичних працівників, які досліджують проблеми розвитку транспортного комплексу України, його конкурентоспроможності, студентів, аспірантів, викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

ЗМІСТ

 

Вступ

5

Розділ 1. Національна мережа міжнародних транспортних коридорів у сучасних умовах господарювання

 

1.1 Міжнародні транспортні коридори в сучасній міжнародній транспортній системі

7

1.2 Загальна характеристика національної мережі транспортних коридорів України

27

1.3 Обгрунтування необхідності залучення зовнішніх вантажопотоків до вітчизняної мережі МТК

41

Розділ 2. Теоретичні основи конкурентоспроможності вітчизняної мережі МТК

 

2.1 Сутність конкурентоспроможності національної мережі МТК та фактори, що її формують та забезпечують

74

2.2 Модель конкурентоспроможності національної мережі МТК

92

2.3 Транзитоспроможність транспортної системи України як основний елемент конкурентоспроможності національної мережі МТК

101

2.4 Інструменти забезпечення конкурентоспроможності національної мережі МТК

117

Розділ 3. Організаційно-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності національної мережі МТК

 

3.1 Механізм формування та функціонування конгломерату «Інноваційно-технологічний центр розвитку транспортної системи України» з метою забезпечення конкурентоспроможності національної мережі МТК

132

3.2 Рекомендації щодо формування організаційної структури управління конгломератом

145

3.3 Економіко-математична модель розрахунку економічного ефекту діяльності конгломерату

153

Висновки

161

Список використаних джерел

164

Додаток А - Міжнародні транспортні коридори в сполученні Європа-Азія

184

Додаток Б - Схема залізничних міжнародних транспортних коридорів на території України

185

Додаток В - Схема автомобільних міжнародних транспортних коридорів на території України

186

Додаток Г - Схема основних нових проектів та маршрутів МТК в обхід України

187

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Бакаев, О.О. Міжнародні транспортні коридори - особливий пріоритет України на шляху інтеграції у світову економічну систему [Електронний ресурс] / О.О. Бакаев, С.І. Пирожков, В.Л. Ревенко.- Режим доступу: www.niurr.gov.ua/ukr/publishing/panorama4_2000/.

2. Березюк, О.В. Господарські об'єднання; стан законодавства та перспективи розвитку [Текст] / О.В. Березюк // Право України. - К.: 1998. -№3.-С.1б-19.

3. Біла, Е.О. Удосконалення державного управління ринку транспортно-транзитних послуг в Україні [Текст] / Е.О. Біла // Держава та регіони. Серія Державне управління. - 2007. - №1. - С.16-26.

4. Блудова, Т. Глобалізація транспортної системи та поняття «транзитний потенціал країни» [Текст] / Т. Блудова. // Економіка України. -2006.-№10.-С.73-78.

5. Блудова, Т.В. Транспортна політика Європейського союзу та перспективи розвитку його транспортної мережі [Текст] / Т.В. Блудова // Стратегічна панорама. -2006. - №3. - С.133-143.

6. Богомолова, И.П, Анализ формирования категории конкурентоспособности как фактора рыночного превосходства экономических объектов [Текст] / И.П. Богомолова, Е.В. Хохлова // Маркетинг в России и за рубежом. - 2005. - №1 (45). - С. 113-119

7. Бутько, Т.В. Перспективи організації інвестиційної взаємодії учасників перевезення в умовах залізнично-водних транспортно-логістичних вузлів [Текст] / Т.В. Бутько, Д.В. Ломотько // Залізничний транспорт України. - 2007. - №6. - С 62-65.

8. В дебрях терминологии. [Електронний ресурс] // Стандарты качества. - Режим доступу: www.management.com.ua/qm/qm049.html

9. Валинський, О.С. Логистические технологии взаимодействия дороги с морским портами [Текст] / О.С. Валинський, С.Л. Ивлев. // Железнодорожный транспорт. - 2006. - №4. - С. 20-24.

10. Винников, В.В. Перспективы развития логистической стратегии в транспортной отрасли Украины [Текст] / В.В. Винников // Вісник економіки транспорту і промисловості. Харків: УкрДАЗТ. -2010. - №29. -С 204-207.

11. Винников В.В. Транспортная политика Украины в условиях реализации принципов комплексной интеграции [Текст] / В.В. Винников // Вісник Хмельницького національного університету. - 2005. - №5 Ч.2.ТЗ. - С.142-145.

12. Винокуров, В. Качество управления как фактор укрепления рыночных позиций предприятия [Електронний ресурс] / В. Винокуров, А. Винокуров - Режим доступу: quality.eup.ru/MATERIALYl l/qm-f.htm

13. Вільна енциклопедія [Електронний ресурс] - Режим доступу: uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%Dl%81%D0%BF%D0%BE% D1%80%D1%82

14. Волканова, Н.Д. Автореф. дис.канд. екон. наук: 08.00.03 [Електронний ресурс] / Н.Д. Волканова; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — X., 2007. —23 с.

15. Волков, И.О. Экономика предприятия [Текст] / И.О. Волков, В.К. Скляренко. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 280с.

16. Внукова, СМ. Совершенствование финансовой ответственности в расчетах за международные грузовые перевозки [Текст] / СМ. Внукова, М.В. Гненний, Т.В. Тесленко // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. ак. В.Лазаряна. -2010.-ВИП.31.-С28-29.

17. Гненний, М.В. Необхідність управління матеріальними ресурсами при виконанні ремонтів у локомотивному господарстві залізниць. [Текст] / М.В. Гненний, Л.В. Привалова // Інвестиції: практика та досвід: науково-практичний журнал. - Київ. - 2008. - №13. - С 34-39.

18. Гненний, М.В. Необхідність та сутність управління робочим часом [Текст] / М.В. Гненний // Вісник економіки транспорту і промисловості. - Харків: УкрДАЗТ, 2009. - №26. - С 224-226.

19. Голиков, А.П. Украина в мировой транспортной системе [Текст] / А.П. Голиков // Вісник економіки транспорту і промисловості. -Харків.: УкрДАЗТ, 2006.- №17. - С. 4-5.

20. Господарський кодекс України: із змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 9 січня 2007 року № 436-IV [Електронний ресурс] / Верховна рада України - Режим доступу: http//zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/

21. Грудницкая, С.А. Порядок формирования объединений предприятий: структура и компетенция органов объединения [Текст] / С.А. Грудницкая // Предпринимательство, хозяйство и право. - К.: 1996. - №9. -С.24-27.

22. Данилов, И. Бенчмаркинг - эффективный инструмент повышения конкурентоспособности [Електронний ресурс] / И. Данилов, С. Михайлова, Т. Данилова // Стандарты и качество - Режим доступу: www.iteam.ru/publications/marketing/section_22/article_2282

23. Данько, МЛ. Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств в умовах міжнародних транспортних коридорів: Монографія [Текст] / М.І. Данько, В.Л Дикань, Н.В. Якименко. - Харків: УкрДАЗТ, 2008. - 170с.

24. Данько, М.І. Удосконалення організаційної структури залізничного комплексу України в сучасних умовах. Монографія. [Текст] / М.І. Данько, В.Л. Дикань, М.В. Кондратюк. - Харків: УкрДАЗТ, 2010. -190с.

25. Дейнека, О.Г. Теоретичні та методологічні складові розвитку залізничного транспорту України [Текст] / О.Г. Дейнека, Л.О. Позднякова // Вісник економіки транспорту і промисловості. Харків: УкрДАЗТ. -2009. -№25.-С 62-65.

26. Дергачев, В. Между Востоком и Западом [Текст] / В. Дергачев // Судоходство. - 2006. - №12. - С. 6-7.

27. Дергачев, В.А., Черничко Е.А. Геоэкономическая трансформация международных транспортных коридоров [Текст] / В.А.Дергачев, Е.А. Черничко. - Одесса: «Фенікс», 2007.- 131с.

28. Держкомстат - www.ukrstat.gov.ua

29. Дикань, В.В. Залучення інвестицій у розвиток міжнародних транспортних коридорів [Текст] / В.В. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. - Харків: УкрДАЗТ. -2004. - №5-6. - С. 196-199.

30. Дикань, В.Л. Консолідація можливостей промисловості та транспорту в умовах міжнародних транспортних коридорів як шлях призупинення кризових явищ в економіці України [Текст] / В.Л. Дикань, Н.В. Якименко // Вісник економіки транспорту і промисловості. - Харків: УкрДАЗТ. 2010.- №30. - С 11-15.

31. Дикань, В.Л. Модель інноваційного конгломерату, як інструменту забезпечення конкурентоспроможності національної мережі МТК [Текст] / В.Л. Дикань А.В. Толстова // Вісник економіки транспорту і промисловості. - Харків: УкрДАЗТ. -2010. - №31. - С 12-18.

32. Дикань, В.Л, Обеспечение конкурентоустойчивости предприятия: Монография (Текст] / В.Л. Дикань,- Харьков: Основа, 1995. -160 с.

33. Дикань, В.Л. Розвиток національної транзитної мережі та її інтеграція в міжнародну транспортну систему [Текст] / В.Л. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. - Харків: УкрДАЗТ. - 2008.-№24.-С 11-13.

34. Дикань, В.Л. Транзитоспроможність транспортної системи країни [Текст] / В.Л. Дикань, А.В. Толстова // Економіка: проблеми теорії та практики. - 2009. - Вип. 251, Т.2. - С.539-543.

35. Дяченко, Т.О. Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.04 [Текст] / Т.О. Дяченко; Нац. авіац. ун-т. — К., 2002. — 20 с

36. Европейское соглашение о важнейших линиях международных комбинированных перевозок и соответствующих объектах (СЛКП) [Електронний ресурс] - Режим доступу: - www.mintrans.gov.ua

37. Економічна енциклопедія: У трьох томах [Текст] / редкол. І.В. Мочерний (від ред.) та інші. - К.: Видавн. Центр «Академія», 2000. - 864с.

38. Елисеев, С.Ю. Управление грузопотоками на основе информационно-управляющих и аналитических технологий: Концептуальные принципы построения логистической системы [Текст] / СЮ. Елисеев. // Железнодорожный транспорт. - 2005. - №3. - С. 37-40.

39. Ефимова, Е.Г. Евроазиатские транспортные коридоры и их значение для России и стран Европейского союза [Електронний ресурс] / Е.Г. Ефимова - Режим доступу: www.m-economy.ru/art.php3?artid=12075

40. Єхануров, ЮЛ. Правові аспекти приватизації в Україні [Практичний посібник з питань приватизації] [Текст] / Ю.І. Єхануров. - К.: Руська правда, 1996.-41бс.

41. Завершение строительства первого транспортного коридора [Текст] // Логистика: проблемы и решения.- 2007. - №1. - С. 35.

42. Закон України про господарські товариства [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.rada.gov.ua

43. Закон України про промислово-фінансові групи в Україні [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.rada.gov.ua

44. Законом України «Про інвестиційну діяльність» [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.rada.gov.ua

45. Законом України «Про комплексну програму утвердження України як транзитної держави у 2002-20 Юрр» [Текст] // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - №24. - 166с.

46. Захаров, А.Н. Конкурентоспособность предприятия: сущность, методы оценки и механизмы увеличения [Електронний ресурс] / А.Н. Захаров, А.А. Зокин - Режим доступу: www.logistics.ru/9/2/i20_64.htm

47. Золотарев, А.Н. Повышение продуктивности воспроизводственных процессов (на примере машиностроения): моногр. [Текст] / А.Н. Золотарев. - X.: ДИНЖЭК, 2004. -172 с.

48. Ибрагимов, Э.Ш. Мировой опыт организации транспорной инфраструктуры [Текст] / Э.Ш. Ибрагимов // Вісник Хмельницького національного університету. -2007. - №4. - ТІ. - С. 110-115.

49. История железных дорог Венгрии. 1846 -2000. [Текст] - АО Венг.госуд.железные дороги, 2000. - 604 с.

50. Інвестпроекти [Електронний ресурс] - Режим доступу: uz.gov.ua/?m=info.investpr&lng=uk

51. Інструкція з розрахунку наявної пропускної спроможності залізниць України: Навч.-метод.посібн. [Текст] / розроб. О.Ф. Вергун та ін.. - К.: Транспорт України, 2002. - 376 с

52. Кархова, И.Ю. Особые экономические зоны как инструмент повышения конкурентоспособности и диверсификации национальной экономики [Електронний ресурс] / И.Ю. Кархова, Д.А. Кунаков - Режим доступу: www.rosez.ru/?news_id=2136

53. Киреев, А. Международная экономика: движение товаров и факторов производства [Текст] / А. Киреев- М.: Международные отношения, 1997.- 280 с.

54. Козак, В.В. Методологічний підхід щодо створення структури логістичного центру залізниць України [Текст] / В.В. Козак, Т.В. Бутько, В.М., Кулешов, Д.В. Ломотько // Залізничний транспорт України. - 2007. -№1.- С 29-33.

55. Кононова, Л.М. Оцінка конкурентоздатності авіакомпаній на авіатранспортному ринку України: . Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.04 [Текст] / Л.М. Кононова; Нац. авіац. ун-т. — К., 2002. — 17 с.

56. Концепция согласованной транспортной политики государств-участников СНГ на период до 2010 года. Проект [Текст] / Исполнительный комитет СНГ. - Москва, 2001. - 96 с.

57. Концепція розвитку транспортно-дорожнього комплексу України на середньостроковий період та до 2020р. [Електронний ресурс] -Режим доступу: tnintrans.gov.ua./

58. Концепція створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні [Електронний ресурс] -Режим доступу: www.rada.gov.ua

59. Кравченко, В.Г. Організаційно-економічне забезпечення стратегії розвитку транспортного термінала: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 [Текст] / В.Г. Кравченко; Нац. транспорт, ун-т. — К., 2006. — 20 с.

60. Криворучко, О.М. Менеджмент якості на підприємствах автомобільного транспорту: теорія, методологія і практика: Монографія [Текст] / Криворучко О.М. - Харків: ХНАДУ, 2006. - 404с.

61. Круглый стол МПС России. Международная евроазиатская конференция по транспорту [Електронний ресурс] / Евроазиатский транспортный союз - Режим доступу: www.eatu.org/rus/book.id_48.php

62. Куди поїде транзит [Текст] // Магістраль. - 2009. - №57. - Сб.

63. Кутах, Ю. Транзитні зв'язки України і міжнародні транспортні коридори [Текст] / Ю.Кутах // Економіст. - 2002. - № 1. -- С 50-57.

64. Кухарчик, В.Г.' Перспективи функціонування міжнародних транспортних коридорів та використання транзитних можливостей [Текст] / В.Г. Кухарчик // Вісник економіки транспорту і промисловості. - Харків: УкрДАЗТ. -2008. -№24. - С 30-33.

65. Макаренко, М.В. Краткий справочник показателей эксплуатационной работы железных дорог Украины [Текст] / М.В.Макаренко-К.: «Юникон-Пресс», 2001. - 154с.

66. Маслов, Д. В. Особенности применения бенчмаркинга на малых и средних предприятиях [Електронний ресурс] / Д. В. Маслов, Э. А. Белокоровин // Методы менеджмента качества. - 2004. - №8. - Режим доступу:- www.management.com.ua/cm/cm023 .html

67. Минюк, С.А. Математические методы и модел в экономике [Текст] / С.А. Минюк, Е.А. Ровба, К.К. Кузьмич. - Минск.: ТетраСистемс, 2002.-430с.

68. Миронов, М.Г. Ваша конкурентоспособность [Текст] / М.Г. Миронов- М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2004 - 160 с.

69. Михайловська, О. Роль міжнародних транспортних коридорів в реалізації транзитного потенціалу України [Текст] / О. Михайловська // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). - 2005. - №3. - С. 54-61.

70. Міжнародні організації, конвенції.та багатосторонні угоди в галузі транспорту. Том 3. Залізничний транспорт: Посібник [Текст] / за ред.. Редзюка А.М., Матвіїва І.Б. - К.: ДП «Державтотрансндіпроект», 2006 - 216 с

71. Моделирование економических процессов [Текст] / М.В. Грачева, Л.Н.Фадеева, Ю.Н. Черешных - М.: ЮНИТИ, 2005. - 353с.

72. Модель транспортно-логістичної системи Казахстану [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.loginfo.ru/arhiv/2008/log03_08s2.php

73. Мыц, А. Тормоз глобализации [Текст] / А.Мыц // Дистрибуція и логістика. - 2007. - №7 - С.40-45.

74. Назаренко, В.М. Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности [Текст] / В.М. Назаренко К.С. Назаренко- М.: Центр экономики и маркетинга, 2000. - 512 с.

75. Нехорошков, В.П., Кучерка А.Г. Основные направления интеграции Транссиба в мировую транспортную систему [Текст] / В.П. Нехорошков, А.Г. Кучерка. // Транспорт Российской Федерации.- 2006.-№2.- С.5-8.

76. Новікова, A.M. Нова концепція ЄС розвитку МТК та задачі України [Текст] / A.M. Новікова // Вісник економіки транспорту і промисловості. -Харків: УкрДАЗТ. - 2004. - №.- С 12-13.

77. Новікова,. A.M. Україна в системі міжнародних транспортних ^коридорів [Текст] / A.M. Новикова - К.: НІПМБ, 2003. - 494с.

78. Новые водные магистрали Европы [Текст] // Судоходство. -2006.-№12.-С.8-10.

79. Озкан, X. Новые возможности международных перевозок по Евроазиатских сухопутным путям и значение многосторонней транспортной конвенций соглашений ООН для эффективности работы транспортных сетей черноморского региона [Текст] / Х.Озкан // Логистика: проблемы и решения. - 2006. - №4. - С.32-37.

80. Организационная структура управления - Business Studio [Електронний ресурс].- Режим доступу: www.businessstudio.ru/procedures/glossary/orgstructure

81. Павлов, В.І. Траспортно-лопстичний комплекс регіону: інтеграційні процеси: Монографія [Текст] / В.І. Павлов, СМ. Бортнік-Луцьк: Настир'я, 2005. - 256с.

82. Павлова, В.А. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка та стратегія забезпечення: Монографія [Текст] / В.А. Павлова - Д.: Вид-во ДУЕП, 2006.-276с.

83. Пащенко, Ю. Є. Оцінка можливостей залучення додаткових транзитних вантажопотоків через Україну [Текст] / Ю. Є. Пащенко // Залізничний транспорт України. - 2007.-№5.- С.ЗЗ-Зб.

84. Пащенко, Ю.Є. Транспортно-дорожній комплекс України в умовах інтеграції економіки [Текст] / Ю.Є. Пащенко // Продуктивні сили України 2006.-№1,- С.203-215.

85. Пащенко, Ю.Є. Транспортно-дорожній комплекс України в процесах міжнародної інтеграції: Монографія [Текст] / Ю.Є. Пащенко, О.І. Никифорук -Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2008. - 192с.

86. Перевозка экспортно-импортных грузов. Организация логистических систем [Текст] / Под ред. А.В. Кириченко. - СПб.: Питер, 2004.-506с.

87. Петров, А.И. Технология работы логистической группы Октябрьской железнодорожной дороги [Текст] / А.И. Петров. // Железнодорожный транспорт. - 2006. - №4. - С. 24-27.

88. Пилипенко, А.Я. Господарське право [навч.посібн] [Текст] / А.Я. Пилипенко, B.C. Щербіна. - Київ: НУК, 2006. - 125с.

89. Пирожков, С. Проблеми реалізації транспортного потенціалу України у контексті розширення €С і формування ЄЕП [Текст] / С. Пирожков, Д. Прейгер, І. Малярчук. // Економіка України. - 2005. - №3. -С 4-19.

90. Піддубна, Л.І. Конкурентоспроможність економічних систем: теорія, механізм регулювання та управління: Монографія [Текст] / Л.І. Піддубна- X.: ВД «ІНЖЕК», 2007 - 368 с

Та ін.
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ПДТСіОС) Тема 10.2 Характеристика мови прогр. R і RStudio (7 тест.завдань) 57.14 %
(ПДТСіОС) Тема 14.0 Основи кореляц. і регресійн. методів (30 тест.завдань) 60.00 %
(ПДТСіОС) Тема 14.0 Основи кореляц. і регресійн. методів (30 тест.завдань) 70.00 %
Перейти к тестам
Философия естествознания 1) раздел философии науки, предметом которого является философское осмысление как естествознания в целом, так и отдельных...
Бесконечность актуальная 1) бесконечность, одновременно заданная всеми своими элементами. Например, бесконечный континуум точек на любом отрезке...
Личность в науке 1) субъект научного познания, обладающий развитым чувством свободы и потребностью в ней как базовой ценности, самодостаточностью, ярко...
Релятивизм 1) философская позиция, основу которой составляет абсолютизация относительного характера действительности и познания (Гераклит, Кратил,...
Виды научного знания 1) качественно различные по содержанию, методам получения и способам проверки научные высказывания и концепции. Например,...
Научная рациональность понятие классической рационалистической философии, выражающее способность мышления продуцировать идеальные объекты, конституируя...
Основания науки К основаниям науки можно отнести философские, эстетические, религиозные взгляды ученых, идеалы и нормы научного исследования, а также...
Постпозитивизм Этот термин в советской философской литературе использовался для обозначения направления, которое появилось в философии науки в 50-е гг....
Неокантианская концепция науки одно из направлений философии науки послед, четверти XIX - пер. пол. XX в. Наиболее яркими представителями его являются В....
Формализация в широком смысле метод семиотического анализа объектов любой природы, направленный на выявление формы. Конкретнее под формализацией понимают...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта