Главная Содержание монографий Управління ризиками міжнародної інвестиційної діяльності на підприємствах автомобільного транспорту. Гриньов А.В. та ін. (2009, 152с.)

Вопрос-ответ

В чем заключается специфика игрового познания Одна из исторически первых форм — игровое познание как важный элемент деятельности не только детей, но и...
Какие основные исторические этапы в своем развитии прошла наука Если классификация наук — это их расчленение «по вертикали», то периодизация — это их...
Каковы особенности интеллектуальной атмосферы Средневековья и кто являлся основными представителями средневековой науки Эпоху Средневековья относят к...
Каковы особенности системного и структурно-функционального подходов Системный подход — совокупность общенаучных методологических принципов (требований),...

Разместить рекламу на сайте

Управління ризиками міжнародної інвестиційної діяльності на підприємствах автомобільного транспорту. Гриньов А.В. та ін. (2009, 152с.)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Содержание монографий (логистика, транспорт)
18.04.2017 15:02

Посилання

Гриньов А.В., Попкова К.О., Покатаєва К.П. Управління ризиками міжнародної інвестиційної діяльності на підприємствах автомобільного транспорту: Монографія. - Харків: ХНАДУ, 2009. -152 с.

Анотація

У монографії комплексно висвітлено теоретичні, науково-методичні засади та практичний інструментарій щодо управління ризиками міжнародної інвестиційної діяльності. Представлено механізм управління ризиками міжнародної інвестиційної діяльності на підприємствах автомобільного транспорту, який уможливлює виявлення, оцінку та мінімізацію ризиків і сприяє обґрунтованому вибору інвесторів в умовах невизначеності.

Рекомендовано для наукових і практичних працівників, які досліджують проблеми управління ризиками міжнародної інвестиційної діяльності, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

ЗМІСТ

 

Вступ

3

Розділ 1. Теоретичні аспекти міжнародної інвестиційної діяльності в умовах ризику

5

1.1. Місце та роль інвестиційної діяльності в світовій глобалізації

5

1.2. Прийняття інвестиційних рішень в умовах ризику

23

1.3. Аналіз інвестиційного клімату України

34

1.4. Проблеми залучення капіталу іноземних інвесторів у розвиток автотранспортних підприємств України

43

Розділ 2. Обґрунтування вибору пріоритетного методу оцінки ризиків міжнародної інвестиційної діяльності автотранспортних підприємств

52

2.1. Аналіз методичного інструментарію оцінки ризиків міжнародної інвестиційної діяльності автотранспортних підприємств

52

2.2. Обґрунтування доцільності застосування методів оцінки ризиків міжнародної інвестиційної діяльності підприємств автомобільного транспорту для окремих груп ризиків

62

2.3. Вибір пріоритетного методу оцінки ризиків міжнародної інвестиційної діяльності автотранспортних підприємств

79

Розділ 3. Методичне забезпечення управління ризиками міжнародної інвестиційної діяльності автотранспортних підприємств

100

3.1. Формування оптимальної структури інвестиційного портфеля в умовах ризику

100

3.2. Вибір методів зменшення ризиків міжнародної інвестиційної діяльності

116

3.3. Розробка методичного підходу до оцінки корисності прийняття інвестиційних рішень в умовах ризику

120

3.4. Розробка механізму управління ризиками міжнародної інвестиційної діяльності на підприємствах автомобільного транспорту

135

Список літератури

139

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Про інвестиційну діяльність: Закон України № 1560-ХII від 18.09.91 р. // Відомості Верховної Ради України: - 1991. - № 47. -ст. 646.

2. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України № 719 -XIV від 03.06.99р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. -№ 47. - ст. 646.

3. Про затвердження Програми розвитку інвестиційної діяльності на 2002-2010 роки: Постанова № 1801 від 28 грудня2001 р.// Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 29.

4. Про затвердження положення про порядок випуску облігацій підприємств: Рішення державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 322 від 17.07.2003 р. // Офіційний вісник України. - 2003. - ст. 1799.

5. Абрамова И.Н. Портфель инвестирования / И.Н. Абрамова. -Харьков: Изд.ХГЄУ, 2002. - 104 с.

6. Баззел P.O. Информация и риск в маркетинге / P.O. Баззел, Д.Ф. Коне, Р.В. Браун; пер. с англ. - М.: Финстатинформ, 1993. - 96 с.

7. Беренс В. Руководство по оценке эффективности инвестиций / В. Берне, П.М. Хавранек; [пер. с англ.]. - М.: АОЗТ «Интерэксперт», «ИНФРА-М», 1995. - 528 с.

8. Бирман Г. Капиталовложения: экономический аналіз инвестиционных проектов / Г. Бирман, С. Шмідт; [пер.с англ. Л. П. Белах]. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 631 с.

9. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент / Игорь Александрович Бланк. - К.: Эльга-Н, Ника-центр, 2001. - 448 с.

10. Бланк И.А. Концептуальные основы финансового менеджмента / Игорь Александрович Бланк. - К.: НИКА-Центр, Эльга, 2003.-448 с.

11. Блохін B.C. Активізація інвестиційних процесів на фінансовому ринку / В. С Блохин // Фінанси України. - 2003. - №1... -С 15-22.

12. Большой экономический словар / [ред. Упорядн. А.Н. Азрилияна] 6-е изд., доп. - М.: Институт новой экономики, 2004. - 1376 с.

13. Богатин Ю. В. Инвестиционный анализ / Ю. В. Богатин -М.: ЮНИТИ - САНА, 2000. - 286 с.

14. Бочаров В. В. Инвестиции / В. В. Бочаров. - СПб.: Питер, 2003.-288 с.

15. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту / Є Брігхем. - К.: Молодь. - 1997. - 1000 с

16. Бугрова О. Методологічні основи оцінки ризику при прийнятті інвестиційних рішень / О. Бугрова // Економіка України. -2003.-№10.-С 19-24.

17. Бушуєв С.Д. Інвестиційні інструменти проектного менеджменту / С.Д. Бушуєв, Е.О. Гурін. - К.: УКРНЕТ, 1999. - 153 с

18. Вакарин С.И. Инвестиции в Украине [Общая характеристика рынка инвестиций] / С. И. Вакарин - К.: ООО «Конкорд»: РИК «IDA», 1996.-94 с.

Та ін.
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ПДТСіОС) Тема 10.0 Програмні засоби обробки даних (15 тест.завдань) 73.33 %
(ПДТСіОС) Тема 10.0 Програмні засоби обробки даних (15 тест.завдань) 66.67 %
(ПДТСіОС) Тема 10.0 Програмні засоби обробки даних (15 тест.завдань) 66.67 %
Перейти к тестам
Классическая модель структуры научного знания 1) выделение в вертикальной структуре научного знания только двух его уровней: эмпирического и...
Закономерности развития 1) такое изменение явлений, объектов и систем, которое сопровождается их качественным...
Логический эмпиризм 1) одно из направлений неопозитивизма, в основе которого лежало принятие гипотетико-дедуктивной модели научного...
Заблуждение научное 1) квалификация некоторой единицы научного знания (факта, закона, теории), ранее принимавшейся научным сообществом в качестве истины...
Системная философия и методология науки 1) одно из направлений философии и методологии науки, считающее понятия системы, структуры, а также методы...
Наука как производительная сила В этом тезисе сформулирована важная социальная функция науки, связанная с воплощением научного знания во все механизмы и...
Формализация научных знаний отождествление определенного фрагмента научного языка, фактически используемого научным сообществом, для ведения дискуссий на...
Структуралистская концепция науки одно из направлений философского исследования гуманитарных наук пер. пол. XX в. Структурализм чаще всего оценивают не...
Секретность научных исследований Проблема закрытости научных исследований имеет длительную историю, но современный вид, характеризующийся громкими...
Новые теории представляют собой рациональное объяснение ранее не известных явлений или более адекватное объяснение уже известных, не являющихся...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта