Главная Содержание монографий Управління ризиками міжнародної інвестиційної діяльності на підприємствах автомобільного транспорту. Гриньов А.В. та ін. (2009, 152с.)

Вопрос-ответ

Насколько универсальны проблемные ситуации и какую роль они играют в науке Этап проблемного осмысления, формулировки основной проблемы исследования — это...
В чем состоит понимание науки как социокультурного феномена Наука, имея многочисленные определения, выступает в трех основных ипостасях. Она понимается...
Чем различаются наука и искусство Искусство в отличие от науки — это особая форма общественного сознания, связанная с рождением художественных образов,...
Каково соотношение понятий «теория», «предмет» и «метод» Любой научный метод разрабатывается на основе определенной теории, которая тем самым выступает...

Разместить рекламу на сайте

Управління ризиками міжнародної інвестиційної діяльності на підприємствах автомобільного транспорту. Гриньов А.В. та ін. (2009, 152с.)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Содержание монографий (логистика, транспорт)
18.04.2017 15:02

Посилання

Гриньов А.В., Попкова К.О., Покатаєва К.П. Управління ризиками міжнародної інвестиційної діяльності на підприємствах автомобільного транспорту: Монографія. - Харків: ХНАДУ, 2009. -152 с.

Анотація

У монографії комплексно висвітлено теоретичні, науково-методичні засади та практичний інструментарій щодо управління ризиками міжнародної інвестиційної діяльності. Представлено механізм управління ризиками міжнародної інвестиційної діяльності на підприємствах автомобільного транспорту, який уможливлює виявлення, оцінку та мінімізацію ризиків і сприяє обґрунтованому вибору інвесторів в умовах невизначеності.

Рекомендовано для наукових і практичних працівників, які досліджують проблеми управління ризиками міжнародної інвестиційної діяльності, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

ЗМІСТ

 

Вступ

3

Розділ 1. Теоретичні аспекти міжнародної інвестиційної діяльності в умовах ризику

5

1.1. Місце та роль інвестиційної діяльності в світовій глобалізації

5

1.2. Прийняття інвестиційних рішень в умовах ризику

23

1.3. Аналіз інвестиційного клімату України

34

1.4. Проблеми залучення капіталу іноземних інвесторів у розвиток автотранспортних підприємств України

43

Розділ 2. Обґрунтування вибору пріоритетного методу оцінки ризиків міжнародної інвестиційної діяльності автотранспортних підприємств

52

2.1. Аналіз методичного інструментарію оцінки ризиків міжнародної інвестиційної діяльності автотранспортних підприємств

52

2.2. Обґрунтування доцільності застосування методів оцінки ризиків міжнародної інвестиційної діяльності підприємств автомобільного транспорту для окремих груп ризиків

62

2.3. Вибір пріоритетного методу оцінки ризиків міжнародної інвестиційної діяльності автотранспортних підприємств

79

Розділ 3. Методичне забезпечення управління ризиками міжнародної інвестиційної діяльності автотранспортних підприємств

100

3.1. Формування оптимальної структури інвестиційного портфеля в умовах ризику

100

3.2. Вибір методів зменшення ризиків міжнародної інвестиційної діяльності

116

3.3. Розробка методичного підходу до оцінки корисності прийняття інвестиційних рішень в умовах ризику

120

3.4. Розробка механізму управління ризиками міжнародної інвестиційної діяльності на підприємствах автомобільного транспорту

135

Список літератури

139

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Про інвестиційну діяльність: Закон України № 1560-ХII від 18.09.91 р. // Відомості Верховної Ради України: - 1991. - № 47. -ст. 646.

2. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України № 719 -XIV від 03.06.99р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. -№ 47. - ст. 646.

3. Про затвердження Програми розвитку інвестиційної діяльності на 2002-2010 роки: Постанова № 1801 від 28 грудня2001 р.// Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 29.

4. Про затвердження положення про порядок випуску облігацій підприємств: Рішення державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 322 від 17.07.2003 р. // Офіційний вісник України. - 2003. - ст. 1799.

5. Абрамова И.Н. Портфель инвестирования / И.Н. Абрамова. -Харьков: Изд.ХГЄУ, 2002. - 104 с.

6. Баззел P.O. Информация и риск в маркетинге / P.O. Баззел, Д.Ф. Коне, Р.В. Браун; пер. с англ. - М.: Финстатинформ, 1993. - 96 с.

7. Беренс В. Руководство по оценке эффективности инвестиций / В. Берне, П.М. Хавранек; [пер. с англ.]. - М.: АОЗТ «Интерэксперт», «ИНФРА-М», 1995. - 528 с.

8. Бирман Г. Капиталовложения: экономический аналіз инвестиционных проектов / Г. Бирман, С. Шмідт; [пер.с англ. Л. П. Белах]. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 631 с.

9. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент / Игорь Александрович Бланк. - К.: Эльга-Н, Ника-центр, 2001. - 448 с.

10. Бланк И.А. Концептуальные основы финансового менеджмента / Игорь Александрович Бланк. - К.: НИКА-Центр, Эльга, 2003.-448 с.

11. Блохін B.C. Активізація інвестиційних процесів на фінансовому ринку / В. С Блохин // Фінанси України. - 2003. - №1... -С 15-22.

12. Большой экономический словар / [ред. Упорядн. А.Н. Азрилияна] 6-е изд., доп. - М.: Институт новой экономики, 2004. - 1376 с.

13. Богатин Ю. В. Инвестиционный анализ / Ю. В. Богатин -М.: ЮНИТИ - САНА, 2000. - 286 с.

14. Бочаров В. В. Инвестиции / В. В. Бочаров. - СПб.: Питер, 2003.-288 с.

15. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту / Є Брігхем. - К.: Молодь. - 1997. - 1000 с

16. Бугрова О. Методологічні основи оцінки ризику при прийнятті інвестиційних рішень / О. Бугрова // Економіка України. -2003.-№10.-С 19-24.

17. Бушуєв С.Д. Інвестиційні інструменти проектного менеджменту / С.Д. Бушуєв, Е.О. Гурін. - К.: УКРНЕТ, 1999. - 153 с

18. Вакарин С.И. Инвестиции в Украине [Общая характеристика рынка инвестиций] / С. И. Вакарин - К.: ООО «Конкорд»: РИК «IDA», 1996.-94 с.

Та ін.
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС) Тема 04. Организация творческой деятельности (7 тест.заданий) 42.86 %
(ОНИиТС) Тема 03. Эффективность и критер. науч. исслед. (9 тест.заданий) 33.33 %
(ОНИиТС) Тема 02. Наука как система знаний (6 тест.заданий) 66.67 %
Перейти к тестам
Бюрократизация высшего образования 1) тенденция в мировых системах высшего образования. Бюрократизация высшего образования и в первую очередь...
Группа малая 1) малочисленная по составу социальная группа, члены которой объединены общей деятельностью и находятся в непосредственном устойчивом личном...
Социальные науки 1) науки, изучающие общество и его различные подсистемы, их свойства, состояние, структуру, динамику, развитие, взаимодействие общества...
Философия 1) рациональное учение о наиболее общих принципах и предельных основаниях бытия, сознания, познания, общества, человека и об отношениях между...
Выборка 1) часть совокупности показателей, отобранных для изучения, чтобы сделать заключение обо всей...
Логика формальная наука, изучающая мышление с точки зрения его способности быть оформленным в языке. Термин «логика» от греч. ….) - наука о мышлении, …....
Преднаука и наука разграничение, принятое в истории и философии науки с целью разрешения проблемы корректного определения существенных и инвариантных...
Эмпирическое знание это совокупность представлений о действительности, получаемая в результате ее непосредственного исследования. В структуре научного...
Эмпирический факт это достоверная, объективная информация; такое описание явлений и связей между ними, где сняты субъективные наслоения. Эмпирический...
Дифференциация и интеграция наук два полярных по своей сути процесса, происходящих в науке с к. XVIII в., из которых первый (дифференциация) связан с...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта