Главная Содержание монографий Маркетинг і логістика у вищому навчальному закладі. Чухрай Н. І., Патора Р. А., Лялюк А. М. (2008, 324с.)

Вопрос-ответ

Какова структура научной картины мира Научная картина мира предполагает систему научных обобщений, возвышающихся над конкретными проблемами отдельных...
В чем заключается специфика средств и методов социально-гуманитарных наук В сфере социально-гуманитарного исследования (коль скоро оно научное) могут и...
Что такое теория и каковы ее структура и функции Теория — наиболее сложная и развитая форма научного знания, дающая целостное отображение закономерных и...
Какое значение имеют аналогии в теоретическом поиске В современном процессе научного исследования достаточно ощутимой становится роль аналогий. Перенос...

Разместить рекламу на сайте

Маркетинг і логістика у вищому навчальному закладі. Чухрай Н. І., Патора Р. А., Лялюк А. М. (2008, 324с.)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Содержание монографий (логистика, транспорт)
20.03.2017 05:14

Посилання

Чухрай Н. І., Патора Р. А., Лялюк А. М. Маркетинг і логістика у вищому навчальному закладі: Монографія. - Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008.- 324 с.

Анотація

Монографія висвітлює актуальні питання теорії та практики управління вищим навчальним закладом на засадах маркетингу й логістики. Визначено зміст концепції стратегічного розвитку ВНЗ. З'ясовано чинники, що визначають мотивацію випускників середніх шкіл щодо вибору ВНЗ і ставлення роботодавців до нього. Запропоновано підходи до оцінювання й аналізу конкурентоспроможності ВНЗ. Обгрунтовано особливості сегментування ринку підприємств та установ. Розроблено практичні рекомендації щодо висвітлення логістичних рішень в умовах реалізації стратегії ВНЗ.

Для наукових працівників, державних службовців, керівників ВНЗ і спеціалістів, які розробляють цю тему.

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

ЗМІСТ

 

Передмова

5

Частина І. Теоретичні основи управління розвитком вищого навчального закладу на засадах маркетингу й логістики

 

Розділ І. Концептуальні підходи до маркетингу та логістики в системі управління ВНЗ

7

1.1. Соціально-економічна сутність ВНЗ у ринкових умовах

7

1.2. Процеси трансформації системи освіти Польщі в умовах інтеграції у Європейський Союз

13

1.3. Сутність маркетингової діяльності та її роль у системі управління ВНЗ

18

1.4. Особливості освітніх послуг як товару

35

1.5. Моделі управління маркетинговою діяльністю у ВНЗ

47

1.6. Розвиток ВНЗ як логістичної системи

58

Розділ II. Системний аналіз маркетингового середовища ВНЗ

67

2.1. Основні чинники маркетингового середовища на макро- й мікрорівні

67

2.2. Особливості вивчення маркетингового середовища за допомогою вторинної інформації

89

2.3. Структурні складники маркетингового мікросередовища ВНЗ та прогноз ринку

116

Розділ III Оцінювання ринкових можливостей ВНЗ та позиціювання освітніх послуг

151

3.1. Методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності ВНЗ

151

3.2. Вибір цільових ринків у діяльності ВНЗ

174

3.3. Позиціонування освітніх пропозицій

186

Частина II. Методичні підходи до вдосконалення управління вищим навчальним закладом на засадах маркетингу й логістики

 

Розділ IV. Інструменти стратегічного маркетингу в управлінні розвитком вищого навчального закладу

193

4.1. Сегментація ринку праці як основа стратегічного маркетингу у ВНЗ

193

4.2. Функції маркетингу у ВНЗ

205

4.3. Розробка плану маркетингу для ВНЗ

223

Розділ V. Обґрунтування логістичних рішень в умовах реалізації стратегії розвитку

237

5.1. Знаходження оптимальних затрат матеріальних ресурсів на отримання вищої освіти

237

5.2. Розрахунок потреби в кількості навчальних приміщень

241

5.3. Оптимізація розміщення навчально-консультативного пункту

253

Розділ VI. Інноваційність і підприємництво ВНЗ як відповідь на ринкові виклики

263

6.1. Інноваційні аспекти формування ринку освітніх послуг

263

6.1.1. Держава і ринок освіти

263

6.1.2. Інноваційні процеси у формуванні ринку освітніх послуг

265

6.1.3. Основні характеристики університетів майбутнього

269

6.2. Проблеми розвитку академічного підприємництва у ВНЗ України

272

6.2.1. Сутність академічного підприємництва і його роль у розвитку економіки регіону: європейський та американський досвід

274

6.2.2. Проблеми формування зовнішнього середовища академічного підприємництва в Україні

279

6.2.3. Маркетингове дослідження розвитку академічного підприємництва в норвезькому й українському університетах

280

Післямова

285

Список використаної літератури

287

Додатки

306

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Алексеев Ю. М. Україна і держава (1987-1997).- К.: Експрес -Об'ява, 1998.-109 с

2. Андел І. Управління працевлаштуванням випускників навчальних закладів у регіоні // Україна: аспекти праці.- 2000.-№ 2- С. 23-33.

3. Андреев С. Н. Роль маркетинга в повишении результативности деятельности некомерческих субъектов // Маркетинг в России и за рубежом.-2000.-№ 1- С 11-17.

4. Андрушків Б. М., Кузьмін О. Є. Основи менеджменту- Л.: Світ, 1995-296 с

5. Андрущенко В. Економіка освіти ринково спрямованого суспільства // Вища освіта України.- 2002.- № 2.- С. 10-15.

6. Аношкіна К., Перський Ю. Економічна політика держави у сфері освіти // Вісн. Укр. академії держ. упр.-2002.-№ 1.- С. 91-93.

7. Армстронг Гарі, Котлер Ф. Маркетинг / Пер. з англ.- М.: Вид. дім "Вільямс", 2001.-608 с

8. Афанасьев В. Черкасов В. Маркетинг образовательных услуг // Маркетинг- 1999.-№ 5.-С. 68-76, № 6.-С. 77-90.

9. Афанасьев В. Г. Общество: системность, познание и управление.- М.: Политиздат, 1981.-432 с.

10. Багиев Г. Л., Аренков И. А. Основы маркетингових исследований: Уч. пособ.: СПб.: Изд-во СП БуЕФ,1996.-93 с.

11. Баззел Р. Д., Кокс Д. Ф., Браун Р. Ф. Информация и риск в маркетинге / Пер с англ. Д. Ф. Кокс, Р. В. Браун- М.: Финстат-Информ, 1993.-96 с.

12. Балкина А. П., Солнцева Н. В. Эффективность управления вузом и педагогический менеджмент // Высш. образование сегодня.-2002.-№10.-С. 12-15.

13. Башнянин І.І., Лазур П. Ю., Медведев. Політична економія. - К.: Ніка-Центр, Ельга, 2000.- 527 с.

14. Безработица. Структурная перестройка экономики и рынок труда в Восточной Европе и России / Ин-т эконом, развития Всемирного Банка; Совместний центр ИЭР-МГУ; Под. ред. Р. Емцова, С. Командера, Ф. Коричелли.- М: ИНФРА-М, 1995.- 477 с.

15. Беляева А. П. Развитие системы профессионального образования // Педагогика-2001.-№ 8-С. 3 9.

16. Блайт Дж. Основы маркетинга / Пер. с англ.- К.: Знання-Прес, 2003.- 493 с.

17. Богиня Д. Концептуальні підходи до визначення конкурентоспроможності робочої сили на ринку праці //Україна: аспекти праці.- 1999.-№6.-С 3-8.

18. Богомолов А. Сверхзадача образования // Персонал.- 1998.-№4.-С. 77-81.

19. Болди Д., Пэйтон Р. Основы менеджмента / Пер. с англ. / Под ред. Ю. Н. Каптуревского.- СПб.: Изд-во "Питер", 1999.- 816 с.

20. Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна-Болонья-Саламанка-Прага-Берлин) // www.mon.gov.ua

21. Бутко М., Білокур К. Ринок праці та процеси його регіональної трансформації//Економіка України.-1998.-№ 5.-С. 14-21.

22. Васелевський М., Патора Р. Інформація та кадри в логістичних системах.-Л.: Вид-во Нац. ун-ту "Львів, політехніка", 2001.-272 с

23. Вайсман А. Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху. Стратегия менеджмента: 5 факторов успеха / Пер. с нем.- М.: А. О. "Интерэксперт"; Экономика, 1995.- 344 с.

24. Валицкая А. П. Российское образование: модернизация и свободное развитие // Персонал.- 2001.- № 7.- С. 3-7.

25. Васильченко Н., Бурсюкина Е., Северин В. Маркетинговые исследования рынка образовательных услуг в регионе // Маркетинг.-2003.-№1.-С.21-27.

26. Василюк А., Ляшенко Л. Нові підходи до планування і реформування освіти: зарубіжний досвід // Освіта і управління.- 2002.-№1.-С 59-68.

27. Вашків П. Г. та ін. Статистика підприємництва: Навч. посіб. / П. Г. Вашків, П. І. Пастер, В. П. Сторожок, Є. І. Ткач; за ред. П. Г. Вашкова, В. П. Сторожка.-К.: "Слобожанщина", 1999.-600 с

28. Вейлл П. Искусство менеджмента. Новые идеи для мира хаотических перемен / Пер. с англ.- М: Новости, 1993,- 224 с.

29. Вердиев Д. Г. Главное - постоянная диагностика // Образование и рынок.- 1998.-№ 3.

30. Вествуд Дж. Маркетинговый план.- СПб: Питер, 2001.- 256 с.

31. Виканский О. С. Стратегическое управление: Учебник.- 2-е изд. перераб. и доп.- М.: Гардарики, 2000.- 296 с.

32. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Учебник.- К.: Изд-во КНЕУ, 1998.-268 с.

33. Волкова М. М., Звездова А. Б. Маркетинговые исследования в области образовательных услуг //Маркетинг в России и за рубежом.-1999.-№6.-С. 27-34.

34. Воловець Я. Обгрунтування вартості навчання у ВНЗ // Економіка України.- 2003.- № 4 (497).- С 68-71.

35. Вульвсон Б. Л. Высшее образование на Западе на порге XXI века//Педагогика- 1999-№2.-С. 84-95.

36. Высшее образование в XXI в.: подходы и практические меры (ЮНЕСКО, Париж, 5-9 октября 1998 г. // Allma Mamer (Вестн. высш. шк.).- 1988.-№ 11.-С. 3-7.

37. Габор Хгілаш. Образовательная политика: новые вызовы и возможности // Государств, упр. в переходной экономике.- 2002.-№ 3.- С. 26-28.

38. Габриэлова Т. Ю. Исследование структур и моделирование процесов развития вуза: Автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05..08.00.13.-К., 1994.- 19 с.

39. Гавриленко І. Соціологічний моніторинг і діагностика в освіті // Освіта і упр.- 1998.-№ 2-С 7-9.

40. Гаврилюк О. Соціально-економічні умови підготовки молодшого спеціаліста // Рідна шк.- № 1999.-№ 7-8.- С 43-44.

41. Гаврись Я. Регіональна політика праці в умовах трансформаційних змін (на прикладі Польщі та України): Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.09.01 / Ін-т регіон, дослідж. НАН України - Л., 2004.-22 с.

42. Галузевий маркетинг: Навч. посіб. для студ. екон. спец. / А. Дем'янов, Є. В. Савельев, Д. А. Штефанич й ін.- К.: Терноп. акад. н/г, 1997.-176 с

43. Гальперіна В. Деякі питання дослідження державної освітньої політики //Вища освіта України.-2002.-№ 4-С 70-75.

44. Гальчинський А. С, Єщенко П. С, Палкін Ю. І. Основи економічної теорії: Підручник.- К.: Вища шк., 1995.-471 с; іл.

45. Гаркавенко С. С Маркетинг: Підручник.- К.: Лібра, 2002.-712 с.

46. Георгиева Т. С. Высшая школа США на современном этапе.-М.: Высш. шк., 1989.- 144 с.

47. Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посіб.-К.: Вища шк., 1994.-256 с; іл.

48. Гліненко Л. К. Функціональний підхід до маркетингу освітніх послуг // Наук. вісн. Дніпропетр. нац. гірнич. ун-ту.- Д.: Вид-во Дні-пропетров. НГУ, 2005.- № 4.- С. 73-79.

49. Голубков Е. П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры.- М.: Дело, 1995.-192 с.

50. Гончаров В. В. Руководство для высшего управленческого персонала: В 2-х т. Т. 2- М.: МНИИГТУ, 1998.- 784 с.

51. Грабовецький Б. Є. Економічне прогнозування і планування: Навч. посіб.- К.: Центр навч. л-ри, 2003.- 188 с

52. Грішнова О. Проблеми ринкової трансформації освіти та професійної підготовки //Україна: аспекти праці,- 1998.-№ 1.-С. 26-29.

53. Гріфін Р. В., Яцура В.Основи менеджменту: Підруч. для студ.-Л.: Вак Boston; New York; Houqhton Mifflin, 2001.- 608 с.

54. Грушевський М. С. Хто такі українці і чого вони хочуть.- К.: Т-во "Знання" України, 1991.- 240 с

55. Гуляєва Н. М. Маркетинг у сфері освітніх послуг, орієнтований на вартість // Наук. вісн. Дніпропетр. нац. гірнич. ун-ту.- Д.: Вид-во Дніпропетр. НГУ, 2005.- № 4.- С 27-31

56. Гуменюк В. Інформаційне забезпечення управління освітнім закладом //Ріднашк.-2000-№2.-С 29-31.

57. Дебелак, Дон. Магия маркетинга. Стратегия действия, которая поможет вам найти клиентов.- К.; София: Б.и., 1997.-260 с.

58. Дейян А. Реклама / Пер. с фр.; общ. ред. В. С. Загашвили.- 5-е изд. испр.- М.: Изд. группа "Прогресс"-" Универс", 1993.- 176 с.

59. Державна національна програма "Освіта" ("Україна XXI століття") // Науково-освітній потенціал нації: погляд у XXI століття / Авт. кол: В. Литвин, В. Андрущенко, С. Довгий та ін.- К.: Б. в., 2003.-Кн. 3.-С. 227-250.

60. Державні будівельні норми України. Будинки та споруди навчальних закладів ДБН В2.2-3-97 //Держкоммістобудування України.- К.: Б. в., 1997.- 160 с.

61. Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегия / Пер. с англ. Ю. Н. Каптуревского- 3-е изд.- СПб.: Питер, 2002- 544с. / Сер. Маркетинг для профессионалов.

62. Дорофієнко В. Невиробнича сфера сьогодні //Освіта і управління.- 1997.-№ 4.-С. 78-81.

63. Драккер П. Управление, нацеленное на результаты: Пер. с англ.- М.: Технолог, шк. бизнеса, 1994.- 200 с.

64. Дробноход Н. Трагедия образования не в отсутствии денег // Персонал.- 1998.-№4-С. 82-85.

65. Дэй Д. Стратегический маркетинг/ Пер. с англ. В. Егорова. - М.: Изд-во ЭКСМО - Пресс, 2001.- 640 с.

66. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В. Д. Базидевича.- К.: Знання.-Прес, 2001.- 581 с.

Та ін.
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ПДТСіОС) Тема 09.0 Загал. дані про статистику на транспорті (28 тест.завдань) 82.14 %
(ПДТСіОС) Тема 09.0 Загал. дані про статистику на транспорті (28 тест.завдань) 75.00 %
(ОНИиТС) Тема 01. Сущность науч. познания, знаний и науч. иссл.(18 тест.заданий) 50.00 %
Перейти к тестам
Апостериорное знание 1) знание, полученное в результате опытного исследования объекта (чувственных восприятий, наблюдения, эксперимента и последующего...
Этика 1) раздел философии, в котором исследуются мораль и нравственность как специфические регуляторы человеческой жизни, взаимоотношения людей между...
Интуиция 1) способ непосредственного усмотрения предмета познания, его свойств и отношений. В науке используется два вида интуиции: чувственная и...
Административная стратегия 1) в менеджменте науки и образования: система принципов управления организацией и...
Социальные основания классической науки 1) представления о том, что наука — основа социального прогресса; наука — главный источник истинного знания;...
Теория В русском языке термин «теория» обозначает любую достаточно связную систему знаний и/или представлений о какой-либо предметной области. Любое...
Наука и мировоззрение Мировоззрение - это система взглядов на мир, которые определяют отношение человека к действительности, понимание мира человеком,...
Моделирование это метод познания, который предполагает построение и изучение модели, а затем перенос полученных данных на моделируемый объект - оригинал....
Наука и власть Соотношение науки и власти определяется в первую очередь соотношением науки и идеологии: именно государственная идеология во многом...
Уровни научного знания понятие, раскрывающее важнейшие составляющие в структуре научно-познавательной деятельности и научного знания. В структуре...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта