Главная Содержание монографий Логістика - просторово-територіальний вимір. Смирнов І.Г. (2004, 335с.)

Вопрос-ответ

Каковы особенности интеллектуальной атмосферы Средневековья и кто являлся основными представителями средневековой науки Эпоху Средневековья относят к...
Можно ли в основания науки включать личностное знание, интеллектуальную инициативу, научно-исследовательскую программу и тематику исследований В...
Как происходило формирование социально-гуманитарных наук Уже с первой половины XIX в. начинается активный процесс формирования социально-гуманитарных...
Какие существуют виды (типы) теорий Многообразию форм идеализации и соответственно типов идеализированных объектов соответствует и многообразие видов...

Разместить рекламу на сайте

Логістика - просторово-територіальний вимір. Смирнов І.Г. (2004, 335с.)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Содержание монографий (логистика, транспорт)
14.07.2014 19:43

Посилання

Смирнов І.Г. Логістика: просторово-територіальний вимір.- К.: ВГЛ Обрії, 2004. - 335 с. 

Анотація

У монографії розглядаються теорія, методологія та методика досліджень новітнього - логістичного напряму в суспільній географії -суспільно-географічної логістики (СГЛ). Основна увага приділена розкриттю її науково-теоретичної сутності та практичної значимості в контексті реалізації стратегічного курсу України на інтеграцію в Панєвропейський транспортно-логістичний простір. Проведено суспільно-географічний аналіз основних складових та напрямків логістики; висвітлено територіальні особливості та регіональні проекти транспортно-логістичної стратегії Європейського союзу, США та НАФТА. Проблеми розвитку та територіальної організації національного ринку транспортно-логістичних послуг України показані у зв'язку з її участю в розбудові мережі міжнародних транспортних коридорів. Визначено екологічний та геоінформаційний складники СГЛ.

Розрахована на науковців, фахівців державних органів виконавчої влади і керівників промислових, торговельних, транспортних та інших підприємств, а також аспірантів та студентів географічних, економічних та транспортних факультетів вищих закладів освіти, яких цікавлять проблеми логістики у просторово-територіальному аспекті.

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

ЗМІСТ

 

Передмова

3

Перелік умовних скорочень

5

І. Теоретико-методологічні основи логістичного напряму в суспільній географії суспільно-географічної логістики (СГЛ)

 

1.1. Науково-теоретична сутність СГЛ

10

СГЛ як логістичний напрям в суспільній географії. Концепція СГЛ та її джерела. Категорійно-поняттєвий апарат СГЛ. Територіальні функції логістики.

 

1.2. Об'єкт, предмет і метод дослідження СГЛ

37

Суспільно-наукові функції СГЛ. Класифікація і параметри логістичних потоків. Класифікація та комплексна характеристика матеріальних потоків. Територіальні особливості потоків послуг. Класифікація і показники інформаційних потоків. Територіальні особливості і класифікація фінансових потоків.

 

1.3. Методологічні засади СГЛ

55

Парадигми СГЛ. Чинники територіальної організації логістичних систем. Методологія та наукова база СГЛ. Логістично-кластерний підхід в суспільній географії.

 

1.4. Топологічне моделювання територіально-логістичних мереж (ТЛМ)

88

Логістичні територіальні системи та мережі. Показники центральності ТЛМ. Визначення раціонального розміщення регіональних логістичних центрів. Розрахунки оптимальних маршрутів руху в ТЛМ.

 

Список посилань до розділу I

107

II. Суспільно-географічний аналіз основних складовий та напрямів логістики

 

2.1. Функціональні складові

117

Склад та особливості. Логістика постачання. Логістика виробництва. Логістика збуту.

 

2.2. Забезпечуючі складові

153

Транспортна логістика. Логістика запасів. Логістика складування.

 

2.3. Інтегруючі напрями

186

Логістика швидкого реагування. Логістика в туризмі. Міжнародна логістика.

 

Список посилань до розділу II

220

III. Суспільно-географічні аспекти Єврологістики: український контекст

 

3.1. Характеристика світового ринку логістичних послуг

224

Глобалізація та розвиток логістики. Логістична стратегія ЄС та її регіональні аспекти. Ринок логістичних послуг США. Логістичний бізнес в Україні: проблеми розвитку та територіальні особливості.

 

3.2. Європейські транспортні коридори та Пан європейські транспортні зони

255

Трансконтинентальні міжнародні транспортні коридори. Україна в системі Єврологістики. Логістичні термінали у складі міжнародних транспортних коридорів: проблеми територіальної організації.

 

Список посилань до розділу III

291

IV. Екологічна та геоінформаційна складові суспільно-географічної логістики

 

4.1. "Зелена" логістика

294

Сутність та значення. Програма "зеленої" логістики транспортно-логістичного концерну "Schenker-BTL" (ФРН-Швеція)

 

4.2. Екологістика

303

Екологістика мікрорівня (підприємство). Екологістика метарівня (світ).

 

4.3. Системи глобальної навігації в суспільно-географічній логістиці

312

Геоінформаційні системи та методи в СГЛ. Світові системи глобальної навігації. Система GPS та її застосування в СГЛ.

 

Список посилань до розділу IV

323

Висновки

327

 

ЛІТЕРАТУРА

 

Список посилань до розділу І:

до п.1.1.

1. Алаев Е.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический словарь. - М.: Мысль, 1983. - С. 76-96.

2. Астахов С. Україна з відчиненими дверима // UA Service: український автотранспортний журнал. - 2001. - №3. - С.8.

3. Балабанов И.Т. Электронная коммерция. - СПб: Питер, 2001. - 336 с.

4. Баселевський М, Патора Р. Інформація та кадри в логістичних системах. - Львів: НУ «Львівська політехніка», 2001. - 272 с.

5. Вдовенко В. Galileo "взглянет" на нас с небес // Транспорт. - 2002. - №35 (203). - С.51-52.

6. Вдовенко В. Спутниковая навигация в Украине // Транспорт. - 2002. - №35 (203). - С.52.

7. Вдовенко В. Требуется координация: развитие спутниковых навигационных технологий в Украине// УкрАвтоКонтинент. - 2002. - №1. - С.28-31.

8. Волков О.А. Изменения в транспортной системе Западной Европы и транспортная политика ЕС // География в школе. - 2000. - №5. - С.40-47.

9. Восточные горизонты F.M.Logistic // Логистика. - 2000. - №3. - С. 38.

10. Гаджинский A.M. Логистика: Учебник для высш. и ср. спец учеб.завед. - 5-е изд., пераб. и доп. - М.: ИКЦ «Маркетинг», 2002. - 408 с.

11. Гаджинский A.M. Практикум по логистике: Учеб. пособие. - М: ИВЦ «Маркетинг», 1999-Шс.

12. Гіл. И. Міжнародний бізнес. Пер. з англ. - К.: Основи, 2001 - 854 с.

13. Гладкий Ю.Г., Чистобаев А.И. Основы региональной политики. - СПб: Питер, 1998. -350 с.

14. Гогулан И.К. Смирнов И.Г. Региональные связи торговли и их моделирование. - К.: Вища школа, 1984. - 40с.

15. Григорак М.Ю. Логистические процессы на воздушном транспорте // Ринок послуг комплексних транспортних систем та прикладні проблеми логістики: Матеріали 2-ї Міжнар. наук.-практ.конф. - К.: 2000. - C.148-156.

16. Гуляев В.Г. Организация туристических перевозок. - М.: Финансы и статистика, 2001. -512 с: с ил.

17. Інформ-ескорт: Газета Міжнародних спеціалізованих виставок 'Транспорт + Логістика'2002", "АвтоТехСервіс (Осінь) '2002" та "Інтерсклад '2002". - №2. - 4с.

18. Іщук СІ. Розміщення продуктивних сил і територіальна організація виробництва: Навч.посібник для студ. екон. та геогр. спец. виш, навч. закл. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2002-260с.

19. Летний дефицит... отдыха//Деловая столица. -2003. - №31-32 (117-118) - С.12.

20. Липец Ю.Г. та ін. География мирового хозяйства: Уч. пособ. для студ./ Г.Липец, ВА Пуляркин, С.Б.Шлихтер, - М.: Гумакит.-изд. центр ВЛАДОС, 1999. - 399с.

21. Логистика: Учебник/ Под.ред. Б.А.Аникина: 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА - М, 2002,- 368с.

22. Логистика: управление в грузовых транспортно-логистических системах: Учеб.пособие/ Под ред. Л.Б.Миротина. - М.: Юриста, 2002. - 414с.

23.Любіцева О.О. Ринок логістичних послуг (геопросторові аспекти). - К.: Альтерпрес, 2002. - 436с: іл., картосхеми.

24. Максаковский В.П. Географическая картина мира: Часть II, - Ярославль: Верх. Волга, 1998.-560с.

25. Масляк П.О., Шишенко П.Г. Географія України: Пробний підруч. - К.: Зодіак-ЕКО, 1997. - 432с: іл. карти.

26. Мезенцева Н.І., Мезенцев К.В. Суспільпо-географічне районування України; Навч. посіб. - К.: ВТЦ "Київський університет", 2000. - 228с.

27. Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 288 с, ил.

28. Миротин Л.Б., Ташбаев И.Э. Логистика для предпринимателей: основные понятия, положения и процедуры: Учебное пособие. — М: Инфра.—М., 2003. — 252 с.

29. Михайлова О.Н. Введение в логистику: Учебно-методическое пособие. — М.: Издат. Дом «Дашков и К°», 1999. —104 с

30. Николайчук В.Е. Логистика. — С-Пб.: Питер., 2001. —160 с, ил.

31. Николайчук В.Е. Заготовительная и производственная логистика. — С-Пб.: Питер., 2001,—160 с, ил.

32. Новини НАТО, Літо-Осінь 2002 року. — Брюссель: Відділ інформації та преси НАТО., 2003. —8 с.

33. Окландер М. Концепція промислової логістики // Економіка України. — 1993. — № 10. — С. 30-35.

34. Окландер М. Контуры экономической логистики. — К.: Наук, думка, 2000. — 175 с.

35. Орлан. Торговий вісник концерну "Орлан": Спецвипуск. — 2002. — 8 жовтня. — 4 с

36. Основы логистики: Учебное пособие / Под ред. Л.Б. Миротина и В.И. Сергеева. — М.: Инфра — М., 1999. — 200 с.

37. О ходе выполнения программы создания и функционирования национальной сети международных транспортных коридоров в 1998-2000 гг. // Транспорт. — 2001. — № 15. — С. 23-28.

38. Павлов В.1. СЕЗ "Інтерпорт-Ковель" в системі транскордонного співробітництва // Наук, вісник Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки. — 2001. — № 1. — С. 72-74.

39. Павлова Е.И., Буралев Ю.В. Экология транспорта: Учебник для вузов. -  М.: Транспорт, 1998. — 232 с.

40. Паламарчук A.M. Функциональные связи в общественно-территориальном комплексе. — К.: СОПС Украины НАН Украины, 1998. — 5J с.

41. Паламарчук A.M. Общественно-территориальные системы (Логико-математическое моделирование). — К.: Наук, думка, 1992. — 270 с.

42. Пересекин В.М., Слюз А. Зміни суспільно-географічних парадигм: дискурсійний аналіз // Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України: Матеріали II Міжн. наук.-практ. конф. — К., 2001. —С 13-14.

43. Пістун М.Д. Суспільно-географічні зв'язки // Географічна енциклопедія України. — К.: Українська енциклопедія, 1993.—-Т.З.-С. 168-170.

44. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії: Навч. посібник. — К.: Вища школа, 1996. —231с

45. Пістун М.Д. та ін. Географія агропромислових комплексів: Навч. посібник / М.Д. Пістун, В.О. Гуцал, Н.І. Провотар. — К.: Либідь., 1997. — 200 с

46. Практикум по логистике: Учеб. пособие / Под ред. Б.А. Аникина. — М.: Инфра — М„ 2000. —270 с.

47. Програма створення і функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні. - К., 1998 - 10с.

48. Програма розвитку туризму в Україні до 2005 року. — К., 1997. — 36 с

49. Промышленная логистика. Пер. с нем. — С-Пб., 1994. — 166 с.

50. Пространственные структуры мирового хозяйства: Учеб. пособие / Под ред. Н.С. Мироненко. — М.: Прес-соло, 1999. — 420 с.

51. Ринок послуг комплексних транспортних систем та прикладні проблеми логістики: 4 Міжн. наук.-практ. конф.: Зб. Доповідей. - К„ 2002. - 290 с

52. Родионова В.Н. и др. Логистика: Конспект лекций / В.Н. Родионова, О.Г. Туровец, Н.В. Федоркова. — М.: Инфра— М., 2002. —160 с.

53. Родников A.M. Логистика: Терминологический словарь. — М.: Экономика, 1995. — 250 с.

54. Сергеев В.И. и др. Глобальные логистические системы: Учеб. пособие / В.И. Сергеев, А.А. Кизим, П.А. Эльяшкевич. — С-Пб.: Изд-во "Бизнес-пресса", 2001. — 240 с.

55. Смирнов И.Г. Межотраслевые и региональные связи торговли в условиях рынка. — К.: Знание, 1991. — 16 с.

56. Смирнов І.Г. Логістика: суспільно-географічний вимір // Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України: Матеріали міжн. наук.-практ. конф. — К., 1999. —С 18-19.

57. Смирнов І.Г. Логістичне забезпечення туристського бізнесу // Туризм на порозі XXI століття: освіта, культура, екологія: Матеріали Міжн. наук.-практ. конф. —К., 1999. — С 97-98.

58. Смирнов І.Г. Геологістика як напрям суспільно-географічної науки // Український географічний журнал. — 2000. — № 4. — С 18-23.

59. Смирнов І.Г. Світовий ринок логістичних послуг: географічні особливості // Вісник Київського університету. Географія. — Вил. 46. — С. 60-65.

60. Смирнов І.Г. Геологістика як науковий і господарський напрямок // Україна та. глобальні процеси: географічний вимір: Зб. наук, праць. — Т. 1. — К.- Луцьк, 2000. — С. 75-78.

61. Смирнов І.Г. Геологістика як чинник розвитку туристського господарства // Україна та глобальні процеси: географічний вимір: Зб. наук, праць. — Т.1. — К-Луцьк, 2000. — С 75-78.

62. Смирнов І.Г. Геологістшса як складова підготовки географів вищої кваліфікації // Географічна наука і освіта в Україні: Зб. наук, праць. — К., 2000. — С 62.

63. Смирнов І.Г. Геологістика: теоретико-методологічний аспект // Географічна наука і освіта в Україні: Зб. наук, праць. — К., 2000.— С.26-27.

64. Смирнов І.Г. Геологістична складова соціально-економічного розвитку регіону // Велика Волинь. — 2000. — Т. 21— С 228-230.

65. Смирнов І.Г. Міжнародна лопстика: територіальний аспект // Наук, вісник Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки. - 2001. - Вип. 1. - С. 16-20.

66. Смирнов І.Г. Зелена лопстика: суспільно-географічний аспект // Наук, вісник Волинського держ. ун-ту ім. Лесі України. - 2001. - Вип. 2. - С. 10-15.

67. Смирнов І.Г. Геологістика: господарські функції в регіоні // Велика Волинь. - 2001. - Т. 22.-С. 341-351.

68. Смирнов І.Г. Геологістика: об'єкт, предмет і метод дослідження // Економічна і соціальна географія. - 2001. - Вип. 50. - С 6-12.

69. Смирнов І.Г. Зелена логістика: еколого-географічний вимір // Український географічний журнал. — 2002, — № 2. — С 49-52.

70. Смирнов І.Г. Геологістика: концептуальні основи та топологічні моделі // Економічна і соціальна географія. - 2001. —- Вип. 51. — С 15-22.

71. Смирнов І.Г. Геологістика: територіальні функції // Економічна соціальна географія: -2002. —Вип. 52. —С 13-22.

72. Смирнов І.Г. Геологістика як новітній напрям економіко-географічної науки та господарської практики в умовах розбудови Української держави // Наук, вісник Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки. — 2002. — Вип. 1. — С 194-204.

73. Смирнов І.Г. Проблеми інтеграції України в світову та європейську транспортно-логістичну систему (про IV Міжнародну спеціалізовану виставку 'Транспорт + Логістика' 2001") // Наук, вісник Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки. — 2002. — Вип. 1. —С 175-180.

74. Смирнов І.Г. Агрологістика як чинник територіальної організації АПК // Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу України: сучасний стан і перспективи вирішення: Матеріали II Міжн. наук.-практ. конф. — К., 2002. — С 43-44.

75. Смирнов І.Г. "Зелена" логістика як чинник сталого розвитку продуктивних сил // Регіональні екологічні проблеми. — К., 2002. — С 318-320.

76. Смирнов І.Г. Геологістика як напрям з теритиоріапьно-екологічної оптимізації логістичних систем // Вісник Київського університету ім. Тараса Шевченка. Серія Географія. - 2002. — Вип. 48. — С 47-52.

77. Смирнов І.Г. "Міська" логістика: сутність, значення, можливості // Велика Волинь. — 2002. - Т. 25, Ч. І. — С 206-211.

78. Смирнов І.Г. Український ринок транспортно-логістичних послуг: особливості територіальної організації в контексті глобалізації // Географічна наука і освіта в Україні: Зб. тез II Міжн. наук.-практ. конф., присвяч. 130-річчю Українськ. геогр. тов-ва та 70-річчю геогр. ф-ту. — К., 2003. — С 197-199.

79. Смирнов І.Г. Логістика для географів (про нагальність вивчення логістики майбутніми географами) // Географічна наука і освіта в Україні: Зб. тез II Міжн. наук.-практ. конф., присвяч. 130-річчю Українськ. геогр. тов-ва та 70-річчю геогр. ф-ту. — К., 2003. — С. 235-236.

80. Смирнов І.Г. Глобалізація логістики й Україна // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Проблеми і перспективи транскордонного співробітництва в аспекті процесів європейської інтеграції. Вип. XV / НАН України. Інститут регіональних досліджень. Редкол.: відп. ред. М.І. Долішній. — Львів-Луцьк: Ред. -вид. відд. "Вежа" Волинськ. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. — С 433-440.

81. Смирнов І.Г. Український ринок логістичних послуг: проблеми формування і розвитку в світлі процесів європейської інтеграції та транспортної співпраці // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Проблеми європейської інтеграції і транскордонної співпраці. Вип. XXIX / НАН України. Інститут регіональних досліджень. Редкол.: відп. ред. М.І. Долішній. —Львів-Луцьк: Ред. - вид. відд. "Вежа" Волїшськ. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2001. — С 21-27.

82. Смирнов І.Г. Логістичний ринок України і Причорномор'я в умовах глобалізації //Экономические инновации. - Вып. 10. Тенденции глобализации и регионализации социально-экономического развития (экономические трансформации, экономика и экология). Сб. науч. работ. — Одесса: Институт проблем рынка и экон.-экол. исслед. НАН Украины, 2001. — С. 67-73.

83. Смирнов І.Г. Єврологіетика: український шанс // Розбудова менеджмент-освіти в Україні: Матеріали Третьої щорічної націон. конф. — К., 2001. — С 83-88.

84. Смирнов І.Г. "Зелена" логістика як прикладний напрям концепції сталого розвитку // Учення С. Подолинського і цивілізаційна еколого-економічна перспектива: Матеріали Міжн. конф., присвяч. 50-річчю від дня народж. С.А. Подолинського. — К., 2001. — С 153.

85. Смирнов І.Г. Логістичний ринок України: проблеми становлення // Бізнес на Поділлі: стратегія, організація, ефективність: Матеріали Всеукр. наук. конф. — Хмельницький, 2001. —С 113-119.

86. Смирнов І.Г. Геологістика як чинник ефективного розвитку туризму в Україні // Туризм у XXI столітті: глобальні тенденції і регіональні особливості: Матеріали Міжн. наук.-практ. конф. — К., 2002. — С 90-91.

87. Смирнов І.Г. Геологістика та її роль у розвитку логістичного бізнесу в Україні та світі // Ринок послуг комплексних транспортних систем та прикладні проблеми логістики: Зб. доповідей IV Міжн. наук.-практ. конф. — К., 2002. — с 130-135.

88. Смирнов И.Г. Украинский рынок транспортно-логистических услуг: проблемы развития в контексте национальной экономической безопасности. // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины: Материалы Всеукр. наук.-практ. конф. — Симферополь, 2002. — С. 108. (

89. Смирнов І.Г. Єврологістика: український вектор // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: Матеріали IV Міжн. наук.-практ. конф.—Львів, 2002. — С. 343-345.

90. Смирнов І.Г. Маркетингова лопстика: світовий досвід та значення для українських фірм // Вісник Тернопільської академії нар. госп. — 2000.- № 5. — С 176-181.

91. Смирнов І.Г. Організація транспортно-логістичного обслуговування у внутрішньому туризмі // Внутрішній туризм в Україні: Зб. статей. — К., 2002. — С 72-80.

92. Смирнов І.Г. Логістика авіаперевезень в туризмі // Туристично-краєзнавчі дослідження. - 2002. - Вип. 4. — С 298-307.

93. Смирнов І.Г. Збутова стратегія підприємства: логістичний підхід // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук, праць. Вип.1. / За заг. ред. д.е.н., проф. Шегди А.В. — К.: ТОВ "Кадри", 2002. — С 283-289.

94. Смирнов І.Г. Логістично-кластерний підхід до розвитку підприємництва в Україні: можливості і проблеми. // Торгівля і ринок України: Тем. зб. наук, праць з проблем торгівлі і гром, харчування. - Вип.14. - Т.1. / Гол. ред. О.О. Шубін. — Донецьк: Дон ДУЕТ, 2002. — С 182-187.

95. Смирнов І.Г. Логістичний бізнес в Україні: проблеми дослідження. // Вісник Донецького ун-ту. Сер. В. Економіка і право. — 2002. — № 2-1. — С 318-321.

96. Смирнов І.Г. Логістика: регіональний вимір // Социально-экономические аспекты промышленной политики: теоретические аспекты регионального развития и модели инновационного развития территорий // Современные проблемы социально-экономического развития регионов Украины: Материалы докладов Всеукр. Научн.-практ. конф. — Т.1.: Сб. науч. трудов / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти; Редкол.: Амоша А.Н. (отв. ред.) и др. — Донецк, 2002. — С. 171-181.

97. Смирнов І.Г. Екологістика як чинник сталого розвитку // Регіональні перспективи: Наук.-практ. журнал. — Полтава-Кременчук, 2003. — №1 (26). — С 144-147.

98. Смирнов І.Г. Українсько-турецьке співробітництво з розвитку міжнародних транспортних коридорів у контексті евро інтеграційних процесів // Вісник Київського університету ім.. Т.Г. Шевченка. Серія Економіка. — 2003. — Вип.. 64-65. — С 61-62.

99. Смирнов І.Г. Єврологістика: український потенціал // Економіка, людина, суспільство в сучасному інформаційному просторі третього тисячоліття: Зб. матеріалів п'ятої наук.-теорет. конф. ІММБ. — К., 2003. — С 125-129.

100. Смирнов І.Г. Культурно-мовний чинник у міжнародному бізнесі та логістиці // Мова і культураю —2002. —Вип.5. Т.Н. Ч. 2. —С 137-144.

101. Смирнов І.Г. Єврологістика: український вектор // Вісник НУ "Львівська політехніка". — № 469. — Логістика. — Львів, 2003. — С 263-269.

102. Смирнов И.Г. Логистика — фактор успеха в XXI веке // Новый маркетинг. — 2002. — №2.—С. 45-51.

103. Смирнов И.Г. Интегрированное управление логистикой // Новый маркетинг. — 2002. — № 4, — С. 47-54.

104. Смирнов И.Г. Закупочная логистика: способы выбора надежного поставщика // Новый маркетинг. — 2002. — № 5. — С. 63-67.

105. Смирнов И.Г. Логистика: умение договориться — компромиссы и давление // Новый маркетинг. — 2002. — № 7. - С. 63-67.

106. Смирнов И.Г., Синило Л.Н. Найти правильный ответ (определение количества складов и мест их расположения) // Новый маркетинг. — 2002. № 8. — С. 39-44.

107. Смирнов И.Г. Некоторые особенности сбытовой логистики // Новый маркетинг. — 2002. —№9. —С. 50-57.

108. Смирнов И.Г. Доставка по кратчайшему пути // Новый маркетинг. — 2002. №11. — С. 51-54.

109. Смирнов И.Г. Выбор вида транспорта и перевозчика // Новый маркетинг. — 2003. К° 1. — С. 48-57.

110. Смирнов И.Г. Быстрое реагирование: эволюция логистических систем // Новый маркетинг. — 2003. № 2. — С. 48-60.

111. Смирнов И.Г. Логистика: системы управления запасами // Новый маркетинг. — 2003. -№4. —С. 28-40.

112. Смирнов И.Г. Эффективное управление запасами // Новый маркетинг. — 2003. - № 5. — С. 46-50.

113. Смирнов И.Г. Территориальные цепи сбыта и их проектирование // Дистрибуция и логистика. — 2003. — № 2. — С. 12-22.

114. Смирнов И.Г. Транспортная логистика как основа систем доставки товаров. // Дистрибуция и логистика. — 2003. — Xs 3. — С. 10-22.

115. Смирнов І.Г. Єврологістика: транспортні можливості для України (суспільнс-географічна оцінка) // Економічна і соціальна географія - 2003. — Вип.. 53. — С 222-228.

116. Смирнов І.Г. Науково-методологічні основи суспільно-географічної логістики. // Географія і сучасність. - 2003. — Вип.9 — С 29-59.

117. Смирнов І.Г. Системи глобальної навігації та їх використання в логістиці // Картографія та вища школа. - 2003. — Вип.8. — С 139-143.

118. Смирнов І.Г. Геологістика та екологістика як напрями "географізації" логістики // Модернізація і реформування середньої, вищої і післядипломної географічної та картографічної освіти в країнах СНД: досвід, проблеми, перспективи: Матеріали XII Міжн. наук.-методич. сем-ру., Харків, 8-12 вересня 2003р. - Вінниця: Ант екс - У Лтд., 2003.-С. 175-178.

119. Смирнов И.Г. Три способа доставки: логистические решения в системах дистрибуции // Новый маркетинг. - 2003. - №8. - С.64-68.

120. Смирнов И.Г. Проблемы и методы эффективного управления запасами в логистических системах // Дистрибуция и логистика. - 2003. - №4. - С.6-19.

121. Стаханов В.Н., Украинцев В.Б. Теоретические основы логистики — Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. —160 с.

122. Стаханов В.Н., Шеховцов Р.В. Торговая логистика — Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. — 112 с.

123. Філіпенко А.С. Глобалізація економічного розвитку // Економічний часопис. — 1999. — №1. — С 3-10.

124. Хакен Г. Синергетика. — М.: Прогресе., 1980. —265 с

125. Шаблій О.І. Математичні методи в соціально-економічній географії. — Львів: Світ, 1994. —304 с.

126. Шамрай Г. Заробити на переселенцях // Галицькі контракти. — 2002. — № 41. — С 24-25.

127. Шестак О.І. Проблеми залучення транзиту в систему міжнародних транспортних коридорів України. // Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України: Матеріали II Міжн. наук.-практ. конф. —К, 2001. — С 96-97.

128. Шищенко П.Г., Олійник Я.Б., Дмитрук О.Ю. Концепція стандарту вищої географічної освіти. — К.: Обрії, 2000. — 586 с

129. Шубаева В.Г. Исследование ресурсного потенциала территориального объекта как основы для формирования туристического предложения. // www. marketing, spb. ru/ conf./9/30. htm.

130. Штерн Л., Эль-Ансари А., Кофлан Э. Маркетинговые каналы, 5-е изд.: Пер. с англ. -М.: Издат. дом «Вильяме», 2002. — 624 с: ил.

131. Экономическая география транспорта/ Казанский Н.Н. — М.: Транспорт, 1991. — 280 с.

132. UPS. Довідник з користування. 2000 рік. — 20 с.

133. Яценко Б.П. Структура господарства Японії (економіко-географічне дослідження господарства постіндустріальної країни): Автореферат дис....д-ра геогр. наук. — К., 2001. —34 с.

134. Annual bulletin of transport statistics for Europe and North America. — Vol. 1. — New York. — Geneva, 2001. — 384 p.

135. Cohen M., Agrawal V. All change in the second supply chain revolution // Finansial Times. — 2000. — October, 20. — P. 8-Ю.

136. Corridor III // TINA: Transport strategies. — Vienna, 2003. — P. 42-46.

137. Crosbie L., Knight K. Strategy for Sustainable Business: Enviromental Opportunity and Strategic Choice. — London-New York: McGraw-Hill Book Company, 1995. — 270 p.

138. Czinkota M., Rivoli P., Ronkainen I. International Business. — Chicago: The Dryden Press, 2000. —736 p.

139. Dekker M. Sustainability and resoursefulness: Support Network // Geographical Reneissance at the Dawn of the Millenium: Regional conference of the IGU, Abstracs. — Durban: ICC, 2001. —P. 50.

140. Elkington I., Khight P., Hailes I. The Green Bussines duide. — London, 1991. —170 p.

141. Emission Calculation On Line. — Goteborg: Schenker-BTL, 2000. — 10 p.

142. European Union energy and transport figures, 2002. — Luxembourg: Office for official publication of the European Communities, 2002. — 207 p.

143. Express Couriers // Kyiv Post. — 2003. — June, 12. — P. 15B

144. Fact Sheets on the European Union. — Luxembourg: Office for official publication of the Europen Communities, 2001. —316 p.

145. Fellman J., Gettis A., Gettis J. Human geography: landscapes of human activity. — New York-London: McGrow-Hill Book Company, 2001. — 567 p.

146. Forum. The latest news and views from UPS. — 2000, Autumn. — 4 p.

147. Goets F.J. Black Sea Network: Towards the enlarged European world // Формирование транспортной сети Черноморского региона: Материалы Второй Межд. конф. — Одесса, 2003. — С. 33-34.

148. Stinnes Logistics AG. Annual Report 2000. - Mulheim a.d. Ruhr, Germany. - 80p.

149. Supply Chain Logistics // Financial Times. - 1998. - December, 1. - P.I-JV.

150. Supply Chain Management // Financial Times. - 1999. - June, 17.-P.11-14.

151. The Supply Chain: A Global Tour // Financial Times. - 2002. - June, 19. - Section II - P.I-IV.

 

до п 1.2.

1. Астахов С.Україна з відчиненими дверима // UA Service: український автотранспортний журнал. - 2001. - №3. - С.8.

2. Гаджинский A.M. Логистика: Учебник для высш. и ср. спеаучеб.завед. - 5-е изд., пераб. и доп. - М.: ИКЦ «Маркетинг», 2002. - 408 с.

3. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. Учеб. изд. - М.: 2000. - 494 с.

4. Захарченко В.І. Просторові "ланцюги" взаєморозрахунків промислових підприємств як форма існування індустріальних систем в ринкових умовах // Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України: Міжнар.наук.-практ.конф. - К.: Знання, 1999.-Ч.2.-С.34-35.

5. Інформ-ескорт: Газета Міжнародних спеціалізованих виставок 'Транспорт + Логістика'2002", "АвтоТехСервіс (Осінь) '2002" та "Інтерсклад '2002". - №2. - 4с.

6. Кальченко А.Г. Основи логістики: // Навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО, 1999 -135с.

7. Комплексна програма утвердження України як транзитної держави у 2001-2010 роках. -К., 2002.-25с.

8. Концепція розвитку транспортно-дорожнього комплексу України на середньостроковий період та до 2020 року. - К., 2002. - 20с.

9. Куражковская В. Мировой лидер экспресс-доставки UPS-второе десятилетие в Росии // Аэрофлот: Журнал для пассажиров. - 2000. - №7-8. - С.5-8.

10. Липец Ю.Г. та ін. География мирового хозяйства: Уч. пособ. для студ./ ГЛипец, В.АЛуляркин, С.Б.Шлихтер. - М.: Гуманит.-изд. центр ВЛАДОС, 1999. - 399с.

11. Логистика: управление в грузовых транспортно-логистических системах: Учеб.пособие/ Под ред. д-ра техн. наук, проф. Л.Б.Миротина. - М.: Юристь, 2002. -414 с.

12. Михайлова О.Н. Введение в логистику: Учебно-методическое пособие. — М.: Издат. Дом «Дашков и К0», 1999. — 104 с.

13. Неруш Ю.М. Коммерческая логистика: Учебник для вузов. — М.: Банки и биржи, Юнити, 1997.— 271с.

14. Николайчук В.Е. Логистика в сфере распределения. — С-Пб.: Питер., 2001. —160 с, ил.

15. Николайчук В.Е. Заготовительная и производственная логистика. — С-Пб.: Питер., 2001.—160 с.

16. Окландер М. Концепція промислової логістики // Економіка України. — 1993. — № 10. —С. 30-35.

17. Основы логистики: Учебное пособие / Под ред. Л.Б. Миротина и В.И. Сергеева. — М.: Инфра — М„ 1999. — 200 с.

18. Родников A.M. Логистика: Терминологический словарь. — М.: Экономика, 1995. — 250 с.

19. Сергеев В.И. и др. Глобальные логистические системы: Учеб. пособие / В.И. Сергеев, А.А. Кизим, П.А. Эльяшкевич. — С-Пб.: Изд-во "Бизнес-пресса", 2001. — 240 с.

20. Смирнов И.Г. Межотраслевые и региональные связи торговли в условиях рынка. — К.: Знание, 1991. — 16 с.

21. Смирнов І.Г. Логістичне забезпечення туристського бізнесу // Туризм на порозі XXI століття: освіта, культура, екологія: Матеріали Міжн. наук.-практ. конф. —К., 1999. — С 97-98.

22. Смирнов І.Г. Науково-методологічні основи суспільно-географічної логістики. // Географія і сучасність: Зб. Наук. пр. Націон. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова. — К.: Вид-во Націон. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова, 2003. — Вип.9 — С 29-59.

23. Emission Calculation On Line. — Goteborg: Schenker-BTL, 2000. — 10 p.

24. Stones Logistics AG. Annual Report 2000. - Mulheim a.d. Ruhr, Germany. - 80p.

 

до п. 1.3.

1. Алаев Е.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический словарь. - М.: Мысль, 1983. - С.76-96.

2. Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс, 5-те вид.: Пер. з англ.: Уч.пос. -М.: Видавничий дым «Выльямс», 2001. - 608 с: с ил.

3. Астахов С.Україна з відчиненими дверима // UA Service: український автотранспортний журнал. - 2001. - №3. - С.8.

4. Вдовенко В. Спутниковая навигация в Украине // Транспорт. - 2002. - №35 (203). -С.52.

5. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. Учеб. изд. - М.: 2000. - 494 с.

6. Гуляев В.Г. Организация туристических перевозок. - М.: Финансы и статистика, 2001. -512 с: сил.

7. Іщук СІ. Розміщення продуктивних сил і територіальна організація виробництва: Навч.посібник для схуд. екон. та геогр. спец виш, навч. закл. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2002-260с.

8. Кластерна модель регіонального розвитку // Перспективні дослідження. 1999. - №2. -36с.

9. Летний дефицит... отдыха // Деловая столица. -2003. - №31-32 (117-118) - С.12.

10. Мезенцева Н.І., Мезенцев К.В. Суспільно-географічне районування України: Навч. посіб. - К.: ВТЦ "Київський університет", 2000. - 228с.

11. Михайлова О.Н. Введение в логистику: Учебно-методическое пособие. — М.: Издат. Дом «Дашков и К°», 1999. — 104 с.

12. Михеева B.C. Математические методы в экономической географии. Ч.П. Приложения теории графов: Курс лекций. — М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1983. — 178 с, прил.

13. Мороз С.А., Онопрієнко В.І., Бортник СЮ. Методологія географічної науки. — К.: Обрії, 1997. —333 с.

14. Нові виробничі системи та прискорений розвиток регіонів: Матеріали Міжнародного економічного форуму. — К.: Вид-во "Логос", 2002.— 163 с

15. Новини НАТО, Літо-Осінь 2002 року. — Брюссель: Відділ інформації та преси НАТО., 2003. —8 с.

16. Основы логистики: Учебное пособие / Под ред. Л.Б. Миротина и В.И. Сергеева. — М.: Инфра — М., 1999. — 200 с.

17. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії: Навч. посібник. — К.: Вища школа, 1996. —231с.

18. Ринок послуг комплексних транспортних систем та прикладні проблеми логістики: 4 Міжн. наук.-практ. конф.: Зб. доповідей. - К., 2002. - 290 с

19. Руденко Л.Г. Виробничі системи: від локальних виробничо-територіальних систем до кластерів // Український географічний журнал. — 2002. — № 1. — С. 77-78.

20. Смирнов И.Г. Межотраслевые и региональные связи торговли в условиях рынка. — К.: Знание, 1991. —16 с.

21. Смирнов І.Г. Геологістика: теоретико-методологічний аспект // Географічна наука і освіта в Україні: Зб. наук, праць. — К., 2000.— С.26-27.

22. Смирнов І.Г. Логістично-кластерний підхід до розвитку піїшришництва в Україні: можливості і проблеми. // Торгівля і ринок України: Тем. зб. наук, праць з проблем торгівлі і гром, харчування. - Вип.14. - Т.1. / Гол. ред. О.О. Шубін. — Донецьк. Дон ДУЕТ, 2002. — С 182-187.

23. Смирнов І.Г. Культурно-мовний чинник у міжнародному бізнесі та логістиці // Мова і культура. — К., 2002. — Вип.5., Т.Н. Ч. 2. — С 137-144.

24. Смирнов І.Г. Геологістика та екологістика як напрями "географізаціГ логістики // Модернізація і реформування середньої, вищої і післядипломної географічної та картографічної освіти в країнах СНД: досвід, проблеми, перспективи: Матеріали XII Міжн. наук.-методич. сем-ру., Харків, 8-12 вересня 2003р. - Вінниця: Акт екс - У Лтд., 2003.-С 175-178.

25. Соколенко СИ. Производственные системы глобализации. Сети. Альянсы. Партнерства. Кластеры: Украинский контекст — К., 2002. — 646 с.

26. Черноморский регион - мост между Европой и Азией: Материалы II Меж. Черноморской транс, кон. - К., 2002. — 211с.

27. Шаблій О.І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. — Львів, 2001. — 744 с. «

28. Штерн Л., Эль-Ансари А., Кофлан Э. Маркетинговые каналы, 5-е изд.: Пер. с англ. -М.: Издат. дом «Вильяме», 2002. — 624 с: ил.

29. Elkington I., Khight P., Hailes I. The Green Bussines duide. — London, 1991. — 170 p.

30. Fellman J., Gettis A., Gettis J. Human geography: landscapes of human activity. — New York-London: McGrow-Hill Book Company, 2001. —- 567 p.

31. Porter M. Clusters and the new economics of competition // Harward Business Review. -1998. - December. - P.50-58.

32. Simchi - Levi D., Kaminski P., Simchi-Levi E. Designing and Managing the Supply Chain. Concepts, Strategies and Case-Studies. - New-York-London-Singapore-Toronto, 2000. -321p.

 

до п. 1.4.

1. Гадаинский A.M. Логистика: Учебник для высш. и ср. спец.учеб.завед. - 5-е изд., пераб. и доп. - М.: Издат. - книготорг, центр «Маркетинг», 2002. - 408 с.

2. Гаджинский A.M. Практикум по логистике: Учеб. пособие. - М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1999-128с.

3. Диха В. Вільні економічні зони як важливий фактор покращення підприємницького середовища України // Бізнес на Поділлі: стратегія, організація, ефективність: Матеріали Всеукр. наук. конф. - Хмельницький, 2001. - С.59-68.

4. Кальченко А.Г. Основи логістики: // Навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО, 1999 -135с.

5. Кальченко А.Г. Логістика: Навч.посіб. - К.: КНЕУ, 2000 - 148с. іл.

6. Крикавський Є.В. Логістика: Навч. посіб. - Львів: Вид-во Держ ун-ту "Львівська політехніка", 1999. - 264 с

7. Кучма Л.Д. Послання Президента України до Верховної Ради України. Європейський вибір. Концептуальні засади стратеги економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки. - К., 2002. -72с.

8. Логистика: Учебник/ Под.ред. Б.А.Аникина: 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА -М., 2002.- 368с.

9. Михеева B.C. Математические методы в экономической географии. Ч.Н. Приложения теории графов: Курс лекций. — М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1983. — 178 с, прил.

10. Окландер М. Концепція промислової логістики // Економіка України. — 1993. — № 10.—С. 30-35.

11. Смехов А.А. Новое научное направление или новая панацея // Материально-техническое снабжение. — 1990. — № 1. — С. 74-84.

12. Смирнов І.Г. Геологістика: концептуальні основи та топологічні моделі // Економічна і соціальна географія. — 2001. — Вип. 51. — С 15-22.

13. Смирнов І.Г. Логістичний бізнес в Україні: проблеми дослідження. // Вісник Донецького ун-ту. Сер. В. Економіка і право. — 2002. — X» 2-1. — С. 318-321.

14. Смирнов И.Г., Синило Л.Н. Найти правильный ответ (определение количества складов и мест их расположения) // Новый маркетинг. — 2002. № 8. — С. 39-44.

15. Хазанова Л.Э Математическое моделирование в экономике: Уч. пособ. — М.: Изд-во БЕК, 1998. —141с.

16. Шаблій О.І. Математичні метода в соціально-економічній географії. — Львів: Світ, 1994. —304 с.

Та інші
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

Обновлено 10.01.2017 06:10
 

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ПДТСіОС) Тема 10.2 Характеристика мови прогр. R і RStudio (7 тест.завдань) 57.14 %
(ПДТСіОС) Тема 14.0 Основи кореляц. і регресійн. методів (30 тест.завдань) 60.00 %
(ПДТСіОС) Тема 14.0 Основи кореляц. і регресійн. методів (30 тест.завдань) 70.00 %
Перейти к тестам
Адекватность информации 1) уровень соответствия создаваемого с помощью полученной информации образа реальному объекту, процессу, явлению и...
Принцип историзма 1) см. Историзма принцип.
Антиподы 1) [от гр. anti... противо... + pus (podos) нога] – обитатели диаметрально противоположных пунктов на поверхности земного шара. В переносном...
Логика 1) наука о формах, законах и методах правильного (т. е. построенного в соответствии с определенными логическими стандартами) мышления. Различают...
Гонорар авторский 1) [от лат. honorarium вознаграждение за услуги] — вознаграждение, выплачиваемое автору или его наследникам за использование (издание,...
Классификация (от лат. classis - группа, facio - делаю) - система иерархически взаимосвязанных понятий (классов, объектов, явлений) в прикладных и...
Эволюция науки это развитие науки как непрерывный процесс накопления и усложнения фактов, понятий, истин, теорий, методов и...
Научная школа одна из организационных форм научной деятельности, особенностью которой является способность вести исследования на мировом уровне научных...
Социальный институт совокупность выработанных установок, норм, правил, требований, принципов и ценностей, связанных с определенной организационной...
Формализация в широком смысле метод семиотического анализа объектов любой природы, направленный на выявление формы. Конкретнее под формализацией понимают...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта