Главная Содержание монографий Сучасні наукові підходи до організації роботи маршрутного пасажирського транспорту в містах. Горбачов П.Ф. (2009, 196с.)

Вопрос-ответ

В чем состоит понимание науки как социокультурного феномена Наука, имея многочисленные определения, выступает в трех основных ипостасях. Она понимается...
Каковы особенности понятийного аппарата философии и науки В распоряжении философии имеются уникальные средства познания — категории, которые позволяют...
В чем отличия классического и неклассического вариантов формирования теории Сила любой теории в ее объяснительно-прогностическом потенциале, ее...
Каковы характеристики системы знаний в средневековой Европе Эпоху Средневековья относят к началу II в. н.э., а ее завершение к XIV—XV вв. В истории...

Разместить рекламу на сайте

Сучасні наукові підходи до організації роботи маршрутного пасажирського транспорту в містах. Горбачов П.Ф. (2009, 196с.)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Содержание монографий (логистика, транспорт)
27.02.2014 19:28

Посилання

Горбачов П.Ф. Сучасні наукові підходи до організації роботи маршрутного пасажирського транспорту в містах: Монографія. - Харків: ХНАДУ, 2009. - 196 с.

Анотація

Викладено теоретичні підходи і практичні результати досліджень у сфері підвищення ефективності функціонування маршрутного пасажирського транспорту в містах. Наведено методику визначення мети та формалізації критерію ефективності міського пасажирського транспорту, результати оцінки впливу транспортних факторів на вибір людиною робочого місця, підхід до розрахунку значень привабливості шляху прямування міським пасажирським транспортом на основі емпіричних ймовірностей вибору шляху та результати його реалізації на прикладі м. Харкова.

Призначена для інженерно-технічних працівників, науковців та аспірантів, які спеціалізуються у галузі маршрутного пасажирського транспорту в містах.

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

ЗМІСТ

 

Вступ

3

1. Аналіз організації роботи маршрутного пасажирського транспорту в містах

5

1.1. Сучасні умови і тенденції розвитку систем маршрутного пасажирського транспорту в містах

5

1.1.1. Законодавчі основи функціонування маршрутного пасажирського транспорту в містах

5

1.1.2. Тенденції розвитку систем маршрутного пасажирського транспорту в містах

13

1.1.3. Системні аспекти роботи маршрутного пасажирського транспорту в містах

18

1.2. Існуючі методи організації роботи систем маршрутного пасажирського транспорту в містах

24

1.2.1. Сучасна методологія організації роботи систем маршрутного пасажирського транспорту в містах

24

1.2.2. Існуючі підходи до моделювання поведінки пасажирів у MM

28

1.2.3. Варіанти моделювання потреб населення у пересуваннях

39

1.2.4. Методи оцінки якості функціонування систем маршрутного пасажирського транспорту в містах

44

1.2.5. Методи оцінки екологічних наслідків функціонування систем маршрутного пасажирського транспорту в містах

55

2. Наукові основи формування критерію ефективності систем маршрутного пасажирського транспорту в містах

59

2.1. Загальна методологія визначення цілі та формування критерію ефективності об'єкта дослідження

59

2.2. Наукові основи врахування економічних, соціальних та екологічних наслідків роботи міських маршрутів

70

2.3. Варіанти критерію ефективності систем маршрутного пасажирського транспорту в містах

77

3. Розробка теоретичних основ моделювання потреб населення у пересуваннях

85

3.1. Основні аспекти моделювання потреб населення у трудових пересуваннях

85

3.2. Методологія моделювання вибору людиною робочого місця

90

3.3. Визначення закономірностей зміни імовірності вибору місця роботи від часу пересування маршрутним транспортом

100

4. Розробка теоретичних основ моделювання поведінки пасажирів у транспортній системі

108

4.1. Методологія моделювання поведінки пасажирів

108

4.2. Розробка методики формування моделі привабливості шляху прямування

115

4.3. Обґрунтування методики формування моделі привабливості шляху прямування

121

5. Експериментальні дослідження поведінки пасажира у маршрутній системі міста

135

5.1. Визначення закономірностей зміни часу очікування пасажирами транспорту від параметрів роботи міських маршрутів

135

5.2. Розрахунок параметрів функції привабливості шляхів прямування маршрутним транспортом при трудових пересуваннях

153

Список літератури

164

Додаток Л. Технологічний зміст детермінованої відносної привабливості першого варіанта шляху прямування

183

Додаток Б. Обґрунтування вигляду залежності коефіцієнтів регресії від детермінованої привабливості першого варіанта шляху пересування

186

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Збірник законодавчих та нормативних документів, щ. регламентують діяльність підприємств автомобільного транспорту всіх форм власності. Вип. 3. - К.Ж ТОВ Видавництво "Київська книжкова фабрика". - 2003. - 608 с

2. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97 // Відомості Верховної Ради. - 1997 - №24.-Ст. 170.

3. Про транспорт: Закон України від 10 листопада 1994 року. -№ 232/94-ВР // Відомості Верховної Ради. - 1994. - №51.- Ст. 446.

4. Про міський електричний транспорт: Закон України від 29 червня 2004 року № 1914-1V // Відомості Верховної Ради. - 2004.-№51.-Ст. 548

5. Про внесення змін до Закону України "Про автомобільний транспорт": Закон України від 23 лютого 2006 року № 3492-1V // Офіційний вісник України. - 2006. - № 13. - С 85 - 113.

6. Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту: Постанова КМУ від 26 вересня 2007 р. № 1184 // Офіційний вісник України. - 2007. - № 75. - С 5 - 23.

7. Порядок проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування: Постанова КМУ від 29 січня 2003 р. № 139 // Офіційний вісник України. - 2003. - №6.- С -60 -65.

8. Правила надання послуг міським електричним транспортом: Постанова КМУ від 23 грудня 2004 № 1735 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 52. - С 288 - 293.

9. Державні будівельні норми України. Містобудування. ДБН 360-92 Планування та забудова міських і сільських поселень.

10. Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів): Постанова КМУ від 25 грудня 1996 р. № 1548 // Урядовий кур'єр 23.01.1997.

11. Про затвердження Порядку формування тарифів на послу' ги міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус): Наказ міністерства з питань житлово-комунального господарства Украї'нИ от 25.07.2007 р. № 96 // Офіційний вісник України. - 2007. - № 59-' С 46-51.

12. Державні будівельні норми України. ДБН Б. 1-2-95 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України.

13. Дж. Пучер и др. Общественный транспорт в Сеуле // Public Transport International. - 2005. - №3. - С. 54 - 61.

14. Гарсиа М.М., Азан С. Интегрированные транспортные системы в Латинской Америке // Public Transport International -2005. -№5.-С. 36-38.

15. Про Державний бюджет України на 2006 рік: Закон України від 20 грудня 2005 року № 3235-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 9-11. - Ст.96.

16. Про Державний бюджет України на 2007 рік: Закон України від 19 грудня 2006 року № 489-V // Відомості Верховної Ради України. - 2007. - № 7-8. - Ст.66.

17. Про затвердження Державної програми розвитку міського електротранспорту на 2007-2015 роки: Постанова КМУ від 29 грудня 2006 р. № 1855 // Офіційний вісник України. - 2007. - № 1. -Cт.41.-C. 179-192.

18. Л. фон Берталанфи. История и статус общей теории систем Ч Системные исследования: Методические проблемы. Ежегодник. -М: Наука, 1979.-С. 29-54.

19. Філософський словник соціальних термінів. - 3-тє вид. доповн. - X.: "Р.И.Ф.", 2005. - 673 с.

20. Месарович М. Общая теория систем: математические основы. - М.: Мир, 1973. - 344 с.

21. Исследования по общей теории систем / Под ред. В.Н. Садовского, Э.Б. Юдина. - М.: Прогресс, 1969. - 520 с.

22. Пономаренко О.І., Пономаренко В.О. Системні методи в економіці, менеджменті та бізнесі: Навч. посібник. - К.: Либідь, 1995.-240 с.

23. Философский словарь / Под ред. И.Т.Фролова - 5-е изд. -М: Политиздат, 1987. - 590 с.

24. Рихтер К.Ю. Транспортная эконометрия. - М.: Транспорт, 1983.-317 с.

25. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Теория активных систем: состояние и перспективы. - М.: Синтег, 1999. - 128 с.

26. Бурковский В.Л., Пашенцев С.М., Подвальный С.Л. Комплексная имитационная модель маршрутной сети городского пассажирского транспорта // Теория активных систем / Труды между, народной научно-практической конференции: в 2 т. (19-21 ноября 2001 г., Москва, Россия). - М: ИПУ РАН. - 2001. - Том 2. С. 57 - 60.

27. Бурковский В.Л., Пашенцев СМ., Подвальный С.Л. Имитационное моделирование городских пассажирских перевозок в системе управления муниципальным транспортом // Теория активных систем / Труды международной научно-практической конференции: в 2 т. (19 - 21 ноября 2001 г., Москва, Россия). - М.: ИПУ РАН. - 2001. - Том 2. - С. 61 - 62.

28. Дорофеюк А.А., Покровская И.В., Чернявский А.Л. Методология анализа и реформирования крупномасштабных организационных систем с использованием процедур экспертизы и классификационного анализа // Теория активных систем / Труды международной научно-практической конференции: в 2 т. (17 - 19 ноября 2003 г., Москва, Россия). - М.: ИПУ РАН. - 2003. - Том 1. -С. 101-102.

29. Бауман Е.В., Дорофеюк А.А., Покровская И.В., Чернявский А.Л. Человеко-машинная система поддержки принятия решений в региональных системах управления // Теория активных систем / Труды международной научно-практической конференции: в 2 т. (17 - 19 ноября 2003г., Москва, Россия). - М: ИПУ РАН. -2003. -Томі. -С. 83 -84.

30. Гудович Д.В., Погодаев А.К. Информационно-аналитическое обеспечение управления затратами // Теория активных систем / Труды международной научно-практической конференции: в 2 т. (16 - 18 ноября 2005 г., Москва, Россия). - М.: ИПУ РАН. -2005.-С 184-186.

31. Блюмин С.Л., Томилин А.А. Методика моделирования организационной структуры при помощи симметричных окрестностных моделей // Управление большими системами. - М.: ИПУ РАН. - 2007. - Вып. 17.- С 29 - 39.

32. Грисюк Ю.С. Системні аспекти забезпечення ефективності функціонування автотранспортних підприємств: автореферат дис на здобуття наук, ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.0 "Економіка, організація і управління підприємствами". - Київ: НТУ, 2005. - 20 с

33. Согомонова Н.А. Економічний механізм підвищення ефективності роботи автотранспортного підприємства: Автореферат дис. канд. екон. наук: 08.07.04. - Харків: УкрДАЗТ, 2006. - 20 с

34. Грушко И.М., Сиденко В.М. Основы научных исследований. - Харьков: Высшая школа, 1983. - 224 с.

35. Горбачев П.Ф. Совершенствование схем маршрутов автобусов в крупнейших городах: Дис.... канд. техн. наук. - Харьков. -1993.-164 с.

36. Брейдо Т.Е. Математическое моделирование транспортных сетей и оптимизация параметров их функционирования: автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. техн. наук. - Горький, 1978.-24 с.

37. Булычева Н.В., Федоров В.П. Расчет пассажиропотоков и оптимизация параметров маршрутных схем. В кн.: Математические методы в управлении городскими транспортными системами. - Л.: Наука. - 1979. - С. 65 - 90.

38. Бурковский В.Л. Моделирование и анализ схем организации движения городского пассажирского транспорта: дис... канд. техн. наук. - Томск, 1961. - 161 с.

39. Вейцман В.М. Разработка рациональных схем городских автобусных маршрутов; автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук. -М., 1987. -20 с.

40. Горшков Т.Ш. Вопросы планирования маршрутных систем пассажирского транспорта в городах, расположенных в сложных топографических условиях (на примере г. Тбилиси). Дис. канд. чехн. наук. -М., 1980. - 193 с.

41. Джаваршейшвили Т.М., Ломинадзе Н.Н., Цомая Г.Г., Цукидзе Т.В. Моделирование пассажирской транспортной системы города с применением методов эвристического программирования. В кн.: Проблемы и перспективы развития автомобильного транспорта крупных городов. - М., 1981. - С 227 - 229.

42. Джумаев Д. Исследование вопросов составления маршрутных схем автобусного транспорта в городах: дис... канд. техн. наук.-М., 1966. -229 с

43. Доля В.К. Теоретические основы и методы организации маршрутных автобусных перевозок пассажиров в крупных городах: В 2 т.: дис... д-ра техн. наук: 05. 22. 10. - М., 1993. 301 л.: ил., табл., ''Раф. + Прил. (Т.2-52 л.)

44. Кирзнер Ю.С. Совершенствование маршрутных систем стоимостная оценка продолжительности передвижений пассажиров В кн.: Город и транспорт. - М.: 1979. - С. 24 - 28.

45. Коцюк А.Я. Совершенствование автобусных маршрутных систем в крупных и крупнейших городах: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук. - Киев, 1990. - 20 с.

46. Машина Н.И. Совершенствование структуры городского пассажирского транспорта на базе исследования объемных стохастических сетей массового обслуживания // Теория управляющих систем. - Киев: Наук, думка, 1987. - С. 244 - 257.

47. Ольховский С.Ю. Исследование и разработка методов совершенствования пассажирской транспортной системы города: дис... канд. техн. наук. - М., 1982. - 289 с.

48. Сафронов Э.А. Оптимизационная модель системы городского пассажирского транспорта. В кн.: Комплексное развитие автомобильного транспорта крупных городов на примере г. Москвы. - М., 1985. - С. 82 - 83.

49. Тузовский А.Ф. Вопросы оптимизации оперативного управления движения пассажирского транспорта на маршрутах: дис... канд. техн. наук. - Томск, 1980. - 182 с.

50. Хрущев М.В. Совершенствование методов организации перевозок пассажиров автобусами в городах: дис... канд. экон. наук. - М., 1970.-203 с

51. Яворский В.В. Модели и алгоритмы проектирования маршрутных сетей городского пассажирского транспорта: дис... канд. техн. наук. - Томск, 1976. - 195 с

52. Луб'яний П.В. Ефективність пасажирської маршрутної мережі міст: автореферат дис. на здобуття наук, ступеня канд. техн. наук: 05.22.01. - Харків: ХНАДУ, 2005. - 20 с

53. Douglas G.B. Application of Interactive Graphics in Urban Transit Analysis. In Transportation Research Record 866, TRB, National Research Council, Washington, D.C., 1982. - Pp. 18 - 24.

54. Dubois D., Bel G. and Libre M. A Set of Methods Transportation Network Synthesis and Analysis. Journal of tne Operations Research Society, Vol. 30,1977. - Pp. 797 - 808.

55. Hasselstroem D. Public transportation Planning: A Mathematical Programming Approach, Department of Business Administration, University of Gothenburg, Sweden, 1981.

56. Hoidn H.P. Busnetz von Aarau. Neukonzeption der Linien. Institut fur Operation Research der ETH Zurich, Zurich, Switzerland, 1975.

57. Hsu J. and Surti V.H. Decomposition Approach to Bus Network Design. Transportation Engineering Journal of the ASCE, Vol. 103, 1977.-Pp. 447-459.

58. Lampkin M. and Saalmans P.D. The Design of Routes, Service Frequencies and Schedules for a Municipal Bus Undertaking: A Case Study. Operations Research Quarterly, Vol. 18, 1976. - Pp. 375 - 397.

59. Mandl С Applied Network Optimization. Academic Press, New-York, 1979.

60. Nebelung H. Rationelle Umgestaltung von Strassenbahnnetze-nin Grossstadten. Ministerium fur Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr des Landes Nordrhein, Westfalen, West Germany, 1961.

61. Rapp M. and Gehner CD. Transfer Optimization in an Interactive Graphics System for Transit Planning. In Highway Research Record 619, HRB, National Research Council, Washington, D.C., 1976.-Pp. 27-33.

62. Rapp M. Transit System Planning: A Man-Computer Interactive Graphic Approach. In Highway Research Record 415, HRB, National Research Council, Washington, D.C, 1972. - Pp. 49 - 61.

63. Rea J.С Designing Urban Transit Systems: An Approach to the Route Technology Selection Problem. In Highway Research Record 417, HRB, National Research Council, Washington, D.C, 1972. - Pp. 49-61.

64. Rosello X. An Heuristic Algorithm to Generate an Urban Bus Network. In Advances in Operations Research: Proceedings, Elsevier, Amsterdam, 1976.

65. Seminar Verkehrswesen; Sommer Semester 1981: Linienplanung. Institutsnotiz 29. Instituts fur Verkehrswesen der Universitet Karlsrue, West Germany, 1983.

66. Sharp G.P. Public Transit System Network Models: Consideration of Guide way Construction, Passenger Travel and Delay Time and Vehicle Scheduling Cost. Ph. D. dissertation. Georgia Institute of Technology, Atlanta, 1974.

67. Silman L.A., Barzily Z. and Passy V. Planning the Route System for Urban Buses. Computers and Operations Research, Vol. 1, 1974.-Pp. 201-211.

68. Sonntag H. Ein heuristisches Verfahren zum Entwurf nachfra-georientirter Linienfurung im offentlichen Personennahverkehr. Vol. 23 1979.-Pp. B15-B23.

69. Kirchhoff P. Stadtische Verkehrsplanung. Konzepte, Verfahren, MaBnahmen. - Stutgart /Leipzig/ Wiesbaden: B.G. Teubner GmbH, 2002. - 208 s.

70. Ortuzar, J. de D. and Willumsen, L.G. Modelling Transport. Third Edition. John Wiley & Sons Ltd, 2006. - 499 p.

71. Beckman K.-J. und Leitfaden fur Verkehrsplanungen. - FGSV Verlag GmbH. - 2001. - 56 p.

72. Schnabel W., Lohse D. Grundlagen der StraBen-verkehrstechnik und der Verkehrsplanung. Band 2 - Verkehrsplanung. -Verlag fur Bauwesen. - Berlin, 1997. - 432 p.

73. Аппельт Ф., Беттгер К. Транспортное планирование в Германии с помощью программного обеспечения // Сборник докладов 7-й междунар. конф. «Организация и безопасность дорожного движения в крупных городах». - СПб: СПб гос. архит. -строит, ун-т. - 2006. - С. 264 - 269.

74. Олещенко Е.М., Беттгер К. Экспериментальная разработка транспортной модели в Санкт-Петербурге (на примере Васильеостровского района) // Сборник докладов 7-й междунар. конф. «Организация и безопасность дорожного движения в крупных городах». - СПб: СПб гос. архит.-сгроит. ун-т. - 2006. - С. 187 -190.

75. Минаер Э., Кестело Р. Информационные системы управления общественным транспортом // Public Transport International. -2005.-№6.-С. 16-19.

76. Axhausen K.W., Smith R.L., jr. Evolution of Heuristic Transit Network Optimization Algorithms. In Transportation Research Record 976, TRB, National Research Council, Washington, D.C., 1984. -Pp. 7-20.

77. Швецов В.Л., Андреева Е.А. Управление транспортной системой на основе компьютерной модели PTV VISION® VISUM // Сборник докладов 7-й междунар. конф. «Организация и безопасность дорожного движения в крупных городах». - СПб: СПб гос архит.-строит. ун-т. - 2006. - С. 190 - 192.

78. Горбачов П.Ф., Колій О.С., Курочка Л.О. Модель маршрутної мережі пасажирського транспорту міста Харкова в середовищі ptv vision® visum // Новий колегіум. - Харків. - 2008. №2(45). - С 60 - 64.

79. Котиков Ю.Г. Моделирование безопасности движения транспортных потоков по сети средствами ППП ArcGIS // Сборник докладов 7-й междунар. конф. «Организация и безопасность дорожного движения в крупных городах». - СПб: СПб гос. архит.-строит. ун-т. - 2006. - С. 347 - 348.

80. Ефремов И.С., Кобозев В.М., Юдин В.А. Теория городских пассажирских перевозок. - М.: Высшая школа, 1980. - 535 с.

81. Рогова Г.Л. Моделирование выбора путей передвижения пассажиров в транспортных системах городов. Автореф. дис. канд. техн. наук. - М, 1987. - 19 с.

82. Брайловский Н.О., Грановский Б.И. Моделирование транспортных систем. - М.: Транспорт, 1978. - 125 с.

83. Самойлов Д.С. Исследование методов расчета пассажиропотоков на городском транспорте. В кн.: Инженерные проблемы градостроительства и прикладная геометрия в архитектурно-строительном проектировании: Сб. трудов МИСИ. - М., 1977. - 149. -С. 3-12.

84. Сафронов Э.А. Исследование вопросов по уточнению методики расчетов пассажиропотоков в городах: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня доктора техн. наук. - М., 1972. - 16 с.

85. Брановицкая С.В. Экономико-математические модели прогнозирования пассажиропотоков в городах: дис... канд. экон. наук.-Киев, 1971. -176 с.

86. Васильев В.М. Исследование некоторых закономерностей формирования пассажиропотоков на городской маршрутной сети транспорта общего пользования: дис... канд. экон. наук. - Саратов, 1978. -182 с

87. Заблоцкий Г.А. Исследование закономерностей распределения пассажиропотоков на сетях городского пассажирского транспорта: дис... канд. техн. наук. - Киев, 1969. - 192 с.

88. Заблоцкий Г.А. Транспорт в городе. - Киев: Будівельник, 1986. - 96 с.

89. Кривошеев Д.П. Методы распределения пассажиропотоков 8 транспортных расчетах (обзор). - М.: ЦНТИ по гражданскому строительству и архитектуре, 1974. - 44 с.

90. Кривошеев Д.П., Стрельников A.M., Шнуров М.Е. Распределение пассажиропотоков по сети города // В помощь проектировщику. - Киев. - 1969. - Вып. 3. - С. 33 - 39.

91. Лопатин А.П. Моделирование перевозочного процесса на городском пассажирском транспорте. - М.: Транспорт, 1985. - 143 с.

92. Пальчиков Н.С. Методика распределения пассажиропотоков на сети городского пассажирского транспорта. В кн.: Город и пассажир. Градостроительные проблемы развития пассажирского транспорта: Тезисы докладов к I Ленинградской научной конференции. - Л.: Стройиздат, 1969. - С. 175 - 183.

93. Питтель Б.Г., Федоров В.П. Математическая модель прогноза пассажиропотоков в городской транспортной среде. Т. 5. Экономика и математические методы. - 1969. - С. 744 - 757.

94. Расчет нагрузки сетей пассажирского транспорта в городах / Под ред. А.Е. Роговина. - Минск: изд-во БГУ, 1975. - 103 с.

95. Рикберг Г.С. К методике моделирования внутригородских трудовых связей. В кн.: Город и пассажир. - Л.: Стройиздат, 1975. - С. 48-51.

96. Соймина Е.Я. Разработка динамических моделей пассажиропотоков и их применение для управления нагрузками на сети общественного транспорта: дис... канд. техн. наук. - Алма-ата, 1988.-182 с.

97. Стрельников А.И. Программное обеспечение технического расчета системы городских путей сообщения, представленной в сетевой форме (ЭВМ-"МИНСК-22"). Вып. 2. - М.: Стройиздат, 1976.-135 с.

98. Фаянс О.Г. Математические модели формирования пассажирских транспортных потоков. В кн.: Математические методы в управлении городскими транспортными системами. Институт социально-экономических проблем. - Л.: Наука, 1979. - С. 6 - 21.

99. Шапошников СВ. Методика расчета пассажиропотоков в городах: дис... канд. экон. наук. -М., 1969. - 179 с.

100. Яковлев Л.А. Программное обеспечение технического расчета системы городских путей сообщения представленной в сетевой форме (ЭВМ - "МИНСК-22"), Вып. 1. - М.: Стройиздат. 1976.-135 с.

101. Wright D. Travel Choice Procedure As The Main Point For Functioning Of Transportation Systems in Metropolitan Areas // Transport Engineering Journal, №5. - 1985. - Pp. 193 - 195.

102. Демирчян С.К. Разработка и исследование моделей транспортных систем с ограниченной пропускной способностью: дис... канд. техн. наук. - М., 1985. - 129 с.

103. Лившиц В.В. Системная концепция города и математическое моделирование адаптационного поведения городского населения. В кн.: Использование прикладного системного анализа в проектировании и управлении развитием городов. - М.: Стройиздат, 1974.-С. 120-147.

104. Федоров В.П. Математическая модель расчета пассажиропотоков в маршрутной сети города. В кн.: Город и пассажир. Градостроительные проблемы развития пассажирского транспорта: Тезисы докладов к III Ленинградской научной конференции. - Л.: Стройиздат, 1975. - С. 63 - 70.

105. Грановский Б.И. Моделирование пассажирских потоков в транспортных системах: Автомобильный и городской транспорт (Итоги науки и техники), т. 11. - М.: ВИНИТИ, 1986. - С. 67 - 105.

106. Руководство по VISUM, http://www.ptv-vision.ru/xslt.php? xml=clients/ faq/faq_visum&language=ru

107. Венецкий И.Г., Венецкая В.И. Основные математико-статистические понятия и формулы в экономическом анализе. - М.: Статистика, 1975. - 264 с.

108. Садыхова О.С. Исследование некоторых вопросов координации метрополитена и уличного пассажирского транспорта в крупном городе: дис... канд. техн. наук. - Л., 1973. - 196 с

109. Садыхова О.С. Выбор пассажирами пути следования. В кн.: Городской транспорт и инженерная подготовка территорий. -Л.: ЛИСИ, 1991.-С. 33-41.

110. Самойлов Д.С. Научные основы организации пассажирского транспорта в городах: дис... доктора техн. наук. - М., 1972.-295 с

111. Рыженко Л.И. Моделирование передвижения пассажиров по городской маршрутной сети. В кн.: Повышение эффективности транспортного комплекса: Тез. докл. областной научно-практической конференции. - Омск, 1989. -С. 12 - 14.

112. Имельбаев Ш.С. Разработка методов исследования стохастических коммуникационных систем и их применение для построения и анализа моделей передвижения населения в городах-дис.... канд. техн. наук. - М. - 1978. - 149 с.

113. Ben-Akiva M.E., Lerman S.R. Some Estimation results of a simultaneous model of auto ownership and mode choice to work // Transportation Research. Vol. 3, № 4. - 1974.

114. McFadden D., Туе W., Train K. An application of diagnostic tests for the independence from irrelevant alternatives property of multinomial logit model // Transport Research Records. - 1976. -№637.-Pp. 39-45.

115. Ortuzar, J. de D. Mixed mode demand forecasting techniques // Transportation Planning and Technology. - 1988. - № 6. - Pp. 81 - 95.

116. Марунич B.C. Обгрунтування побудови пасажирських маршрутних систем міст: автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 05.22.01. -Київ: УТУ, 1996. - 18 с

117. Вдовиченко В.О. Ефективність функціонування міської пасажирської транспортної системи: автореферат дис. на здобуття наук, ступеня канд. техн. наук: 05.22.01. - Київ: НТУ, 2004. - 19 с

118. Гульчак О.Д. Підвищення ефективності міських пасажирських перевезень на основі удосконалення організації руху автобусів: автореферат дис. на здобуття наук, ступеня канд. техн. наук: 05.22.01. - Київ: НТУ, 2005. - 19 с

119. Григоров М.А. Інформаційне забезпечення для моделювання та керування транспортними потоками у великих містах: автореферат дис. канд. техн. наук: 05.13.06. - Одеса: ОНІТУ, 2005. - 18 с

120. Понкратов Д.П. Розподіл транспортних кореспонденцій по альтернативних шляхах прямування: автореферат дис. на здобуття наук, ступеня канд. техн. наук: 05.22.01. - Харків: ХНАМҐ, 2007.-19 с

121. Кристопчук М.Є. Алгоритм синтезу маршрутної мережі транспортної системи приміського пасажирського сполучення // Автошляховик України. - 2007. - №1. - С. 11 - 14.

122. Пасажирські автомобільні перевезення. Терміни та визначення: Державний стандарт України (ДСТУ 2610-94) / Держстандарт України. - 1994. - С 28.

123. Брайловский Н.О. Проблемы повышения эффективности функционирования транспортных сетей городов: дис... доктор. техн. наук: 05.22.10. - М., 1981. - 327 с.

124. Лозе Д. Моделирование транспортного предложения и спроса на транспорт для пассажирского и служебного транспорт - обзор теории моделирования // Сборник докладов 7-й междунар. конф. «Организация и безопасность дорожного движения в крупных городах». - СПб: СПб гос. архит.-строит, ун-т. - 2006. - С. 170 -186.

125. P.L. Mokhtarian, M.N. Bagley. Modeling Employees' Perceptions and Proportional Preferences of Work Locations: The Regular Workplace and Telecommuting Alternatives // Transportation Research. - 2000. A-34, №4. - Pp. 223 - 242.

126. Горбачёв П.Ф., Россолов А.В. Влияние условий передвижения на выбор пары «жилье - работа» // Автомобильный транспорт / Сборник научн. трудов. - Харьков: Издательство ХНАДУ. -2007.-Вып. 21.-С. 64-68.

127. Дубровский В.В. Функция тяготения населения по трудовым целям // Автомобильный транспорт / Сборник научн. трудов. - Харьков: Издательство ХНАДУ. - 2001. - Вып. 6.- С. 22 - 24.

128. Доля В.К., Грицюк П.М., Кристопчук М.С. Дослідження транспортної мережі регіону методом побудови функції щільності населення // Коммунальное хозяйство городов / Сборник научн. трудов. Сер. Технические науки и архитектура. - К.: Техника. -2006. - Вып. 69. - С. 205 - 211.

129. Михайлов А.С. Управление рынком перемещений городского населения. - Алматы: НИЦ Гылым. - 2003. - 237 с.

130. Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э., Герами В.Д. Логистика: общественный пассажирский транспорт. - М.: Издательство «Экзамен». - 2003. - 224 с.

131. Фишельсон М.С. Основные направления научных исследований в области проектирования городского транспорта // Городской транспорт и инженерная подготовка городских территорий -Л., 1973. -№91. -С. 3-11.

132. Афанасьев Л.Л., Либерман СЮ. Развитие городского пассажирского автомобильного транспорта за рубежом // Автомобильный транспорт: Обзорная информация. Серия 3. Пассажирские перевозки автомобильным транспортом - М.: ЦБНТИ Минавтотранса РСФСР. - 1983. - 50 с.

133. Talley W.K., Anderson P.P. Effectiveness and efficiency in transit performance: a theoretical perspective // Transportation Research. - 1981. - A-15, № 6. -Pp. 431-436.

134. Manheim MX. Understanding "supply" in transportation systems // Transportation Research. -1980. - A-14, № 2. - Pp. 119 -135

135. Шабарова Э.В. Система пассажирского транспорта города и агломерации: системный анализ и проектирование. – Рига, Зинатне, 1981. - 280 с.

136. Антошвили М.Е., Варелопуло Г.А., Хрущев М.В. Организация городских автобусных перевозок с применением математических методов и ЭВМ. - М.: Транспорт, 1974. - 103 с.

137. Буслаев А.П. Алгоритм маршрутизации пассажирского автотранспорта. В кн.: Методы исследования эффективности системы в задачах автомобильного транспорта. - М., 1981. — С. 85 - 88.

138. Васильев Н.Г. Фактор М.С. Внутригородские автобусные перевозки. Проблемы больших городов. - М.: Изд-во ГосИНТИ, 1973.-39 с.

139. Вейцман В., Пережогин А. Задачи по пассажирским перевозкам решает ЭВМ // Автомобильный транспорт. - 1985. - №9. - С. 12-14.

140. Геронимус Б., Егорова А., Паршиков В. Математическая методика определения схемы автобусных маршрутов в городах. В кн.: Использование ЭВМ при организации автобусного сообщения в городах. - М.: ЦБНТИ Минавтотранса РСФСР, 1965. - С. 43 - 79.

141. Кадырходжаева М.А. Моделирование процесса внутригородских пассажирских перевозок и выбор оптимальных транспортных средств: дис. канд. экон. наук. - Ташкент, 1987. - 160 с.

142. Каранян Г.А., Симонян Дж.Р. Итерационный метод оптимизации маршрутной сети городского автобусного транспорта. - В кн.: Совершенствование технико-эксплуатационных показателей в автомобильном транспорте. Ереван: Айстан. - 1974. - Вып. 5. С. 12-15.

143. Насретдинов К.Б. Экономико-математические модели планирования и организации работы пассажирского автотранспорт3 в городах. - Ташкент: Фан, 1987. - 107 с.

144. Сафронов Э.А. Оптимизация систем городского пассажирского транспорта. - Омск: ОнПИ СибАДИ, 1985. - 86 с.

145. Штанов В.Ф. Исследование и разработка методов оценки и управления качеством обслуживания населения автобусами на городских маршрутах: дис... канд. техн. наук. - Киев, 1980. - 188 с.

146. Султанов Ф.Ю. Вопросы организации работы общественного пассажирского транспорта в городах с применением математических методов и ЭВМ: дис... канд. экон. наук. - Киев, 1971. -185 с.

147. Макаров И.П., Яворский В.В. Модели проектирования сети маршрутов городского пассажирского транспорта. В кн.: Моделирование процессов управления транспортными системами. Владивосток, 1977. - С. 92 - 95.

148. Болоненков Г.В., Багдасаров A.M., Умаров У.Т. Моделирование развития и функционирования систем ГПТ. - Ташкент: Узбекистан, 1983. - 365 с.

149. Мерлен П. Город. Количественные методы изучения. - М.: Прогресс, 1977. - 261 с.

150. Лопатин А.П. и др. Задача построения идеального плана удовлетворения потребности городского населения в передвижениях. В кн.: Методы оптимального управления и планирования в городском хозяйстве (пассажирский транспорт). - Владивосток, 1976.-С. 86-96.

151. Определение экономической эффективности систем ГПТ: Методическое пособие / Под общей ред. Молодых И.А. / ИКТП. -М.: Транспорт, 1977. - 65 с.

152. Аррак А. Развитие и эффективность пассажирских перевозок. - Таллин: Ээсти раамат, 1984. - 216 с.

153. Городской скоростной пассажирский транспорт / Под общей редакцией Самойлова Д.С. - М.: Высшая школа, 1975. - 231 с.

154. Гюлев Н.У., Доля В.К., Бережной В.М. К определению снижения производительности труда пассажиров после их поездки на городском пассажирском транспорте. В кн. Городской автомобильный транспорт в новых условиях хозяйствования. Тезисы докладов научной конференции. - Пенза, 1990. - С. 33 - 35.

155. Левченко Л.В. Разработка комплексных математических моделей и алгоритмов эффективного управления городским общественным транспортом: дис... канд. техн. наук. - Харьков, 1981.-135 с.

156. Цибулка Я. Качество пассажирских перевозок в городах. - М.: Транспорт, 1987. - 239 с.

157. Гюлев Н.У. Выбор рационального количества автобусов на маршрутах города с учетом влияния человеческого фактора: Дис... канд. техн. наук: 05.21.01. - Харьков: ХАДИ, 1993. - 174 с.

158. Хачатуров Т.С. Экономика транспорта. - М: АН СССР 1959. - 587 с.

159. Определение экономической эффективности систем городского пассажирского транспорта. - М: Транспорт, 1977. - 64 с.

160. Аррак А. Социально-экономическая эффективность пассажирских перевозок. - Таллин: Ээсти раамат, 1982. - 198 с.

161. Рыженко Л. И. Методика оценки качества обслуживания пассажиров в крупных городах: дис... докт. техн. наук. - М.: ИКТП 1988. - 140 с.

162. Зильберталь А.Х. Трамвайное хозяйство. - М.: - Л.: Огиз-Гостехиздат, 1932. - 304 с.

163. Пчелинцев О.С. Экономическая оценка свободного времени населения и её использование в задачах проектирования отраслей обслуживания. В кн.: Экономическая оценка свободного времени населения в проектных расчетах отраслей обслуживания: Сб. трудов. - М.: ВНИИСИ. - 1978. - Вып.3. - С. 5 - 19.

164. Ламбуцький М.М. Формування структури парку міського пасажирського транспорту: автореферат дис. на здобуття наук, ступеня канд. техн. наук: 05.22.01. - Київ: НТУ, 2007. - 20 с.

165. Горяинов А.А., Терлецкая И.В., Кочина А.А. Оценка функционирования транспортной системы перевозки пассажиров // Восточно-европейский журнал передовых технологий. - Харьков. -2006. - Вып. 22. - С. 10-12.

166. Слободяник Ю.Б. Фінансовий механізм функціонування підприємств пасажирського автотранспорту в сучасних умовах: автореферат дис. на здобуття наук, ступеня канд. екон. наук: 08.04.01. - Суми: УАБС, 2005. - 16 с

167. Ступа В.І., Семенюк С.С. Методи оцінки критеріїв ефективності та результативності інтегрованих систем управління // Восточно-европейский журнал передовых технологий. - Харьков. -2006. - Вып. 22. - С. 13-15.

168. Кристопчук М.Є. Побудова маршрутної мережі приміського сполучення за критерієм мінімізації часу поїздок пасажирів // Автошляховик України. - 2006. - №5. - С 7 - 8.

169. Говорущенко Н.Я., Варфоломеев В.Н. Экономическая кибернетика транспорта. - Харьков: РИО ХГАДТУ, 2000. - 216 с.

170. Сорокин А.А. Моделирование городских пассажирских перевозок: автореферат дис. на здобуття наук, ступеня канд. гехН-наук: 08.00.13. - Ставрополь: ГОУ ВПУ СГУ, 2005. - 29 с.

171. Кирзнер Ю.С. Модель оценки качества системы пассажирского транспорта города: реализация на примере Астрахани. vaksman.by.ru/Russian/Systems/2007/kir.htm.

172. Василенко Е.А. Механизм коммерциализации предоставления социально-значимых услуг населению: на примере общественного транспорта: дис. канд. екон. наук: 08.00.05. - Ростов-на-Дону: РГУ, 2004. - 204 с.

173. Семчугова Е.Ю. Оперативная оценка качества услуг в управлении городским пассажирским транспортом: дис... канд. екон. наук: 08.00.05. - Хабаровск: ХГТУ, 2003. - 195 с.

174. Канило П.М., Бей И.С., Говянский А.И. Автомобиль и окружающая среда / Под ред. П.М. Канило. - Харьков: Прапор, 2000. - 304 с.

175. Степанчук О.В. Методи створення і ведення транс-портно-екологічного моніторингу в крупних і найкрупніших містах: автореферат дис. на здобуття наук, ступеня канд. техн. наук: 05.23.20. - К.: КНУБА, 2004. - 16 с.

176. Бакулич Е.А. Усовершенствование методов разработки схем организации дорожного движения с учетом уровня экологических характеристик: автореферат дис. на здобуття наук, ступеня канд. техн. наук: 05.22.01. - К.: КАДИ, 1994. - 20 с.

177. Колеснік СІ. Статистична оцінка забруднення атмосферного повітря автомобільним транспортом: автореферат дис. на здобуття наук, ступеня канд. екон. наук. - К., 2004. - 20 с

178. Итоги науки и техники / Организация и безопасность дорожного движения / Том 4. Современные методы организации дорожного движения в городах / Под ред. М.Б. Афанасьева: М., 1989. -128 с.

179. Охорона навколишнього середовища. Автомобільні дороги загального користування. Оцінка та прогнозування екологічного стану доріг та виробничих баз ГСТУ 218-02071168-096-2003 -К.: Мінтранс України. 2003. - 47 с

180. Рейцен CO., Прокопенко Ю.М., П'ятаченко В.М. Напрямки фундаментальних і теоретичних науково-дослідницьких робіт з проблеми безпеки дорожнього руху // Безпека дорожнього Руху України - 1999. - №3(4). - С 7 - 10.

181. Костюченко С.М. Оцінка стану транспортних систем У задачах організації руху автотранспортних засобів: дис... канд. техн. наук: 05.22.01. - X., 2003. - 144 с.

182. Шештокас В.В., Залецкене Э.П. Влияние потоков автмобильного транспорта на загрязнение атмосферы примагистраль ных улиц г. Вильнюс окисью углерода // Тез. докл. конф. «Гор0л и окружающая среда». - Челябинск, 1987. - С. 24.

183. Санкина Т.И. Характер распределения отработавших газов на городских регулируемых перекрестках // Тез. докл. конф «Город и окружающая среда». - Челябинск, 1987. - С. 30.

184. Косолапов Г.М., Гречаный В.В., Климентьев СВ. Влияние скоростных режимов транспортных потоков в зоне перекрестка на городскую среду // Защита городской среды от воздействия автомобильного транспорта. - Волгоград: Изд-во ВолгПИ, 1989. - С. 51 -58.

185. Хорева Т.З. Снижение влияния внешнего автотранспорта на окружающую среду // Защита городской среды от воздействия автомобильного транспорта. - Волгоград: Изд-во ВолгПИ, 1989. - С. 38-23.

186. Методические указания по расчету выбросов вредных веществ автомобильным транспортом. - М.: Гидрометеоиздат, 1993. - 44 с.

187. Методика определения массы выбросов загрязняющих веществ автотранспортными средствами в атмосферный воздух. - М.: Минтранс РФ, 1993. - 68 с.

188. Методика спрощеного розрахунку впливу викидів автомобільного транспорту на забруднення повітря міст України. - К.: УКРНДГМ1, 1994.-18 с

189. Комплексная схема развития всех видов городского пассажирского транспорта г. Киева на период до 2005 г. - К.: Киевпроект, 1990. - 280 с.

190. Демин Н.М., Солуха Б.В. Проблемы архитектурной экологии. Обзорная информация «Экологические вопросы архитектуры и градостроительства». - М.: Госкомархитектуры СССР, 1990. - 62 с.

191. Чолоян Е.С. Возможности снижения загрязненности воздушного бассейна города путем его аэрации // Оздоровление окружающей среды городов. - М.: ЦНИИП градостроительства, 1981. - С. 81 - 86.

192. Беляева Е.Л. Совершенствование транспортно-планй-ровочной структуры городов в целях улучшения городской среды // Оздоровление окружающей среды городов. - М.: ЦНИИП градостроительства, 1981. - С. 87 - 94.

193. Солуха Б.В. Оцінка впливу шкідливих викидів автотранспорту на атмосферне повітря в зоні житлової забудови (ОВНС згідно ДБН А.2.2-1.95) - К.: КНУБА, 2000. - С 6 - 7.

194. Говорун А. Г., Скорченко В. Ф. Транспорт і навколишнє середовище. - К.: Урожай, 1992. - С 4 - 26.

195. Солуха Б.В. Оцінка впливу об'єктів будівництва на навколишнє середовище (згідно ДБН А. 2.2. - 95). - К.: Знання України, 2000. - С 42 - 64.

196. Автомобильный транспорт и защита окружающей среды /Малов Р.В., Ехоров В.И., Щетина В.А., Беляев В.Б. - М.: Транспорт, 1982.-200 с.

197. Гаврилов Э.В. Эргономика на автомобильном транспорте. - К.: Техніка, 1976. - 152 с.

198. Конституція України // Відомості Верховної Ради. - 1996. -№30. -Ст. 141.

199. Економічна енциклопедія: У трьох томах. - К.: Видавничий центр «Академія». 2000.

200. Горбачев П.Ф., Дмитриев И.А. Основы теории транспортных систем. - Харьков: Изд-во ХНАДУ, 2002. - 202 с.

201. Словарь современных экономических и правовых терминов / Авт.-сост. В.Н. Шимов, А.Н. Тур, Н.В. Стах и др.; Под ред. В.Н. Шимова и B.C. Каменскова. - Минск: Амалфея, 2002. - 816 с.

202. Руководство по контролю загрязнения атмосферы. Государственный комитет СССР по гидрометеорологии, Министерство здравоохранения СССР. РД 52.04.186-89. - М., 1991. - 696 с.

203. Самойлов Д.С. Городской транспорт. - М.: Стройиздат, 1975. - 288 с.

204. Лобанов Е.М. Транспортная планировка городов. - М.: Транспорт, 1990.-240 с.

205. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. - 13-е изд., исправленное -М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986. - 544 с.

206. Вентцель Е.С, Овчаров Л.А. Теория вероятностей и ее инженерные приложения. - М.: Наука, 1988. - 480 с.

207. Розанов Ю.А. Теория вероятностей, случайные процессы и математическая статистика. - М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1989. - 320 с.

208. Львовский Е.Н. Статистические методы построения эмпирических формул. - М: Высшая школа, 1988. - 239 с.

209. Математическая энциклопедия: Гл. ред. И.М. Виноградов. Т.З. - М.: «Советская энциклопедия», 1982. - 1184 стб.

210. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. - М.: Наука, 1970. - 720 с.

211. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Прикладные задачи теории вероятностей. - М: Радио и связь, 1983. - 416 с.

212. Березин И.С., Жидков Н.П. Методы вычислений. Т.1. -М.: Гос. Изд-во физико-математической литературы, 1962. - 464 с.

213. Leon Lasdon, Allan Waren Generalized Reduced Gradient (GRG2). www.frontsys.com.

214. Венецкий И.Г., Венецкая В.И. Основные математико-статистические понятия и формулы в экономическом анализе. - М.: Статистика, 1979. - 447 с.

215. Воеводин В.В., Кузнецов Ю.А. Матрицы и вычисления. -М.: Наука, 1984.-320 с.

216. Клейнен Дж. Статистические методы в имитационном моделировании. Выпуск 2. - М.: Статистика, 1978 - 335 с.

217. Самойлов Д.С. Городской транспорт. - М.: Стройиздат, 1983.-384 с.

218. Налимов В.В., Чернова Н.А. Статистические методы планирования экстремальных экспериментов. - М.: Наука, 1965. -340 с.

219. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. - М.: Высш. шк., 2004. - 479 с.

220. Вознесенский В.А. Статистические методы планирования эксперимента в технико-экономических исследованиях. - М.: Финансы и статистика, 1981 - 263 с.

221. Хастингс Н., Пикок Дж. Справочник по статистическим распределениям: Пер. с англ. - М.: Статистика, 1980. - 95 с.
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

Обновлено 10.01.2017 06:06
 

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ПДТСіОС) Тема 10.0 Програмні засоби обробки даних (15 тест.завдань) 73.33 %
(ПДТСіОС) Тема 09.0 Загал. дані про статистику на транспорті (28 тест.завдань) 39.29 %
(ПДТСіОС) Тема 10.0 Програмні засоби обробки даних (15 тест.завдань) 60.00 %
Перейти к тестам
Сравнение 1) процедура, устанавливающая тождество (сходство) или различие исследуемых объектов, явлений и т....
Дедукция 1) [от лат. deductio выведение] — (1) выведение единичного, частного из какого-л. общего положения; движение мысли (познания) от общих...
Самоорганизация 1) (1). Процесс самопроизвольного формирования регулярных структур в системах. Для этого системы должны быть: 1) диссипативными, то есть...
Благо 1) все, что способно удовлетворять повседневные жизненные потребности людей, приносить людям пользу, доставлять...
Единство науки 1) целостность науки, основаниями которой служат: единство объективной реальности как предмета науки; причастность к рациональному типу...
Идеал научности это ценности и нормы, в соответствии с которыми должны быть организованы научное исследование и научное знание. Идеал научности зависит...
Наука как производительная сила В этом тезисе сформулирована важная социальная функция науки, связанная с воплощением научного знания во все механизмы и...
Компьютеризация науки это процесс, сутью которого является оснащение научного пространства новой производительной силой - искусственным интеллектом...
Конструирование в науке (от лат. constructio - составление, построение) - деятельность методологического характера, которая предполагает построение...
Научная гипотеза это вероятностное предположение о причинах исследуемого явления, достоверность которого при современном состоянии науки не может быть...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта