Главная Содержание монографий Менеджмент бізнес-процесів автотранспортних підприємств. О.М. Криворучко, Ю.О. Сукач (2012, 244с.)

Вопрос-ответ

Что такое каноны индукции Индуктивные методы установления причинных связей — это индукции каноны (правила индуктивного исследования Бэкона—Милля). а)...
Каково решение проблемы роста знания в концепции К. Поппера Карл Поппер (1902—1994) рассматривает знание (в любой его форме) не только как готовую,...
Как происходило формирование социально-гуманитарных наук Уже с первой половины XIX в. начинается активный процесс формирования социально-гуманитарных...
Что такое технические науки и какова их специфика Возникновение технических наук имело социокультурные предпосылки. Оно происходило в эпоху вступления...

Разместить рекламу на сайте

Менеджмент бізнес-процесів автотранспортних підприємств. О.М. Криворучко, Ю.О. Сукач (2012, 244с.)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Содержание монографий (логистика, транспорт)
30.04.2013 15:26
Индекс материала
Менеджмент бізнес-процесів автотранспортних підприємств. О.М. Криворучко, Ю.О. Сукач (2012, 244с.)
Страница 2
Все страницы

Посилання

Криворучко О.М., Сукач Ю.О. Менеджмент бізнес-процесів автотранспортних підприємств: монографія / О.М. Криворучко, Ю.О. Сукач. - Харків: ХНАДУ, 2012. - 244 с. 

Анотація

Розглянуто теоретичні та методичні засади менеджменту бізнес-процесів АТП. Сформовано модель системи менеджменту бізнес-процесів АТП у вигляді дворівневої ієрархічної структури, в рамках якої визначені контури управління виділеними видами бізнес-процесів та встановлено їх взаємозв'язок. Розроблено методичний підхід до оцінки бізнес-процесів, що передбачає їх оцінювання на узагальненому та деталізованому рівнях. Запропоновано науково-методичні рекомендації щодо реалізації менеджменту бізнес-процесів АТП, які передбачають формування процесу їх поліпшення, що відрізняється обґрунтуванням доцільності використання відповідних методів на основі морфологічного аналізу за параметрами їх оцінки та обмеженнями; формування організаційної структури АТП, орієнтованої на менеджмент бізнес-процесів.

Рекомендовано для наукових та практичних працівників, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

ЗМІСТ

 

Вступ

3

Розділ 1. Теоретичні основи менеджменту бізнес-процесів АТП

4

1.1 Обґрунтування необхідності менеджменту бізнес-процесів підприємства

4

1.2 Бізнес-процеси АТП як об'єкт менеджменту

13

1.3 Система менеджменту бізнес-процесів АТП

38

Розділ 2. Методичні основи оцінки бізнес-процесів АТП

63

2.1 Загальні положення оцінки бізнес-процесів АТП

63

2.2 Узагальнена оцінка бізнес-процесів

82

2.3 Оцінка бізнес-процесів на деталізованому рівні

87

2.3.1 Визначення показника важливості процесів

87

2.3.2 Оцінка якості функціонування бізнес-процесів

98

2.3.3 Визначення коефіцієнту ефективності використання витрат по процесам

118

2.3.4 Матрична оцінка бізнес-процесів

129

Розділ 3. Реалізація менеджменту бізнес-процесів АТП

139

3.1 Процес поліпшення бізнес-процесів АТП

139

3.2 Реалізація методів поліпшення бізнес-процесів АТП

159

3.2.1 Реінжиніринг бізнес-процесів

159

3.2.2 Бенчмаркінг бізнес-процесів

171

3.3 Формування організаційної структури АТП, орієнтованої на менеджмент бізнес-процесів

184

Висновки

211

Додаток

213

Література

224

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Про внесення змін до закону України «Про автомобільний транспорт»: за станом на 23.02.2006 / Верховна Рада України, 2006. № 3492-IV. - (Закон України).

2. Виноградова О.В. Реінжиніринг бізнес-процесів у сучасному менеджменті: [монографія] / О.В. Виноградова - Донецьк: Дон ДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2005. — 195 с.

3. Ивлеев В.А. Реорганизация деятельности предприятий: от структурной к процессной организации / В.А. Ивлиев, Т.В. Попова -М.: Научтехлитиздат, 2000. - 271 с.

4. Лепейко Т.І. Реінжиніринг бізнес-процесів. Навчально-практичний посібник у схемах і таблицях / Т.І. Лепейко, А.В. Котлик - Харків: ХНЕУ, 2009. - 80 с

5. Філоненко О.П. Формування організаційної структури управління підприємством на основі процесного підходу / О.П. Філоненко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - Вид-во Класичного приватного університету. - 2009. - № 5. - С 169-174.

6. Пономаренко B.C. Механізм прийняття управлінських рішень на підприємстві: процесний підхід / Пономаренко B.C., Мінухін СВ., Беседовський О.М. - Харків: Вид. ХНЕУ, 2005. - 240 с.

7. Безгін К.С. Порівняльний аналіз процесного та функціонального підходів до управління підприємством / К.С. Безгін, І.В. Гришина // Вісник економічної науки України. - 2009. - № 2. - С 3 - 7.

8. Хаммер М. Реинжиниринг корпорации: манифест революции в бизнесе / М. Хаммер, Д. Чампи. - СПб.: Изд-во СПбГУП, 2000. - 332 с.

9. Тельнов Ю.Ф. Реинжиниринг бизнес - процессов. Комплексная методология / Ю.Ф. Тельнов. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 320 с.

10. Івасишина Н.В. Підвищення ефективності міжнародник автомобільних перевезень вантажів: автореф. дис. на здобуття наук-ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / Н.В. Івасишина. —К., 2002. - 19 с.

11. Бобровник В.М. Трансформація організаційних структур управління підприємствами (на прикладі автотранспортних послуг)- автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / В. М. Бобровник. - Хмельницький, 2003. - 21 с

12. Мельник І.Є. Реінжиніринг бізнес-процесів підприємств сфери послуг: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління Ідприємствами» / І.Є Мельник. — Київ, 2005. - 22 с

13. Виноградова О.В. Реінжиніринг торговельних підприємств: теорія та методологія: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня доктора екон. наук: спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / О.В. Виноградова. — Донецьк, 2006. - 37 с.

14. Пуліна Т.В. Реінжиніринг як інструмент інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / Т.В. Пуліна. — Київ, 2006. - 20 с

15. Криворучко О.М. Менеджмент якості на підприємствах автомобільного транспорту: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня доктора екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / О.М. Криворучко. - Харків, 2007. - 36 с

16. Клішейко А.В. Реструктуризація промислового підприємства на основі реінжинірингових та організаційно-управлінських заходів: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / А.В. Клішейко. — Одеса, 2007. - 19 с

17. Безгін К.С. Управління якістю бізнес-процесів на підприємстві: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / К.С. Безгін. — Маріуполь, 2009. - 20 с

18. Бортнік A.M. Процесне управління бізнесом (за матеріалами меблевих підприємств Київського регіону): автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / A.M. Бортнік. — Київ, 2010. - 20 с

19. Гребнев Е.Т. Процессно-ориентированное упрвление / Е.Т. Гребнев, Е.А. Кандрашйна, X. Хайнце, Д.Н. Бабенков // Менеджмент в России и за рубежом. - 2003. - № 1. - С. 3 - 18.

20. Елиферов В.Г. Бизнес - процессы: регламентація и управление: [учеб.] / В.Г.Елиферов, В.В. Репин. – М.: ИНФРА-М, 2004.-319 с.

21. Менеджмент процессов / [Беккер Й., Вилков Л. Таратухин В. и др.]; под ред. Й. Беккера. - М: Эксмо, 2008. - 384 с.

22. Романова О.С. Современные модели управления компанией: процессный подход / О.С. Романова // Менеджмент в России и за рубежом. - 2008. - № 6. - С. 102 - 106.

23. Тупкало В.Н. Методика оптимизации организацией структуры предприятия на основе реструктуризации системы технологических бизнес-процессов / В.Н. Тупкало, С.В. Тупкало // Das Management. - 2010. -№ 4. - С. 25 - 29.

24. Собакарева А.В. Сравнение методик перехода к процессному подходу в управленими на предприятии [Электронный ресурс] / А.В. Собакарева // Режим доступа: www.m-economy.ni/art.php3 artid.23248

25. Ильин В.В. Моделирование бизнес-процессов. Практический опыт разработчика / В.В. Ильин. - М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2006.-176 с.

26. Рубцов СВ. Уточнение понятия бизнес-процесс / С.В. Рубцов // Менеджмент в России и за рубежом. - 2001. - № 6. - С. 26 - 33.

27. Климчук М.М, Система управління бізнес-процесами на підприємствах альтернативної енергетики / М.М. Климчук // Економічні науки: 36. наук. пр. - 2011. - Вип. 7. - Режим доступу до статті: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpen/201 l_7/39SUB.pdf

28. Лепейко Т.І. Ідентифікація та порівняння окремих факторів гнучкості бізнес-процесів підприємства / Т.І. Лепейко, Н.М. Шматько // Економічні науки. Серія: Економіка та менеджмент: Зб. наук. пр. - 2010. - Вип. 7(26). - Ч. 2. - С 17 - 29.

29. Єсіпова К.А. Теоретичні засади управління бізнес-процесами туристичного підприємства / К.А. Єсіпова // Економічні науки. Серія: Економіка та менеджмент: 36. наук. пр. - 2010. - Вип. 7(26).-Ч. 1.-С 40-52.

30. Безгин К.С. Анализ основных методов управления качеством бизнес-процессов на предприятии / И.В. Гришина, К-С Безгин // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. -№3.-Т. 1.-С 89-98.

31. Моделирование бизнеса. Методология ARIS / [Каменева М., Громов А., Ферапонтов М. и др.]; под ред. М.С. Каменновой. –М.: Серебряные нити, 2001. - 327 с.

32. Davenport Т.Н. Process innovation: reengineering work ough information technology / Т.Н. Davenport. - Boston, Mass.: arvard Business School Press, 1993. - 366 p.

33. Зиндер Е.З. Новое системное проектирование: оформационные технологии и бизнес-реинжиниринг / Е.З. Зиндер // Системы управления базами данных. - 1996. - № 1. - С 55 - 65.

34. Ойхман Е.Г. Реинжиниринг бизнеса: реинжиниринг организации и информационных технологий / Е.Г. Ойхман, Э.М. Попов. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 333 с.

35. Хрущ Н.А. Теоретичні засади процесної організації систем управління компаніями / Н.А. Хрущ, М.В. Желіховська, О.С. Корпан // Вісник Хмельницького національного університету. - 2008. - № 3. -Т. 2. -С. 115-118.

36. Deming W.E. Quality, Productivity and Competitive Position / W.E. Deming. - Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology, Center for Advanced Engineering Study, 1982. - 226 p.

37. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [Уклад, і голов, ред. В.Т.Бусел.].- К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. - 1440 с.

38. Економічний енциклопедичний словник: [у 2 т.] / С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А. Устинко, С.І. Юрій. - Львів: Світ, 2006. -Т 2.-568 с.

39. Логіка: [конспект лекцій] / [Зборовська О.П., Чаплигін O.K., Чхеайло І.І., Ярмак Т.В.]. - Харків: ХНАДУ, 2006. - 100 с.

40. Быкова И.А. Всеобщее управление качеством / И.А. Быкова // Современный бухгалтер. - 2007. - № 24. - С. 40 - 47.

41. Системи управління якістю. Вимоги: ДСТУ ISO 9001:2001. - [На зміну ДСТУ ISO 9001:95, ДСТУ ISO 9002:95, ДСТУ ISO 9003:95]. - К.: Держстандарт України, 2001. - 13 с - (Національні стандарти України).

42. Харрингтон Дж. Оптимизация бизнес-процессов. Документирование, анализ, управление / Харрингтон Дж., Эсселинг К.С., Нимвеген Х.В. - СПб: АЗБУКА, БМикро, 2002. - 328 с.

43. Репин В.В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов / В.В. Репин, В.Г. Елиферов. - М.: РИА «Стандарты и качество», 2004. - 408 с.

44. .Каменнова М.С. Процессно-ориентированное ERP - систем [Электронный ресурс] / Каменнова М.С, ГоромовА.Н., Гуслистая А.В. // Режим доступа: www.iteam.ru/publications/it/section_52e_1410/

45. Елиферов В.Г. Основы формирования сети процессов на фирме [Электронный ресурс] / В.Г. Елиферов // Режим доступа: www.big.spb.ru/publications/other/restruct/osnov_form

46. Системы, методы и инструменты менеджмента качества: [учеб. пос] / М.М. Кане, Б.В. Иванов, В.Н. Корешков, А.Г. Схиртладзе.- СПб.: Питер, 2008. -560 с.

47. Системи управління якістю. Основні положения та словник термінів: ДСТУ ISO 9000:2007. - [На зміну ДСТУ ISO 9000-2001]. - К.: Держспоживстандарт України, 2008. - 25 с. - (Національні стандарти України).

48. Репин В.В. Два понимания процессного подхода к управлению [Электронный ресурс] / В.В. Репин // Режим доступа: quaIity.eup.ru/DOCUM4/2-pnm.htm

49. Наговицын Д.Р. На пути к процессному подходу/ Д.Р. Наговицын // Методы менеджмента качества. - 2004. - №2. - С. 23 - 25.

50. Балайчук А. Записи с ключевым словом «BPMN» [Электронный ресурс] / А.Балайчук // Режим доступа: mainthing.ru/ru/tag/bpmn

51. Рубцов СВ. Описание обобщенной модели бизнес-процессов организации [Электронный ресурс] / С.В.Рубцов // Режим доступа: or-rsv.narod.ru/Book/Book_3_l_2.htm

52. Тупкало С.В. Методика композиции системы бизнес-процессов предприятия на основе принципа сбалансированности бизнес-метрик управления / С.В.Тупкало // Системні обробки інформації- Харьков: ХУПС, 2009. -№ 3(77). - С 177- 182.

53. Свиткин М. Процессный подход при внедрении систем менеджмента качества в организации / Михаил Свиткин // Стандарты и качество. - 2002. - № 3. - С. 74 - 77.

54. Портер М.Э. Конкуренция: [учеб. пос] / М.Э. Портер. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. - 495 с.

55. Шинкаренко В.Г. Накладные расходы автотранспортных предприятий / В.Г. Шинкаренко. - М.: Транспорт, 1983. - 64 с.

56. Решетняк Е. Современные методы управления предприятием сферы услуг / Е. Решетняк. - X.: Фактор, 2008. - 544 с.

57. Верников Г. Основы методологии IDEF 1, IDEF IX, IDEF 3, IDEF 5 [Электронный ресурс] / Григорий Верников // Режим доступа: www.citforum.ru/cfin/vernikov

58. Максимова Ю.А. Моделирование, анализ и оптимизация бизнес-процессов коммерческого банка,, с использованием современных технологий [Электронный ресурс] / Ю.А. Максимова.// економіка, управління, інновації. - 2011. - №2(6). - Режим доступу до статті: www.nbuv.gov.Ua/e-journals/eui/20n_2/l lmjavst.pdf

59. Мартын А. Как внедрить процессно-ориентированное управление / Алла Мартыч // Рынок капитала. - 2000. - № 23 -24. - С. 17-22.

60. Патешман В. Внедряем процессный поход [Электронный ресурс] / Виталий Патешман, Алексей Маховский // Режим доступа: consulting.quorum.ru/index.php?page==l 07038

61. Джонсон Р. Системы и руководство / Р. Джонсон, Ф.Каст, Д. Розенцвейг; пер. с англ. Ю.В. Гаврилова. - 2-е изд., доп. - М.: «Советское радио», 1971.-648 с.

62. Масленников В.В. Процессно-стоимостное управление бизнесом / В.В. Масленников, В.Г. Крылов. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 285 с.

63. Тарадина М.В. Управление предприятием как бизнес-системой [Электронный ресурс] / М.В. Тарадина // Режим доступа: www.econference.ru/blog/conf04/117.html

64. Васильков Ю.В. Управление процессами [Электронный ресурс] / Ю.В. Васильков // Режим доступа: www.klubok.net/article2279.html

65. Шинкаренко В.Г. Сущность управления маркетинговой деятельностью предприятия / В.Г. Шинкаренко // Економіка транспортного комплексу: Зб. наук. пр. - Харків: ХНАДУ. - 2009. — Вип. 14.-С.7-19.

66. Бажин И.И. Исследование систем управления: Компакт-учебник / И.И. Бажин. - Харьков: Консум, 2004. - 336 с.

67. Гінзбург М. Термінологічні поради / М. Гінзбург // Стандартизація. Сертифікація. Якість. -2004. -№3.- С. 32-34. ,

68. Федорченко Б. «Менеджмент якості» - це точно і зрозуміло / Б.Федорченко // Стандартизація, сертифікація, якість. - 2000. - № 1. -С 27-30.

69. Малахова Н.Б. Смысловое разграничение понятий: «управление», «менеджмент», «регулирование» / Н.Б. Малахова, Т.М. Каминская // Економіка розвитку. - 2007. - № 2. – С 15-17.

70. Мескон М.Х. Основы менеджмента / Маскон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. - М.: Дело, 1992. - 702 с.

71. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деяте предприятия / Г.В. Савицкая. - [4-е изд., перераб. и доп.] – Минск: ООО «Новое знание», 2000. - 688 с.

72. Реинжиниринг бизнес-процессов / [Абдикеев Н.М., Данько Т.П., Ильдеменов С.В., Киселев А.Д.]. - М.: Изд - во Эскмо, 2005. - 592 с.

73. Інформаційні системи в менеджменті: [підруч.] / В.О. Новак, В.В. Матвеев, В.П. Бондар, М.О. Карпенко. - [2-е вид.]. – К.: Каравела, 2010. - 536 с.

74. Ліпич Л.Г. Система управління якістю на підприємствах комунального господарства / Л.Г. Ліпич, О.Я. Іванків // Вісник національного університету «Львівська політехніка». - 2010. - № 683.-С 371-375.

75. Лісовська Л.С. Менеджмент якості у системі продуктових інновацій / Л.С. Лісовська, Л.В. Іванець // Вісник національного університету «Львівська політехніка». - 2011. - № 698. - С 200-207.

76. Дейнека О.Г. Менеджмент транспортного обслуговування України / О.Г. Дейнека, В.П. Бондаренко // Зб. наук, праць Української державної академії залізничного транспорту. - 2010. -Вип. 112.-С 194.

77. Дейнека О.Г. Научно-экономическое обоснование повышения эффективности транспортного производства / О.Г. Дейиека, Д.В. Басова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна «Михайло Туган-Барановський та сучасна економічна наука». - 2005. - № 668. - Ч. 2. - С 171 - 175.

78. Дикань В.Л. Повышение эффективности работы транспортной отрасли в Украине на основе формирования системы организации и регулирования взаимодействия всех видов транспорта / В. Дикань, Д. Бойко // Вісник Харківського національного університету. - Харків: ХНУ. - 2001. - № 512. - С 115 - 117.

79. Шегда А.В. Менеджмент: [підруч.] / А.В. Шегда. – К.: Знання, 2004. - 687 с

80. Мухин В.И. Исследование систем управления: [учеб.] / В.И Мухин - М.: Экзамен, 2002. - 384 с,

81. Пономаренко Л.А. Основи економічної кібернетики: [підруч.] / Л.А. Пономаренко. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. - 432 с

82. Королев В. Контур управления / Владимир Королев // Менеджмент и менеджер. - 2003. - № 8. - С. 12 - 17.

83. Большой экономический словарь / [под ред. А.Н. Азрилияна].- 5-е изд.. перераб. и доп. - М.: Институт новой экономики, 2002. - 1280 с.

84. Анфилатов B.C. Системный анализ в управлении: [учеб. пос] / B.C. Анфилатов, А.А.Емельянов, А.А.Кукушкин; под ред. А.А.Емельянова. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 368 с.

85. Мотышина М.С. Исследование систем управления: [учеб. пос] / М.С. Мотышина - СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2006. - 224 с.

86. Подсолонко О.А. Менеджмент: теорія і практика / О.А. Подсолонко. - К.: ЦУЛ, 2003. - 370 с.

87. Лохов А.Н. Организация управления на автомобильном транспорте: Опыт. Проблемы. Перспективы / А.Н. Лохов - М.: Транспорт, 1987. - 272 с.

88. Немцов В.Д. Менеджмент організацій: [навч. посіб.] / Немцов В.Д., Довгань Л.Є., Сініок ГДФ. - К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2001.-392 с.

89. Криворучко О.М. Менеджмент якості на підприємствах автомобільного транспорту: теорія, методологія і практика: [монографія] / О.М. Криворучко. - Харків: ХНАДУ, 2006. - 404 с.

90. Криворучко О.М. Уточнення поняття «менеджмент бізнес-процесів» / О.М. Криворучко, Ю.О. Когут // Економіка транспортного комплексу: 36. наук. пр. - Харків: ХНАДУ. - 2010. - Вип. 15,-С 39-50.

91. Когут Ю.О. Моделювання бізнес-процесів АТП / Ю.О. Когут // Економіка транспортного комплексу: Зб. наук. пр. - Харків: ХНАДУ.- 2010.-Вип. 16.-С 140-153.

92. Krivorachko О.М. Application of the system-cybernetic approach for forming the business-processes management system / O.M. Krivorachko, Y.O. Kogut // Nauka і studia. - Przmysl: Sp. z о. о. «Nauka istudia».-2011.-№9(31).-P. 11-17.

93. Когут Ю.О. Система менеджменту бізнес-процесів АТП. Ю.О. Когут // Економіка транспортного комплексу Зб.наук.пр. - Харків: ХНАДУ. - 2011.-Вип. 17.-С 109-120.

94. Kogut Y. Determination of the process-oriented an modern instrument of the enterprise management / Y. Kogut // Студентство. Наука. Іноземна мова: Зб. наук. пр. студентів, аспірантів та молодих науковців. - Харків: ХНАДУ. - 2010. - Вип. 2. – С.58-60.

95. Kogut Y. Comparative description of functional and process-oriented approach to management / Y. Kogut // Наука и молодежь в начале нового столетия: материалы Ш Междунар. науч.-практ конф. студентов, аспирантов и молодых учених, 8-9 апреля 2010 г _ Губкин: ИП Уваров В.М., 2010. - С. 150 - 152.

96. Когут Ю.О. Менеджмент бізнес-процесів як інноваційний підхід до управління підприємствами / Ю.О. Когут // Сучасні проблеми ефективності інноваційно - інвестиційного розвитку підприємств: матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 листопада 2010 р. - Харків: ХДТУБА, 2010. - Ч. 1. - С 78 - 79.

97. Когут Ю.А. Уточнение понятия бизнес - процесс [Электронный ресурс] / Ю.А. Когут // Образование, наука, производство: материалы IV Междунар. студ. форума, 2-4 декабря 2008 г.-80 Min / 700 MB. - Бєлгород, 2008. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM): цвета; 12 см. - Систем, требования: Pentium; 32 Mb RAM; Windows 95, 98, 2000, XP; Acrobat Reader. - Название с контейнера.

98. Когут Ю.А. Обоснование похода к классификации бизнес - процессов [Электронный ресурс] / Ю.А. Когут // Ломоносов - 2008: материалы XV Междунар. конф. студентов, аспирантов и молодых учених, 11-15 апреля 2008 г. // Вестник молодых ученых «Ломоносов». - М.: СП Мысль, 2008. - Вып.IV. - С. 383 - 384. - Режим доступа: lomonosov-msu.ru/archive/vestnik_2008.pdf

99. Тельнов Ю.Ф. Совершенствование управления предприятием на основе применения метода учета затрат по функциям / Ю.Ф. Тельнов // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2003. — № 1. — С. 108 — 112.

100. Шеер А.В. Бизнес - процессы. Основные понятия. Теория. Методы / А.В. Шеер; пер. с англ.; под ред. М.С. Каменновой. - [2-е изд.].- М.: Весть - Метатехнология, 1999. - 152 с.

 
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

Обновлено 10.01.2017 06:00
 

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ПДТСіОС) Тема 10.2 Характеристика мови прогр. R і RStudio (7 тест.завдань) 57.14 %
(ПДТСіОС) Тема 14.0 Основи кореляц. і регресійн. методів (30 тест.завдань) 60.00 %
(ПДТСіОС) Тема 14.0 Основи кореляц. і регресійн. методів (30 тест.завдань) 70.00 %
Перейти к тестам
Философия классической науки 1) (1) философская интерпретация классической науки (науки XVII — XIX вв.); анализ ее онтологии, гносеологии, логики и...
Гносеологические основания неклассической науки 1) совокупность философских представлений науки перв. пол. XX в. — 70-х годов XX в. о характере научного...
Логические основания науки 1) совокупность логических правил рассуждения и логических систем, которые использует та или иная область науки или научная...
Когнитивная свобода 1) возможность выбора отдельным ученым или научным коллективом различных стратегий и тактики своего когнитивного поведения в условиях...
Метафизика 1) (1) название философских сочинений Аристотеля, изданных после его работ по физике; (2) философские и общенаучные основания физических...
Логика формальная наука, изучающая мышление с точки зрения его способности быть оформленным в языке. Термин «логика» от греч. ….) - наука о мышлении, …....
Высокие технологии технологии, обладающие высокой наукоемкостью, точностью, как правило электронные или компьютерные, используемые в различных сферах...
Основания науки К основаниям науки можно отнести философские, эстетические, религиозные взгляды ученых, идеалы и нормы научного исследования, а также...
Научная теория это высшая форма организации научного знания, дающая целостное представление о закономерностях и существенных связях исследуемой области...
Классификация (от лат. classis - группа, facio - делаю) - система иерархически взаимосвязанных понятий (классов, объектов, явлений) в прикладных и...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта