Главная Содержание монографий Менеджмент бізнес-процесів автотранспортних підприємств. О.М. Криворучко, Ю.О. Сукач (2012, 244с.)

Вопрос-ответ

Какую роль играла философия в формировании научных знаний об обществе Социальное познание исторически первоначально развивалось в рамках философии...
Какие элементы античной рациональности обнаружились в ходе четвертой научной революции Четвертая научная революция совершилась в последнюю треть XX...
Каковы основные способы построения теорий в современной науке В ходе развития науки о связи с новыми фундаментальными открытиями (особенно в периоды...
Каковы новые этические проблемы науки начала XXI в. Этические проблемы в области биоэтики оформились как чрезвычайно острые, требующие своего...

Разместить рекламу на сайте

Менеджмент бізнес-процесів автотранспортних підприємств. О.М. Криворучко, Ю.О. Сукач (2012, 244с.)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Содержание монографий (логистика, транспорт)
30.04.2013 15:26
Индекс материала
Менеджмент бізнес-процесів автотранспортних підприємств. О.М. Криворучко, Ю.О. Сукач (2012, 244с.)
Страница 2
Все страницы

Посилання

Криворучко О.М., Сукач Ю.О. Менеджмент бізнес-процесів автотранспортних підприємств: монографія / О.М. Криворучко, Ю.О. Сукач. - Харків: ХНАДУ, 2012. - 244 с. 

Анотація

Розглянуто теоретичні та методичні засади менеджменту бізнес-процесів АТП. Сформовано модель системи менеджменту бізнес-процесів АТП у вигляді дворівневої ієрархічної структури, в рамках якої визначені контури управління виділеними видами бізнес-процесів та встановлено їх взаємозв'язок. Розроблено методичний підхід до оцінки бізнес-процесів, що передбачає їх оцінювання на узагальненому та деталізованому рівнях. Запропоновано науково-методичні рекомендації щодо реалізації менеджменту бізнес-процесів АТП, які передбачають формування процесу їх поліпшення, що відрізняється обґрунтуванням доцільності використання відповідних методів на основі морфологічного аналізу за параметрами їх оцінки та обмеженнями; формування організаційної структури АТП, орієнтованої на менеджмент бізнес-процесів.

Рекомендовано для наукових та практичних працівників, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

ЗМІСТ

 

Вступ

3

Розділ 1. Теоретичні основи менеджменту бізнес-процесів АТП

4

1.1 Обґрунтування необхідності менеджменту бізнес-процесів підприємства

4

1.2 Бізнес-процеси АТП як об'єкт менеджменту

13

1.3 Система менеджменту бізнес-процесів АТП

38

Розділ 2. Методичні основи оцінки бізнес-процесів АТП

63

2.1 Загальні положення оцінки бізнес-процесів АТП

63

2.2 Узагальнена оцінка бізнес-процесів

82

2.3 Оцінка бізнес-процесів на деталізованому рівні

87

2.3.1 Визначення показника важливості процесів

87

2.3.2 Оцінка якості функціонування бізнес-процесів

98

2.3.3 Визначення коефіцієнту ефективності використання витрат по процесам

118

2.3.4 Матрична оцінка бізнес-процесів

129

Розділ 3. Реалізація менеджменту бізнес-процесів АТП

139

3.1 Процес поліпшення бізнес-процесів АТП

139

3.2 Реалізація методів поліпшення бізнес-процесів АТП

159

3.2.1 Реінжиніринг бізнес-процесів

159

3.2.2 Бенчмаркінг бізнес-процесів

171

3.3 Формування організаційної структури АТП, орієнтованої на менеджмент бізнес-процесів

184

Висновки

211

Додаток

213

Література

224

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Про внесення змін до закону України «Про автомобільний транспорт»: за станом на 23.02.2006 / Верховна Рада України, 2006. № 3492-IV. - (Закон України).

2. Виноградова О.В. Реінжиніринг бізнес-процесів у сучасному менеджменті: [монографія] / О.В. Виноградова - Донецьк: Дон ДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2005. — 195 с.

3. Ивлеев В.А. Реорганизация деятельности предприятий: от структурной к процессной организации / В.А. Ивлиев, Т.В. Попова -М.: Научтехлитиздат, 2000. - 271 с.

4. Лепейко Т.І. Реінжиніринг бізнес-процесів. Навчально-практичний посібник у схемах і таблицях / Т.І. Лепейко, А.В. Котлик - Харків: ХНЕУ, 2009. - 80 с

5. Філоненко О.П. Формування організаційної структури управління підприємством на основі процесного підходу / О.П. Філоненко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - Вид-во Класичного приватного університету. - 2009. - № 5. - С 169-174.

6. Пономаренко B.C. Механізм прийняття управлінських рішень на підприємстві: процесний підхід / Пономаренко B.C., Мінухін СВ., Беседовський О.М. - Харків: Вид. ХНЕУ, 2005. - 240 с.

7. Безгін К.С. Порівняльний аналіз процесного та функціонального підходів до управління підприємством / К.С. Безгін, І.В. Гришина // Вісник економічної науки України. - 2009. - № 2. - С 3 - 7.

8. Хаммер М. Реинжиниринг корпорации: манифест революции в бизнесе / М. Хаммер, Д. Чампи. - СПб.: Изд-во СПбГУП, 2000. - 332 с.

9. Тельнов Ю.Ф. Реинжиниринг бизнес - процессов. Комплексная методология / Ю.Ф. Тельнов. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 320 с.

10. Івасишина Н.В. Підвищення ефективності міжнародник автомобільних перевезень вантажів: автореф. дис. на здобуття наук-ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / Н.В. Івасишина. —К., 2002. - 19 с.

11. Бобровник В.М. Трансформація організаційних структур управління підприємствами (на прикладі автотранспортних послуг)- автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / В. М. Бобровник. - Хмельницький, 2003. - 21 с

12. Мельник І.Є. Реінжиніринг бізнес-процесів підприємств сфери послуг: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління Ідприємствами» / І.Є Мельник. — Київ, 2005. - 22 с

13. Виноградова О.В. Реінжиніринг торговельних підприємств: теорія та методологія: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня доктора екон. наук: спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / О.В. Виноградова. — Донецьк, 2006. - 37 с.

14. Пуліна Т.В. Реінжиніринг як інструмент інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / Т.В. Пуліна. — Київ, 2006. - 20 с

15. Криворучко О.М. Менеджмент якості на підприємствах автомобільного транспорту: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня доктора екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / О.М. Криворучко. - Харків, 2007. - 36 с

16. Клішейко А.В. Реструктуризація промислового підприємства на основі реінжинірингових та організаційно-управлінських заходів: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / А.В. Клішейко. — Одеса, 2007. - 19 с

17. Безгін К.С. Управління якістю бізнес-процесів на підприємстві: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / К.С. Безгін. — Маріуполь, 2009. - 20 с

18. Бортнік A.M. Процесне управління бізнесом (за матеріалами меблевих підприємств Київського регіону): автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / A.M. Бортнік. — Київ, 2010. - 20 с

19. Гребнев Е.Т. Процессно-ориентированное упрвление / Е.Т. Гребнев, Е.А. Кандрашйна, X. Хайнце, Д.Н. Бабенков // Менеджмент в России и за рубежом. - 2003. - № 1. - С. 3 - 18.

20. Елиферов В.Г. Бизнес - процессы: регламентація и управление: [учеб.] / В.Г.Елиферов, В.В. Репин. – М.: ИНФРА-М, 2004.-319 с.

21. Менеджмент процессов / [Беккер Й., Вилков Л. Таратухин В. и др.]; под ред. Й. Беккера. - М: Эксмо, 2008. - 384 с.

22. Романова О.С. Современные модели управления компанией: процессный подход / О.С. Романова // Менеджмент в России и за рубежом. - 2008. - № 6. - С. 102 - 106.

23. Тупкало В.Н. Методика оптимизации организацией структуры предприятия на основе реструктуризации системы технологических бизнес-процессов / В.Н. Тупкало, С.В. Тупкало // Das Management. - 2010. -№ 4. - С. 25 - 29.

24. Собакарева А.В. Сравнение методик перехода к процессному подходу в управленими на предприятии [Электронный ресурс] / А.В. Собакарева // Режим доступа: www.m-economy.ni/art.php3 artid.23248

25. Ильин В.В. Моделирование бизнес-процессов. Практический опыт разработчика / В.В. Ильин. - М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2006.-176 с.

26. Рубцов СВ. Уточнение понятия бизнес-процесс / С.В. Рубцов // Менеджмент в России и за рубежом. - 2001. - № 6. - С. 26 - 33.

27. Климчук М.М, Система управління бізнес-процесами на підприємствах альтернативної енергетики / М.М. Климчук // Економічні науки: 36. наук. пр. - 2011. - Вип. 7. - Режим доступу до статті: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpen/201 l_7/39SUB.pdf

28. Лепейко Т.І. Ідентифікація та порівняння окремих факторів гнучкості бізнес-процесів підприємства / Т.І. Лепейко, Н.М. Шматько // Економічні науки. Серія: Економіка та менеджмент: Зб. наук. пр. - 2010. - Вип. 7(26). - Ч. 2. - С 17 - 29.

29. Єсіпова К.А. Теоретичні засади управління бізнес-процесами туристичного підприємства / К.А. Єсіпова // Економічні науки. Серія: Економіка та менеджмент: 36. наук. пр. - 2010. - Вип. 7(26).-Ч. 1.-С 40-52.

30. Безгин К.С. Анализ основных методов управления качеством бизнес-процессов на предприятии / И.В. Гришина, К-С Безгин // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. -№3.-Т. 1.-С 89-98.

31. Моделирование бизнеса. Методология ARIS / [Каменева М., Громов А., Ферапонтов М. и др.]; под ред. М.С. Каменновой. –М.: Серебряные нити, 2001. - 327 с.

32. Davenport Т.Н. Process innovation: reengineering work ough information technology / Т.Н. Davenport. - Boston, Mass.: arvard Business School Press, 1993. - 366 p.

33. Зиндер Е.З. Новое системное проектирование: оформационные технологии и бизнес-реинжиниринг / Е.З. Зиндер // Системы управления базами данных. - 1996. - № 1. - С 55 - 65.

34. Ойхман Е.Г. Реинжиниринг бизнеса: реинжиниринг организации и информационных технологий / Е.Г. Ойхман, Э.М. Попов. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 333 с.

35. Хрущ Н.А. Теоретичні засади процесної організації систем управління компаніями / Н.А. Хрущ, М.В. Желіховська, О.С. Корпан // Вісник Хмельницького національного університету. - 2008. - № 3. -Т. 2. -С. 115-118.

36. Deming W.E. Quality, Productivity and Competitive Position / W.E. Deming. - Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology, Center for Advanced Engineering Study, 1982. - 226 p.

37. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [Уклад, і голов, ред. В.Т.Бусел.].- К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. - 1440 с.

38. Економічний енциклопедичний словник: [у 2 т.] / С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А. Устинко, С.І. Юрій. - Львів: Світ, 2006. -Т 2.-568 с.

39. Логіка: [конспект лекцій] / [Зборовська О.П., Чаплигін O.K., Чхеайло І.І., Ярмак Т.В.]. - Харків: ХНАДУ, 2006. - 100 с.

40. Быкова И.А. Всеобщее управление качеством / И.А. Быкова // Современный бухгалтер. - 2007. - № 24. - С. 40 - 47.

41. Системи управління якістю. Вимоги: ДСТУ ISO 9001:2001. - [На зміну ДСТУ ISO 9001:95, ДСТУ ISO 9002:95, ДСТУ ISO 9003:95]. - К.: Держстандарт України, 2001. - 13 с - (Національні стандарти України).

42. Харрингтон Дж. Оптимизация бизнес-процессов. Документирование, анализ, управление / Харрингтон Дж., Эсселинг К.С., Нимвеген Х.В. - СПб: АЗБУКА, БМикро, 2002. - 328 с.

43. Репин В.В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов / В.В. Репин, В.Г. Елиферов. - М.: РИА «Стандарты и качество», 2004. - 408 с.

44. .Каменнова М.С. Процессно-ориентированное ERP - систем [Электронный ресурс] / Каменнова М.С, ГоромовА.Н., Гуслистая А.В. // Режим доступа: www.iteam.ru/publications/it/section_52e_1410/

45. Елиферов В.Г. Основы формирования сети процессов на фирме [Электронный ресурс] / В.Г. Елиферов // Режим доступа: www.big.spb.ru/publications/other/restruct/osnov_form

46. Системы, методы и инструменты менеджмента качества: [учеб. пос] / М.М. Кане, Б.В. Иванов, В.Н. Корешков, А.Г. Схиртладзе.- СПб.: Питер, 2008. -560 с.

47. Системи управління якістю. Основні положения та словник термінів: ДСТУ ISO 9000:2007. - [На зміну ДСТУ ISO 9000-2001]. - К.: Держспоживстандарт України, 2008. - 25 с. - (Національні стандарти України).

48. Репин В.В. Два понимания процессного подхода к управлению [Электронный ресурс] / В.В. Репин // Режим доступа: quaIity.eup.ru/DOCUM4/2-pnm.htm

49. Наговицын Д.Р. На пути к процессному подходу/ Д.Р. Наговицын // Методы менеджмента качества. - 2004. - №2. - С. 23 - 25.

50. Балайчук А. Записи с ключевым словом «BPMN» [Электронный ресурс] / А.Балайчук // Режим доступа: mainthing.ru/ru/tag/bpmn

51. Рубцов СВ. Описание обобщенной модели бизнес-процессов организации [Электронный ресурс] / С.В.Рубцов // Режим доступа: or-rsv.narod.ru/Book/Book_3_l_2.htm

52. Тупкало С.В. Методика композиции системы бизнес-процессов предприятия на основе принципа сбалансированности бизнес-метрик управления / С.В.Тупкало // Системні обробки інформації- Харьков: ХУПС, 2009. -№ 3(77). - С 177- 182.

53. Свиткин М. Процессный подход при внедрении систем менеджмента качества в организации / Михаил Свиткин // Стандарты и качество. - 2002. - № 3. - С. 74 - 77.

54. Портер М.Э. Конкуренция: [учеб. пос] / М.Э. Портер. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. - 495 с.

55. Шинкаренко В.Г. Накладные расходы автотранспортных предприятий / В.Г. Шинкаренко. - М.: Транспорт, 1983. - 64 с.

56. Решетняк Е. Современные методы управления предприятием сферы услуг / Е. Решетняк. - X.: Фактор, 2008. - 544 с.

57. Верников Г. Основы методологии IDEF 1, IDEF IX, IDEF 3, IDEF 5 [Электронный ресурс] / Григорий Верников // Режим доступа: www.citforum.ru/cfin/vernikov

58. Максимова Ю.А. Моделирование, анализ и оптимизация бизнес-процессов коммерческого банка,, с использованием современных технологий [Электронный ресурс] / Ю.А. Максимова.// економіка, управління, інновації. - 2011. - №2(6). - Режим доступу до статті: www.nbuv.gov.Ua/e-journals/eui/20n_2/l lmjavst.pdf

59. Мартын А. Как внедрить процессно-ориентированное управление / Алла Мартыч // Рынок капитала. - 2000. - № 23 -24. - С. 17-22.

60. Патешман В. Внедряем процессный поход [Электронный ресурс] / Виталий Патешман, Алексей Маховский // Режим доступа: consulting.quorum.ru/index.php?page==l 07038

61. Джонсон Р. Системы и руководство / Р. Джонсон, Ф.Каст, Д. Розенцвейг; пер. с англ. Ю.В. Гаврилова. - 2-е изд., доп. - М.: «Советское радио», 1971.-648 с.

62. Масленников В.В. Процессно-стоимостное управление бизнесом / В.В. Масленников, В.Г. Крылов. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 285 с.

63. Тарадина М.В. Управление предприятием как бизнес-системой [Электронный ресурс] / М.В. Тарадина // Режим доступа: www.econference.ru/blog/conf04/117.html

64. Васильков Ю.В. Управление процессами [Электронный ресурс] / Ю.В. Васильков // Режим доступа: www.klubok.net/article2279.html

65. Шинкаренко В.Г. Сущность управления маркетинговой деятельностью предприятия / В.Г. Шинкаренко // Економіка транспортного комплексу: Зб. наук. пр. - Харків: ХНАДУ. - 2009. — Вип. 14.-С.7-19.

66. Бажин И.И. Исследование систем управления: Компакт-учебник / И.И. Бажин. - Харьков: Консум, 2004. - 336 с.

67. Гінзбург М. Термінологічні поради / М. Гінзбург // Стандартизація. Сертифікація. Якість. -2004. -№3.- С. 32-34. ,

68. Федорченко Б. «Менеджмент якості» - це точно і зрозуміло / Б.Федорченко // Стандартизація, сертифікація, якість. - 2000. - № 1. -С 27-30.

69. Малахова Н.Б. Смысловое разграничение понятий: «управление», «менеджмент», «регулирование» / Н.Б. Малахова, Т.М. Каминская // Економіка розвитку. - 2007. - № 2. – С 15-17.

70. Мескон М.Х. Основы менеджмента / Маскон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. - М.: Дело, 1992. - 702 с.

71. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деяте предприятия / Г.В. Савицкая. - [4-е изд., перераб. и доп.] – Минск: ООО «Новое знание», 2000. - 688 с.

72. Реинжиниринг бизнес-процессов / [Абдикеев Н.М., Данько Т.П., Ильдеменов С.В., Киселев А.Д.]. - М.: Изд - во Эскмо, 2005. - 592 с.

73. Інформаційні системи в менеджменті: [підруч.] / В.О. Новак, В.В. Матвеев, В.П. Бондар, М.О. Карпенко. - [2-е вид.]. – К.: Каравела, 2010. - 536 с.

74. Ліпич Л.Г. Система управління якістю на підприємствах комунального господарства / Л.Г. Ліпич, О.Я. Іванків // Вісник національного університету «Львівська політехніка». - 2010. - № 683.-С 371-375.

75. Лісовська Л.С. Менеджмент якості у системі продуктових інновацій / Л.С. Лісовська, Л.В. Іванець // Вісник національного університету «Львівська політехніка». - 2011. - № 698. - С 200-207.

76. Дейнека О.Г. Менеджмент транспортного обслуговування України / О.Г. Дейнека, В.П. Бондаренко // Зб. наук, праць Української державної академії залізничного транспорту. - 2010. -Вип. 112.-С 194.

77. Дейнека О.Г. Научно-экономическое обоснование повышения эффективности транспортного производства / О.Г. Дейиека, Д.В. Басова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна «Михайло Туган-Барановський та сучасна економічна наука». - 2005. - № 668. - Ч. 2. - С 171 - 175.

78. Дикань В.Л. Повышение эффективности работы транспортной отрасли в Украине на основе формирования системы организации и регулирования взаимодействия всех видов транспорта / В. Дикань, Д. Бойко // Вісник Харківського національного університету. - Харків: ХНУ. - 2001. - № 512. - С 115 - 117.

79. Шегда А.В. Менеджмент: [підруч.] / А.В. Шегда. – К.: Знання, 2004. - 687 с

80. Мухин В.И. Исследование систем управления: [учеб.] / В.И Мухин - М.: Экзамен, 2002. - 384 с,

81. Пономаренко Л.А. Основи економічної кібернетики: [підруч.] / Л.А. Пономаренко. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. - 432 с

82. Королев В. Контур управления / Владимир Королев // Менеджмент и менеджер. - 2003. - № 8. - С. 12 - 17.

83. Большой экономический словарь / [под ред. А.Н. Азрилияна].- 5-е изд.. перераб. и доп. - М.: Институт новой экономики, 2002. - 1280 с.

84. Анфилатов B.C. Системный анализ в управлении: [учеб. пос] / B.C. Анфилатов, А.А.Емельянов, А.А.Кукушкин; под ред. А.А.Емельянова. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 368 с.

85. Мотышина М.С. Исследование систем управления: [учеб. пос] / М.С. Мотышина - СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2006. - 224 с.

86. Подсолонко О.А. Менеджмент: теорія і практика / О.А. Подсолонко. - К.: ЦУЛ, 2003. - 370 с.

87. Лохов А.Н. Организация управления на автомобильном транспорте: Опыт. Проблемы. Перспективы / А.Н. Лохов - М.: Транспорт, 1987. - 272 с.

88. Немцов В.Д. Менеджмент організацій: [навч. посіб.] / Немцов В.Д., Довгань Л.Є., Сініок ГДФ. - К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2001.-392 с.

89. Криворучко О.М. Менеджмент якості на підприємствах автомобільного транспорту: теорія, методологія і практика: [монографія] / О.М. Криворучко. - Харків: ХНАДУ, 2006. - 404 с.

90. Криворучко О.М. Уточнення поняття «менеджмент бізнес-процесів» / О.М. Криворучко, Ю.О. Когут // Економіка транспортного комплексу: 36. наук. пр. - Харків: ХНАДУ. - 2010. - Вип. 15,-С 39-50.

91. Когут Ю.О. Моделювання бізнес-процесів АТП / Ю.О. Когут // Економіка транспортного комплексу: Зб. наук. пр. - Харків: ХНАДУ.- 2010.-Вип. 16.-С 140-153.

92. Krivorachko О.М. Application of the system-cybernetic approach for forming the business-processes management system / O.M. Krivorachko, Y.O. Kogut // Nauka і studia. - Przmysl: Sp. z о. о. «Nauka istudia».-2011.-№9(31).-P. 11-17.

93. Когут Ю.О. Система менеджменту бізнес-процесів АТП. Ю.О. Когут // Економіка транспортного комплексу Зб.наук.пр. - Харків: ХНАДУ. - 2011.-Вип. 17.-С 109-120.

94. Kogut Y. Determination of the process-oriented an modern instrument of the enterprise management / Y. Kogut // Студентство. Наука. Іноземна мова: Зб. наук. пр. студентів, аспірантів та молодих науковців. - Харків: ХНАДУ. - 2010. - Вип. 2. – С.58-60.

95. Kogut Y. Comparative description of functional and process-oriented approach to management / Y. Kogut // Наука и молодежь в начале нового столетия: материалы Ш Междунар. науч.-практ конф. студентов, аспирантов и молодых учених, 8-9 апреля 2010 г _ Губкин: ИП Уваров В.М., 2010. - С. 150 - 152.

96. Когут Ю.О. Менеджмент бізнес-процесів як інноваційний підхід до управління підприємствами / Ю.О. Когут // Сучасні проблеми ефективності інноваційно - інвестиційного розвитку підприємств: матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 листопада 2010 р. - Харків: ХДТУБА, 2010. - Ч. 1. - С 78 - 79.

97. Когут Ю.А. Уточнение понятия бизнес - процесс [Электронный ресурс] / Ю.А. Когут // Образование, наука, производство: материалы IV Междунар. студ. форума, 2-4 декабря 2008 г.-80 Min / 700 MB. - Бєлгород, 2008. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM): цвета; 12 см. - Систем, требования: Pentium; 32 Mb RAM; Windows 95, 98, 2000, XP; Acrobat Reader. - Название с контейнера.

98. Когут Ю.А. Обоснование похода к классификации бизнес - процессов [Электронный ресурс] / Ю.А. Когут // Ломоносов - 2008: материалы XV Междунар. конф. студентов, аспирантов и молодых учених, 11-15 апреля 2008 г. // Вестник молодых ученых «Ломоносов». - М.: СП Мысль, 2008. - Вып.IV. - С. 383 - 384. - Режим доступа: lomonosov-msu.ru/archive/vestnik_2008.pdf

99. Тельнов Ю.Ф. Совершенствование управления предприятием на основе применения метода учета затрат по функциям / Ю.Ф. Тельнов // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2003. — № 1. — С. 108 — 112.

100. Шеер А.В. Бизнес - процессы. Основные понятия. Теория. Методы / А.В. Шеер; пер. с англ.; под ред. М.С. Каменновой. - [2-е изд.].- М.: Весть - Метатехнология, 1999. - 152 с.

 
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

Обновлено 10.01.2017 06:00
 

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС) Тема 04. Организация творческой деятельности (7 тест.заданий) 42.86 %
(ОНИиТС) Тема 03. Эффективность и критер. науч. исслед. (9 тест.заданий) 33.33 %
(ОНИиТС) Тема 02. Наука как система знаний (6 тест.заданий) 66.67 %
Перейти к тестам
Генезис 1) [гр. genesis происхождение, возникновение] — происхождение, возникновение; в широком смысле: момент зарождения и последующий процесс развития,...
Философия социально-гуманитарных наук 1) раздел философии науки, предметом которого является комплекс социально-гуманитарных наук (история, политология,...
Актуальность темы 1) степень ее важности в данный момент и в данной ситуации для решения данной проблемы (задачи,...
Индукция математическая 1) один из видов математического доказательства, имеющий следующую форму: если первый член некоторой математической...
Возникновение авторского права 1) авторское право возникает с момента и в силу создания произведения в какой-л. объективной форме. Для возникновения и...
Западная и восточная рациональность Классическая научная рациональность - это ориентация ученого на достижение безличного, всеобщего, доказательного,...
Структуралистская концепция науки одно из направлений философского исследования гуманитарных наук пер. пол. XX в. Структурализм чаще всего оценивают не...
Основные смыслы понятия «философия науки» Понятие философии науки несет в себе по меньшей мере три смысла. Во-первых, когда говорят о философии науки,...
Внутринаучные ценности Наука как особый социальный институт формирует определенную систему норм и ценностей. Внутринаучные нормы определяют допустимое,...
Индукция (от лат. inductio - наведение) - один из основных способов логического рассуждения (умозаключения) и методов научного исследования,...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта