Главная

Фрагмент исследования

Концепцію (з лат. "conceptio") - визначають як генеральний задум, що визначає стратегію дій у процесі здійснення реформ, проектів, планів і програм....

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС-2016) Комплексная работа (экзамен) (25 тест.заданий) 32.00 %
(ОНИиТС-2016) Комплексная работа (экзамен) (25 тест.заданий) 20.00 %
(ОНИиТС-2016) Комплексная работа (экзамен) (25 тест.заданий) 28.00 %
Перейти к тестам

Разместить рекламу на сайте

Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)
система

Автоматизированная система диспетчерского управления автобусами

Подробнее...  

Шифр специальности:

05.22.01 Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте

Подробнее...  

Предполагает ли освоение саморазвивающихся синергетических систем новые стратегии научного поиска

В современной, постнеклассической картине мира проблема иррегулярного поведения неравновесных систем находится в центре внимания синергетики — теории самоорганизации. Синергетика получила широкое распространение в современной философии науки и методологии.

Подробнее...  

Автоматизация управления транспортными системами

Подробнее...  

Посилання

Кутах О. П. Моделювання транспортних систем. — К.: Київський університет економіки і технологій транспорту, 2004. — 196 с.

Анотація

У книзі висвітлюються різні підходи до моделювання складних транспортних систем. Особливу увагу приділено транспортним вузлам, де відчуваються біфуркаційні впливи середовища на транспортні потоки, а також питанням взаємодії транспортних потоків, що належать різним видам транспорту. Проаналізовані транспортні системи як об'єкти керування, наведена техніко-експлуатаційна характеристика залізниць, перевантажувальних та сортувальних станцій. Сформульовані основні проблеми математичного моделювання, причому увагу сфокусовано на методах імовірнісно-автоматного моделювання. Важливе місце у книзі займають питання розробки автоматних моделей складних транспортних систем. Висвітлені деякі теоретичні аспекти побудови імовірнісних автоматів і дослідження їх взаємодії із випадковим середовищем, керування автоматними моделями в системах масового обслуговування. Наведені приклади конкретних автоматних моделей функціонування транспортних систем. Запропоновано методологію дослідження транспортних систем методами імітаційного моделювання, даються відповідні практичні рекомендації.

Для студентів старших курсів транспортних спеціальностей (при вивченні відповідних дисциплін та при курсовому й дипломному проектуванні), для аспірантів і здобувачів у їх дисертаційних дослідженнях, а також для всіх фахівців, хто цікавиться проблемами математичного моделювання складних систем

Подробнее...  

Ссылка

Моделирование транспортных систем. Брайловский Н. О., Грановский Б. И. - М., «Транспорт», 1978. 125 с.

Аннотация

В монографии рассмотрены вопросы создания и практического применения комплекса моделей и алгоритмов для расчета транспортной системы города. Структура транспортной системы рассматривается как объект и субъект управления, приводится структура математических моделей. Основу описанного комплекса моделей составляют модели расчета корреспонденции маршрутов, потоков (транспортных средств и пассажиров), а также модели диагностирования транспортной сети по параметрам времени, задержек, загрузок, регулярности движения, количеству дорожно-транспортных, происшествий. Описаны информационно-вычислительная система транспортных расчетов города и система автоматизированного сбора информации.

Монография предназначена для специалистов в области организации, регулирования, безопасности дорожного движения, транспортного градостроительства, планирования пассажирских и грузовых перевозок.

Подробнее...  

Название диссертации: Расчет и оптимизация транспортных систем с использованием моделей (теоретические основы, методология)

Автор: Александров Александр Эрнстович

Специальность: 05.22.08

Научная степень: доктор технических наук 

Год: 2008

Город: Екатеринбург

Организация: Ур. гос. ун-т путей сообщ.

 

Подробнее...  

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова президії ВАК України 21.05.2008 N 37-08/5

 

I. Формула спеціальності:

Галузь науки і техніки, яка займається дослідженням закономірностей, що визначають умови раціональної організації транспортного обслуговування та транспортних процесів і охоплює проблеми формування та забезпечення ефективної роботи складових елементів транспортного комплексу, розвитку його матеріально-технічної бази - мережі шляхів сполучення, транспортних, складських і перевантажувальних засобів. До її завдань входить розроблення наукових основ і методів забезпечення ефективного функціонування транспортних систем, раціональної організації пасажирських і вантажних перевезень.

Подробнее...  

Название диссертации: Оптимизация технико-технологических параметров системы контейнерных перевозок на железной дороге

Автор: Поспелов Александр Михайлович

Специальность: 05.22.08

Научная степень: кандидат технических наук

Год: 2009

Город: Екатеринбург

Организация: Ур. гос. ун-т путей сообщ.

Подробнее...  

Название диссертации: Оптимизация рабочего парка вагонов промышленных предприятий на основе системы приоритетов управления перевозочным процессом

Автор: Новиков Алексей Сергеевич

Специальность: 05.22.08

Научная степень: кандидат технических наук

Год: 2008

Город: Екатеринбург

Организация: Ур. гос. ун-т путей сообщ.

Подробнее...  

1.2 Характеристика систем транспорта

1.2.1 Существующие классификации систем и условия работы транспорта

 

Приступая к рассмотрению характеристик систем транспорта, подчеркнем важность учета их специфики. Под этим подразумеваем сочетание в таких системах систем разного вида, что оказывает влияние на процессы управления. Проиллюстрируем это цитатами.

Подробнее...  

Инженерами и физиками была создана компьютерная модель OLEV, описывающая систему, которая передает электроэнергию в авто по воздуху, во время движения.

Подробнее...  

1.1 Основные признаки использования диагностики на транспорте

1.1.5 Роль и место диспетчера и автоматизированных систем управления

 

Проводя анализ литературных источников, можно прийти к выводу о близости (сходстве) систем диагностики и автоматизированных систем управления на транспорте, а деятельность диспетчеров можно сравнить с деятельностью специалистов (экспертов) в области диагностики. Рассмотрим ряд цитат, которые характеризуют данное умозаключение – табл. 1.6.

 

Подробнее...  

Название диссертации: Управление реализацией продукции в логистической системе промышленного предприятия

Автор: Морозова Лариса Шагиевна

Специальность: 08.00.05

Научная степень: кандидат экономических наук

Год: 2006

Город: Челябинск

Организация: Юж.-Ур. гос. ун-т

Подробнее...  

Китайські вчені дійшли висновку, що ефективність роботи деяких мереж можна збільшити, якщо правильно видаляти в них ребра.

Це означає, що, наприклад, транспортна система міста може працювати краще при перекритті деяких доріг.

Подробнее...  

Ссылка

Основы информационных систем на транспорте. Сокр. пер. с польск. Под ред. Т. Вержбицкого. — М., Транспорт, 1979. 269 с.

Аннотация

Монография содержит изложение общей концепции информационных систем на транспорте, методов их создания и условий функционирования. Приводится характеристика транспорта с точки зрения применения информационных систем.

Дается описание информационных систем на отдельных видах транспорта.

Излагаются соображения по созданию единой информационной системы на транспорте.

Монография предназначена для научных работников и специалистов, занимающихся разработкой информационных транспортных систем, руководящего персонала предприятий транспорта — потребителей информации. Может быть использована аспирантами и студентами транспортных институтов.

Подробнее...  

Ссылка

Планирование системы показателей использования вагонного парка. Под редакцией Е. С. Сергеева. - М., «Транспорт», 1975, 176 с.

Аннотация

В монографии излагаются: методические вопросы планирования системы показателей использования парка грузовых и пассажирских вагонов на железнодорожном транспорте СССР, дается характеристика и приведены факторы, влияющие на уровни этих показателей; методы определения отдельных показателей при прогнозировании и планировании на различные перспективные периоды; алгоритмы и программы решения задач расчета взаимоувязанного комплекса эксплуатационных показателей для разных условий планирования; теоретические вопросы дальнейшего совершенствования системы планирования показателей использования грузовых и пассажирских вагонов.

Рассчитана на научных, инженерно-технических работников, специалистов в области планирования и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Подробнее...  

Сутність терміна "логістика" зауважимо, пов'язана з такими поняттями с логістична операція і логістична функція. Як уже зазначалось, поняття матеріальних потоків і логістики перебувають у нерозривному зв'язку.

 

Подробнее...  

Концепцію (з лат. "conceptio") - визначають як генеральний задум, що визначає стратегію дій у процесі здійснення реформ, проектів, планів і програм. Концепцію часто трактують як систему поглядів на процеси та явища в природі і суспільстві або як теорію щодо появи (виникнення), розвитку чогось. В економічній науці розглядають концепцію у двох ракурсах - в раціоналістичному та еволюційному [53,232].

 

Подробнее...  

Ссылка

Михно М. К., Лобанова Л. С. Моделирование систем снабжения. – К., Издательство «Наукова думка», 1976. – 161 с.

Аннотация

В монографии рассматриваются результаты исследований по методологии и теории моделирования сложных экономических систем. Основное внимание уделяется анализу системы материально-технического снабжения, ее информационному и функциональному моделированию. Излагается опыт разработки и использования имитационной модели планирования загрузки производственных мощностей и хозяйственных связей в народном хозяйстве республики. По сравнению с известными в литературе экономико-математическими моделями этого процесса в ней дополнительно учитывается много реальных факторов, играющих решающую роль при формировании планов, а также накопленный рациональный опыт специалистов в области материально-технического снабжения.

Книга предназначена для широкого круга научных и практических работников научно-исследовательских институтов, плановых и снабженческо-сбытовых органов, предприятий, вычислительных центров, преподавателей и студентов экономических факультетов вузов.

Подробнее...  

Случаные тэги (tags)

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта