Главная

Фрагмент исследования

2.2 Соотношение диагностики с функциями транспорта 2.2.2 Описание объектов диагностирования на транспорте   Применение диагностики для целей...

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС) Тема 02. Наука как система знаний (6 тест.заданий) 100.00 %
(ОНИиТС) Тема 02. Наука как система знаний (6 тест.заданий) 83.33 %
(ОНИиТС) Тема 01. Сущность науч. познания, знаний и науч. иссл.(18 тест.заданий) 94.44 %
Перейти к тестам

Разместить рекламу на сайте

Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)
наука

Средневековая наука

вторая диахронная форма науки «в собственном смысле слова». Традиционно под ней принято понимать науку «высокого» (XI-XIII вв.) и «позднего» (XIV и иногда XV в.) Средневековья. В некоторых исследованиях, однако, существует тенденция рассматривать средневековую науку преимущественно как недостающее промежуточное звено между античной и новоевропейской формами науки.

Подробнее...  

Посилання

Юринець, В.Є. Методологія наукових досліджень [Електронний ресурс] / В.Є.Юринець. - К.: Центр навч. л-ри, 2009. – 177 с. - електрон.опт.диск (CDROM). - (Природничі та технічні науки). 

Анотація

У теорії і практиці сучасної вищої школи накопичено великий науковий потенціал, який має лягти в основу формування нової формації науково-компетентних фахівців, що творчо мислять, вільно орієнтуються в інформаційному просторі, самостійно опановують світоглядні парадигми.

Книга присвячена висвітленню основ методології наукових досліджень у вищій школі, зокрема в ній відображено: структура і методи наукових досліджень, математичне дослідження проблеми, особливості викладу наукових результатів. Значна увага відведена технічному оформленню наукових результатів, підготовці магістерських і дипломних робіт. У заключному розділі приведені роздуми: як мислити, щоб творити нові великі ідеї. Для студентів, аспірантів і фахівців автоматизованого опрацювання економічної та управлінської інформації.

Подробнее...  

Посилання

Пілюшенко В.Л., Шкрабак І.В., Славенко Е.І. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення: Навчальний посібник. — Київ: Лібра, 2004. — 344 с. 

Анотація

Розглянуто основні поняття, зміст і функції науки, форми її організації та управління, систему підготовки наукових кадрів в Україні. Представлено методологічні основи наукового дослідження. Висвітлено питання організації та проведення наукового дослідження і його інформаційного забезпечення. Розглянуто особливості творчої праці в дослідницькій діяльності, етичні норми і цінності науки. Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів.

Подробнее...  

Каковы основные функции философии в научном познании

1. Интегративная (синтетическая) функция философии — системное, целостное обобщение и синтез (объединение) разнообразных форм познания, практики, культуры — всего опыта человечества в целом. Философское обобщение — это не простое механическое, эклектическое объединение частных проявлений этого опыта, а качественно новое, всеобщее и универсальное знание.

Подробнее...  

Социология науки

Социология знания и социология науки отличаются по предмету рассмотрения. Если социология знания рассматривает взаимозависимость социальных структур и форм знания и идеологии, то социология науки рассматривает более узкий аспект проблемы: социальную сущность науки. Социологически наука рассматривается и в качестве деятельности, связанной с производством особого рода знания, и как социальный институт или социальная практика.

Подробнее...  

Большинству людей, имеющих необходимость передвигаться по городу на общественном или на личном транспорте, интуитивно понятно, что если в час-пик ехать на мотоцикле или скутере, то к месту назначения приедешь быстрее, чем на автомобиле. Теперь этому есть и научное подтверждение.

Подробнее...  

Посилання

Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. — 6-те вид., переробл. і доповн. — К. : Знання, 2008. — 310 с.

Анотація

Розглядається коло проблем, пов'язаних з організацією та методикою науково-дослідницької діяльності: вибір теми, визначення об'єкта і предмета, методології і методів дослідження, оформлення результатів наукових пошуків у вигляді рефератів, курсових, дипломних робіт, доповідей, статей, монографій, кандидатських і докторських дисертацій та авторефератів. Наведено основні вимоги Міністерства освіти і науки України до курсових, дипломних та магістерських робіт, а також вимоги ВАК України до дисертацій та авторефератів.

Для студентів, аспірантів, докторантів, здобувачів наукових ступенів, викладачів. Підручник може бути використаний у системі підготовки та підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних кадрів.

Подробнее...  

В чем специфика диалектического подхода к проблеме соотношения философии и частных наук

Вопрос о соотношении философии и науки решался не только метафизически односторонне (умозрение и позитивизм), но и диалектически. Наиболее характерными здесь являются: а) диалектически-идеалистический подход (Шеллинг и особенно Гегель); б) диалектико-материалистический подход (Энгельс и последующее развитие этого подхода).

Подробнее...  

У майбутньому комп'ютери будуть важити не більш ніж 1.5 тонн. (PopularMechanics, 1949р)

Подробнее...  

Ссылка

Пушкарь А. И., Потрашкова Л. В. Основы научных исследований и организация научно-исследовательской деятельности: Учебное пособие.- X.: ИД «ИНЖЭК», 2006.- 280 с. 

Аннотация

В учебном пособии раскрывается понятийная база и методический аппарат научных исследований. Дается представление о принципах и современных тенденциях организации научно-исследовательской деятельности, в Украине. Описывается технология работы над диссертационными исследованиями. Затрагиваются вопросы системного и творческого мышления в науке. Теоретический материал сопровождается иллюстрациями, примерами и практическими заданиями.

Предназначено для студентов и аспирантов экономических специальностей.

Подробнее...  

В чем состоят особенности метафизического подхода к проблеме соотношения философии и частных наук

Решение вопроса о соотношении философии и частных наук можно свести к двум основным моделям (типам): а) абсолютизация одной из этих сторон (метафизический подход); б) взаимосвязь, взаимодействие (союз) обеих сторон (диалектический подход).

Подробнее...  

Экономика науки

1) область науки и практики, предметом которой является разработка методов и моделей эффективного экономического регулирования научной деятельности: экономического обоснования научных программ и разработок, оптимального сочетания различных (государственных и частных) источников финансирования науки и научных исследований, определения необходимой доли затрат на науку в рамках валового внутреннего продукта и т. д.

Подробнее...  

Ссылка

Лешкевич Т. Г. Философия науки: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 2006. — 272 с. 

Аннотация

В краткой и доступной форме изложен материал, соответствующий программе кандидатского минимума по основам философии науки. Осуществлена попытка сохранить мировоззренческий потенциал философии, обогатив его содержанием философии науки, и заполнить возникший дефицит учебной литературы по данной дисциплине.

Для студентов, аспирантов и соискателей, готовящихся к экзаменам кандидатского минимума по философии науки, а также преподавателей и всех желающих составить собственное представление о современной философии науки.

Подробнее...  

Наука - наше все. Вона вивчає багато проблем, шукає їх вирішення і періодично відповідає на питання, повисли в повітрі. Але іноді питання трапляються дуже каверзні. Представляю вам список з 13 явищ, які сучасна наука поки що не може пояснити до кінця.

Подробнее...  

Ссылка

Папковская П.Я. Методология научных исследований: Курс лекций. — Мн.: ООО "Информпресс", 2002.— 176 с. 

Аннотация

В пособии изложены методологические основы научного исследования (выбор направления исследования, постановка проблемы, методы исследования, работа с источниками информации, порядок проведения дискуссии), даны рекомендации по оформлению результатов научной работы.

Для студентов, аспирантов, а также преподавателей вузов.

Подробнее...  

Социальные функции науки

раскрывают роль и значение науки как одной из сфер человеческой деятельности для жизни общества в целом. Функция (лат. function - исполнение, соответствие, совершение, отображение) - это обязанность, круг деятельности, назначение. Поэтому под социальными функциями науки и следует понимать ту роль, которую наука играет в обществе.

Подробнее...  

Ссылка

Основы научных исследований в агрономии / В. Ф. Моисейченко, М. Ф. Трифонова, А. X. Заверюха, В. Е. Ещенко. - М.: Колос, 1996.— 336 с. 

Аннотация

Описаны современные методы планирования исследований, рассказано о закладке опытов и особенностях агротехники на опытных участках, приведены унифицированные методики учета и наблюдений, программы для многофакторных дисперсионных, а также корреляционных и регрессионных анализов результатов опытов.

Для студентов высших учебных заведений по агрономическим специальностям.

Подробнее...  

Социальные и гуманитарные науки

Деление наук на естественные, гуманитарные и социальные берет свое начало в дуалистической картезианской традиции философии Нового времени, которая основывается на признании фундаментального различия природы и духа.

Подробнее...  

Новый элемент таблицы Менделеева, открытие нового вида людей, обнаружение первой планеты, где возможна жизнь, у другой звезды, а также искусственная клетка в компании с клетками, которые используют смертельно ядовитый мышьяк для постройки молекул ДНК - таков урожай мировой науки в 2010 году.

Подробнее...  

Ссылка

Будко В. В. Философия науки: Учебное пособие. — Харьков: Консум, 2005. - 268 с. 

Аннотация

Пособие содержит основные идеи философии науки в области методологии, гносеологии и онтологии. Их усвоение обеспечивает исследовательскую уверенность и разборчивость в выборе духовных ориентиров.

Посібник містить основні ідеї філософії науки в галузі методології, гносеології та онтології. їх засвоєння забузпечує дослідницьку впевненість і розбірливість і виборі духовних орієнтирів.

Подробнее...  

Случаные тэги (tags)

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта