Главная Термины на украинском

Вопрос-ответ

Что относят к основаниям науки, идеалам и нормам исследования Наука, выступая как целостная, развивающаяся система, имеет собственные основания, обладает...
Что такое теория и каковы ее структура и функции Теория — наиболее сложная и развитая форма научного знания, дающая целостное отображение закономерных и...
Каковы основные функции философии в научном познании 1. Интегративная (синтетическая) функция философии — системное, целостное обобщение и синтез...
Как происходило формирование технических наук При осуществлении периодизации технического знания нужно принимать во внимание как относительную...

Разместить рекламу на сайте

Термины на украинском

Фильтр по заголовку 
Заголовок материала Хиты
201
те ж, що показник....(02.12.2011)
441
202
статистичні методи, засновані на параметрах (показниках) - середня арифметична, стандартне відхилення. Використовуються для аналізу ...(02.12.2011)
1211
203
різновид експертної оцінки, отриманої на основі колективного обговорення результатів вивчення вихованості школярів по визначеній програмі і ...(02.12.2011)
889
204
першоджерела, містять переважно нові, оригінальні ідеї, наукові відомості, нове осмислення відомих фактів, вихідні данні, що підлягають ...(02.12.2011)
1999
205
етап дослідження; містить у собі класифікацію фактів по їхній однорідності, індексування (кодування), проведення розрахунків (статистична ...(02.12.2011)
1325
206
явища, процеси, характеристики суб'єктів, що можуть бути представлені у виді величини, що змінюється, і описані математичними засобами....(02.12.2011)
415
207
поняття, відносини яких до базового поняття дослідження наступні: вищестоячі, нищестоячі. а також відносини асоціації та ін. До ...(02.12.2011)
1040
208
речення, що виражає недолік інформації про який-небудь об'єкт, і володіє особливою формою та вимагає відповіді, пояснення. Хоча саме ...(02.12.2011)
586
209
порядок, послідовність у викладі наукового твору, статті і т.д. Результат зведення основного питання (заголовка) роботи до допоміжного ...(04.12.2011)
3113
210
характеристика, що спостерігається і вимірюється, величина, ступінь розвитку об'єкта (явища, процесу) у цілому і складових його окремих ...(04.12.2011)
378
211
типові помилки, перекручування сприйняття подій, що спостерігаються:...(04.12.2011)
1741
212
субординована система (ієрархія), що включає в себе всі терміни по проблемі конкретного дослідження. У нестрогому змісті - тезаурус. Див. ...(04.12.2011)
10536
213
форма наукового знання, що відбиває об'єктивно істотне в речах і явищах і закріплюється словом, спеціальним терміном чи позначенням ...(04.12.2011)
531
214
розумова операція, що складається в зіставленні пізнаваних об'єктів з метою виявлення подібності і розходження між ними. За допомогою ...(04.12.2011)
565
215
тип даних у статистиці; відповідають місцям у послідовності, отриманої при їх розташуванні в зростаючому порядку (наприклад, 1-й, ..., 7-й, ..., ...(04.12.2011)
586
216
функція наукового пізнання і етап наукового дослідження; розкриття сутності досліджуваного об'єкта за допомогою збагнення причин його ...(04.12.2011)
554
217
тип гіпотези, у якій розкриваються ті умови, фактори, при дотриманні яких причина обов'язково викликає наслідок як необхідність. Гіпотези ...(04.12.2011)
724
218
суспільно-історична предметно-матеріальна діяльність людей, спрямована на перетворення природи і суспільства. її основними видами є:...(04.12.2011)
470
219
методологічна характеристика дослідження; відбиває представлення про те, як і для яких практичних цілей можна застосувати результати ...(04.12.2011)
1467
220
процедура попередньої оцінки готовності дипломної роботи до захисту. Проходить на спеціальному засіданні кафедри в присутності інших ...(04.12.2011)
749
221
методологічна характеристика дослідження; усе те, що знаходиться в межах об'єкту дослідження....(04.12.2011)
7582
222
у економіці: дослідження, що спирається на результати фундаментальних досліджень; вирішує питання, тісно зв'язані з практикою; його ...(06.12.2011)
955
223
категорія, що позначає явище, яке викликає, обумовлює інше явище. Переходить у наслідок, утворюючі ланцюг взаємозалежних процесів, у ...(06.12.2011)
344
224
протиріччя в пізнанні, що характеризується невідповідністю між новими фактами, даними і старими способами їхнього пояснення. Спочатку ...(06.12.2011)
701
225
методологічна характеристика дослідження. З визначення проблеми починається дослідження. Ставлячи проблему, дослідник відповідає на ...(06.12.2011)
2206
226
У результаті аналізу проблемної ситуації виникає, формулюється задача (проблема) у власному змісті слова. Виникнення задачі означає, що вдалося ...(06.12.2011)
3074
227
науково обґрунтоване судження про можливі стани об'єкта в майбутньому і (чи) про альтернативні шляхи, терміни і механізми здійснення цих ...(06.12.2011)
527
228
прояв вищої форми випереджального відображення в процесі мислення як передбачення очікуваного майбутнього на основі обліку динаміки ...(06.12.2011)
415
229
план наміченої діяльності, робіт; виклад основних задач і цілей. Науковий документ, у якому дається виклад і обґрунтування логіки і методів ...(06.12.2011)
1224
230
план, задум; прообраз (прототип) об'єкта, явища чи процесу....(06.12.2011)
449
231
процес створення проекту за допомогою специфічних методів. Метою проектування є таке перетворення дійсності, коли створюються об'єкти, ...(06.12.2011)
322
232
характеристика суб'єкта, що не може бути проконтрольована експериментатором....(06.12.2011)
417
233
взаємодія протилежних, взаємовиключних сторін і тенденцій предметів і явищ, що разом з тим знаходяться у внутрішній єдності і ...(06.12.2011)
793
234
установлений порядок дій при організації діяльності; елемент технології....(06.12.2011)
410
235
закономірна, послідовна, безупинна зміна наступних друг за другом моментів розвитку чого-небудь (наприклад, процес мислення)....(06.12.2011)
575
236
процедура упорядкування оцінюваних властивостей об'єкта за допомогою чисел (рангів) експертом. За допомогою порядкової шкали значенню ...(06.12.2011)
1403
237
процес перевірки і виправлення якого-небудь тексту, рукопису; остаточна літературна обробка. Виконується редактором, що аналізує ...(06.12.2011)
358
238
особа, що піддає обробці, що виправляє який-небудь текст, яку-небудь рукопис. Як редактор тексту наукового дослідження може виступати ...(06.12.2011)
362
239
зведення складного до простого, пояснення складних явищ за аналогією з більш простими. Див. також Елевація....(06.12.2011)
394
240
короткий виклад суті написаного, сказаного чи прочитаного; короткий висновок, підсумок закінченого відрізка тексту (параграфа, глави)....(06.12.2011)
571
241
числовий показник оцінки чого-небудь. Визначається на основі опитування, анкетування. Припускає побудову шкали, підбор і підготовку ...(06.12.2011)
418
242
властивість вибірки пропорційно відтворювати всі характеристики генеральної сукупності....(06.12.2011)
499
243
опитуваний, що відповідає на питання анкети чи приймає участь в інтерв'ю як об'єкт дослідження....(06.12.2011)
566
244
короткий виклад змісту наукової праці, книги і т.п., що включає в себе основні фактичні зведення і висновки без перекручування сутності ...(06.12.2011)
551
245
виклад основного змісту документа (статті, книги) у короткій формі чи складання резюме документа....(06.12.2011)
905
246
стаття, метою якої є критичний огляд якого-небудь наукового чи художнього твору; відгук на наукову працю чи який-небудь твір перед їх ...(06.12.2011)
476
247
автор рецензії. На захисті дипломної роботи може виступати як опонент....(06.12.2011)
360
248
сукупність даних у вибірці, згрупованих і упорядкованих по визначених характеристиках....(06.12.2011)
374
249
логічна операція, за допомогою якої обсяг діленого поняття розподіляється на класи (безлічі) з погляду деякої ознаки. При розподілі предмети, ...(06.12.2011)
670
250
один з типів дослідження. У розробках представлені кінцеві результати досліджень у їхній нормативній формі, безпосередньо застосовувані на ...(06.12.2011)
699
251
членування тексту на складові частини, розподіл по рубриках (розділам, підрозділам у тексті); графічне відділення однієї частини від інший, а ...(06.12.2011)
1758
252
твір писемності, написаний від руки; умовна назва форми фіксації твору (наукової праці); кваліфікаційні роботи мають вид рукопису. ...(06.12.2011)
436
253
один з найбільш часто використовуваних статистичних показників, що характеризують центральну тенденцію у вибірці даних. Її обчислюють, ...(14.12.2011)
630
254
метод дослідження; практичне уявне з'єднання частин властивостей (сторін) досліджуваного об'єкта в єдине ціле. Синтез нерозривно ...(14.12.2011)
1060
255
сукупність елементів і їхніх взаємозв'язків, що утворюють деяку, здатну до функціонування цілісність. Залежить від елементів і від способу та ...(14.12.2011)
540
256
розумова діяльність, у процесі якої досліджувані об'єкти організуються у визначену систему на основі обраного принципу. Найважливіший вид ...(14.12.2011)
463
257
дослідницький підхід, застосовуваний до аналізу об'єктів, що мають безліч взаємозалежних елементів, об'єднаних спільністю функцій і мети, ...(14.12.2011)
490
258
метод, заснований на принципі системного підходу, що складається з декількох етапів: уточнення того, який науковий феномен береться для ...(14.12.2011)
5588
259
домінуючий компонент, який є фактором, що визначає об'єднання інших компонентів у систему....(14.12.2011)
1387
260
наочне графічне чи схематичне зображення емоційної сторони міжособистісних відносин у групі; виміри проводяться за допомогою ...(14.12.2011)
812
261
метод соціальної психології (запропонований Дж. Морено), що дозволяє виразити кількісно, графічно структуру міжособистісних відносин у ...(14.12.2011)
795
262
метод дослідження, цілеспрямований і планомірний процес збору інформації шляхом безпосереднього сприйняття і прямої реєстрації ...(14.12.2011)
541
263
категорія наукового пізнання; виражає процес змін і розвитку речей і явищ, що в остаточному підсумку зводяться до змін їх властивостей і ...(14.12.2011)
564
264
різновид інтерв'ю; складається з формулювань питань, пропонованих у визначеній послідовності. Застосовуються закриті питання, що ...(14.12.2011)
2332
265
найбільш уживаний показник розкиду даних у статистиці. Обчислюється витягом квадратного кореня з варіанси. Див. також Варіанса, Дисперсія....(14.12.2011)
1336
266
галузь науки, що включає в себе методи опису, аналізу і математичної інтерпретації даних, що дозволяють робити визначені висновки щодо ...(14.12.2011)
572
267
закономірність, що виявляється не у виді твердої, однозначної детермінації протікання описуваного процесу чи явища, а тільки у виді визначеної ...(14.12.2011)
2337
268
вивчення висновків, що можуть бути поширені на популяцію, виходячи з даних, отриманих на вибірці, а також оцінка ступеня вірогідності таких ...(14.12.2011)
1011
269
взаєморозміщення і зв'язок складових частин чого-небудь; будівля. Див. також Організація....(14.12.2011)
415
270
загальний шлях (логіка) дослідження проблеми. Виділяються наступні основні загальні етапи дослідження:...(14.12.2011)
9609
271
метод аналізу яких-небудь соціальних явищ як цілісних систем, що представляють собою визначене структурне з'єднання елементів, кожний з ...(14.12.2011)
2149
272
носій суб'єктивного, зовні об'єктивованого; людина, що пізнає зовнішній світ (об'єкт) і впливає на його у своїй практичній діяльності....(14.12.2011)
597
273
думка, що представляє собою твердження чи заперечення наявності в предметах чи явищах деяких властивостей чи відносин між ними. ...(14.12.2011)
591
274
інформація про зведені властивості групи об'єктів, об'єднаних деякою ознакою в сукупність. Перехід від індивідуальної (первинної) інформації до ...(14.12.2011)
738
275
категорія, що позначає єдиний внутрішній визначальний зв'язок для групи явищ, що служить основою їх існування. Зв'язана з явищем, але не є ...(14.12.2011)
523
276
один зі способів представлення даних, отриманих у дослідженні; креслення, що зображує систему, пристрій чи взаєморозміщення, зв'язок ...(14.12.2011)
530
277
метод дослідження дійсності чи напрямок розвитку пізнання від знання загального, закономірного, тобто абстрактно-логічного, до пізнання ...(14.12.2011)
961
278
один зі способів подання даних. Перелік відомостей, цифрових даних, згрупованих у вигляді декількох стовпців (граф), відділених один від ...(14.12.2011)
735
279
думка чи положення, істинність якого потрібно довести. Теза повинна відрізнятися однією головною якістю - бути відповідною об'єктивній ...(14.12.2011)
489
280
словник мови з повною смисловою інформацією; повний систематизований набір термінів у будь-якій області знання. Див. також Понятійний ...(14.12.2011)
492
281
коротко сформульовані основні положення повідомлення, тексту. На етапі вивчення стану проблеми в науковому дослідженні ...(16.12.2011)
527
282
науковий неперіодичний збірник, що містить опубліковані до початку конференції матеріали попереднього характеру (анотації, чи реферати ...(16.12.2011)
1526
283
процес складання тез змісту різних літературних джерел на етапі збору інформації з досліджуваної проблематики....(14.12.2011)
1095
284
авторський твір чи документ, відтворений на листі чи в публікації, основний спосіб фіксації наукового знання. Створюється за визначеними ...(16.12.2011)
1144
285
методологічна характеристика дослідження; формулювання, що відбиває проблему дослідження. Тема повинна так чи інакше відбивати рух від ...(16.12.2011)
3410
286
вища форма наукового мислення, система понять, категорій, законів, що відбивають істотні властивості, зв'язки і відносини предметів дійсності....(17.12.2011)
698
287
навчання про джерела й основні закономірності пізнавального процесу, про форми і методи осягнення людиною навколишнього світу. ...(17.12.2011)
711
288
методологічна характеристика дослідження; значення отриманих результатів для науки. Визначається тим, у які проблеми, концепції, галузі ...(16.12.2011)
2469
289
являє собою деякий чіткий фіксований зв'язок елементів, припускає визначену структуру, що відбиває внутрішні, істотні відносини реальності. ...(16.12.2011)
2110
290
вид наукового дослідження. Виділяється за рівнем знання; зв'язано з одержанням теоретичного знання, розробкою загальної чи спеціальної ...(16.12.2011)
1211
291
слово чи сполучення слів, що точно позначає наукове поняття, що має дефініцію (визначення)....(17.12.2011)
558
292
сукупність термінів, уживаних у якій-небудь області науки, техніки, мистецтва і т.д. Див. також Тезаурус, Понятійний апарат....(17.12.2011)
792
293
короткі стандартизовані завдання, по яких проводяться іспити для визначення тих чи інших сторін особистості і її потенційних можливостей. ...(17.12.2011)
467
294
метод дослідження, що використовує тести. Процес тестування може бути розділений на три етапи: (1) вибір тесту (визначається метою ...(17.12.2011)
369
295
сукупність знань про способи діяльності, методах здійснення діяльності;...(17.12.2011)
889
296
класифікація досліджень по характеру їх відносин до об'єкту дослідження і до практики. Найбільш поширений розподіл досліджень на ...(17.12.2011)
532
297
сторінка книги, рукопису, на якій містяться наступні дані: прізвище автора, назва (тема), назва видавництва чи організації, що випускає книгу, ...(17.12.2011)
559
298
логічний процес переходу від одиничного до загального, від менш загального до більш загального, а також результат цього процесу: ...(17.12.2011)
1141
299
середовище, у якому перебувають і без якого не можуть існувати предмети, явища; те, від чого залежить інше. У логіці розрізняють ...(17.12.2011)
368
300
розумова операція, що складається в одержанні нового висновку з декількох суджень. Умовивід є необхідним засобом пізнання, коли для ...(17.12.2011)
727
 
«ПерваяПредыдущая1234СледующаяПоследняя»

Страница 3 из 4


Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ПДТСіОС) Тема 13.0 Дисперсійний аналіз (19 тест.завдань) 57.89 %
(ПДТСіОС) Тема 14.2 Парна лінійна регресія (11 тест.завдань) 81.82 %
(ПДТСіОС) Тема 14.2 Парна лінійна регресія (11 тест.завдань) 100.00 %
Перейти к тестам
Техническая реальность 1) технические системы и их совокупность. Техническая реальность, созданная к настоящему времени, имеет мощный энергетический потен...
Валидация 1) [от лат. validus сильный, крепкий] – подтверждение на основе представления объективных свидетельств того, что требования, предназначенные для...
Автоматизированные системы научных исследований (АСНИ) 1) человеко-машинные кибернетические системы обработки и систематизации научной информации, предназ...
Адрес IP 1) уникальный адрес компьютера в сети Интернет. IP-адрес представляет собой цифровой адрес, состоящий из четырех чисел, разделенных точками. Кажд...
Наукоемкие технологии 1) технологии, основанные на научных знаниях. Основа развития индустриального и постиндустриального общества, гражданского и военног...
Языческие источники революции в науке 1543-1687 гг. Началом научной революции обычно считают 1543 г., когда появилась работа Николая Коперника «Об обраще...
Креационизм научный (от лат. creatio - сотворение) - фундаменталистское течение в современном естествознании, возникшее с целью обосновать (на основе данн...
Западная и восточная рациональность Классическая научная рациональность - это ориентация ученого на достижение безличного, всеобщего, доказательного, одно...
Исследовательская программа это ряд или последовательность теорий, непрерывно связанных друг с другом. Термин введен И. Лакатосом. ...
Философия науки это: 1) особый тип философского мировоззрения, рассматривающий науку в качестве основного (высшего, единственно адекватного) способа освое...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта