Главная Термины на украинском

Фрагмент исследования

4.3 Модели диагностирования систем транспорта по потенциалу 4.3.2 С позиции работы отдельного участника транспортного процесса   Руководствуясь да...

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС) Тема 03. Эффективность и критер. науч. исслед. (9 тест.заданий) 44.44 %
(ОНИиТС) Тема 02. Наука как система знаний (6 тест.заданий) 83.33 %
(ОНИиТС) Тема 02. Наука как система знаний (6 тест.заданий) 50.00 %
Перейти к тестам

Разместить рекламу на сайте

Термины на украинском

Фильтр по заголовку 
Заголовок материала Хиты
201
те ж, що показник....(02.12.2011)
430
202
статистичні методи, засновані на параметрах (показниках) - середня арифметична, стандартне відхилення. Використовуються для аналізу ...(02.12.2011)
1189
203
різновид експертної оцінки, отриманої на основі колективного обговорення результатів вивчення вихованості школярів по визначеній програмі і ...(02.12.2011)
870
204
першоджерела, містять переважно нові, оригінальні ідеї, наукові відомості, нове осмислення відомих фактів, вихідні данні, що підлягають ...(02.12.2011)
1781
205
етап дослідження; містить у собі класифікацію фактів по їхній однорідності, індексування (кодування), проведення розрахунків (статистична ...(02.12.2011)
1234
206
явища, процеси, характеристики суб'єктів, що можуть бути представлені у виді величини, що змінюється, і описані математичними засобами....(02.12.2011)
398
207
поняття, відносини яких до базового поняття дослідження наступні: вищестоячі, нищестоячі. а також відносини асоціації та ін. До ...(02.12.2011)
1026
208
речення, що виражає недолік інформації про який-небудь об'єкт, і володіє особливою формою та вимагає відповіді, пояснення. Хоча саме ...(02.12.2011)
569
209
порядок, послідовність у викладі наукового твору, статті і т.д. Результат зведення основного питання (заголовка) роботи до допоміжного ...(04.12.2011)
2897
210
характеристика, що спостерігається і вимірюється, величина, ступінь розвитку об'єкта (явища, процесу) у цілому і складових його окремих ...(04.12.2011)
356
211
типові помилки, перекручування сприйняття подій, що спостерігаються:...(04.12.2011)
1647
212
субординована система (ієрархія), що включає в себе всі терміни по проблемі конкретного дослідження. У нестрогому змісті - тезаурус. Див. ...(04.12.2011)
9682
213
форма наукового знання, що відбиває об'єктивно істотне в речах і явищах і закріплюється словом, спеціальним терміном чи позначенням ...(04.12.2011)
513
214
розумова операція, що складається в зіставленні пізнаваних об'єктів з метою виявлення подібності і розходження між ними. За допомогою ...(04.12.2011)
551
215
тип даних у статистиці; відповідають місцям у послідовності, отриманої при їх розташуванні в зростаючому порядку (наприклад, 1-й, ..., 7-й, ..., ...(04.12.2011)
540
216
функція наукового пізнання і етап наукового дослідження; розкриття сутності досліджуваного об'єкта за допомогою збагнення причин його ...(04.12.2011)
535
217
тип гіпотези, у якій розкриваються ті умови, фактори, при дотриманні яких причина обов'язково викликає наслідок як необхідність. Гіпотези ...(04.12.2011)
702
218
суспільно-історична предметно-матеріальна діяльність людей, спрямована на перетворення природи і суспільства. її основними видами є:...(04.12.2011)
448
219
методологічна характеристика дослідження; відбиває представлення про те, як і для яких практичних цілей можна застосувати результати ...(04.12.2011)
1388
220
процедура попередньої оцінки готовності дипломної роботи до захисту. Проходить на спеціальному засіданні кафедри в присутності інших ...(04.12.2011)
734
221
методологічна характеристика дослідження; усе те, що знаходиться в межах об'єкту дослідження....(04.12.2011)
7537
222
у економіці: дослідження, що спирається на результати фундаментальних досліджень; вирішує питання, тісно зв'язані з практикою; його ...(06.12.2011)
893
223
категорія, що позначає явище, яке викликає, обумовлює інше явище. Переходить у наслідок, утворюючі ланцюг взаємозалежних процесів, у ...(06.12.2011)
328
224
протиріччя в пізнанні, що характеризується невідповідністю між новими фактами, даними і старими способами їхнього пояснення. Спочатку ...(06.12.2011)
680
225
методологічна характеристика дослідження. З визначення проблеми починається дослідження. Ставлячи проблему, дослідник відповідає на ...(06.12.2011)
2153
226
У результаті аналізу проблемної ситуації виникає, формулюється задача (проблема) у власному змісті слова. Виникнення задачі означає, що вдалося ...(06.12.2011)
3059
227
науково обґрунтоване судження про можливі стани об'єкта в майбутньому і (чи) про альтернативні шляхи, терміни і механізми здійснення цих ...(06.12.2011)
513
228
прояв вищої форми випереджального відображення в процесі мислення як передбачення очікуваного майбутнього на основі обліку динаміки ...(06.12.2011)
399
229
план наміченої діяльності, робіт; виклад основних задач і цілей. Науковий документ, у якому дається виклад і обґрунтування логіки і методів ...(06.12.2011)
1208
230
план, задум; прообраз (прототип) об'єкта, явища чи процесу....(06.12.2011)
429
231
процес створення проекту за допомогою специфічних методів. Метою проектування є таке перетворення дійсності, коли створюються об'єкти, ...(06.12.2011)
312
232
характеристика суб'єкта, що не може бути проконтрольована експериментатором....(06.12.2011)
404
233
взаємодія протилежних, взаємовиключних сторін і тенденцій предметів і явищ, що разом з тим знаходяться у внутрішній єдності і ...(06.12.2011)
785
234
установлений порядок дій при організації діяльності; елемент технології....(06.12.2011)
397
235
закономірна, послідовна, безупинна зміна наступних друг за другом моментів розвитку чого-небудь (наприклад, процес мислення)....(06.12.2011)
559
236
процедура упорядкування оцінюваних властивостей об'єкта за допомогою чисел (рангів) експертом. За допомогою порядкової шкали значенню ...(06.12.2011)
1387
237
процес перевірки і виправлення якого-небудь тексту, рукопису; остаточна літературна обробка. Виконується редактором, що аналізує ...(06.12.2011)
347
238
особа, що піддає обробці, що виправляє який-небудь текст, яку-небудь рукопис. Як редактор тексту наукового дослідження може виступати ...(06.12.2011)
351
239
зведення складного до простого, пояснення складних явищ за аналогією з більш простими. Див. також Елевація....(06.12.2011)
376
240
короткий виклад суті написаного, сказаного чи прочитаного; короткий висновок, підсумок закінченого відрізка тексту (параграфа, глави)....(06.12.2011)
560
241
числовий показник оцінки чого-небудь. Визначається на основі опитування, анкетування. Припускає побудову шкали, підбор і підготовку ...(06.12.2011)
405
242
властивість вибірки пропорційно відтворювати всі характеристики генеральної сукупності....(06.12.2011)
482
243
опитуваний, що відповідає на питання анкети чи приймає участь в інтерв'ю як об'єкт дослідження....(06.12.2011)
549
244
короткий виклад змісту наукової праці, книги і т.п., що включає в себе основні фактичні зведення і висновки без перекручування сутності ...(06.12.2011)
535
245
виклад основного змісту документа (статті, книги) у короткій формі чи складання резюме документа....(06.12.2011)
890
246
стаття, метою якої є критичний огляд якого-небудь наукового чи художнього твору; відгук на наукову працю чи який-небудь твір перед їх ...(06.12.2011)
458
247
автор рецензії. На захисті дипломної роботи може виступати як опонент....(06.12.2011)
348
248
сукупність даних у вибірці, згрупованих і упорядкованих по визначених характеристиках....(06.12.2011)
364
249
логічна операція, за допомогою якої обсяг діленого поняття розподіляється на класи (безлічі) з погляду деякої ознаки. При розподілі предмети, ...(06.12.2011)
654
250
один з типів дослідження. У розробках представлені кінцеві результати досліджень у їхній нормативній формі, безпосередньо застосовувані на ...(06.12.2011)
689
251
членування тексту на складові частини, розподіл по рубриках (розділам, підрозділам у тексті); графічне відділення однієї частини від інший, а ...(06.12.2011)
1737
252
твір писемності, написаний від руки; умовна назва форми фіксації твору (наукової праці); кваліфікаційні роботи мають вид рукопису. ...(06.12.2011)
421
253
один з найбільш часто використовуваних статистичних показників, що характеризують центральну тенденцію у вибірці даних. Її обчислюють, ...(14.12.2011)
616
254
метод дослідження; практичне уявне з'єднання частин властивостей (сторін) досліджуваного об'єкта в єдине ціле. Синтез нерозривно ...(14.12.2011)
956
255
сукупність елементів і їхніх взаємозв'язків, що утворюють деяку, здатну до функціонування цілісність. Залежить від елементів і від способу та ...(14.12.2011)
515
256
розумова діяльність, у процесі якої досліджувані об'єкти організуються у визначену систему на основі обраного принципу. Найважливіший вид ...(14.12.2011)
450
257
дослідницький підхід, застосовуваний до аналізу об'єктів, що мають безліч взаємозалежних елементів, об'єднаних спільністю функцій і мети, ...(14.12.2011)
474
258
метод, заснований на принципі системного підходу, що складається з декількох етапів: уточнення того, який науковий феномен береться для ...(14.12.2011)
5123
259
домінуючий компонент, який є фактором, що визначає об'єднання інших компонентів у систему....(14.12.2011)
1253
260
наочне графічне чи схематичне зображення емоційної сторони міжособистісних відносин у групі; виміри проводяться за допомогою ...(14.12.2011)
797
261
метод соціальної психології (запропонований Дж. Морено), що дозволяє виразити кількісно, графічно структуру міжособистісних відносин у ...(14.12.2011)
749
262
метод дослідження, цілеспрямований і планомірний процес збору інформації шляхом безпосереднього сприйняття і прямої реєстрації ...(14.12.2011)
519
263
категорія наукового пізнання; виражає процес змін і розвитку речей і явищ, що в остаточному підсумку зводяться до змін їх властивостей і ...(14.12.2011)
550
264
різновид інтерв'ю; складається з формулювань питань, пропонованих у визначеній послідовності. Застосовуються закриті питання, що ...(14.12.2011)
2272
265
найбільш уживаний показник розкиду даних у статистиці. Обчислюється витягом квадратного кореня з варіанси. Див. також Варіанса, Дисперсія....(14.12.2011)
1317
266
галузь науки, що включає в себе методи опису, аналізу і математичної інтерпретації даних, що дозволяють робити визначені висновки щодо ...(14.12.2011)
554
267
закономірність, що виявляється не у виді твердої, однозначної детермінації протікання описуваного процесу чи явища, а тільки у виді визначеної ...(14.12.2011)
2291
268
вивчення висновків, що можуть бути поширені на популяцію, виходячи з даних, отриманих на вибірці, а також оцінка ступеня вірогідності таких ...(14.12.2011)
991
269
взаєморозміщення і зв'язок складових частин чого-небудь; будівля. Див. також Організація....(14.12.2011)
397
270
загальний шлях (логіка) дослідження проблеми. Виділяються наступні основні загальні етапи дослідження:...(14.12.2011)
9005
271
метод аналізу яких-небудь соціальних явищ як цілісних систем, що представляють собою визначене структурне з'єднання елементів, кожний з ...(14.12.2011)
2127
272
носій суб'єктивного, зовні об'єктивованого; людина, що пізнає зовнішній світ (об'єкт) і впливає на його у своїй практичній діяльності....(14.12.2011)
580
273
думка, що представляє собою твердження чи заперечення наявності в предметах чи явищах деяких властивостей чи відносин між ними. ...(14.12.2011)
570
274
інформація про зведені властивості групи об'єктів, об'єднаних деякою ознакою в сукупність. Перехід від індивідуальної (первинної) інформації до ...(14.12.2011)
724
275
категорія, що позначає єдиний внутрішній визначальний зв'язок для групи явищ, що служить основою їх існування. Зв'язана з явищем, але не є ...(14.12.2011)
504
276
один зі способів представлення даних, отриманих у дослідженні; креслення, що зображує систему, пристрій чи взаєморозміщення, зв'язок ...(14.12.2011)
513
277
метод дослідження дійсності чи напрямок розвитку пізнання від знання загального, закономірного, тобто абстрактно-логічного, до пізнання ...(14.12.2011)
933
278
один зі способів подання даних. Перелік відомостей, цифрових даних, згрупованих у вигляді декількох стовпців (граф), відділених один від ...(14.12.2011)
716
279
думка чи положення, істинність якого потрібно довести. Теза повинна відрізнятися однією головною якістю - бути відповідною об'єктивній ...(14.12.2011)
465
280
словник мови з повною смисловою інформацією; повний систематизований набір термінів у будь-якій області знання. Див. також Понятійний ...(14.12.2011)
467
281
коротко сформульовані основні положення повідомлення, тексту. На етапі вивчення стану проблеми в науковому дослідженні ...(16.12.2011)
512
282
науковий неперіодичний збірник, що містить опубліковані до початку конференції матеріали попереднього характеру (анотації, чи реферати ...(16.12.2011)
1497
283
процес складання тез змісту різних літературних джерел на етапі збору інформації з досліджуваної проблематики....(14.12.2011)
1081
284
авторський твір чи документ, відтворений на листі чи в публікації, основний спосіб фіксації наукового знання. Створюється за визначеними ...(16.12.2011)
1132
285
методологічна характеристика дослідження; формулювання, що відбиває проблему дослідження. Тема повинна так чи інакше відбивати рух від ...(16.12.2011)
3126
286
вища форма наукового мислення, система понять, категорій, законів, що відбивають істотні властивості, зв'язки і відносини предметів дійсності....(17.12.2011)
677
287
навчання про джерела й основні закономірності пізнавального процесу, про форми і методи осягнення людиною навколишнього світу. ...(17.12.2011)
697
288
методологічна характеристика дослідження; значення отриманих результатів для науки. Визначається тим, у які проблеми, концепції, галузі ...(16.12.2011)
2213
289
являє собою деякий чіткий фіксований зв'язок елементів, припускає визначену структуру, що відбиває внутрішні, істотні відносини реальності. ...(16.12.2011)
1859
290
вид наукового дослідження. Виділяється за рівнем знання; зв'язано з одержанням теоретичного знання, розробкою загальної чи спеціальної ...(16.12.2011)
1186
291
слово чи сполучення слів, що точно позначає наукове поняття, що має дефініцію (визначення)....(17.12.2011)
531
292
сукупність термінів, уживаних у якій-небудь області науки, техніки, мистецтва і т.д. Див. також Тезаурус, Понятійний апарат....(17.12.2011)
774
293
короткі стандартизовані завдання, по яких проводяться іспити для визначення тих чи інших сторін особистості і її потенційних можливостей. ...(17.12.2011)
451
294
метод дослідження, що використовує тести. Процес тестування може бути розділений на три етапи: (1) вибір тесту (визначається метою ...(17.12.2011)
353
295
сукупність знань про способи діяльності, методах здійснення діяльності;...(17.12.2011)
866
296
класифікація досліджень по характеру їх відносин до об'єкту дослідження і до практики. Найбільш поширений розподіл досліджень на ...(17.12.2011)
512
297
сторінка книги, рукопису, на якій містяться наступні дані: прізвище автора, назва (тема), назва видавництва чи організації, що випускає книгу, ...(17.12.2011)
544
298
логічний процес переходу від одиничного до загального, від менш загального до більш загального, а також результат цього процесу: ...(17.12.2011)
1121
299
середовище, у якому перебувають і без якого не можуть існувати предмети, явища; те, від чого залежить інше. У логіці розрізняють ...(17.12.2011)
355
300
розумова операція, що складається в одержанні нового висновку з декількох суджень. Умовивід є необхідним засобом пізнання, коли для ...(17.12.2011)
716
 
«ПерваяПредыдущая1234СледующаяПоследняя»

Страница 3 из 4


Случаные тэги (tags)

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта