Главная Термины на украинском

Вопрос-ответ

Чем различаются наука и искусство Искусство в отличие от науки — это особая форма общественного сознания, связанная с рождением художественных образов,...
Почему зарождение первых форм теоретического знания связывают с античностью Зарождение первых форм теоретического знания традиционно связывают с...
Что понимают под сциентизмом и антисциентизмом Культ науки и провозглашение ее как наивысшей ценности развития человеческой цивилизации привел к...
Каковы особенности мифологического, художественно-образного и религиозного познания Важную роль, особенно на начальном этапе истории человечества,...

Разместить рекламу на сайте

Термины на украинском

Фильтр по заголовку 
Заголовок материала Хиты
101
зведення простого до складного, підхід до виявлення тих властивостей найпростішої взаємодії, що роблять його потенційним джерелом більш ...(10.11.2011)
537
102
вид наукового дослідження; вивчення конкретних проблем, зв'язане з рішенням переважно практичних задач. Див. також Прикладне ...(10.11.2011)
1546
103
заснований на безпосередньому досвіді. Іноді протиставляється теоретичному....(10.11.2011)
4024
104
див. Структура наукового дослідження, а також: Логіка дослідження, Технологія дослідження....(10.11.2011)
1955
105
поширення моральних норм на процес дослідження (наприклад, вимога до спілкування дослідника і досліджуваних: Не нашкодь) і на його ...(10.11.2011)
780
106
методологічна характеристика дослідження. Намічаючи логіку свого дослідження, вчений формулює коло приватних дослідницьких задач, що у ...(10.11.2011)
1863
107
ціль діяльності, дана у визначених умовах і потребуюча для свого досягнення адекватних цим умовам засобів. Пошук, мобілізація і застосування ...(10.11.2011)
365
108
об'єктивно існуючий, повторюваний, стійкий, істотний зв'язок для групи явищ, що визначає процеси становлення та існування систем, що ...(10.11.2011)
4476
109
величина (характеристика, фактор), зміни якої залежать від впливу незалежної перемінний. Див. також Перемінні....(10.11.2011)
455
110
офіційна процедура представлення на засіданні спеціальної комісії виконаної кваліфікаційної роботи з метою її визнання і одержання автором ...(10.11.2011)
830
111
методологічна характеристика дослідження; представляють стосовно гіпотези той її перетворений фрагмент, що містить у чистому виді те, ...(10.11.2011)
349
112
науковий збірник, що містить дослідницькі матеріали наукових установ, навчальних закладів по найважливіших наукових і науково-технічних ...(10.11.2011)
619
113
відношення, при якому зміни якоїсь однієї сторони спричиняють зміни іншої сторони....(10.11.2011)
426
114
категорія, що позначає сукупність сторін, елементів, зв'язків, що утворюють даний предмет чи явище. Нерозривно з формою кожен предмет, ...(10.11.2011)
468
115
основна частина роботи, обґрунтування відповіді на її центральне питання, виражений заголовком даної роботи (тобто обґрунтування ...(10.11.2011)
714
116
різновид питань, використовуваних в опитувальних методах дослідження; спрямовані на одержання висновків про визначені явища і їх ...(10.11.2011)
822
117
результат процесу пізнання дійсності, адекватне її відображення у свідомості людини у виді представлень, понять, суджень, умовиводів, теорій; ...(10.11.2011)
498
118
тип даних у статистиці; одержують при вимірах (наприклад, данні про час, про результати тестування і т.д.), їх можна розподілити по шкалі з ...(22.11.2011)
424
119
кордонно широке поняття, у якому відображені найбільш загальні та істотні властивості, ознаки, зв'язки і відносини предметів, явищ об'єктивного ...(15.11.2011)
583
120
класифікація об'єктів по категоріях. Див. також Класифікація....(15.11.2011)
402
121
нестрогий експеримент, застосовуваний у економічних дослідженнях у силу того, що в них важко витримати вимогу випадковості добору ...(15.11.2011)
992
122
область науки, що поєднує методи кількісної оцінки якісних даних....(15.11.2011)
394
123
одна з форм представлення результатів дослідження; служить для того, щоб студент, чи аспірант, здобувач, надавши свою працю на суд ...(15.11.2011)
1611
124
кількісне вираження, опис якісних ознак об'єктів, явищ за допомогою показників і індикаторів з метою їх формалізації шляхом спеціальних ...(15.11.2011)
1204
125
логічне поняття: термін і ознака, що несуть інформацію про кількісну характеристику логічного вираження. Приклади кванторів - слова ніколи, ...(15.11.2011)
706
126
розподіл предметів якого-небудь роду на взаємозалежні класи (відділи, розряди) відповідно до найбільше істотних ознак, властивим предметам ...(15.11.2011)
440
127
слово чи словосполучення, найбільш повно і специфічно характеризує зміст наукового документу (тексту) чи його частини....(15.11.2011)
933
128
величина, що приймає значення від -1 до +1 і характеризує ступінь кореляції між двома перемінними....(22.11.2011)
617
129
роз'яснювальні примітки до тексту (його фрагменту); супровідні розуміння, зауваження....(22.11.2011)
472
130
дослідницький підхід і принцип організації практики навчання і виховання, що розглядає об'єкт дослідження, практику з позицій цілісності і ...(22.11.2011)
3089
131
термін, що узагальнює поняття елемент, підсистема, підструктура і їхнього зв'язку. Див. також Організація....(22.11.2011)
451
132
один із прийомів, використовуваних у процесі пізнання, за допомогою якого абстрактне поняття включається в різноманіття дійсних ...(22.11.2011)
804
133
краткий письмовий виклад змісту розмови, тексту....(22.11.2011)
540
134
складання конспектів літературних джерел різного типу. У науковому дослідженні використовується на етапі аналізу стану досліджуваного ...(22.11.2011)
779
135
формалізований метод аналізу змісту документів за допомогою математичних засобів. Містить у собі кілька послідовних дій: виділення одиниць ...(22.11.2011)
533
136
група випробуваних, котрих не піддають ніяким експериментальним впливам, тому що вона служить для порівняння під час експерименту....(22.11.2011)
2200
137
величина (характеристика, фактор), підтримувана на постійному рівні протягом всього експерименту. Див. також Перемінні....(22.11.2011)
394
138
система взаємозалежних і витікаючих один з одного поглядів, спосіб розуміння, трактування явищ, процесів; основна ідея якої-небудь теорії, ...(22.11.2011)
536
139
розділ статистики, задача, якого полягає в тім, щоб установити можливий зв'язок між двома показниками, отриманими на одній і тієї ж чи на ...(22.11.2011)
1238
140
зв'язок між двома перемінними. Цей зв'язок може бути повним (при цьому, знаючи значення однієї перемінної, можна точно пророчити ...(22.11.2011)
583
141
ознака, по якій класифікуються, визначаються, оцінюються явища, дії чи діяльність (зокрема, при їх формалізації)....(23.11.2011)
460
142
різновид експерименту, що здійснюється в спеціально обладнаному приміщенні за допомогою приладів і інших засобів дослідження, що ...(23.11.2011)
1888
143
помилки в умовиводах, міркуваннях, визначеннях понять, доказах і спростуваннях, викликані порушенням законів і перекручуванням форм ...(23.11.2011)
2939
144
метод фіксації змісту тексту (статті, розділу, глави в монографії і т.д.) у виді графічної схеми. Див. також Граф....(23.11.2011)
452
145
різновид повторного дослідження; дослідження того ж самого об'єкту протягом тривалого часу. Застосовується при вивченні розвитку ...(23.11.2011)
1531
146
розумовий процес, спрямований на обґрунтування якого-небудь положення чи одержання нового висновку з декількох посилок....(25.11.2011)
471
147
застосування математичних понять, теорій і методів у природних, економічних, технічних і суспільних науках, засноване на кількісному аналізі ...(23.11.2011)
710
148
науковий неперіодичний збірник, що містить підсумки наукової конференції (програми, доповіді, рекомендації, рішення)....(23.11.2011)
454
149
уявний, ідеальний образ результату дії, форма прояву об'єктивної соціальної причинності у свідомості людей у виді постановки цілей - створення ...(23.11.2011)
336
150
методологічна характеристика дослідження; представлення про результат. Ставлячи перед собою ціль, дослідник уявляє собі, який результат ...(23.11.2011)
1780
151
сукупність прийомів, операцій і способів теоретичного пізнання і практичного перетворення дійсності, досягнення визначених результатів. В ...(23.11.2011)
1819
152
дезагрегування (поділ) проблем на складові елементи з наступною оцінкою їх відносної важливості. Таку процедуру називають часто побудовою ...(23.11.2011)
413
153
непараметричний метод, що використовується для перевірки гіпотез про вірогідність різниці середніх при аналізі кількісних даних у популяціях з ...(23.11.2011)
1088
154
прийоми, процедури і операції емпіричного і теоретичного пізнання і вивчення явищ дійсності, що є знаряддям одержання наукових фактів....(23.11.2011)
1312
155
сукупність приватних прийомів, засобів, процедур, що дозволяють застосовувати той чи інший метод до даної специфічної предметної області....(23.11.2011)
690
156
система методологічних категорій, що виступають як характеристики економічного дослідження: проблема, тема, актуальність, об'єкт ...(23.11.2011)
525
157
міркування дослідника про застосовані їм способи наукового пізнання. Оскільки за допомогою такої рефлексії він коректує свій рух по обраному ...(23.11.2011)
1764
158
система принципів і способів організації і побудови теоретичної і практичної діяльності...(23.11.2011)
640
159
схема, зображення чи опис будь-якого явища чи процесу в природі, економіці, виробництві, суспільстві...(25.11.2011)
491
160
теоретичний метод дослідження різних явищ, процесів і станів за допомогою їх реальних (фізичних) чи ідеальних (знакових, математичних) ...(25.11.2011)
441
161
безупинне, тривале спостереження за станом середовища (явищ, процесів і т.д.); зіставлення результатів постійних спостережень для ...(25.11.2011)
699
162
наукова праця, що заглиблено розробляє одну тему, обмежене коло питань; наукове видання у виді книги чи брошури, що містить повне і ...(25.11.2011)
502
163
характеристика вимірювального інструмента; полягає в тім, що його результати відтворюються з гарною сталістю в того самого випробуваного. ...(25.11.2011)
1478
164
категорія, що позначає те явище чи стан, що викликаний, обумовлений іншим явищем; те, що логічно з необхідністю випливає з чогось іншого, ...(25.11.2011)
419
165
сфера дослідницької діяльності, що спрямована на виробництво нових знань про природу, суспільство і мислення і включає в себе всі умови і ...(25.11.2011)
575
166
науковий документ, що містить виклад результатів науково-дослідної чи дослідно-конструкторської роботи, опублікований у пресі чи прочитаний ...(25.11.2011)
2436
167
одна з форм представлення наукових результатів у періодичному науковому виданні (науковому журналі, збірнику наукових праць); публікація ...(25.11.2011)
2567
168
особливий вид наукового дослідження, у результаті якого виходять принципово нові результати, що мають значення наукових відкриттів нових ...(25.11.2011)
5816
169
величина (характеристика, фактор), керована експериментатором. Вводиться в експеримент як зміна умов, що впливає на залежну перемінну. ...(25.11.2011)
623
170
статистичні методи, використовувані для аналізу порядкових чи якісних даних, якщо вибірки занадто малі для впевненості, що популяції, з яких ...(25.11.2011)
796
171
різновид спостереження; опосередковане спостереження, здійснюване через повноважних осіб, що працюють по програмі і завданню ...(25.11.2011)
888
172
різновид інтерв'ю; припускає, що формулювання і послідовність питань у ході бесіди можуть змінюватися....(25.11.2011)
906
173
критерій якості інформації (результатів наукових досліджень). Відбиває суспільно значимі нові знання, факти, дані, отримані в результаті ...(25.11.2011)
390
174
методологічна характеристика дослідження; припускає конкретну відповідь на питання: що зроблено з того, що іншими не було зроблено? які ...(25.11.2011)
2727
175
такий розподіл даних у вибірці, коли його крива має колоколообразний вид і строго симетрична (для великих популяцій). Якщо ж кількість ...(25.11.2011)
613
176
у економічному дослідженні модель належного, тобто узагальнене представлення про те, що повинно бути зроблене для досягнення кращих ...(25.11.2011)
895
177
статистична гіпотеза, відповідно до якої розходження між вибірками обумовлені тільки випадковістю і не відбивають дійсних розходжень між ...(25.11.2011)
1974
178
існуючий поза нами і незалежно від нашої свідомості зовнішній світ, що є предметом пізнання, практичної дії суб'єкта...(25.11.2011)
600
179
методологічна характеристика дослідження; процес чи явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для вивчення. Визначаючи об'єкт ...(25.11.2011)
2482
180
процес перетворення інформації без зміни її якості. Види обробки інформації: реєстрація, класифікація, систематизація, статистична обробка ...(25.11.2011)
589
181
науковий документ, що містить систематизовані наукові дані по якій-небудь темі, отримані в підсумку аналізу першоджерел. Знайомить із ...(25.11.2011)
606
182
специфічна наукова процедура встановлення зв'язку концептуального апарата дослідження з його методичним інструментарієм....(25.11.2011)
1915
183
окрема закінчена частина технологічного процесу; дія, спрямована на виконання будь-якої задачі. ...(25.11.2011)
484
184
функція наукового пізнання і етап наукового дослідження, що полягає у фіксуванні даних експерименту чи спостереження за допомогою ...(25.11.2011)
693
185
тип гіпотези, у якій зв'язок між причиною і наслідком описується. При цьому умови і фактори, що диктують обов'язковість, необхідність настання ...(25.11.2011)
1400
186
сукупність методів і форм представлення інформації (графіки, виміри показників), що дозволяють охарактеризувати вибірки даних. Див. також ...(25.11.2011)
1681
187
вид психологічного тесту; призначений для виявлення різних сторін особистості випробуваного за допомогою набору тверджень, з якими ...(25.11.2011)
718
188
метод збору емпіричних даних про об'єктивні факти, думки, знання і т.д., заснований на безпосередньому (інтерв'ювання) чи ...(25.11.2011)
460
189
особа, що виступає з критикою доповіді, дисертації і т.п. Як опонент на захисті дипломної роботи звичайно виступає рецензент....(25.11.2011)
634
190
кращий з можливого в конкретних умовах....(25.11.2011)
637
191
загальнонаукове поняття: результат взаємодії компонентів досліджуваного об'єкта, що утворює і дозволяє зрозуміти його як ціле. Див. також ...(25.11.2011)
380
192
дослідницький підхід, що припускає відношення до вихованця як до особистості, як до самосвідомого суб'єкта власного розвитку і як до суб'єкта ...(25.11.2011)
920
193
вид судження про визначений феномен; буває кількісною і якісною....(25.11.2011)
349
194
частина умовного судження, у якій відображається умова, від якого залежить істинність наслідку. У звичайній мові під підставою розуміють ...(02.12.2011)
505
195
див. Аргумент....(02.12.2011)
422
196
критерій, за допомогою якого характеризується відповідність гіпотези, закону чи теорії фактам, що спостерігаються, чи експериментальним ...(04.12.2011)
398
197
пробно-пошукове дослідження, що проводиться до початку активного застосування розробленого методичного апарата з метою його доробки, ...(02.12.2011)
2560
198
різновид повторного дослідження, вивчення того самого об'єкта з визначеним часовим інтервалом за однією і тією ж методикою і програмою ...(25.11.2011)
1442
199
частина тексту усередині глави, розділ книги, статті, що має самостійне значення, звичайно відмічувана знаком ...(25.11.2011)
437
200
стиль наукового мислення, що панує на визначеному етапі в тій чи іншій дисципліні або комплексі дисциплін...(02.12.2011)
772
 
«ПерваяПредыдущая1234СледующаяПоследняя»

Страница 2 из 4


Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ПДТСіОС) Тема 11.1 Стат. спостереження, зведення і груп. (11 тест.завдань) 63.64 %
(ПДТСіОС) Тема 10.2 Характеристика мови прогр. R і RStudio (7 тест.завдань) 100.00 %
(ПДТСіОС) Тема 10.1 Огляд прогр. засобів стат. аналізу дан. (8 тест.завдань) 100.00 %
Перейти к тестам
Интерпретация 1) важный метод научного познания, состоящий в отождествлении значений различных понятий между собой. Одним из главных видов интерпретации в...
Эмпирическое обоснование 1) подтверждение фактов данными наблюдения и эксперимента, а научных законов и теорий — фактами. ...
Я 1) система, способная к выделению себя из окружающей среды и последующей постоянной самоидентификации. ...
Научная проблема 1) существенный вопрос относительно конкретного предмета научного исследования, его структуры, способов познания, практического использов...
Антиглобализм 1) [гр. anti... (соотв. рус. «противо-») + фр. global всеобщий] – социальное движение и идеология, направленные не против глобализации как т...
Научная гипотеза это вероятностное предположение о причинах исследуемого явления, достоверность которого при современном состоянии науки не может быть док...
Концепция науки И. Лакатоса Лакатос (1922-1974) - третья по счету фамилия этого ученого. Во время Второй мировой войны он вынужден был сменить еврейскую ф...
Эмпирический факт это достоверная, объективная информация; такое описание явлений и связей между ними, где сняты субъективные наслоения. Эмпирический факт...
Эвристика (от греч. heurisko - отыскиваю, открываю) - термин, описывающий метод или процесс, который управляет открытием или исследованием. ...
Постклассическая наука В к. XIX - н. XX в. классическая наука сталкивается с серьезным кризисом: развитие естественных и социальных наук приводит к обнару...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта