Главная Литературный альманах Організація та методика науково-дослідницької діяльності. Підручник. В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. 6-те вид. (2008, 310с.)

Фрагмент исследования

4.2 Построение модели объекта диагностирования на транспорте   Использование диагностического подхода при исследовании объектов различной природы...

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС) Тема 04. Организация творческой деятельности (7 тест.заданий) 100.00 %
(ОНИиТС) Тема 04. Организация творческой деятельности (7 тест.заданий) 57.14 %
(ОНИиТС) Тема 04. Организация творческой деятельности (7 тест.заданий) 42.86 %
Перейти к тестам

Разместить рекламу на сайте

Організація та методика науково-дослідницької діяльності. Підручник. В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. 6-те вид. (2008, 310с.)

30.12.2011 12:04

Посилання

Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. — 6-те вид., переробл. і доповн. — К. : Знання, 2008. — 310 с.

Анотація

Розглядається коло проблем, пов'язаних з організацією та методикою науково-дослідницької діяльності: вибір теми, визначення об'єкта і предмета, методології і методів дослідження, оформлення результатів наукових пошуків у вигляді рефератів, курсових, дипломних робіт, доповідей, статей, монографій, кандидатських і докторських дисертацій та авторефератів. Наведено основні вимоги Міністерства освіти і науки України до курсових, дипломних та магістерських робіт, а також вимоги ВАК України до дисертацій та авторефератів.

Для студентів, аспірантів, докторантів, здобувачів наукових ступенів, викладачів. Підручник може бути використаний у системі підготовки та підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних кадрів.

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

ЗМІСТ

 

Вступ

7

Розділ І. Специфіка науково-дослідницької діяльності

11

Глава 1. Наука як сфера людської діяльності

11

1.1. Поняття про науку

11

1.2. Наукова комунікація. Наукова школа

18

1.3. Науково-дослідницька діяльність студентів

24

1.4. Підготовка та атестація наукових і науково-педагогічних кадрів

29

1.4.1. Докторантура. Аспірантура

30

1.4.2. Здобувачі наукового ступеня, які працюють над дисертаціями поза докторантурою або аспірантурою

34

Глава 2. Психологія і технологія наукової творчості

39

2.1. Організація творчої діяльності

39

2.2. Психологія наукової творчості

44

2.3. Робочий день науковця

44

2.4. Робоче місце науковця

46

2.5. Оргтехніка, технічні засоби наукової діяльності

48

2.6. Ділове спілкування

49

2.7. Ділове листування

50

2.8. Ділова розмова по телефону

51

2.9. Особистий архів (бібліотека) здобувача

52

Розділ II. Загальна методологія наукової творчості

54

Глава 3. Методологія та методи наукового дослідження

54

3.1. Методологія дослідження

56

3.2. Фундаментальна, або філософська, методологія

57

3.3. Загальнонаукова методологія

59

3.4. Конкретнонаукова методологія

73

3.5. Методи і техніка дослідження

74

3.6. Використовування методів наукового пізнання

76

3.6.1. Методи, що застосовуються на емпіричному і теоретичному рівнях досліджень

80

3.6.2. Методи теоретичних досліджень

82

3.7. Застосування логічних законів і правил

83

Глава 4. Організація і проведення соціологічних досліджень

90

4.1. Етапи соціологічного дослідження

91

4.2. Розробка програми дослідження

94

4.3. Характеристика окремих видів досліджень

97

4.3.1. Спостереження

97

4.3.2. Опитування

99

4.3.3. Експеримент

101

4.4. Формування вибіркової сукупності

106

4.5. Підготовка даних до обробки

111

4.6. Методика обробки одержаної інформації

116

4.6.1. Ручна обробка інформації

116

4.6.2. Введення інформації в ЕОМ та її обробка

118

4.7. Аналіз та інтерпретація одержаних даних

123

4.8. Форми звітності про соціологічне дослідження

124

Розділ III. Курсова, дипломна, магістерська роботи: написання, оформлення, захист

127

Глава 5. Курсова, дипломна, магістерська роботи як кваліфікаційне дослідження

127

5.1. Курсова (дипломна) робота: загальна характеристика

127

5.2. Послідовність виконання курсової (дипломної) роботи

129

5.3. Підготовчий етап роботи над курсовою (дип­ломною) роботою

131

5.4. Робота над текстом курсової (дипломної) роботи

134

5.5. Заключний етап роботи над курсовою (дипломною) роботою

137

5.6. Підготовка до захисту та захист курсової (дипломної) роботи

143

5.7. Керівництво курсовою (дипломною) роботою та її рецензування

146

5.8. Магістерська дисертація як кваліфікаційне дослідження

148

Розділ IV. Кандидатська, докторська дисертації: написання, оформлення, захист

152

Глава 6. Підготовка до написання дисертації та накопичення наукової інформації

152

6.1. Дисертація: визначення поняття, основні види

152

6.2. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук: загальна характеристика

154

6.3. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук: загальна характеристика

156

6.4. Загальна схема наукового дослідження

158

6.5. Вибір і затвердження теми. Формулювання назви дисертації

159

6.6. Складання пояснювальної записки до вибору теми дисертації. Затвердження теми

163

6.7. Складання індивідуального і робочого планів

165

Глава 7. Пошук, накопичення та обробка наукової інформації

168

7.1. Підсистема інформації про об'єкт дослідження

168

7.2. Пошук вторинної документної інформації з теми

170

7.3. Аналіз наукової літератури з теми

173

7.4. Отримання та аналіз первинної інформації

180

Глава 8. Вимоги до змісту і структури дисертації

183

8.1. Загальні вимоги до дисертації

183

8.2. Структура дисертації

183

8.3. Зміст

186

8.4. Вступ, його композиція

187

8.5. Актуальність дослідження

187

8.6. Мета і завдання дослідження

190

8.7. Об'єкт і предмет дослідження

191

8.8. Методи дослідження

193

8.9. Наукова новизна одержаних результатів

194

8.10. Практичне значення одержаних результатів

196

8.11. Особистий внесок здобувача

198

8.12. Апробація результатів дисертації

199

8.13. Публікації

199

8.14. Основна частина дисертації

199

8.15. Висновки

205

8.16. Додатки

206

8.17. Список використаних джерел

207

Глава 9. Оформлення дисертаційної праці

209

9.1. Мова і стиль дисертаційної праці

209

9.2. Загальні вимоги до оформлення дисертації

215

9.3. Нумерація

217

9.4. Подання текстового матеріалу

219

9.5. Ілюстрації

223

9.6. Таблиці

224

9.7. Формули

225

9.8. Посилання

226

9.9. Додатки

228

9.10. Список використаних джерел

229

Глава 10. Вимоги до автореферату дисертації

234

10.1. Загальні вимоги до автореферату

234

10.2. Структура автореферату

234

10.3. Анотація

240

10.4. Оформлення автореферату

241

10.5. Видання автореферату

242

10.6. Електронний варіант автореферату дисертації

244

Глава 11. Порядок захисту дисертації

245

11.1. Попередня експертиза дисертації (перед-захист)

245

11.2. Подання дисертації для попереднього розгляду в спеціалізованій вченій раді

251

11.3. Друкування і розсилання автореферату

257

11.4. Підготовка здобувача до захисту дисертації

261

11.5. Процедура прилюдного захисту дисертації

263

11.6. Оформлення документів атестаційної справи

269

Розділ V. Підготовка публікацій, рефератів, доповідей

275

Глава 12. Робота над публікаціями, рефератами і доповідями

275

12.1. Наукова публікація: поняття, функції, основні види

276

12.2. Мінімальна кількість та обсяг публікацій здобувача

279

12.3. Наукова монографія

285

12.4. Наукова стаття

288

12.5. Тези наукової доповіді (повідомлення)

290

12.6. Методика підготовки та оформлення публікації

291

12.7. Техніка написання тексту

293

12.8. Реферат

299

12.9. Доповідь (повідомлення)

301

Висновки

304

Література

306

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Баскаков А.Я. Методология научного исследования [Текст] : [учеб. пособие для студентов вузов] / А.Я. Баскаков, Н.В. Туленков ; Межрегион, акад. упр. персоналом. — 2-е изд., испр. — К. : МАУП, 2004. — 213 с. — Библиогр.: с. 208—212.

2. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления [Текст] : межгос. стандарт: ГОСТ 7.80-2000. — Введ. 07.01.01. — Минск, 2000. — 7 с.

3. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис [Текст] : Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. — Вид. офіц. — Введ. 2007-07-01. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — 47 с — (Сис­тема стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи).

4. Білоусова Т.П. Основи наукових досліджень [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Т.П. Білоусова, Ю.О. Маркітантов ; Кам'янець-Поділ. держ. ун-т. — Кам'я-нець-Подільський : Кам'янець-Поділ. держ. ун-т, 2004. — 119 с — Бібліогр.: с 90—92.

5. Білуха М.Г. Основи наукових досліджень [Текст] : підруч. для студ. екон. спец, вузів / М.Г. Білуха. — К. : Вища шк., 1997. — 271 с

6. Васильев И.Г. Социологические исследования в библиотеках [Текст] : практ. пособие / И.Г. Васильєв, М.Е. Ил-ле, Д.К. Равинский. — СПб. : Профессия, 2001. — 176 с. — (Библиотечный практикум).

7. Видання. Основні види. Терміни та визначення [Текст]: ДСТУ 3017-95. — Введ. 23.05.95. — К. : Держспоживстандарт України, 1995. — 45 с

8. Вовканич С. Активізація наукової діяльності молоді в системі інноваційного розвитку [Текст] / С. Вовканич, О. Риндзак ; НАН України, Ін-т регіон, дослідж. — Л. : ІРД НАН України, 2006. — 184 с

9. Воротіна Л.І. Кандидатська дисертація: методика написання і захисту [Текст] : посібник для асп. і здобувачів наук, ступеня / Л.І. Воротіна, B.C. Воротін, С.О. Гуткевич ; Європ. ун-т. — К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. — 76 с.

10. Добров Г.М. Наука о науке: начала науковедения [Текст] / Г.М. Добров. — 3-е изд., доп. и перераб. — К. : Наук, думка, 1989. — 302 с.

11. Довідник здобувача наукового ступеня [Текст] : зб. нормат. док. та інформ. матеріалів з питань атестації наук, кадрів вищ. кваліфікації / [упорядкув. Ю.І. Цеков] ; за ред. P.В. Бойка. — 3-тє вид., виправл. та доповн. — К. : Ред. "Бюл. Вищ. атестат, коміс. України": Толока, 2006. — 72 с

12. Документація. Звіти у сфері науки і техніки: структура і правила оформлення [Текст] : ДСТУ 3008-95. — Введ. 23.02.95. — К. : Держспоживстандарт України, 1995. — 38 с

13. Здобувачу наукового ступеня [Текст] : метод, рек. / [упоряд. С.В. Сьомій] ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К. : МАУП, 2002. — 184 с.

14. Зосимов A.M. Дисертаційні помилки [Текст] / A.M. Зосимов, В.П. Голік. — [3-тє вид., переробл. і доповн.]. — X. : Інжек, 2005. — 215 с : іл., табл. — Бібліогр.: с 206—210.

15. Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила [Текст] : ДСТУ 3582-97. — Введ. 01.07.98. — К. : Держспожистандарт України, 1998. — 16 с.

16. Каліцький Б.А. Прикладне наукознавсто [Текст] / Б.А. Каліцький ; НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва. — К. : Фенікс, 2007. — 464 с

17. Коханко О.М. Основи науково-педагогічних досліджень [Текст] : навч. посіб. / О.М. Коханко. — Хмельницький : ХНУ, 2005. — 254 с — Бібліогр.: с 216—220.

18. Кочетов А.И. Культура педагогического исследования [Текст] / А.И. Кочетов. — 2-е изд., испр. и доп. — Минск : Ред. журн. "Адукацыя і выхаванне", 1996. — 328 с.

19. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / О.В. Крушельницька. — К. : Кондор, 2006. — 204 с.

20. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты [Текст]: практ. пособие для аспирантов и соискателей учен. степ. / Феликс Алексеевич Кузин. — М. : Ось-89, 1998. — 208 с.

21. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты [Текст] : практ. пособие для студ.-магистрантов / Феликс Алексеевич Кузин. — М. : Ось-89, 1997. — 302 с.

22. Кузъменко С.Г. Курсова (дипломна) — це дуже прос­то! [Текст] : наук.-практ. посіб. / С.Г. Кузьменко ; Донец. юрид. ін-т МВС України при Донец. держ. ун-ті. — Донецьк : Норд-Прес, 2004. — 126 с

23. Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів [Текст]: підручник / Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. — 4-те вид., переробл. і доповн. — К. : Знання, 2006. — 334 с — (Серія "Вища освіта XXI століття"). — Бібліогр.: с 330—334.

24. Кушнаренко Н.Н. Документоведение [Текст] : учебник / Н.Н. Кушнаренко. — 7-е изд., стер. — К. : Знання, 2006. — 459 с. — (Высшее образование XXI века).

25. Дудченко АЛ. Основы научных исследований [Текст] : учеб. пособие / А.А. Лудченко, Я.А. Дудченко, Т.А. Примак ; под ред. А.А. Лудченко. — К. : Знання, 2000. — 113 с.

26. Лузан П.Г. Теорія і методика формування навчально-пізнавальної активності студентів [Текст] : монографія / П.Г. Лузан. — К. : Нац. аграр. ун-т, 2004. — 271 с — Бібліогр.: с 254—271.

27. Маригодов В.К. Теория и практика научных исследований [Текст] / Маригодов В.К., Тихонов Г.А. ; Севас-топ. нац. техн. ун-т. — Севастополь : СевНТУ, 2007. — 247 с.

28. Методические рекомендации по работе над кандидатской диссертацией по техническим наукам для соискателей ученых степеней и аспирантов всех форм подготовки [Текст] / [сост. : А.Т. Ашеров, А.И. Губинский]. — X. : ХЗПИ, 1998. — 64 с.

29. Методологические вопросы науковедения [Текст] / под ред. В.И. Оноприенко. — К. : УкрИНТЭИ, 2001. — 323 с.

30. Мигаль В.Д. Теорія і методи наукової творчості [Текст] : навч. посіб. / В.Д. Мигаль ; Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. — X. : ІНЖЕК, 2007. — 423 с — Бібліогр.: с 418—420.

31. Мороз І.В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення і захисту [Текст] / І.В. Мороз. — К., 1997. — 56 с

32. Мортук В.В. Основи наукових досліджень [Текст] : тексти лекцій / В.В. Мортук ; Дрогобич, держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич : Вимір, 2005. — 142 с — Бібліогр.: с 141 — 142.

33. Науково-дослідна робота студентів і методологія педагогічних досліджень [Текст] : навч. посіб. / [уклад.: Федір-чик Т.Д., Предик А.А.]; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці : Рута, 2004. — 71 с — Бібліогр.: с 68—71.

34. Ніколаєнко С.М. Наукові дослідження в університетах — визначальний чинник зростання якості освіти [Текст] / С.М. Ніколаєнко. — К. : Прок-Бізнес, 2007. — 175 с Бібліогр.: с 107—108.

35. Організація та методика проведення науково-педагогічних досліджень студентами вищих навчальних закладів [Текст] / М.І. Соловей [та ін.]. — К. : Ленвіт, 2004. — 143 с. — Бібліогр.: с 142—143.

36. Переліки та форми документів, які використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників [Текст] // Бюл. ВАК України. — 2007. — № 6. — С 2—48.

37. Пілюшенко В.Л. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.Л. Пілюшенко, І.В. Шкра-бак, Е.І. Словенко. — К. : Лібра, 2004. — 343 с — Бібліогр.: с 343.

38. Пушкарь AM. Основы научных исследований и организация научно-исследовательской деятельности [Текст] : учеб. пособие / Пушкар А.И., Потрашкова Л.В. ; Харьк. нац. экон. ун-т. — X. : ИНЖЕК, 2006. - 279 с. — Биб-лиогр.: с. 275—279.

39. П'ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі [Текст]: нпвч. посібник / І.С. П'ятницька-Позднякова. — К., 2003. 116 с.

40. Свердан М.М. Основи наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / М.М. Свердан, М.Р. Свердан ; М-во фінансів України, Буковин. держ. фін. пкіід. Чернівці: Рута, 2006. — 351 с — Бібліогр.: с 351 352.

41. Стеченко Д.М. Методологія наукових досліджені. [Текст] : підручник / Д.М. Стеченко, О.С. Чмир. 2-ге вид., переробл. і доповн. К. : Знання, 2007. — 317 с (Серія "Вища освіта XXI століття"). — Бібліогр.: с 295 317.

42. Технологія наукових досліджень (схеми та приклади) [Текст] : навч. посіб. / [уклад. Дороніна М.С.] ; Харк. нац. екон. ун-т. — [2-ге вид., виправл. і доповн.]. — X. : ІНЖЕК, 2006. — 101 с

43. Філінюк А.Г. Наукова робота студента [Текст] : метод, рек. для студ. і магістрантів усіх спец, і форм навчан­ня. — Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. держ. ун-т, 2007. — 74 с — Бібліогр.: с 63—64.

44. Цоцюра С.В. Методологія, методика та інформаційні технології наукових досліджень [Текст] : конспект лекцій / С.В. Цоцюра ; Київ. нац. ун-т буд.-ва і архіт. — К. : КНУБА, 2004. — 43 с. — Бібліогр.: с. 42—43.

45. Чернець М.В. Організація наукових досліджень та їх статистичний аналіз [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Чернець М.В., Цекот Д.Д. ; Дрогобич, держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Люблін, політехн. ін-т. — Дрогобич : ДДПУ, 2006. — 214 с — Бібліогр.: с 209—212.

46. Черній A.M. Дисертація як кваліфікаційна наукова праця [Текст] : посіб. для аспірантів і здобувачів наук, ступеня / A.M. Черній ; заг. ред. Ібатуллін І.І. ; Нац. аграр. ун-т. — К. : Арістей, 2004. — 231 с

47. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності [Текст] : підручник /В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. — 5-те вид., стер. — К. : Знання, 2006. — 307 с

48. Шишка Р.Б. Організація наукових досліджень та підготовки магістерських і дисертаційних робіт [Текст]: навч. посіб. / Р.Б. Шишка. — X. : Еспада, 2007. — 361 с — Бібліогр.: с 359—361.

49. Шкарабура М.Г. Методологія і методика наукових досліджень [Текст] : [навч. посіб.] / Шкарабура М.Г., Галицька А.А. — Черкаси : Відлуння-Плюс, 2004. — 79 с — Бібліогр.: с 77—79.

50. Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы [Текст] / В.А. Ядов ; Акад. -наук СССР, Ин-т социол. исслед. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Наука, 1987. — 248 с.

51. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности [Текст] : учебник / В.А. Ядов. — М. : Добросвет, 1998. — 596 с.

52. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня [Текст] : метод, поради / Авт.-упоряд. Л.А. Пономаренко. — К. : Ред. "Бюл. Вищ. атестац. комісії України": Толока, 2001. — 80 с.
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

Обновлено 07.01.2017 09:42
 

Случаные тэги (tags)

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта