Главная Фрагменты исследований Місце і роль обліку, аналізу й аудиту в логістичних системах (2007, 187с., SM004-003)

Вопрос-ответ

В чем состоят трудности процесса включения новых теоретических представлений в культуру Включение новых теоретических представлений в культуру — процесс...
Как можно охарактеризовать систему знаний, формирующуюся в эпоху Римской империи Расцвет Римской империи, связанный с захватом соседних территорий и...
Что такое социальное познание и каковы его основные модели Говоря о понятии «социальное познание», следует иметь в виду два его основных аспекта: а)...
Что такое общелогические методы и приемы исследования 1. Анализ — реальное или мысленное разделение объекта на составные части, и синтез — их объединение...

Разместить рекламу на сайте

Місце і роль обліку, аналізу й аудиту в логістичних системах (2007, 187с., SM004-003)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Фрагменты исследований
21.12.2011 22:57

Сутність терміна "логістика" зауважимо, пов'язана з такими поняттями с логістична операція і логістична функція. Як уже зазначалось, поняття матеріальних потоків і логістики перебувають у нерозривному зв'язку.

 

 

Матеріальний потік є результатом сукупності виконуваних (здійснюваних) дій з матеріальними об'єктами, а дії називають логістичними операціями. Проте поняття логістичної операції не слід звужувати до дій, характерних лише для матеріальних потоків. За визначенням економістів І. А. Лєншина і Ю. І. Смольнякова, логістична операція є відокремленою сукупністю дій з реалізації логістичних функцій, спрямованих на перетворення матеріального і/або інформаційного потоків [33, 20]. В. М. Курганов логістичні операції називає діями, пов'язаними з управлінням матеріальними, інформаційними або фінансовими потоками, але наголошує при цьому, що вони не підлягають подальшій декомпозиції (подрібненню) [34,10].

У практиці підприємств найчастіше серед логістичних переважають операції з матеріальним потоком: навантаження, розвантаження, транспортування, складування тощо. Невід'ємним компонентом логістичних операцій є їх інформаційність, тобто властивість потоків нести певне інформаційне навантаження. Інформацію можна збирати, нагромаджувати, обробляти і передавати. До логістичних операцій можна також зарахувати також прогнозування, контроль, оперативне управління [65, 27]. Існують логістичні операції, які практично є продовженням виробничого процесу (фасування, пакування тощо). Вони можуть здійснюватись як у сфері виробництва, так і обміну. Таким чином, параметри логістичних операцій залежать від багатьох умов, а управління - від стану, в якому перебуває внутрішнє і зовнішнє середовище логістичної системи та рівень якості менеджменту.

Дж. Гелбрейт зазначає, що економічною системою є та, на котра виробляє продукти харчування, переробляє, упаковує і розподіляє їх, виробляє тканину і виготовляє одяг, будує будинки, обставляє їх меблями, надає послуги в галузі освіти та медицини, забезпечує законність і порядок, організовує національну оборону [33,104]. Зарубіжні економісти П. Грегорі та Р. Стюарт вказують, що економічна система є набором механізмів та інституцій для прийняття й виконання рішень щодо виробництва, доходів і споживання на даній території [33,104].

Досліджуючи теоретичні та методологічні проблеми сучасних економічних систем, Б. Кульчицький зауважує, що будь-яке суспільство об'єктивно вирішує проблему підтримки життєдіяльності в середовищі свого існування. При цьому основною проблемою називають обмеженість ресурсів щодо людських потреб. Тому кожне суспільство повинно вирішувати, як залучити, розмістити ресурси так, щоб максимально задовольнити ці потреби і водночас створити таку економічну структуру, яка б виконувала ці функції [33, 105]. Розглядаючи економічну систему в такому ракурсі, П. Семюельсон і В. Нордгауз трактують її як своєрідний механізм, за допомогою якого вирішують основні проблеми, пов'язані із задоволенням людських потреб в умовах обмеженості ресурсів: що виробляти? як? для кого? [33, 110]. Ототожнюючи економічну систему з суспільним економічним механізмом, Б. Гаврилишин це розуміє як спосіб організації виробництва і розподілу створеного у суспільстві багатства [11,14].

Логістику доцільно розглядати як системи модернізовану й економічну, для якої властиві функції забезпечення, виробництва і розподілу як на макрорівні, тобто на рівні держави, так і на мікрорівні у вигляді сучасного ефективного важеля управління виробничо-економічним і фінансовим потенціалом промислового підприємства.

Поряд з цим, вести мову про логістичні системи, як і будь-які інші, доволі важко, оскільки складно дати визначення поняттю системи взагалі. Дати визначення поняття системи важко через те, що воно відображає дуже абстрактну категорію, котра сягає глибин філософських основ матерії [71,4]. Співзвучним до цього є твердження російського вченого, професора В. І. Сергеева. Він зауважує, що одним з найважливіших у логістиці є поняття логістичної системи. Постійного однозначного трактування системи логістики немає ні у вітчизняній, ні в зарубіжній науковій літературі. Найбільшого поширення набуло таке визначення: "логістична система - це адаптована система із зворотним зв'язком, яка виконує ті чи інші логістичні функції та операції, складається з кількох підсистем і має розвинуті зв'язки із зовнішнім середовищем" [86,50]. Дійсно нас оточує багато різних окремих і в сукупності предметів, об'єктів, елементів, які перебувають у певній взаємодії і між ними є певні зв'язки. В певний період ця множина виокремлюється з навколишнього середовища, вибудовується її певній послідовності і розглядається як єдине ціле. Таким чином, система це будь-який цілісний комплекс, що охоплює визначену сукупність об'єктів довільної форми і змісту, які взаємодіють між собою і об'єднані регулярною взаємодією [71,4].

Термін "система" розглядають завжди як протилежність невпорядкованості різних об'єктів. Система - це полярна протилежність хаосу. Отже, система характеризується порядком, взаємозв'язками і взаємодією її елементів. Системи характеризуються неоднаковим ступенем складності, тому розрізняють прості, складні та надскладні системи. В свою чергу складність системи визначають не лише кількістю її елементів, а й різними формами зв'язків, різноманітністю станів елементів, їх поведінкою, особливими властивостями [54, 6]. З цього випливає, що серед безлічі елементів, з яких складається навколишнє середовище, вичленовують, виокремлюють і вибирають системи, які акумулюють взаємодіючу сукупність елементів, а це у свою чергу дає можливість пізнати об'єктивні закони існування матерії. Взаємозалежність між системою і середовищем і основою функціонування систем. Без такого взаємозв'язку існування систем неможливе [71,16].

Погоджуючись з думкою професора В. І. Сергеева щодо важливості та необхідності визначення поняття логістичної системи, узагальнивши основні принципи формування і функціонування різних систем, доцільно акцентувати увагу на тому, що логістичні системи вкладаються у загальноприйняте поняття "системи", бо вони також складаються із системоутворюючих елементів, тісно взаємопов'язаних і взаємозалежних між собою, які мають упорядковані зв'язки й утворюють певну структуру із заздалегідь заданими властивостями. Відрізняються ці системи високим ступенем узгодженості вхідних продуктивних сил з метою управління наскрізними матеріальними й інформаційними потоками.

Будь-яка логістична система складається із сукупності елементів, так званих ланок логістичної системи, між якими встановлені певні функціональні зв'язки і відношення. Внутрішньосистемні зв'язки міцніші, ніж зв'язки із зовнішнім середовищем. Зазвичай вони мають циклічний характер, бо відображають послідовність передачі матеріального та інформаційного потоків між ланками відповідного логістичного ланцюга. Для більшості реально функціонуючих на практиці логістичних систем, як і для більшості складних систем, характерні їжі властивості [86,52] (рис. 1.11).

 

Джерело: Пушкар М. С., Богач А. Г., Мельник В. Г. Логістичні системи підприємства: облік, аналіз і аудит. - Тернопіль: Економічна думка, 2007. – С. 37-39 (187 с.)
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

Обновлено 13.03.2016 17:08
 

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ПДТСіОС) Тема 11.0 Стат. дослідження і описова статистика (22 тест.завдань) 45.45 %
(ПДТСіОС) Тема 13.0 Дисперсійний аналіз (19 тест.завдань) 26.32 %
(ПДТСіОС) Тема 12.0 Перевірка статистичних гіпотез (27 тест.завдань) 37.04 %
Перейти к тестам
Язык науки 1) язык, специально вырабатываемый учеными для фиксации и передачи максимально точной, однозначной, определенной и обоснованной информации о...
Эпистемология 1) философская теория научного познания; раздел классической философии, предметом которого были вопросы о том, что такое научное познание...
Абстракция 1) понятие, значением которого является абстрактный объект. Например, понятия силы, массы, ускорения, психики, прямоугольника и т....
Историзма принцип (филос.) 1) требование исторического взгляда на любой предмет познания, учета конкретного времени его происхождения, а также дальнейших...
Когерентная концепция истины 1) концепция научной истины, согласно которой истина — это не соответствие знания объекту, а соответствие одного знания...
Дифференциация и интеграция наук два полярных по своей сути процесса, происходящих в науке с к. XVIII в., из которых первый (дифференциация) связан с...
Закон. Законы науки Закон - одно из ключевых понятий теоретического мышления. В диалектической философии оно относится к числу категорий, или предельно...
Средневековый университет 1. Это аналогичная средневековым гильдиям купцов и ремесленников корпорация магистров, имеющих право определять стандарты...
Наука как профессия Наука превращается в профессию в к. XIX в., именно с этого времени ученые начинают систематически получать жалованье. Происходит...
Методология неклассической науки В современном научном познании сосуществует множество методологических стратегий исследования, которые тем более...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта