Вопрос-ответ

Какое воздействие оказала третья научная революция на формирование нового типа рациональности Третья научная революция охватывает период с конца XIX в....
Как и по каким основаниям (критериям) можно классифицировать методы Многообразие видов человеческой деятельности обусловливает многообразный спектр...
В чем заключается специфика средств и методов социально-гуманитарных наук В сфере социально-гуманитарного исследования (коль скоро оно научное) могут и...
Как взаимосвязаны наука и техника Своим происхождением термин «техника» обязан древнегреческому «techne», который обозначал умение, мастерство, искусство...

Разместить рекламу на сайте

Спостереження

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Термины на украинском
14.12.2011 00:14

Метки (тэги, tags):

Спостереження

1) метод дослідження, цілеспрямований і планомірний процес збору інформації шляхом безпосереднього сприйняття і прямої реєстрації дослідником процесів чи явищ.

Дозволяє одержати дані, необхідні для подальших теоретичних побудов і наступної їх перевірки на досвіді, забезпечує теоретичне дослідження емпіричною інформацією, перевіряє адекватність і істинність теорії в практиці, дозволяє вивчити об'єкти в їх цілісності, у природному функціонуванні. Спостереження відрізняється від звичайної фіксації явищ систематичністю, цілеспрямованістю, опорою на визначену економічну концепцію.

Джерело: Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. — С. 159 (254 с.)


Метки (тэги, tags):Подобные материалы:
 • Теорія (від грец. theoria - спостереження, дослідження) - 17/12/2011 00:01
  Теорія (від грец. theoria - спостереження, дослідження) 1) вища форма наукового мислення, система понять, категорій, законів, що відбивають істотні в…
 • Непряме спостереження - 25/11/2011 10:54
  Непряме спостереження 1) різновид спостереження; опосередковане спостереження, здійснюване через повноважних осіб, що працюють по програмі і завданню…
 • Виключне спостереження - 10/11/2011 09:22
  Виключне спостереження 1) вид спостереження, при якому наблюдаючій включений у групу, а її члени не знають, що служать об'єктом спостереження. Доповн…
Последние похожие материалы:
 • Середня арифметична - 14/12/2011 00:19
  Середня арифметична 1) один з найбільш часто використовуваних статистичних показників, що характеризують центральну тенденцію у вибірці даних. Її обч…
 • Соціометрія (від лат. societas - суспільство і metreo - вимірюю) - 14/12/2011 00:18
  Соціометрія (від лат. societas - суспільство і metreo - вимірюю) 1) метод соціальної психології (запропонований Дж. Морено), що дозволяє виразити кіл…
 • Соціограма - 14/12/2011 00:17
  Соціограма 1) наочне графічне чи схематичне зображення емоційної сторони міжособистісних відносин у групі; виміри проводяться за допомогою соціометри…
 • Стан - 14/12/2011 00:16
  Стан 1) категорія наукового пізнання; виражає процес змін і розвитку речей і явищ, що в остаточному підсумку зводяться до змін їх властивостей і відн…
 • Сукупна (вторинна) інформація - 14/12/2011 00:15
  Сукупна (вторинна) інформація 1) інформація про зведені властивості групи об'єктів, об'єднаних деякою ознакою в сукупність. Перехід від індивідуально…
Более поздние похожие материалы:
 • Системоутворюючий фактор - 14/12/2011 00:13
  Системоутворюючий фактор 1) домінуючий компонент, який є фактором, що визначає об'єднання інших компонентів у систему.
 • Системний підхід - 14/12/2011 00:11
  Системний підхід 1) дослідницький підхід, застосовуваний до аналізу об'єктів, що мають безліч взаємозалежних елементів, об'єднаних спільністю функцій…
 • Системно-структурний аналіз - 14/12/2011 00:10
  Системно-структурний аналіз 1) метод, заснований на принципі системного підходу, що складається з декількох етапів: уточнення того, який науковий фен…
 • Систематизація - 14/12/2011 00:09
  Систематизація 1) розумова діяльність, у процесі якої досліджувані об'єкти організуються у визначену систему на основі обраного принципу. Найважливіш…
 • Система (від грец. systema - ціле; складене з частин; з'єднання) - 14/12/2011 00:07
  Система (від грец. systema - ціле; складене з частин; з'єднання) 1) сукупність елементів і їхніх взаємозв'язків, що утворюють деяку, здатну до функці…

 

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС) Тема 03. Эффективность и критер. науч. исслед. (9 тест.заданий) 33.33 %
(ОНИиТС) Тема 02. Наука как система знаний (6 тест.заданий) 50.00 %
(ОНИиТС) Тема 04. Организация творческой деятельности (7 тест.заданий) 85.71 %
Перейти к тестам
Эмпирический объект 1) абстрактная модель чувственного объекта, фиксируемая мышлением с помощью отдельных понятий и терминов («цвет», «свет», «синий...
Гносеология 1) [от гр. gnosis познание + logos наука, знание] — то же, что теория...
Гармоничное общество 1) общество, открытость которого позволяет реализовывать факт признания того, что никто не имеет монопольного права на истину, что...
Валидность эксперимента 1) качество эксперимента, гарантирующее обоснованность выводов о том, что: 1) именно экспериментальный фактор является причиной...
Естествознание 1) совокупность наук о неживой и живой природе, их различных областях и...
Универсум единая всеобъемлющая Вселенная. Понятие универсума выработано философией, для обозначения вечно сохраняющейся в своих изменениях и потому...
Восточная и западная наука термины, обозначающие особенности существования и развития науки в двух основных культурно-географических регионах мира - на...
Феноменологическая концепция науки это одно из направлений философии науки, созданное в первые десятилетия XX в. математиком и философом Э. Гуссерлем...
Индукция (от лат. inductio - наведение) - один из основных способов логического рассуждения (умозаключения) и методов научного исследования,...
Концепция эволюции науки К. Поппера основана на критике позитивистской доктрины логического анализа научных знаний, их несостоятельности и...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта