Главная Технические специальности 05.13.06 - Математичні моделі та інструментальні засоби інформатизації управління транспортними процессами

Вопрос-ответ

Каковы предпосылки и исходный пункт возникновения науки Как своеобразная форма познаний — специфический тип духовного производства и социальный институт...
Что такое научные традиции и каково их многообразие Эта проблема всегда привлекала внимание ученых и философов науки, но только Т. Кун впервые рассмотрел...
Как происходила эволюция способов трансляции научных знаний Человеческое общество нуждается в способах передачи опыта и знания. Синхронный способ...
Что такое проблема Проблема — форма теоретического знания, содержанием которой является то, что еще не познано человеком, но что нужно познать. Иначе...

Разместить рекламу на сайте

05.13.06 - Математичні моделі та інструментальні засоби інформатизації управління транспортними процессами

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Технические специальности (авторефераты)
02.11.2011 13:31

Кутах Олександр Петрович. Математичні моделі та інструментальні засоби інформатизації управління транспортними процесами: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.13.06 / НАН України, Міністерство освіти і науки України; Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем. — К., 2005. — 33с.

 

 


По вопросам ознакомления с авторефератом в электронном виде – обращаться email 


Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розробка і поглиблення теоретико-методологічних засад прийняття рішень, а також наукове обгрунтування методів, моделей та інструментальних засобів інформатизації управління транспортними процесами.

Відповідно до поставленої мети та з урахуванням сучасних вимог до організації процесів функціонування транспортних комплексів у дисертації розв’язані такі основні завдання:

визначення основ логістичного підходу до розв’язку проблем функціонування комплексних транспортних систем;

пошук методів розв’язування логістичних завдань на транспортних підприємствах;

формулювання загальних принципів створення систем підтримки прийняття рішень (СППР) у логістиці;

визначення структури і функцій СППР в управлінні транспортним процесом;

аналіз переваг і недоліків існуючих систем моделювання;

аналіз методів дослідження організаційно-виробничих структур транспортних систем;

дослідження типової логістичної системи „виробництво – транспорт – споживання” методами імітаційного моделювання;

дослідження доцільності використання автоматних моделей при управлінні транспортними системами;

розробка моделі взаємодії автомата зі складним середовищем, котре містить у собі певну множину середовищ, переключення яких залежить від дій автоматів;

формалізація задачі управління складними системами на мові поведінки автоматів і організації поведінки автоматів, що розв’язують цю задачу;

виявлення способів побудови автоматів, що функціонують оптимальним чином у будь-яких стаціонарних випадкових середовищах;

доведення переваг застосування автоматного підходу до розв’язання задач оптимізації процесів обробки інформації в АСУ на транспорті;

створення ефективних автоматних моделей складних логістичних транспортних систем, що функціонують під впливом випадкових чинників на базі автоматів, які функціонують у середовищах, що переключаються, автоматів зі змінною структурою у середовищі, що реагує на зміну дій, а також автоматів у керованому середовищі, що переключається;

розробка методів управління системами масового обслуговування за допомогою апарату ймовірнісних автоматів;

розробка математичної моделі перевезень кільцевими маршрутами, реалізованої в автоматній формі з використанням методу вкладених ланцюгів Маркова;

розв’язання практичних задач методами математичного програмування: складання регулярного плану формування поїздів і організації технологічної переробки вагонів на дільничних і сортувальних станціях, узгодження подачі вагонів на вантажні фронти станції під розвантаження із роботою навантажувально-розвантажувального комплексу і автотранспорту, підвищення ефективності використання маневрових локомотивів;

розв’язання задач управління потоками вимог в мережах ЕОМ Укрзалізниці, управління від однієї ЕОМ групами навантажувально-розвантажувальних комплексів, управління автоматизованою системою контролю технічного стану рухомого складу;

розробка й дослідження автоматної моделі функціонування перевантажувальних комплексів у транспортному вузлі;

розробка ймовірнісно-автоматної моделі системи „море – залізниця”;

розробка й дослідження імітаційної моделі роботи залізничних перевантажувальних станцій.

Об’єктом дослідження в дисертаційній роботі є сукупність перевізних і перевантажувальних процесів на різних видах транспорту.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних та прикладних аспектів прийняття управлінських рішень в автоматизованих логістичних системах управління великими транспортними комплексами.

Методи досліджень. Теоретичні дослідження при розробленні економіко-математичних і математичних моделей транспортних систем базуються на методах системного аналізу, логістики, математичного програмування, імітаційного моделювання, інформатики, теорії автоматів, теорії ймовірностей і математичної статистики, теорії масового обслуговування.
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:

Обновлено 06.11.2011 20:12
 

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС) Тема 04. Организация творческой деятельности (7 тест.заданий) 71.43 %
(ОНИиТС) Тема 04. Организация творческой деятельности (7 тест.заданий) 71.43 %
(ОНИиТС) Тема 03. Эффективность и критер. науч. исслед. (9 тест.заданий) 55.56 %
Перейти к тестам
Обоснование 1) способ рациональной аргументации в пользу истинности или значимости какого-либо высказывания, теории,...
Болонский процесс 1) [англ. Bologna Process] – процесс интеграции и гармонизации систем высшего образования в странах Европы, ставящий конечной целью...
Структура знания в математических науках 1) множество различных уровней математического знания: 1) математические проблемы и задачи; 2) содержательные...
Техносфера 1) совокупная техническая реальность, созданная человечеством.
Системная философия и методология науки 1) одно из направлений философии и методологии науки, считающее понятия системы, структуры, а также методы...
Формализация в широком смысле метод семиотического анализа объектов любой природы, направленный на выявление формы. Конкретнее под формализацией понимают...
Творчество особая форма жизнедеятельности, отличающаяся от всех иных форм потребностью и способностью порождать культуру и, непрерывно модифицируя свои...
Наука как профессия Наука превращается в профессию в к. XIX в., именно с этого времени ученые начинают систематически получать жалованье. Происходит...
Информация (от лат. informatia - внутренняя форма) - способность организованных систем избирательно реагировать на изменения во внешней среде своего...
Наука важнейшая сфера человеческой жизнедеятельности, лежащая в основе развития современной цивилизации, ориентированная на получение истинного знания об...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта