Главная Содержание монографий Інвестиційні системи логістичного забезпечення економіки країни. Савіна Н.Б. (2009, 318с.)

Вопрос-ответ

Каковы главные характеристики современной постнеклассической науки 1. Широкое распространение идей и методов синергетики — теории самоорганизации и...
В чем состоит специфика теоретического познания Теоретический уровень научного познания характеризуется преобладанием рационального момента — понятий,...
Насколько универсальны проблемные ситуации и какую роль они играют в науке Этап проблемного осмысления, формулировки основной проблемы исследования — это...
Как решалась проблема классификации наук в истории познания Наука как таковая, как целостное развивающееся формообразование, включает в себя ряд частных...

Разместить рекламу на сайте

Інвестиційні системи логістичного забезпечення економіки країни. Савіна Н.Б. (2009, 318с.)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Содержание монографий (логистика, транспорт)
25.11.2018 21:18

Посилання

Савіна Н.Б. Інвестиційні системи логістичного забезпечення економіки країни: Монографія. - Рівне: НУВГП, 2009. - 318 с.

Анотація

Монографія «Інвестиційні системи логістичного забезпечення економіки країни» присвячена аналізу інвестиційного клімату України, здійснена спроба обґрунтування наукового підходу оцінки досконалості процесів економічної діяльності на засадах ентропії як міри невизначеності процесів. Розширені засади адаптивного управління об'єктами економічної діяльності.

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

 

ЗМІСТ

 

Передмова

5

Вступ

8

Розділ 1. Інвестиційний потенціал України: пріоритети та ризики

11

1.1 Чинники інвестиційного клімату України

11

1.2 Перспектива макроінвестиційного потенціалу України

27

1.3 Інвестиційний потенціал логістичної інфраструктури

40

1.4 Інвестиційні ризики логістичних проектів

60

Розділ 2. Теоретичні засади оцінювання результативності інвестицій

78

2.1 Економічний простір класичних моделей оцінки інвестицій

78

2.2 Ентропійний критерій оцінки ризику інвестицій

89

2.3 Формалізація оцінювання результативності інвестування

101

Розділ 3. Факторні моделі в оцінюванні ефективності інвестицій

114

3.1 Математичні моделі результативності реальних інвестицій

114

3.2 Факторні моделі оцінювання інструментів фінансового інвестування

128

3.3 Технологія використання моделей у проектному оцінюванні інвестицій

158

Розділ 4. Інвестування об'єктів логістичної інфраструктури

174

4.1 Фізичні потоки в реалізації інвестиційних процесів

174

4.2 Інформаційні та фінансові потоки в інвестиційних системах

182

4.3 Функціонування інвестиційних систем на засадах адаптивного управління

193

Розділ 5. Концепція контролінгу в управлінні інвестиційною діяльністю

215

5.1 Сутність і місце контролінгу в інвестиційній діяльності

215

5.2 Інвестиційні центри в системі контролінгу підприємства

228

5.3 Оцінювання логістичних об'єктів в системі забезпечення контролінгу

245

5.4 Концептуальні засади ентропійного контролінгу інвестиційних процесів

255

Висновки

272

Додатки

281

Список літературних джерел

301

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Закон України „Про інвестиційну діяльність" від 10 грудня 1991 року (зі змінами та доповненнями).

2. Закон України „Про режим іноземного інвестування" від 19 березня 1996 року (зі змінами та доповненнями).

3. Закон Польщі «Про бухгалтерський облік» від 29.09.1994 року.

4. Закон Польщі «Про господарську діяльність» від 19 грудня 1999 року.

5. Закон Польщі «Про фінансове сприяння інвестицій» від 20 квітня 2002 року.

6. Національний стандарт №1 „Загальні засади оцінки майна і майнових прав". Затверджено постановою КМУ від 10.09.2003 р. №1440.

7. Національний стандарт №2 „Оцінка нерухомого майна". Затверджено постановою КМУ від 28.10.2004 р. №1442.

8. Постанова КМУ „Програма розвитку інвестиційної діяльності на 2002-2010 роки"

9. «Оцінка інвестицій в бухгалтерському обліку», Правнаі газета, № 105/2004 від 31.05.2004

10. Альгин А.П. Грани экономического риска. - М.: Знание, 1991.-64 с.

11. Аныпин В. М. Инвестиционный анализ: Учеб. практ. пособие. - М.: Дело, 2000. - 280 с.

12. Бакаев Л. О. Кількісні методи в управлінні інвестиціями. Навч.посібник. - К.: КНЕУ, 2000. - 151 с.

13. Баканов М.И., Смирнова В.Л. Коммерческий риск // Коммерческий вестник. - 1992. - № 3. - С. 26 - 28.

14. Баканов М.И., Чернов В.А. Анализ коммерческого риска // Бух. Учет. - 1993. - № 10. - С. 9 - 15.

15. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов/ Пер с англ. Под ред. Л. П. Белых.-М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.- 631 с.

16. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. - К.: МП "ИТЕМ Лтд" - СП "АДЕФ - Украина", 1996. - 534 с.

17. Бойко Є.І., Войцеховський В.Б., Горин МЛ. Інвестування структурних реформувань промисловості регіону / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. - Львів, 2000.-160 с

18. Васелевський М. та ін. Економіка логістичних систем: Монографія; За наук.ред. Є.Крикавського та СКубіва. - Львів: В-во Національного університету „Львівська політехніка", 2008.-596 с

19. Вигодский М. Я. Справочник по высшей математике.-М.: издательство «Наука» главная редакция физико-математической литературы, 1973.- 870 с.

20. Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. - К.: ТОВ "Борисфен - М", 1996. - 336 с

21. Вороновский Г. К., Недин И. В. Инновационное развитие топливно-энергетического комплекса: проблемы и возможности Монографія К.: Знания Украины, 2004. - 386 С.

22. Воронцовский А. Анализ и обоснование инвестиционных решений на фондовом рынке // Проблемы теории и пратики управления. - 1996. - № 3. - С. 104 - 109.

23. Гаджинський A.M. Основи логистики: Учеб. пособие. -М.: ИБЦ "Маркетинг", 1995. —124 с.

24. Герасимчук З.В. Регіональна політика сталого розвитку методологія формування, механізми реалізації / Відпов. ред. М.І.Долішній. - Луцьк: Настир'я, 2001 - 528 с

25. Гоштейн Д.П. Современные методы термодинамического анализа эенергитических установок. М.; 1969.-c.38.

26. Гринберг А.С., Качалов P.M., Шандер В.Н. Дуальное управление на основе теории риска в жизненном цикле человеко-машинных систем // Труды международ, симп. "Информатика- 89". Минск. -1989. Т. 2. Ч. 2. - С. 891-896.

27. Ейсан Нікбахт, Анжеліко Гропеллі. Фінанси. - К.: Вік, "Глобус".-1992.-382 с.

28. Економіка логістичних систем: Монографія за науковою редакцією Є.Крикавського і С.Кубіва. - Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка" 2008 596 с

29. Ендовицький Д. А. Комплексный анализ и контроль инвестиционной деятельности: методология и практика / Под ред. проф. Л. Т. Гиляровской. - М.: Финансы и статистика,

30. Ефимова О.В. Как анализировать финансовое положение предприятия. - М.: Бизнес-школа Интел-Синтез, 1994, -120 с.

31. Єлейко Я.І., Єлейко О.І., Раєвський К.Є. Інвестиції, ризик, прогноз.-Львів: Львівський банківський інститут Національного банку України, 2000.-176 с

32. Загородній А. І. та ін. Фінансовий словник. – К., Товариство "Знання", 2000. - 587 с

33. Златопольсткий О.Ф. Політика доходів та заробітної плати на ринку праці / Відп. Ред. М.І.Долішній - Львів: Ін-т регіональних досліджень НАН України, 2000. - 246 с

34. Исследование операций в экономике: Учеб. пособие для вузов / Под ред. Н. Ш. Кремера. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1УУ7.

35. Інформаційно-логістичної інфраструктури // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Інноваційна діяльність в системі державного регулювання". — Івано-Франківськ: ІФДТУНГ 1999. — Ч. И. — С 152—154.

36. Кішакевич Б. Ю. Ефективність інвестицій в період трансформації економіки на ринкові відносини. Соціально-економічні дослідження в перехідний період.(Збірник наукових праць), Випуск 2 (XXXIII)/ НАН України, ІРД НАН України, Частина 1, Львів 2002, с-208-214

37. Клейнер Г. Б., Тамбовцев В. Л., Качалов Р. М. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность.- М.: Экономика, 1997. - 286 с.

38. Крикавський Є. Аналіз використання виробничих ресурсів та витрат: Навчальний посібник. - Львів: Видавництво Державного університету „Львівська політехніка", 1997. - 220 с

И др.
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ПДТСіОС) Тема 11.1 Стат. спостереження, зведення і груп. (11 тест.завдань) 63.64 %
(ПДТСіОС) Тема 10.2 Характеристика мови прогр. R і RStudio (7 тест.завдань) 100.00 %
(ПДТСіОС) Тема 10.1 Огляд прогр. засобів стат. аналізу дан. (8 тест.завдань) 100.00 %
Перейти к тестам
Эпистемологическая неуверенность 1) категория постструктурализма и постмодернизма, означающая установку на сомнение в истинности каких бы то ни было...
Классическая модель структуры науки 1) наука имеет три основных измерения (или аспекта): 1) наука — это особая система знания (научного знания); 2) наука...
Эссенциализм 1) философская концепция, согласно которой любое знание описывает существующую реальность (ее свойства, отношения, законы). Все научные...
Апостериорное знание 1) знание, полученное в результате опытного исследования объекта (чувственных восприятий, наблюдения, эксперимента и последующего...
Умозаключение 1) вывод об истинности некоторого суждения (называемого заключением) на основе других суждений, называемых посылками. В формальной логике...
Формализация научных знаний отождествление определенного фрагмента научного языка, фактически используемого научным сообществом, для ведения дискуссий на...
Современная наука сложноорганизованная система, предполагающая дифференциацию и интеграцию различных научных дисциплин, направленная на целостное...
Основания науки К основаниям науки можно отнести философские, эстетические, религиозные взгляды ученых, идеалы и нормы научного исследования, а также...
Польза, полезность одна из основных аксиологических категорий, близкая и частично совпадающая по своим значениям с категориями «целесообразность» и...
Аспекты бытия науки  Под аспектами бытия науки понимаются сущностные признаки науки, которые являются необходимыми и достаточными для того, чтобы...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта