Главная Содержание монографий Теоретико-методологічні основи ефективного функціонування термінальних систем при доставці дрібнопартіонних вантажів. Шраменко Н.Ю. (2010, 156с.)

Вопрос-ответ

В чем заключается специфика игрового познания Одна из исторически первых форм — игровое познание как важный элемент деятельности не только детей, но и...
В чем отличия классического и неклассического вариантов формирования теории Сила любой теории в ее объяснительно-прогностическом потенциале, ее...
Какие элементы античной рациональности обнаружились в ходе четвертой научной революции Четвертая научная революция совершилась в последнюю треть XX...
Можно ли говорить о логике научного открытия По отношению к логике научного открытия традиционной считается установка, что разработка безотказно...

Разместить рекламу на сайте

Теоретико-методологічні основи ефективного функціонування термінальних систем при доставці дрібнопартіонних вантажів. Шраменко Н.Ю. (2010, 156с.)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Содержание монографий (логистика, транспорт)
31.05.2018 17:39

Посилання

Шраменко Н.Ю. Теоретико-методологічні основи ефективного функціонування термінальних систем при доставці дрібнопартіонних вантажів: Монографія -Харків: ХНАДУ, 2010. - 156 с.

Анотація

В монографії представлені теоретичні підходи та методологічні основи ефективного функціонування термінальних систем при доставці дрібнопартіонних вантажів.

Робота призначена для інженерно-технічних працівників транспорту, науковців, аспірантів та студентів транспортних вищих навчальних закладів.

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

ЗМІСТ

 

Вступ

3

1. Сучасний стан та розвиток термінальних систем при дрібнопартіонних перевезеннях

5

1.1 .Особливості організації дрібнопартіонних перевезень та розвитку термінальних систем в Україні

5

1.2. Технологічні процеси термінальних комплексів

9

1.3. Понятійний апарат термінальних систем

14

1.4. Логістичний сервіс вантажного термінального комплексу

17

1.5. Аналіз теоретичних розробок в області підвищення ефективності функціонування термінальних систем

19

Висновки

34

2. Теоретичні основи підвищення ефективності функціонування термінальних систем при доставці дрібнопартіонних вантажів

36

2.1 .Особливості функціонування термінальних систем

36

2.2. Аналіз технологічних процесів функціонування підсистем термінального комплексу

38

2.2.1. Технологія митного оформлення вантажів при термінальному перевезенні

38

2.2.2. Аналіз технології функціонування підсистеми складської переробки вантажів

44

2.2.3. Функціонування підсистеми «збору-розвезення»

52

2.2.4. Організація міжтермінальних перевезень

55

2.3. Аналіз існуючих показників оцінки ефективності функціонування транспортних систем

61

Висновки

68

3. Оцінка ефективності функціонування термінального комплексу

69

3.1. Аналіз методик оцінки конкурентоспроможності підприємств

69

3.2. Аналіз існуючих методик оцінки якості транспортного обслуговування

77

3.3.Оцінка конкурентоспроможності термінального комплексу

83

3.3.1. Розробка методики оцінки конкурентоспроможності

83

3.3.2. Оцінка фінансового стану підприємства

86

3.3.3. Оцінка якості транспортного обслуговування на термінальному комплексі

88

3.3.4. Оцінка технічних показників роботи та рентабельності підсистеми «збору-розвезення»

94

Висновки

97

4. Концептуальні положення визначення оптимальних стратегій функціонування термінальних систем

99

4.1. Обґрунтування доцільності застосування термінальних систем

99

4.2. Вибір раціональної транспортно-технологічної системи при міжнародних перевезеннях

109

4.3. Визначення раціональної кількості ресурсів термінального комплексу

115

4.4. Принципова структура імітаційної моделі функціонування термінального комплексу

117

Висновки

123

5. Вибір стратегії поведінки суб'єктів транспортного ринку

124

5.1. Модель вибору перевізника

124

5.2. Вибір раціональної технології митного оформлення

127

5.3. Математична модель процесу доставки дрібнопапртіонних вантажів у виробничо-транспортному комплексі

132

5.4. Модель оптимізації параметрів розподілу вантажопотоків при міжнародних перевезеннях

136

Висновки

142

Література

144

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Абалонин С.М. Конкурентоспособность транспортных услуг / СМ. Абалонин - М.: Академкнига, 2004 - 172 с.

2. Альошинський Є.С Основи формування процесу міжнародних вантажних залізничних перевезень: автореф. дис. д-ра. техн. наук: спец. 05.22.01 -транспортні системи. Українська держ. ак. залізний, тр-ту / Є.С Альошинський - X., 2009. - 40 с

3. Аникин Б.А. Коммерческая логистика / Б.А. Аникин, А.П. Тяпухин. - М.: - ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. - 432 с

4. Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание / И. Ансофф. - СПб.: Питер, 2009. - 344 с.

5. Афанасьев Л.Л. Автомобильные перевозки / Л.Л. Афанасьев, СМ. Цукерберг. - М.: Транспорт, 1973. - 320 с.

6. Бауэрсокс Д. Дж. Логистика. Интегрированная цепь поставок: пер с англ. /Д. Дж. Бауэрсокс, Д. Дж. Клосс. - М.: Олимп-Бизнес, 2010. - 640 с.

7. Безель Б.П. Имитация на персональных компьютерах работы транспортно-производительных систем / Б.П. Безель, Л.Б. Миротин, Т.Б. Сулейменов. - М: МАДИ,1993. - 160 с.

8. Бекетов Ю.О. Питання управління якістю перевезень вантажів рухомим складом автотранспортної фірми/ Ю.О. Бекетов, О.С Носова // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета: сб. науч. тр. - Харків: ХНАДУ, 2003. -ВИП.22-С77-79

9. Белоусов А.Г. Коммерческая логистика / А.Г. Белоусов, Д.В. Стаханов, В.Н. Стаханов. - Ростов н/Д: «Феникс», 2001. - 224 с.

10. Беляев В.М. Терминальные системы перевозок грузов автомобильным транспортом / В.М. Беляев. - М.: Транспорт, 1987. -288 с.

11. Беспалов Р.С. Транспортная логистика: новейшие технологии построения эффективной системы доставки / Р.С. Беспалов. -М.; СПб.: Вершина, 2008. - 382 с.

12. Білоус СО. Нова методика розвитку транспортних мереж / СО. Білоус // Вісник ТАУ та НТУ. - К.:ТАУ,НТУ. - 2006. - №13- С. 232-236.

13. Бойко Н.И. Транспортно-грузовые системы и склады: учеб.пособие/ Н.И. Бойко, С.П.Чередниченко. - Ростов н/Д.: Феникс, 2007. - 400 с.

14. Брошурка Н.Ю. Комплексная оценка качества транспортного обслуживания потребителей транспортных'услуг/ Н.Ю. Брошурка. - М. Транспорт, 1998. - 100 с.

15. Вельможин А.В. Грузовые автомобильные перевозки / А.В. Вельможин, В.А, Гудков, Л.Б. Миротйн, А.В. Куликов - М.: Горячая линия - Телеком, 2007. - 560 с.

16. Витвицкий Е. Е.. Разработка теоретических положений и моделей развозочно-сборных транспортных систем: автореф. дис. на соискание уч. степ. канд. техн. наук:05.22.10 -'эксплуатация автомобильного транспорта/ Ё. Е. Витвицкий. - Омск, 1994.- 18. с.

17. Волошина Н.А. Обґрунтування критерію ефективності функціонування автомобільного -транспорту у логістичній системі/ Н.А. Волошина // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета: сб. науч. тр. - Харків: ХНАДУ, 2005.-Вип. 28-С 60-62

18. Воркут А.И. Автомобильные перевозки партионных грузов/ А.И. Воркут. - К.: Высшая школа, 1974. - 184 с.

19. Воркут А.И. Грузовые автомобильные перевозки/А.И. Воркут. - К.: Вища школа, 1979. - 392 с.

20. Воркут А.И. Разработка1 теоретических основ и методов рациональной организации транспортного процесса при автомобильных перевозках партионных грузов: автореферат дис. д-ра. техн. наук: спец. 05.22.10 - Эксплуатация автомобильного транспорта / А.И. Воркут. - К.: Киеве, автомоб.-дор. инст. им. 60-летия Великой Октябрьской соц. Революции, 1987. - 44 с.

21. Воркут А.И. Транспортное Обслуживание торгово-оптовых баз/ А.И. Воркут, А.Г. Калинин, А.Г. Ковалик, А.С. Рудык - К.: Техника, 1985.-112 с.

22. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для выспгах и средних учебных заведений / А.М. Гаджинский. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2002. - 408 с.

23. Гаджинский A.M. Современный' склад. Организация, технологии, управление и логистика. Учебно-практическое пособие / А.М. Гаджинский - М.: Проспект, 2005. - 176,с.

24. Гнеденко Б.В. Введение в теорию массового обслуживания / Б.В. Гнеденко, И.Н. Коваленко. - Наука, М.: 1966. - 432 с.

25. Горев А. Э. Грузовые автомобильные перевозки: учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. - 2-е изд. / А. Э. Горев - М.: Академия, 2004. - 288 с.

26. Градов А.П. Национальная экономика. Учебное пособие 2-е изд./ А.П. Градов. - СПб.: Питер, 2005. - 240 с.

27. Гриньов А.В. Конкурентоспроможність автотранспортного підприємства на ринку міжнародних вантажних перевезень: монографія / А.В. Гриньов, Н.В. Пономарьова, Н.М. Пономарьова -Харк. нац. автомоб.- дор. ун-т. - X.: ХНАДУ, 2009. - 116 с.

28. Гронин Д. П. Повышение эффективности автомобильных перевозок в системе доставки грузов с использованием терминальных комплексов: автореф. дис. на соискание уч. степ. канд. техн. наук: 05.22.10 - эксплуатация автомобильного транспорта/ Д.П. Гронин, - Волгоград, 2006. - 18 с.

29. Гудков В.А,- Основы логистики / В.А. Гудков, Л.Б. Миро-тин, С.А. Ширяев, Д.В. Гудков/ Под ред. В.А. Гудкова. - М.: Горячая линия - Телеком, 2004 - 351 с.

30. Гурч Л.М. Логістика: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л.М. Гурч - Міжрегіональна академія управління персоналом. - К.: Персонал, 2008. - 555 с.

31. Дикий СО. Розробка методів і моделей організації і управління процесами транспортного обслуговування за сучасних умов: автореф. дис. на соискание уч. степ. канд. техн. наук: 05.13.22 - Управління проектами та программами/ СО. Дикий. - К., НТУ, 200Ї.-18С

32. Доля В.К., Горяинов А.Н., Шептура А.Н. Влияние параметров работы автомобильного транспорта на функционирование логистической системы/ В.К. Доля, А.Н. Горяинов, А.Н. Шептура // Автомобильный транспорт/ Сб.научн.тр. - Харьков: ХГАДУ. -2000. -Вып. 4,-С 77-79.

33. Заборський Л.О. Методичні основи організації транспорт-но-технологічних процесів у системах доставки вантажів: автореф-дис. канд. техн. наук: спец. 05.22.01 -транспортні системи. Одеськ. нац. морськ. ун-т / Л.О. Заборський - Одеса, 2008. - 20 с.

34. Иванов Ю.Б. Конкурентоспособность предприятия: оценка, диагностика, стратегия/ Ю.Б. Иванов, А.Н. Тищенко, Н.А. Дробитько, О.С. Абрамова. - X.: ХНЭУ, 2004 - 255 с.

35. Кальченко А.Г. Логістика: навч. преіб.;/ Д.Г.: Кашьченко . -К.:КНЕУ,2006.-472с.

36. Коваленко І.І. Методи аналізу якості: Навч. Посібник/ І.І. Коваленко, O.M. Дубовий, П.І. Бідюк, К.В.Кощкін, J.B. Баклан. -Миколаїв: НУК, 2004.-208 с.

37. Костюченко Л.М. Автомобільні перевезення, у міжнародному сполученні/ Л.М. Костюченко, М.Р. Даапетян., - К.: Слово, 2007.-656 с

38. Котенко А.Н. Математические модели грузосортировочного комплекса и грузовой станции / А-Н. Котенко // Межвуз. Сб. на-уч.тр. / ХарГАЖТ. -1995. - вып.,27 - С. 32-45.

39. Крыгина И. Е. Оптимизация региональных терминальных систем с помощью геоинформационных, технологий (на примере Московского региона): автореф. дис. на: соискание уч. степ., канд. техн. наук: 05.22.01 - транспортні системи / И.Е Крыгина- М., 2002.-21 С.

40. Куницька О. М. Підвищення ефективності роботи митного терміналу при виконанні міжнародних вантажних,автомобільних перевезень : автореф. дис. на здобуття наук. ступ, канд.техн. наук: 05.22.01 - транспортні системи/ О. М. Куницька. - К.: НТУ, 2006. - 18 с.

41. Лебідь І. Г. Обґрунтування системи перевезень з використанням терміналів передачі вантажних модулів: автореф. дис. на соискание уч. степ. канд. техн. наук: 05.22.01 - транспортні системи / І. Г. Лебідь.-К.: НТУ, 1998. - 16 с

42. Левковець П.Р. Міжнародні. перевезення і транспортне право: навч. посіб. для вищ. навч. закладів / П.Р. Левковець, B.C. Марунич. - К.: Арістей, 2004. - 291 с.

43. Лифиц И.М. Формирование и оценка кошкурштоспособ-ности товаров и услуг - Учеб. пособие/ И.М. Лифиц. - Н.: Юрайт -Издат.,2004.-335с.

44. Логистика: Учебник / под ред. Б., А. Аникина:;3-е.изд. пе-рераб.идоп.-М.:ИНФРА.-М,2005.-368с.

45. Лукинский B.C. Логистика автомобильного транспорта: концепция, методы, модели. Учебное пособие г/ В.С.,.Лукинский, В.И. Бережной, Е.В. Бережная и др. - М.: Финансы и статистика, 2002-280 с.

Та ін.
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ПДТСіОС) Тема 11.1 Стат. спостереження, зведення і груп. (11 тест.завдань) 63.64 %
(ПДТСіОС) Тема 10.2 Характеристика мови прогр. R і RStudio (7 тест.завдань) 100.00 %
(ПДТСіОС) Тема 10.1 Огляд прогр. засобів стат. аналізу дан. (8 тест.завдань) 100.00 %
Перейти к тестам
Вещевые источники 1) в музейной деятельности: тип музейных предметов. Представляют собой рукотворные предметы утилитарного назначения. Виды вещевых...
Экстраполяция 1) экстенсивное приращение знания путем распространения следствий какого-либо тезиса или теории с одной сферы описываемых явлений на другие...
Рассудок 1) сфера сознания, ориентированная на понятийное моделирование и систематизацию результатов чувственного познания...
Аксиология науки 1) раздел философии науки, предметом которого является исследование аксиологических (ценностных) оснований и проблем науки в целом,...
Индукция элиминативная (исключающая) 1) методы установления причин явления на основе анализа и сравнения двух групп фактов: предшествующих наступлению...
Знание как ценностная функция Знание - центральное понятие эпистемологии, т. е. науки о знании. В частности, эпистемология изучает объективные критерии...
Постмодернистская наука Постмодерн - это явление, затронувшее все науки, что заметно в схожести коцептов, появляющихся не только в философии, но и в...
Эволюционный подход в науке совокупность теоретических и методологических положений эволюционной теории, используемых в качестве концептуальной модели...
Моделирование это метод познания, который предполагает построение и изучение модели, а затем перенос полученных данных на моделируемый объект - оригинал....
Наука как социальный институт один из основных аспектов бытия науки, раскрывающий особенности функционирования научного сообщества, регулирования...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта