Главная Содержание монографий Логістичне управління запасами на підприємствах. В. І. Перебийніс, Я. А. Дроботя (2012, 279с.)

Фрагмент исследования

5.1 Особенности диагностирования объектов транспорта в логистических системах 5.1.3 Cимптомное описание транспортно-складской подсистемы...

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС-2016) Комплексная работа (экзамен) (25 тест.заданий) 44.00 %
(ОНИиТС) Тема 01. Сущность науч. познания, знаний и науч. иссл.(18 тест.заданий) 94.44 %
(ОНИиТС) Тема 04. Организация творческой деятельности (7 тест.заданий) 100.00 %
Перейти к тестам

Разместить рекламу на сайте

Логістичне управління запасами на підприємствах. В. І. Перебийніс, Я. А. Дроботя (2012, 279с.)
03.05.2018 12:31

Посилання

Перебийте В. І. Логістичне управління запасами на підприємствах: монографія / В. І. Перебийніс, Я. А. Дроботя. - Полтава : ПУЕТ, 2012. - 279 с.

Анотація

У монографії викладені теоретико-методологічні, методичні та практичні аспекти логістичного управління запасами на підприємствах. Розкриті основні напрями формування стратегії логістичного управління запасами, оптимізації обсягу запасів матеріальних ресурсів, підвищення ефективності управління запасами та її оцінки.

Розраховано на науковців, виробничників, викладачів, аспірантів, студентів.

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

ЗМІСТ

 

Вступ

4

Розділ 1. Теоретичні засади логістичного управління запасами

7

1.1. Логістичне управління запасами як складова логістичного управління підприємствами

7

1.2. Методичні засади формування ефективності логістичного управління запасами та його оцінки

39

Розділ 2. Стан управління запасами на підприємствах

68

2.1. Матеріальні ресурси та стан управління їх запасами

68

2.2. Рівень управління матеріальними запасами

114

2.3. Ефективність управління матеріальними запасами

140

Розділ 3. Розвиток логістичного управління запасами на підприємствах

171

3.1. Удосконалення логістичного управління запасами на основі методів ABC та XYZ

171

3.2. Оптимізація обсягу запасів ресурсів на підприємствах

187

3.3. Формування стратегії логістичного управління запасами

209

3.4. Зарубіжний досвід логістики запасів

255

Список використаних джерел

263

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Agro-Maas построит зерноперевалочный комплекс [Елект-ронный ресурс]: Интерфакс-Украина. - Режим доступу: www.12b.Ua/news/l 5362/ua-ru/.

2. Адаменко А. Подготовка и сертификация специалистов в области логистики / Александр Адаменко // Логистике. -2009. -№3. -С. 42-44.

3. Алькема В. Г. Логістика. Теорія та практика : [навч. посіб.] / В. Г. Алькема, О. М. Сумець. - К.: Професіонал, 2008. -272 с.

4. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств : [підручник] / В. Г. Андрійчук. - 2-ге вид., допов. і перероб. - К. : КНЕУ, 2002. - 624 с.

5. Аникин Б. А. Коммерческая логистика: [учебник] / Б. А. Аникин, А. П. Тяпухин. - М.: Проспект, 2008. -432 с.

6. Антоненко Н. В. Облік логістичних витрат / Н. В. Антоненко // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 11. -С. 234-241.

7. Армстронг М. Менеджмент: методы и приемы / Майкл Армстронг ; пер. с 3-го англ. изд. - К.: Знання-Прес, 2006. -876 с.

8. Бажин И. И. Логистика: [учеб. для высш. учеб. зав.] / И. И. Бажин. - Харьков : Консум, 2004. - 240 с.

9. Бажин И. И. Проектно-логистическое управление ресурсным обеспечением : [монография] / И. И. Бажин, В. В. Сысоев. - Н. Новгород : Гладкова О. В., 2005. - 222 с.

10. Бауэрсокс Д. Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок / Д. Дне. Бауэрсокс, Д. Дж. Клосс ; пер. с англ. Н. Н. Барышниковой, Б. С. Пинкерса. - 2-е изд. - М.: Олимп-Бизнес, 2005. - 640 с.

11. Баумэн К. Основы стратегического менеджмента / Клифф Бауман; пер. с англ. под ред. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой. - М.: Банки и биржи ЮНИТИ, 1997. - 175 с.

12. Белых С. А. Логистика АПК региона: [монография] / С. А. Белых, Д. В. Стаханов. - Ростов н/Д : Рост. гос. строит, ун-т., 2000. - 160 с.

13. Беляев Ю. А. Дефицит, рынок и управление запасами: [монография] / Ю. А. Беляев. - М. : УДН, 1991. - 230 с.

14. Березівський П. С. Організація виробництва в аграрних формуваннях : [навч. посіб.] / П. С Березівський, Н. І. Михайлюк. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 560 с

15. Бондарева И. А. Управление производственными запасами на предприятии: дис. ... к.е.н. : 08.06.01 / Ирина Александровна Бондарева. - Донецк, 2002. - 212 с.

16. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту / Є. Брігхем ; пер. с англ. В. Біленький, С. Лазаренко, Ж. Чуприна та ін. - К.: Молодь, 1997. - 1000 с

17. Бродецкий Г. Л. Управление запасами: [учебник] /Г. Л. Бродецкий. -М.: Эксмо, 2008. -352 с.

18. Бухгалтерський облік : [хрестоматія] (частина 1) ; вид 4-е, перероб і допов. [Текст] : збірник систематизованого законодавства / укл. І. О. Назарбаева, 1. А. Губіна. - К.: Бліц-Інформ, 2010.-192 с

19. Бухгалтерський облік : [хрестоматія] (частина 2) ; вид 4-е, перероб і допов. [Текст] : збірник систематизованого зако-нодавствд / укл. І. О. Назарбаева, І. А. Губіна. - К.: Бліц-Інформ,2010.-192с.

20. Василенко В. А. Виробничий (операційний) менеджмент : навч. посібник / В. А. Василенко, Т. І. Ткаченко. - К.: ЦУЛ, 2003. - 532 с

21. Василенко В. А. Теорія і практика розробки управлінських рішень : [навч. посібник] / А. В. Василенко. - К.: ЦУЛ, 2003.-420 с.

22. Величко О. П. Можливості методу ABC та XYZ-аналізів в логістичному менеджменті запасів підприємств АПК / О. П. Величко // 36. наук, праць Подільського державного аграрно-технічного університету. - 2008. - Т. 16. - С. 404-407.

23. Величко О. П. Логістичний менеджмент операцій в системі ресурсного забезпечення аграрного виробництва / О. П. Величко, I. М. Лисенко // Економічний простір: Збірник наукових праць. - 2009. - № 29. - С. 150-158.

24. Величко О. П. Логістична оптимізація каналів розподілу продукції аграрного підприємства / О. П. Величко // Економічний простір : Збірник наукових праць. - 2010. - № 35. - С 246-254.

25. Волгин В. В. Логистика хранения товаров : практ. пособие / В. В. Волгин. - М.: Дашков и К°, 2008. - 368 с.

26. Волгин В. В. Склад: логистика, управление, анализ : учебник / В. В. Волгин. - 9-е изд., перераб. и дополн. - М. : Дашков и К0, 2008. - 768 с.

27. Ворожейникова Т. М. Логистика в АПК: [учебник для высших учебных заведений] / Т. М. Ворожейникова, В. Д. Игнатов. - М.: Колос, 2005. - 184 с.

28. Гаджинський А. М. Основы логистики : [учеб. пособ.] / А. М. Гаджинский. - М.: Маркетинг, 1995. - 124 с.

29. Гаджинський А. М. Логистика : учебник [для высших и средних специальных учебных заведений ] / А. М. Гаджинский. - [4-е изд., перераб. и дополн.]. - М. : Маркетинг, 2001.-396 с.

30. Галега В. Логистика как средство оптимизации /Владимир Галега // Дистрибуция и логистика. - 2009. - № 5. - С. 9-13.

31. Галяс А. Зберігання кукурудзи в поліетиленових мішках-рукавах Silo Bag на Кіровоградщині [Електронний ресурс] / А. Галяс // Дослідження - технологія. - 19.02.2009. - Режим доступу до журналу : www.cugp.com.ua/case-studies/12-technology/98-zberigannja-kukurudzy-v-polietylenovyh-mishkah-rukavah-silo-bag-na-kirovogradshchyni.html.

32. Гордон М. П. Логистика товародвижения : [монография] -2-е изд. дополн. и перераб. / М. П. Гордон, С. Б. Карнаухов. - М.: Центр экономики и маркетинга. - 1999. - 208 с.

33. Данильчук П. В. Довідник по зберіганню зерна / П. В. Данильчук. - К.: Урожай, 1989. - 96 с.

34. Довідник по зберіганню картоплі та овочів / С. Ф. Поліщук, М. М. Івакін, Б. П. Федорець [та ін.]; за ред. С. Ф. Поліщука. - К.: Урожай, 1986. - 235 с.

35. Дроботя Я. А. Управління запасами як складова логістичного менеджменту / Я. А. Дроботя // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції [«Державна політика та стратегія реформування, економіки України в XXI сторіччі»], (27 березня 2007р.). - Полтава: ПДАА, 2007. -С 93-95.

36. Дроботя Я. А. Управління запасами в системі логістики / Я. А. Дроботя // Збірник доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції [«Ринок послуг комплексних транспортних систем та прикладні проблеми логістики»]. -К.: Міністерство транспорту та зв'язку України, 2008. -С 173-175.

37. Дроботя Я. А. Особливості логістики запасів в сільськогосподарських підприємствах / Я. А. Дроботя // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук, праць. - Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. - Виц. 243. - Т. 1. - С. 249-257.

38. Дроботя Я. А. Системи управління запасами в сільськогосподарських підприємствах / Я. А. Дроботя // Тези Міжнародної науково-практичної конференції, аспірантів, магістрів, студентів [«Інновації для сільського господарства»], (26 березня 2009 p.). - Житомир : Житомирський державний університет ім. І. Франка, 2009. - С. 22-24.

39. Дроботя Я. А. Чинники зовнішнього впливу на логістичне управління запасами у сільськогосподарських підприємствах / Я. А. Дроботя // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Маркетингове забезпечення продовольчого ринку України»], (7-8 квітня 2009 р.). -Полтава: ПДАА, 2009. - С 41-43.

40. Дроботя Я. А. Запаси в логістнчнїй системі сільськогосподарських підприємств / Я. А. Дроботя // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції [«Вирішення економічних проблем в наукових здобутках молодих вчених»], (15 квітня 2009 p.). - Полтава : ПДАА, 2009. - С 140-143.

41. Дроботя Я. А. Система чинників ефективності логістики запасів / Я. А. Дроботя // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції [«Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин»], (5-6 червня 2009р.).,— Умань: Уманський державний агарарний університет, 20Q9. - С 127-128.

42. Дроботя Я. А. Стан запасів у сільськогосподарських підприємствах / Я. А. Дроботя // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Ринкові трансформації та економічний механізм підвищення ефективності підприємств аграрного сектора»], (8-9 жовтня 2009 p.). - Харків: Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаева, 2009. - С. 132-133.

43. Дроботя Я. А. Чинники ефективності логістики запасів у сільськогосподарських підприємствах / Я. А. Дроботя // Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво». - 2009. - № 1. - С. 45-51.

44. Дроботя Я. А. Оцінка ефективності логістичного управління запасами у сільськогосподарських підприємствах / Я. А. Дроботя // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Фінанси і кредит». - 2009. - № 1. - С 261-267.

45. Дроботя Я. А. Запаси у логістичних системах сільськогосподарських підприємств / Я. А. Дроботя // Вісник ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування».. 2009. -№14.-С 369-379.

46. Дроботя Я. А. Ефективність управління запасами в сільськогосподарських підприємствах / Я. А. Дроботя // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук, праць. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. - Вип. 243. - Т.Х. -С 2433-2442.

47. Дроботя Я. А. Управління запасами в рослинництві / Я. А. Дроботя // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка: Економічні науки. - Харків : ХНТУСГ, 2010. -Вип. 105.-С 164-170. ,

48. Дроботя Я. А. Управління запасами тваринництва / Я. А. Дроботя // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук, праць. - Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. - Вип. 264. -Т. IX.-С 2224-2229.

49. Дроботя Я. А. Досвід логістичного управління запасами в сільському господарстві / Я. А. Дроботя // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». -2010. -№ П.-С 211-221.

50. Дроботя Я. А. Стратегічне управління запасами зерна / Я. А. Дроботя // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка: Економічні науки. - Харків: ХНТУСГ, 2011. -Вип. 112.-С 243-247.

51. Економіка підприємств: підручник / [М. Г. Грещак, В. М. Колот, С. Ф. Покропивний та ін.]; під ред. С. Ф. Пок-ропивного. - 2-ге вид., перероб. та допов. - К.: КНЕУ, 2005.- 528 с

52. Економіка логістичних систем : [монографія] / М. Василевський, І. Білик, О. Дейнега та ін.; за наук. ред. Є. Крикавського, С Кубіва. - Львів: Львівська політехніка. -2008.- 596 с

Та ін.
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Случаные тэги (tags)

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта