Главная Литературный альманах Загальна теорія статистики засобами Excel. Навчальний посібник. Толбатов Ю.А. (1999, 224с.)

Фрагмент исследования

5.1 Особенности диагностирования объектов транспорта в логистических системах 5.1.3 Cимптомное описание транспортно-складской подсистемы...

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС) Тема 03. Эффективность и критер. науч. исслед. (9 тест.заданий) 100.00 %
(ОНИиТС) Тема 03. Эффективность и критер. науч. исслед. (9 тест.заданий) 55.56 %
(ОНИиТС) Тема 03. Эффективность и критер. науч. исслед. (9 тест.заданий) 77.78 %
Перейти к тестам

Разместить рекламу на сайте

Загальна теорія статистики засобами Excel. Навчальний посібник. Толбатов Ю.А. (1999, 224с.)
11.07.2017 07:04

Посилання

Толбатов Ю.А. Загальна теорія статистики засобами Excel. Навчальний посібник. — К.: Четверта хвиля, 1999. — 224 с.

Анотація

У книзі розглянуто способи та методи збору, обробки та аналізу статистичної інформації з використанням електронних таблиць MS Excel. Наведено різні методики розв'язку статистичних задач із використанням ЕТ: складання та копіювання формул з відносними, змішаними та абсолютними адресами, використання вбудованих статистичних і математичних функцій та баз даних.

Викладення матеріалу супроводжується наочними прикладами з економіки України.

Розраховано на студентів, аспірантів, наукових співробітників та викладачів навчальних закладів.

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

 

ЗМІСТ

 

Передмова

3

Розділ 1. Предмет і метод статистики

5

1.1. Статистика в Україні

5

1.2. Закон великих чисел

6

1.3. Ознаки та їх класифікація

7

1.4. Статистичні показники та їх класифікація

9

Розділ 2. Статистичні спостереження

12

2.1. Організація та суть форм статистичного спостереження

12

Розділ 3. Зведення і групування статистичних даних

16

3.1. Зміст і завдання статистичного зведення

16

3.2. Види статистичних групувань

17

3.3. Методологія статистичних групувань

21

3.4. Статистичні таблиці

27

Розділ 4. Середні величини

31

4.1. Суть середніх величин

31

4.2. Середня арифметична величина

31

4.3. Середня геометрична величина

41

4.4. Середня гармонійна величина

44

4.5. Середня квадратична величина

47

4.6. Степенева середня величина

49

4.7. Порядкові середні

50

Розділ 5. Статистичне вивчення варіації і форми розподілу

60

5.1. Коефіцієнти варіації

60

5.2. Дисперсія

62

5.3. Групова, внутрігрупова, Міжгрупова і загальна дисперсії

63

5.4. Моменти варіацій

65

5.5. Коефіцієнти асиметрії та ексцесу

67

5.6. Коефіцієнт концентрації

74

5.7. Криві розподілу

75

5.8. Критерії згоди

76

5.9. Методика обчислення критерію згоди % ознаки статистичної сукупності, розподіленої за нормальним законом

78

5.10. Методика обчислення критерію Хр ознаки статистичної сукупності, розподіленої за законом Пуасона

84

5.11. Методика обчислення критерію згоди X ознаки статистичної сукупності, розподіленої за показниковим законом

89

Розділ 6. Види зв'язків між явищами

93

6.1. Загальні положення

93

6.2. Коефіцієнт кореляції

95

6.3. Перевірка гіпотези про значущість коефіцієнта кореляції

97

6.4. Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена

100

6.5. Коефіцієнт конкордації

105

6.6. Оцінка параметрів парної лінійної регресії методом найменших квадратів

109

6.7. Інтервальні оцінки параметрів парної лінійної регресії

113

6.8. Надійна зона регресії

113

6.9. Прогноз і його довірчий інтервал

114

6.10. Оцінки параметрів множинної лінійної регресії методом найменших квадратів

122

6.11. Системи нормальних рівнянь в матричній формі

124

6.12. Множинна лінійна регресія в стандартному масштабі

125

6.13. Коефіцієнт множинної детермінації

126

6.14. Статистична значущість коефіцієнта детермінації

128

6.15. Розклад коефіцієнта множинної детермінації на суму квадратів стандартизованих параметрів регресії і показника впливу системного ефекту факторів

128

6.16. Розклад коефіцієнта множинної детермінації на коефіцієнти окремої детермінації

129

6.17. Частинні коефіцієнти кореляції

130

Розділ 7. Ряди динаміки

137

7.1.Суть рядів динаміки

137

7.2. Аналіз структурних зрушень

147

Розділ 8. Індекси

153

8.1. Суть індексів

153

8.2. Індивідуальні індекси

153

8.3. Загальні індекси

157

8.4.Методика приєднання ефекту взаємодії факторів до одного із факторів

159

Розділ 9. Вибіркові спостереження

176

9.1. Причини використання вибіркового спостереження

176

9.2. Способи формування вибіркової сукупності

177

9.3. Статистичні оцінки

179

9.4. Помилки вибірки

180

9.5. Обчислення помилок вибірки для середньої величини

181

9.6. Вплив виду вибірки на величину похибки вибірки

187

9.7. Визначення обсягу вибірки

190

9.8. Визначення істотних відмінностей між вибірковими середніми

192

9.9. Перевірка істотних відмінностей між середніми значеннями залежних вибірок

196

Розділ 10. Графічний метод у статистиці

200

10.1. Статистичні графіки. їх роль і значення

200

10.2. Елементи статистичних графіків

200

10.3. Типи діаграм

201

10.4. Картограми і картодіаграми

214

Література

219

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Статистика: Підручник/ А.В. Головач, A.M. Єріна, О.В. Козирєв та ін. За ред. А.В. Головача, A.M. Єріної, О.В. Козирєва. - К.: Вища шк., 1993 - 623 с: іл.

2. Ковтун Н.В., Столяров Г.С. Загальна теорія статистики: Курс лекцій. — К.: Четверта хвиля, 1996. — 144 с: іл.

3. Тюрін Ю.Н., Макаров А.А. Статистический анализ данных на компьютере /Под ред. В.Э. Фигурнова - М.: ИНФРА - М, 1998. - 528 с, ил.

4. Боровиков В.П., Боровиков И.П. STATISTICA -статистический анализ и обработка данных в среде Windows

- М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1997. - 608 с.

5. Толбатов Ю.А. Математична статистика та задачі оптимізації в алгоритмах і програмах: Навч. Посібник. -К.: Вища шк., 1994. - 399 с: іл.

6. McClave, James T. Statistics for business and economics / James Т., McClave, P. George Benson. - 6th ed., 1994. - 1194 p.

7. Бек В.Л., Беркита К.Ф. Статистика: Курс лекцій - К.: Міністерство фінансів України, навчально-методичний кабінет, 1996. — 181 с, іл.

8. Мазаракі А.А., Толбатов Ю.А. Математичне програмування в Excel: Навч. посібник. - К.: Четверта хвиля, 1998. - 208 с

9. Колесников A. Excel 7.0 для Windows 95. - К.: BHV, 1996. - 480 с: ил.

10. Толбатов Ю.А. Економетрика: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. - К.: Четверта хвиля, 1997. - 320 с іл.

11. Герасименко С.С. та ін.: Підручник. - К.: КНЕУ, 1998. -468 с.
Подобные материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Случаные тэги (tags)

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта