Главная Литературный альманах Статистичний аналіз засобами Excel. Толбатов Ю.А. (2011, 319с.)

Фрагмент исследования

5.1 Особенности диагностирования объектов транспорта в логистических системах 5.1.2 Характеристика объектов диагностирования в логистике с позиций...

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС-2016) Комплексная работа (экзамен) (25 тест.заданий) 44.00 %
(ОНИиТС) Тема 01. Сущность науч. познания, знаний и науч. иссл.(18 тест.заданий) 94.44 %
(ОНИиТС) Тема 04. Организация творческой деятельности (7 тест.заданий) 100.00 %
Перейти к тестам

Разместить рекламу на сайте

Статистичний аналіз засобами Excel. Толбатов Ю.А. (2011, 319с.)
13.06.2017 05:54

Посилання

Толбатов Ю.А. Статистичний аналіз засобами Excel: - К.: НДІ "Украгрооромпродуктивність", 2011, - 319 с.

Анотація

У науковому виданні розглянуто способи та методи збору, обробки та аналізу статистичної інформації з використанням електронних таблицы MS Excel. Наведені різні методи розв'язання задач статистики з використанням електронних таблиць Excel шляхом складання і копіювання формул з відносними змішаними та абсолютними адресами комірок, використанням вбудованих статистичних, математичних, логічних функцій та бази даних. Викладання матеріалу супроводжується прикладами з економіки України з різними методиками розв'язання. Розглянуті особливості статистики в нашій та інших країнах.

Розрахований на аспірантів, наукових співробітників АПК, викладачів, студентів економічних та інших вищих навальних закладів.

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

ЗМІСТ

 

Передмова

7

Розділ 1. Предмет і метод статистики

11

1.1. Предмет статистики

11

1.2. Статистика в Україні

12

1.3. Міжнародні організації та їх статистичні служби

14

1.4. Закон великих чисел

22

1.5. Ознаки та їх класифікація

23

1.6. Статистичні показники та їх класифікація

25

Розділ 2. Статистичні спостереження

29

2.1.Організація та суть форм статистичного спостереження

29

2.2.Статистична звітність

32

2.3. Спеціальні статистичні спостереження

35

2.4. Помилки статистичного спостереження

36

Розділ 3. Зведений і групування статистичних даних

40

3.1. Зміст і завдання статистичного зведення

40

3.2. Види статистичних групувань

41

3.3. Методологія статистичних групувань

46

3.4. Статистичні таблиці

56

Розділ 4. Середні величини

59

4.1. Суть середніх величин

59

4.2. Середня арифметична величина

59

4.3. Середня геометрична величина

73

4.4. Середня гармонічна величина

76

4.5. Середня квадратична величина

82

4.6. Степенева середня величина

84

4.7. Порядкові середні

84

4.7.1. Мода

85

4.7.2. Медіана

89

Розділ 5. Статистичне вивчення варіації і форми розподілу

98

5.1. Коефіцієнти варіації

98

5.2. Методика обчислення показників варіації

100

5.3. Дисперсія

105

5.4. Групова, внутрішньогрупова, міжгрупова і загальна дисперсії

106

5.5. Моменти варіації

110

5.6. Коефіцієнти асиметрії та ексцесу

111

5.7. Коефіцієнт концентрації

118

5.8. Криві розподілу

119

5.9. Критерії згоди

121

5.9.1. Методика обчислення критерію згоди х2 ознаки статистичної сукупності, розподіленої за нормальним законом

122

5.9.2. Методика обчислення критерію згоди х2 ознаки статистичної сукупності, розподіленої за законом Пуасона

128

5.9.3. Методика обчислення критерію згоди х2 ознаки статистичної, розподіленої за показниковим законом

133

Розділ 6. Види зв'язків між явищами

137

6.1. Загальні положення

137

6.2. Коефіцієнт кореляції

139

6.3. Перевірка гіпотези про значущість коефіцієнта кореляції

141

6.4. Коефіцієнти рангової кореляції

145

6.4.1. Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена

145

6.4.2. Коефіцієнт Фехнера

150

6.4.3. Коефіцієнт рангової кореляції Кендалла

152

6.5. Коефіцієнт конкордації

154

6.6. Оцінка параметрів парної лінійної регресії методом найменших квадратів

158

6.7. Інтервальні оцінки параметрів парної лінійної регресії

161

6.8. Надійна зона регресії

161

6.9. Прогноз та його довірчий інтервал

162

6.10. Вибір адекватної регресії із множини заданих регресій в ЕТ Excel

170

6.11. Оцінки параметрів множинної лінійної регресії методом найменших квадратів

178

6.12. Система нормальних рівнянь у матричній формі

181

6.13.Множинна лінійна регресія в стандартному масштабі

182

6.14. Коефіцієнт множинної детермінації

183

6.15. Статистична значущість коефіцієнта детермінації

184

6.16. Розклад коефіцієнта множинної детермінації на суму квадратів стандартизованих параметрів регресії і показника впливу системного ефекту факторів

185

6.17. Розклад коефіцієнта множинної детермінації на коефіцієнти окремої детермінації

186

6.18. Частинні коефіцієнти кореляції

186

Розділ 7. Ряди динаміки

194

7.1.Суть рядів динаміки

194

7.2. Аналіз структурних зрушень

206

7.3 Методика моделювання сезонних коливань

210

7 4 Вирівнювання динамічних рядів

224

Розділ 8. Індекси

227

8.1. Суть індексів

227

8.2. Індивідуальні індекси

227

8.3. Загальні індекси

231

8.4. Методика приєднання ефекту взаємодії факторів до одного із факторів

234

8.4.1. Форми індексів

234

8.4.2. Середньозважені індекси

242

8.4.3. Особливості знаходження зведених індексів у зарубіжній статистиці

246

8.4.4. Побудова зведених індексів для показника, що залежить мультиплікативно більше як від двох факторів

250

8.5 Визначення значення спільної дії факторів

253

8.6. Динаміка середнього рівня інтенсивного показника

254

8.7. Індексні ряди

259

Розділ 9. Вибіркові спостереження

263

9.1. Причини використання вибіркового спостереження

263

9.2. Способи формування вибіркової сукупності

265

9.3. Статистичні оцінки

266

9.4. Похибки вибірки

267

9.5. Обчислення похибки вибірки для середньої величини

269

9.6. Обчислення похибок вибірки для альтернативної ознаки

278

9.7. Вплив виду вибірки на величину її похибки

280

9.8. Визначення обсягу вибірки

282

9.9.Визначення істотних відмінностей між вибірковими середніми

284

9.10. Перевірка істотних відмінностей між середніми значеннями залежних вибірок

289

Розділ 10. Графічний метод у статистиці

293

10.1. Статистичні графіки. їх роль і значення

293

10.2. Елементи статистичних графіків

293

10.3. Типи діаграм

294

10.4. Побудова нестандартних діаграм

313

10.5. Картограми і картодіаграми

320

Список літератури

324

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Статистика: Підручник/ А.В. Головач, А.М. Єріна, О. В. Козирєв та н.; За ред. Л.Н. Головача, А.М. Єріної, О.В. Козирєва. - К: Вища шк., 1993. - 623с.

2. Тюрін Ю.Н., Макаров А.А. Статистический анализ данных на компьютере /Под ред. В.Э. Фигурнова. - М.: ИНФРА-М, 1998. - 528 с.

3. Боровиков В.П., Боровиков И.П. STATISTICA - статистический анализ и обработка данных в среде Windows. - М.: Информ.-издат. дом "Филинъ", 1997. - 608 с.

4. Толбатов Ю.А. Математична статистика та задачі оптимізації в алгоритмах і програмах: Навч. посіб. - К.: Вища шк., 1994 -399 с.

5. Мазаракі А.А., Толбатов Ю.А. Математичне програмування в Excel: Навч. посіб. - К.: Четверта хвиля, 1998. - 208 с.

6. Толбатов Ю.А. Економетрика: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. - К.: Четверта хвиля, 1997. — 320 с.

7. Герасименко С.С. та ін.: Підручник. - К: КНЕУ, 1998. - 468 с.

8. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник/ Под. ред. И.И. Елисеевой. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 656 с.

9. Орлов А.И. Прикладная статистика: Учебник. - М.: Экзамен, 2004. - 656 с.

10. Никитина Е.П., Фрейдлина В.Д., Ярхо А.В. Коллекция определений термина "статистика". - М.: МГУ, 1972. - 46 с.
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Случаные тэги (tags)

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта