Главная Содержание монографий Закони економіки транспорту. Сич Є.М., Кислий В.М. (2009, 160с.)

Вопрос-ответ

Как понималась рациональность в античной философии Перестройка оснований науки, происходящая в ходе научных революций, приводит к смене типов научной...
Как соотносятся объективная и субъективная стороны метода Будучи детерминирован своим предметом (объектом), метод, однако, не есть чисто объективный...
Можно ли в основания науки включать личностное знание, интеллектуальную инициативу, научно-исследовательскую программу и тематику исследований В...
В чем заключается специфика средств и методов социально-гуманитарных наук В сфере социально-гуманитарного исследования (коль скоро оно научное) могут и...

Разместить рекламу на сайте

Закони економіки транспорту. Сич Є.М., Кислий В.М. (2009, 160с.)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Содержание монографий (логистика, транспорт)
06.06.2017 09:15

Посилання

Сич Є.М., Кислий В.М. Закони економіки транспорту : монографія. - Ніжин : ТОВ "Видавництво "Аспект-Поліграф", 2009. - 160 с.

Анотація

У монографії сформульовані та обґрунтовані базові закони транспортної економічної науки, що дістали авторських назв - "мінімуму транспортного продукту" та "транспортної роботи". Наведено теоретичні викладки законів та визначено форми їх практичного прояву, а також напрями можливих подальших досліджень стосовно розвитку теоретичних узагальнень у сфері економіки транспорту. Проаналізовано місце зазначених законів у галузевій економіці та загальній системі наук.

Розглянуто головні аспекти історичного становлення категорії «закон науки», досліджено причини та виявлено рушійні сили його виникнення і об'єктивні фактори формування сутнісного змісту.

Видання призначене для широкого загалу наукових працівників, фахівців-транспортників економічного та експуатаційного профілю, викладачів, студентів і аспірантів вищих навчальних закладів.

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

ЗМІСТ

 

Вступ

5

1. Формулювання базових узагальнень економіки транспорту

8

1.1. Обґрунтування мети, напрямів і засобів дослідження

8

1.1.1. Закон - основна наукова категорія

8

1.1.2. Редукціонізм у дослідженнях транспортних процесів

11

1.1.3. Транспорт як виробничо-перетворююча система

14

1.2. Закони галузевої транспортно-економічної науки

19

1.2.1. Закон мінімуму транспортного продукту

19

1.2.2. Закон транспортної роботи

32

2. Узагальнення теоретичних напрацювань щодо виникнення та розвитку поняття наукового закону

69

2.1. Формування категорії "закон науки"

69

2.1.1. Підґрунтя аналогії юридичного та загальнонаукового понять закону

69

2.1.2. Еволюційне значення закону як інструменту соціальної організації

73

2.1.3. Формалізація рушійних сил становлення категорії "закон науки"

83

2.1.4. Взаємозв'язок видової еволюції та наукового розвитку

87

2.2. Закони науки - інструменти людського пізнання

96

2.2.1. Об'єктивність як головний атрибут і умова наукового аналізу закономірностей

96

2.2.2. Види формалізації наукових законів

107

2.2.3. Місце законів у загальній системі наукових знань

114

2.2.3. Діалектичні складові основних законів економіки транспорту

112

3. Напрями подальших наукових досліджень

140

3.1. Варіанти поглибленого вирішення окреслених проблем

140

3.2. Виявлення законів економіки транспорту в закономірностях розвитку транспортних систем

144

Висновки

148

Список джерел

150

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Аксёнов И.Я. Единая транспортная система: Учебник для вузов, по специальности "Эксплуатация автомобильного транспорта". - М.: Транспорт, 1980. - 213 с.

2. Алдохин И.П., Кулиш С.А. Экономическая кибернетика: Уч. пос. - Харьков: Вища школа, 1983. - 222 с.

3. Археологія України / Л.Л. Залізняк, О.П. Моця, В.М. Зубар та ін.; за ред. Л.Л. Залізняка. - К.: Либідь, 2005. -504 с. '

4. Белов И. В., Персианов В. А. Экономическая теория транспорта в СССР: исторический опыт, современные проблемы и решения, взгляд в будущее.- М.: Транспорт. 1993,-415 с.

5. Винокур І.С., Телепн Д.Я. Археологія україни. Видання друге, доповнене і перероблене. -. Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2005. - 480 с.

6. Горелов А.А. Концепции современного естествознания. -М.: Центр, 1997.-208 с.

7. Дерябин В.М. Законы сохранения в физике. - М.: Просвещение. 1982. -128 с.

8. Диалектический и исторический материализм. - М.: Издательство политической литературы, 1985. - 416 с.

9. Друянов Л.А. Законы природы и их познание. - М.: Просвещение, 1982. - 112 с.

10. Дунаева B.C. Экономические законы социализма в системе расширенного воспроизводства. - М.: Мысль, 1987. -271с.

11. Егоренков Н.И. Новая парадигма социально-экономического развития // Проблемы и перспективы развития транспортных систем и строительного комплекса: Тез. докл. Международ, иауч.-практ. конф. Ч. I / Под общ. ред. В.И. Сенько. - Гомель: БелГУТ, 2003. - С. 188 - 189.

12. Еловой И.А. Оценка продукции транспорта в новых экономических условиях // Проблемы и перспективы развития транспортных систем и строительного комплекса: Тез. докл. Международ, науч.-практ. конф. Ч. I / Под общ. ред. В.И. Сеиько. - Гомель: БелГУТ, 2003. - С. 191 - 192.

13. Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Сучасна економіка: Навч. посіб. - К.: Вища шк., 2005. - 325 с.

14. Збірник тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом України. Тарифне керівництво № 1. —'К.: Видавництво КІЗТ, 1999. - 272 с

15. Збірник № 6 Правил перевезень і тарифів залізничного транспорту України. - К.: Видавництво Південно-Західної залізниці, 2001. - 30 с

16. Иволгин Г. Об уверенности // Изобретатель и рационализатор. - № 5. - май, 1977. - С. 48 - 49.

17. Идеи физической экономии / В.П. Николаев, Г.И. Кали-тич. - К.: УкрНТИ, 1992. - 64 с.

18. Иродов И.Е. Основные законы механики. -М.: Высш. шк., 1985.-248 с.

19. Карпович В.И. Проблема, гипотеза, закон. - Новосибирск: Наука, 1980.-176 с.

20. Киндер Г., Хильгеман В. Всемирная история: Пер. с нем. / Худож. Харальд и Рут Букор; Науч. ред. пер.: А.И. Слю-саренко, А.Ф. Иванов. - М.: Рыбари, 2003. - 638 с.

21. Клочек Г. Світ «Велесової книги». - Кіровоград : Степова Еллада, 2001.-160 с.

22. Кузнецов И.Н. Научное иесследование: Методика проведения и оформление.- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2004. - 432 с.

23. Кухта Б., Романюк А., Старецька Л. та ін. Політична наука. Словник: категорії, поняття і терміни. - Львів: Кальва-рія, 2003. - 500 с

24. Лозко Г. Велесова Книга - волховник / Переклад, дослідження, оригінальні тексти та словник. - К.: Такі справи, 2002.-368 с

25. Маркарян К.В. Закон сохранения капитала. - М.: Едито-риал УРСС, 2004. - 32 с

26. Маркс К. Капитал / Под ред. Ф. Энгельса. - М.: Политиздат, 1984. - 650 с.

27. Материалистическая диалектика как общая теория развития. - М.: Наука, 1982. - 496 с.

28. Мельник Л.Г. Фундаментальные основы развития. - Сумы: ИТД "Университетская книга", 2003. - 288 с.

29. Моніторинг показників основної діяльності підприємств залізничного транспорту України (1991 - 2000 pp.) / Наук. Кер. Ю.М. Цветов, М.В. Макаренко; Виконавці Н.С. Соколовська, Т.В. Горяїнова, О.В. Прихненко та ін.. - К.: ВАТ "ІКТП-Центр", 2001. - 163 с

30. Надточий Г.Л. География морских путей. - М.: Транспорт, 1972.-320 с

31. Поппер К. Р. Открытое общество и его враги. Пер. с англ. под ред. В. Н. Садовского. — М.: Феникс, Международный фонд «Культурная инициатива», 1992. — 448 с.

32. Пуанкаре А. О науке / Пер. с фр.; Под ред. Л.С.Понтрягина. - М.: Наука. - 1990. - 735 с.

33. Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 724 с.

34. Савельев И.В. Курс общей физики: Учеб. Пособие. В 3-х т. - 3-е изд., испр. - М.: Наука. Гл. ред. Физ.-мат. лит., 1988.-496 с.

35. Садченко К.В. Законы экономической эволюции. - М.: Дело и Сервис, 2007. - 272 с.

36. Сберегаев Н.А. Справочник по внешнеэкономической деятельности предприятий / Под ред. М.Т. Ромашкиной. - Калининград: Янтар. сказ, 1997. - 224 с.

37. Свято-Русские веды. Книга Велеса / Перевод, пояснения А. Асова. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Фаир-Пресс, 2007. 576 с.

38. Сич Є.М., Кислий В.М. Закон мінімуму транспортного продукту - об'єктивний закон економіки транспорту // Матеріали другої нак.-практ. конф. «Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем: техніка, технологія, економіка і управління». - К.: КУЕТТ, 2004. - С 102 -104.

39. Сич Є.М., Кислий В.М. Закон науки - інструмент людського пізнання // Збірник наукових праць Київського університету економіки і технологій транспорту: Серія «Економіка і управління». - Вип. 11. — К.: КУЕТТ, 2008. - С 225-234.

40. Сич Є.М., Кислий В.М. Історичні аспекти становлення закону як основної наукової категорії // Збірник наукових праць Київського університету економіки і технологій транспорту: Серія «Економіка і управління». - Вип. 9. -К.: КУЕТТ, 2007. - С 225 - 234.

41. Сич Є.М., Кислий В.М., Березенчук Е.Г. Економічні основи взаємодії транспорту та зв'язку як галузей виробничої інфраструктури // Збірник наукових праць Київського інституту залізничного транспорту. - 2001. - Т.5, Випуск 1.-С 61-64.

42. Сыч Е.Н. Повышение эффективности функционирования прогрессивных технологических систем морских перевозок грузов. Тексты лекций. - М.: ЦРИА «Морфлот», 1982.-68 с.

43. Сыч Е.Н. Проблемы развития прогрессивных транспортно-производственных систем. - М.: В.о. «Мортехинформ-реклама», 1984. - 88 с.

44. Сыч Е.Н., Кислый В.И. Редукционистский подход в исследованиях транспортніх процессов // Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем: техніка, технологія, економіка і управління: Тези доп. першої наук.-практ. конф. - К.: КУЕТТ, 2003. - С 117 - 119.

45. Сыч Е.Н., Кислый В.Н. Совершенствование методики расчёта укрупненных показателей работы транспорта // Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем: техніка, технологія, економіка і управління: Тези доп. третьої наук.-практ. конф. - Сер. «Економіка і управління». -К.: КУЕТТ, 2005. - С. 81 - 83.

46. Словник іншомовних слів. - К: Головна редакція УРЕ, 1977. -776 с

47. Советский энциклопедический словарь: Изд. четвёртое / Гл. ред. A.M. Прохоров. - М.: Сов. энциклопедия, 1988. -1599 с.

48. Спиркии А.Г. Основы философии. - М.: Политиздат, 1988.-592 с.

49. Стрелков СП. Механика. - М.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1956. - 456 с.

50. Стрельцов Е.Л. Экономика и закон. - К.: Знание, 1986. -48 с.

51. Учение о транспортных потоках / Поттгофф Г. Пер. с нем. - М.: Транспорт, 1975. - 344 с.

52. Шилов Ю.О. «Велесова книга» та актуальність прадавніх учень. - К.: Книжкова палата України, 2001. - 152 с.

Та ін.
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС) Тема 01. Сущность науч. познания, знаний и науч. иссл.(18 тест.заданий) 27.78 %
(ПДТСіОС) Тема 11.0 Стат. дослідження і описова статистика (22 тест.завдань) 45.45 %
(ПДТСіОС) Тема 13.0 Дисперсійний аналіз (19 тест.завдань) 26.32 %
Перейти к тестам
Дедукция 1) [от лат. deductio выведение] — (1) выведение единичного, частного из какого-л. общего положения; движение мысли (познания) от общих...
Логический эмпиризм 1) одно из направлений неопозитивизма, в основе которого лежало принятие гипотетико-дедуктивной модели научного...
Креативность 1) характерная черта творческой личности или процесса, способных порождать существенно новое (знание, предметы, структуры, социальную...
Вузовская наука 1) научные исследования, проводимые в вузах и финансируемые из различных источников: государственного бюджета, средств, зарабатываемых...
Антиглобализм 1) [гр. anti... (соотв. рус. «противо-») + фр. global всеобщий] – социальное движение и идеология, направленные не против глобализации как...
Эмпирический закон Закон - внутренняя и необходимая, всеобщая и существенная связь предметов и явлений объективной действительности; прочное, остающееся,...
Наблюдение способность человека к восприятию предметно-чувственной конкретности мира. Как метод эмпирического исследования, наблюдение - это...
Высокие технологии технологии, обладающие высокой наукоемкостью, точностью, как правило электронные или компьютерные, используемые в различных сферах...
Новые теории представляют собой рациональное объяснение ранее не известных явлений или более адекватное объяснение уже известных, не являющихся...
Классификация (от лат. classis - группа, facio - делаю) - система иерархически взаимосвязанных понятий (классов, объектов, явлений) в прикладных и...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта