Главная Содержание монографий Моделі і методи оптимізації перевезень у транспортних системах. Прокудін Г. С. (2006, 224с.)

Вопрос-ответ

Как решалась проблема классификации наук в истории познания Наука как таковая, как целостное развивающееся формообразование, включает в себя ряд частных...
Что такое научный закон В самом общем виде закон можно определить как связь (отношение) между явлениями, процессами, которая...
Как соотносятся объективная и субъективная стороны метода Будучи детерминирован своим предметом (объектом), метод, однако, не есть чисто объективный...
Как взаимосвязаны наука и техника Своим происхождением термин «техника» обязан древнегреческому «techne», который обозначал умение, мастерство, искусство...

Разместить рекламу на сайте

Моделі і методи оптимізації перевезень у транспортних системах. Прокудін Г. С. (2006, 224с.)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Содержание монографий (логистика, транспорт)
20.01.2015 20:55

Посилання

Прокудін Г. С. Моделі і методи оптимізації перевезень у транспортних системах. — К: НТУ, 2006.—224 с. 

Анотація

Викладено основні методи аналізу та оптимізації перевезень у транспортних системах. Для представлення моделей транспортних перевезень використовуються матрична і мережева моделі, а математичний апарат базується на моделях лінійного програмування, масового обслуговування та імітаційного моделювання. Приклади різних транспортних задач, а також наведені алгоритми і процедури їх рішення дозволяють краще розуміти процеси, що мають місце при організації реальних транспортних перевезень і спростити практичне застосування матеріалу монографії.

Для спеціалістів, наукових працівників та студентів транспортних ВНЗ України.

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

ЗМІСТ

 

Вступ

6

1. Транспортна задача — як окремий випадок задачі лінійного програмування

9

1.1. Основні поняття

9

1.2. Побудова моделі задачі лінійного програмування

10

1.3. Модель лінійного програмування для транспортної задач

11

1.4. Алгебраїчна інтерпретація транспортної задачі

19

2. Матрична модель представлення перевезень у транспортній системі

25

2.1. Зведення відкритих транспортних задач до закритого виду

25

2.1.1. Метод введення фіктивного вузла

26

2.1.2. Різницевий метод максимуму

26

2.1.3. Пропорційний різницевий метод

26

2.1.4. Порівняльний аналіз методів розв'язання відкритих транспортних задач

27

2.2. Основні методи побудови опорних планів транспортних задач

29

2.2.1. Метод північно-західного кута

30

2.2.2. Метод найменших елементів

32

2.2.3. Метод Фогеля

36

2.3. Усунення виродження опорних планів транспортних задач

38

2.3.1. Метод перестановок

38

2.3.2. Метод нульових перевезень

40

2.4. Методи оптимізації транспортних задач

41

2.4.1. Симплекс-метод

41

2.4.2. Розподільний метод

52

2.4.3. Метод потенціалів

57

2.4.4. Метод диференціальних рент

61

2.4.5. Метод Форда-Фулкерсона

63

2.4.6. Використання методу потенціалів при плануванні перевезень за критерієм часу

69

2.5. Розв'язання транспортних задач про призначення

76

2.5.1. Угорський метод

77

2.5.2. Комбінаторний метод

79

2.5.3. Розв'язання нестандартних транспортних задач про призначення

81

3. Мережева модель представлення перевезень у транспортній системі

87

3.1. Особливості перевезень на транспортній мережі

87

3.2. Перетворення мережевих моделей представлення перевезень у транспортній системі в матричні моделі

88

3.3. Методи пошуку найкоротших відстаней на транспортній мережі

96

3.3.1. Метод Дейкстри

96

3.3.2. Метод Флойда

99

3.3.3. Модифікований метод Дейкстри

101

3.4. Розв'язування мережевих транспортних задач з обмеженнями на пропускні здатності вузлів та гілок

104

3.4.1. Модифікований метод найменших елементів

110

3.4.2. Модифікований метод потенціалів

111

3.5. Здійснення перевезень неоднорідних вантажів у транспортних системах

112

3.5.1. Стандартні алгоритми здійснення перевезень неоднорідних вантажів на транспортних мережах

112

3.5.2. Новий підхід здійснення перевезень неоднорідних вантажів на транспортних мережах

115

3.6. Транспортна задача на мережі

119

3.6.1. Загальні поняття і математичне формулювання задачі

119

3.6.2. Один вантаж на мережі без обмежень пропускної здатності

121

3.6.3. Один вантаж на мережі з обмеженнями пропускної здатності

127

3.6.4. Зведення мережевої задачі до матричної форми

131

3.6.5. Задача про максимальний потік

134

3.6.6. Задача про найкоротші шляхи

137

3.6.7. Кілька вантажів на мережі з обмеженнями пропускної здатності

139

3.7. Розв'язання мережевих транспортних задач у середовищі Excel

148

3.7.1. Задача про найкоротший шлях у мережі

149

3.7.2. Задача про максимальний потік у мережі

152

3.7.3. Мережева транспортна задача

153

4. Модель оптимізації перевезень на ізольованих перехрестях

156

4.1. Математична модель руху на регульованому перехресті

156

4.2. Аналіз існуючих алгоритмів «розфарбовування» графів

159

4.3. Модифікація «жадібного» алгоритму

162

5. Модель організації перевезень на термінальній мережі масового обслуговування

164

5.1. Математична модель функціонування системи

166

5.2. Система аналізу митної термінальної мережі масового обслуговування

170

5.3. Система моделювання вантажних перевезень на митному терміналі

173

5.3.1. Процедура генерації вхідних вантажопотоків у математичній моделі митного терміналу

173

5.3.2. Процедура диспетчеризації елементарних подій процесу моделювання

174

5.3.3. Опис інтерфейсу і роботи системи моделювання вантажних перевезень

180

6. Модель функціонування автоматизованих складів

184

6.1. Визначення доцільності переформування навантажувально-розвантажувальних майданчиків

184

6.2. Визначення доцільності збільшення кількості навантажувально-розвантажувальних пунктів

186

7. Імітаційне моделювання — як метод дослідження транспортних систем

188

7.1. Дослідження роботи одноканальної розімкнутої СМО без обмеження черги очікування аналітичним методом

191

7.2. Дослідження роботи одноканальної розімкнутої СМО без обмеження черги очікування імітаційним методом

194

7.3. Приклад побудови імітаційних моделей у транспортних системах

198

8. Комплексне розв'язання задачі оптимізації перевезень у транспортній системі

209

8.1. Представлення процесу комплексних транспортних перевезень

209

8.2. Математична модель комплексних транспортних перевезень

211

Висновки

214

Список найуживаніших у тексті скорочень

216

Література

217

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Данциг Дж. Линейное программирование, его применения и обобщения.— М.: Прогресс, 1966.— 600 с.

2. Таха X. А. Введение в исследование операций.— М: «Издательский дом Вильямс», 2001.— 912 с.

3. Четверухін Б. М. Дослідження операцій в транспортних системах. Частина І. Методи лінійного програмування та їх застосування.— К.: УТУ, 2000.—91с.

4. Orden A. Survey of research on mathematical solutions of programming problems, Manag. Sci. 1, № 2(1955).—С 170-172.

5. Прокудін Г. С. Модифікація методу Дейкстри стосовно розв'язання сітьових транспортних задач. // К.: Вісник ТАУ, УТУ, 2002, № 7.— С 195-198.

6. Бідняк М. Н. Математические основы управления.— К.: КАДИ, 1977.— 127 с.

7. Гудман С, Хидетниеми С. Введение в разработку и анализ алгоритмов.— М.: Мир, 1981.— С. 309-320.

8. Прокудін Г. С, Білоус С. О. Один з підходів до вирішення сітьової транспортної задачі. // Безпека дорожнього руху України.— К.: ООО «Журнал «Радуга», 2003, № 1 — 2(15).— С. 52-56.

9. Зайченко Ю. П. Исследование операций.— К.: Вища школа, 1979.— 392 с.

10.Вентцелъ Е. С. Исследование операций.— М.: Сов.Радио, 1972.— 552 с.

11 .Воркут А. И. Грузовые автомобильные перевозки.— К.; Вища школа, 1986.—447 с.

12. Кожин А. П. Математические методы в планировании и управлении грузовыми автомобильными перевозками.— М.: Высшая школа, 1979 —304 с.

13. Кремер Н. Ш. Исследование операций в экономике.— М.: ЮНИТИ, 1997.—407 с.

14. Дегтярёв Ю. И. Исследование операций.— М.: Высшая школа, 1986.—320 с.

15. Цегелик Г. Г. Лінійне програмування: Навч. посібник для студентів вузів, що вивчають дисципліну «Мат. програмування» — Львів: Світ, 1995.—225 с.

16. Бирман И. Я. Транспортная задача линейного программирования.— М.:Мир, 1962.—С. 74-75.

17.Акулич И. Л. Математическое программирование в примерах и задачах.— М.: Высшая школа, 1986.— С. 147-154.

18.Геронимус Б. Л., Царфин Л. В. Экономико-математические методы в планировании на автомобильном транспорте.— М.: Транспорт 1990.—С. 72-74.

19. Цегелик Г. Г. Транспортна задача лінійного програмування — Львів-Світ, 1978.— С. 64-65.

20. Эддоус Н., Стэнсфилд Р. Методы принятия решений.— М.: Аудит ЮниТИ, 1997.— С. 485-491.

21.Прокудін Г. С., Білоус С. О. Комбінаторний спосіб рішення транспортних задач про призначення. // Безопасность дорожного движения Украины.— К.: ООО «Журнал «Радуга».— 2003.— № 3 — 4(16).— С. 105-108.

22.Пападимитриу С, Стайглиц К. Комбинаторная оптимизация. Алгоритмы и сложность.: Пер. с англ.— М.: Мир, 1985.— 325 с.

23.Ахо А., Хопкрофт Д, Ульман Д. Структуры данных и алгоритмы.: Пер. с англ.— М.: «Издательский дом Вильяме», 2001.— 384 с.

24.Нестеров В.П. Транспортные задачи линейного программирования.— М.: Транспорт, 1971 —216 с.

25.Лурье А. Л. О математических методах решения задач на оптимум при планировании социалистического хозяйства.— М.: Наука, 1964 — 264 с.

26.Канторович Л. В., Гавурин М. К. Применение математических методов в вопросах анализа грузопотоков. // Сб.- Проблемы повышения эффективности работы транспорта.— М.: АН СССР, 1949.— С. 187— 199.

27.Takahashi Iwaro. The three algorithm for solving network transportation problems. J. of the Operations Research Society of Japan, 1966, v. 8, N 4.

28.Wagner H.M. On a class of capacitated transportation problems.— Management Science, 1959, v. 5,N 1.— P. 116-124.

29.Форд Л., Фулкерсон Д. Потоки в сетях.— М.: Мир, 1956.— 416 с.

30.Ким К. В. Об использовании специфики условий задачи в методе улучшения плана.— М.: Экономика и математические методы, т. 1, №1,1966.—С. 347-384.

31.Fulkerson D.R. Increasing the capacity of a network: the parametric budget problem.— Management Science, 1959, v. 5, N 4.— P. 94-124.

32.Кузьмичов A. L, Медведев М.Г. Математичне програмування в EXCEL: Навчальний посібник.— К.:Вид-во Європ. ун-ту, 2005.— 320 с.

33. Иносэ X., Хамада Т. Управление дорожным движением. // Пер. с англ.— М.: Транспорт, 1983.— 248 с.

34.Капитанов В. Т., Шауро С. В. Методика расчета светофорных циклов.— Г.: МВД СССР ВНИИБДД, 1979.— 50 с.

35.Полозенко П. Н., Єресов В. I. Комплексная оценка потенциальной конфликтности транспортных потоков на перекрестках. // Автошляховий України, №1.— К.: Грета, 1997.— С. 25-27.

Зб.Липчанский В. Л., Рябец Я. В. Аналіз існуючих методів, що використовуються при визначенні рівня конфліктності на перехрестях. // Безпека дорожнього руху України, № 1 — 2(15).— К.: ТОВ «Журнал «Радуга», 2003.—С 19-23.

37.Коршунов Ю. М. Математические основы кибернетики: Учеб. пособие для вузов.— Г.: Энергия, 1980.— 424 с.

38.Четверухін Б. М., Прокудін Г, С, Пономаренко Л. А. Оптимізація структур циклів світлофорного регулювання на ізольованих перехрестях. // Безпека дорожнього руху України, № 1-2(17).— К.: ТОВ «Журнал «Радуга», 2004.— С. 45-56.

39.Прокудин Г. С. Один из методов повышения безопасности движения на перекрёстках. // Materialy ii miedzynarodowej konferencji naukowej «prawno-ekonomiczne і techniczne aspekty bezpieczenstwa w rachu drogowym».— Rzeszow, Politechnika rzeszowska, 2004.— С 113-120.

40.Кофман А., Крюон Р. Массовое обслуживание, теория и приложения.— М.: Мир, 1965.— 102 с.

41.Четверухін Б. М., Бакулич О. О., Радкевич С. Д. Дослідження операцій в транспортних системах. Частина 2. Системи масового обслуговування.—К.: НТУ, 2001.— 141 с.

42.Прокудін Г. С, Куницька О. М. Аналіз митної термінальної мережі масового обслуговування. // Науково-технічний збірник «Автомобільні дорогі і дорожнє будівництво», № 71.— К.: НТУ, ТАУ, 2004.— С 127-133.

43.Прокудін Г. С, Левченко О. С. Застосування мережі масового обслуговування при аналізі митної термінальної системи // Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі, проблеми науки, практики і освіти: Зб. наукових праць X Міжнародної науково-практичної конференції.— К.: Вид-во Європ.ун-ту,2005-С. 287-293.

44. Савин В. И. Склады.— М.:Дело и сервис, 2001.— 256 с.

45. Смехов А. А. Автоматизированные склады.— М.: «Машиностроение», 1979.— 194 с.

46. Воркут А. И. Автомобильные перевозки партионных грузов.— Киев: Вища школа, 1974.— 252 с.

47.Дегтярёв К. Н. Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном транспорте.— М.: Транспорт, 1999.— 319 с.

48.Андреев А. Ф. Грузозахватные устройства с автоматическим и дистанционным управлением.— М.: Стройиздат, 1989.— 214 с.

49. Зайченко Ю. П. Дослідження операцій.— К.: ЗАТ 'ВІПОЛ', 2000.-688 с.

50. Кутковецький В. Я. Дослідження операцій: Навчальний посібник.— К.: ТОВ «Професіонал», 2004.—350 с.

51 .Чернов В. П., Ивановский В. Б. Теория массового обслуживания.— М.: ИНФРА, 2000.— 158 с.

52.Вычислительные системы и их программное обеспечение: модели, методы и средства исследования: учебник. / Под ред. Ю. И. Рыжикова и А. Д. Хомоненко — МО РФ, 1995.— 312 с.

53.Гультяев А. К. Имитационное моделирование в среде Windows.— СПб.: КОРОНА, 1999.—288 с.

54.Рыжиков Ю. И. Теория очередей и управление запасами. Учебное пособие.— СПб: Питер, 2001.— 376 с.

55.Самарский А. А., Михайлов А. П. Математическое моделирование: идеи, методы, примеры.— М.: Наука, Физматлит, 1997.-320 с.

56.Литвинов В. В., Маръянович Т. П. Методы построения имитационных систем.— К.: Наукова думка, 1991.— 117 с.

57.Материалы 1-й Всероссийской научно-практической конференции «Опыт практического применения языков и программных систем имитационного моделирования в промышленности и прикладных разработках», тт. 1-2.— СПб: ЦНИИ технологии судостроения, 2003,-455 с.

58. Рыжиков Ю. И. Имитационное моделирование систем массового обслуживания. Учебное пособие.— Л.: ВИККИ им. А. Ф. Можайского, 1991.—111с.

59.Советов Б. Я., Яковлев С. А. Моделирование систем.— М.: Высшая школа, 1998.—320 с.

60. Томашевский В. Н., Жданова Е. Г. Имитационное моделирование в среде GPSS — М.: Бестселлер, 2003.—416 с.

61. Шрайбер Т. Дж. Моделирование на GPSS. / Пер. с англ.— М.: Машиностроение, 1980.— 592 с.

62.Воbiller P. A., Kahan В. S., Probst A. R. Simulation with GPSS and GPSS — V. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1976.— 495 p.

63.Gordon G. The Application of GPSS V to Discrete System Simulation.— Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1975.— 389 p.

64.Рыжиков Ю. И. Имитационное моделирование. Теория и технологии.— М.: Альтекс-А. 2004.— 384 с.

65.Дехтярук М. Т., Прокудін Г. С. Імітаційне моделювання у транспортних системах. -К.: Вісник НТУ.— 2004.— № 9.— С. 181-189.

66. Дехтярук М. Т., Прокудін Г. С. Методологічні основи імітаційного моделювання у транспортних системах. // Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти: Зб. наукових праць X Міжнародної науково-практичної конференції.— К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005.— С. 72-78.

67.Акуленко А. А., Кранц Й. М., Левчук М. Н. МТК ТРАСЕКА (Европа-Кавказ-Азія) у світовій транспортній системі та існуюча географія перевезень. // К.: Вісник ТАУ, УТУ, 2002, № 7.— С 254-258.

68.Головніна О. Г., Горілий С В. Аналіз ринку вантажних автомобільних перевезень в Україні. // К.: Вісник ТАУ, УТУ, 2003, № 8 — С164-167.

69.Прокудин Г. С, Чичирко А. Н. Один из подходов к проблеме составления расписания движения воздушных судов. // Труды 5-ой Украинской конференции «Автоматика-98».— К.: НТУУ «КПИ», 1998.— С.257-262.

70.Прокудин Г. С., Лэилоус С. А. Оптимизация перевозок при несбалансированности транспортной системы. // Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти: Зб. наукових праць VII Міжнародної науково-практичної конференції.—К.: Вид-во ЄУФІМБ.—2002.—С 13-17.

71.Прокудін Г. С, Чіпіга О. Г. Деякі підходи до рішення некласичної транспортної задачі. // Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти: Зб. наукових праць VIII Міжнародної науково-практичної конференції. -К.: ЄУФІМБ, 2003.— С 277-283.

72.Прокудін Г. С, Ящук О. В. Оптимізація перевезень на транспортній мережі з обмеженнями на пропускні спроможності комунікацій. // Науково-технічний збірник «Автомобільні дорогі і дорожнє будівництво», № 69.— К.: НТУ, 2003.— С 123-129.

73.Прокудін Г. С, Дзюба О. М. Використання методу транспортних потенціалів при плануванні перевезень за критерієм часу. // Безпека дорожнього руху України, № 3(18).— К.: ТОВ «Журнал «Радуга», 2004.— С. 57-64.

74.Прокудин Г. С. Модель комплексных перевозок в транспортных системах. // Проблеми інформатизації та управління: Збірник наукових праць: Випуск 12.— К.: НАУ, 2005.— С 138-142.

75. Прокудин Г. С. Методы оптимизации перевозок в транспортных сетях // Проблеми інформатизації та управління: Збірник наукових праць: Випуск 13.— К.: НАУ, 2005.— С 88-97.
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

Обновлено 11.01.2017 08:28
 

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС) Тема 01. Сущность науч. познания, знаний и науч. иссл.(18 тест.заданий) 27.78 %
(ПДТСіОС) Тема 11.0 Стат. дослідження і описова статистика (22 тест.завдань) 45.45 %
(ПДТСіОС) Тема 13.0 Дисперсійний аналіз (19 тест.завдань) 26.32 %
Перейти к тестам
Факт 1) (1) некоторое событие объективной действительности; (2) истинное высказывание о конкретных событиях объективной...
Методология технонаук 1) область методологической рефлексии способов получения, обоснования, изложения и проверки знания в технических и технологических...
Объект 1) (1) то, на что в данный момент направлено сознание определенного субъекта, его воля. Это может быть сознание другого субъекта, и даже...
Алармизм 1) [от фр. alarme тревога, беспокойство] – идеологическое и научное течение, возникшее в 1970-х гг. в индустриально развитых странах,...
Принцип наблюдаемости 1) методологическое требование возможности получения эмпирической информации о любом объекте познания (путем либо непосредственного...
Научная теория это высшая форма организации научного знания, дающая целостное представление о закономерностях и существенных связях исследуемой области...
Государственное регулирование науки процесс, суть которого заключается в государственном контроле за развитием научной деятельности и науки как...
Наука и обыденное сознание полярные по своей сути типы познания и знания, поскольку наука высокоспециализированная и рационализированная сфера...
Неорационализм как концепция науки одно из направлений философии науки к. XIX -пер. пол. XX столетия. Самым видным представителем данного направления...
Логика науки анализ научного знания, существенно использующий методы и результаты современной логики. В силу того что современная логика практически с...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта