Главная Литературный альманах Теорія і методи наукової творчості. Навчальний посібник. Мигаль В. Д. (2007, 424с.)

Фрагмент исследования

4.3 Модели диагностирования систем транспорта по потенциалу 4.3.3 С позиции качества работы транспорта   Согласно [313], эффективность работы...

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС) Тема 04. Организация творческой деятельности (7 тест.заданий) 100.00 %
(ОНИиТС) Тема 04. Организация творческой деятельности (7 тест.заданий) 57.14 %
(ОНИиТС) Тема 04. Организация творческой деятельности (7 тест.заданий) 42.86 %
Перейти к тестам

Разместить рекламу на сайте

Теорія і методи наукової творчості. Навчальний посібник. Мигаль В. Д. (2007, 424с.)

10.02.2014 09:04

Посилання

Мигаль В. Д. Теорія і методи наукової творчості: Навчальний посібник. - X.: ВД «ІНЖЕК», 2007.- 424 с. 

Анотація

Розглянуто теорію науково-технічної творчості: творча особистість і як нею стати, протиріччя в системі «людина - технічний об'єкт - середовище», діалектичні принципи технічної творчості в розвитку технічних об'єктів; еволюційні й революційні шляхи створення нових технічних об'єктів.

Висвітлюються методи наукових досліджень: інформація в науково-технічній творчості, методологія наукового пізнання навколишньої дійсності, методи теоретичних, емпіричних і евристичних досліджень, експертні методи й системи пошуку нових ідей і прийняття творчих рішень, методологія експертних досліджень.

Розглянуто практичне застосування методів: системного підходу до вирішення наукових і творчих задач; пошуку й обрання найкращих проектно-конструкторських рішень; оцінки результатів науково-технічної творчості, моделювання в науковій і технічній творчості, організації, види й процеси наукових досліджень і рекомендації з викладення результатів наукових досліджень.

Посібник призначено для студентів-бакалаврів, спеціалістів і магістрів; його може бути використано аспірантами, викладачами й науковцями.

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ до навчальної дисципліни

15

Розділ І. Теорія науково-технічної творчості

18

1. Введення в навчальну дисципліну

18

1.1. Предмет і сутність наукової й технічної творчості

18

1.2. Сутність і ознаки технічної творчості

19

1.3. Структура технічної творчості як процесу створення конкурентоздатної техніки й технології

21

Контрольні питання й завдання

23

2. Творча особистість і як нею стати

24

2.1. Поняття творчої особистості

24

2.2. Властивості творчої особистості

25

2.3. Навчання технічній творчості та творчій самосвідомості особистості

27

Контрольні питання й завдання

31

3. Протиріччя в системі «людина - технічний об'єкт - середовище»

32

3.1. Системотехніка технічних протиріч

32

3.2. Потреби, споживчі функції й критерії розвитку технічних об'єктів

37

3.3. Роль колективу й особистості в науково-технічній творчості

43

Контрольні питання й завдання

51

4. Діалектичні принципи технічної творчості в розвитку технічних об'єктів

52

4.1. Поняття й склад технічних об'єктів і систем, технологій та їх взаємодії з навколишнім середовищем

52

4.2. Стадії розвитку технічних об'єктів

54

4.3. Умови й процеси розвитку технічної творчості

57

Контрольні питання й завдання

60

5. Еволюційні й революційні шляхи створення нових технічних об'єктів

61

5.1. Співвідношення темпів розвитку науки, техніки й виробництва

61

5.2. Еволюція показників розвитку й попиту на технічні об'єкти

63

Контрольні питання й завдання.

66

Розділ II. Методи наукових досліджень

67

6. Інформаційне забезпечення науково-технічної творчості

67

6.1. Властивості інформації

67

6.2. Основні джерела інформації

68

6.3. Інформаційно-пошуковий апарат бібліотек і комп'ютерних систем

71

6.4. Міжнародна класифікація патентів на винаходи, корисних моделей, промислових зразків і товарних послуг

77

6.5. Патентний пошук документації

82

6.6. Обробка й оцінка інформації

84

Контрольні питання й завдання

86

7. Методологія наукового пізнання навколишньої дійсності

88

7.1. Процеси пізнання об'єктивної дійсності

88

7.2. Методичні принципи в науково-технічній творчості

93

7.3. Методологія науки

96

Контрольні питання й завдання

98

8. Методи теоретичних досліджень

100

8.1. Творчш процес теоретичних досліджень

100

8.2. Індукція, дедукція й ідеалізація

101

8.3. Наукові ідеї, гіпотези і допущення

104

8.4. Теорія та її структурні елементи

108

Контрольні питання й завдання

111

9. Метод емпіричного дослідження

112

9.1. Спостереження й порівняння

112

9.2. Вимір і експеримент

113

9.3. Абстракція й узагальнення

115

Контрольні питання й завдання

119

10. Евристичні методи пошуку ідеї й вирішення наукових і технічних задач

120

10.1. Логіка й інтуїція. Логічні операції й закони математичної логіки

120

10.2. Методи проб і помилок та асоціативні методи

127

10.3. Метод «мозкового штурму» і метод Дельфі

130

10.4. Метод контрольних питань

142

10.5. Методи «букета проблем» та інверсій

147

10.6. Метод синектики й емпатій

153

Контрольні питання й завдання

157

11. Експертні методи й системи пошуку нових ідей і прийняття творчих рішень

158

11.1. Експертні методи прийняття управлінських рішень в умовах недостатньої інформації

158

11.2. Види експертних систем

161

11.3. Характеристики й структура експертних систем

163

11.4. Морфологічний аналіз технічних об'єктів

168

11.5. Експертні системи діагностування

172

Контрольні питання й завдання

172

12. Методологія експериментальних досліджень

174

12.1. Види експериментальних досліджень.

174

12.2. Планування експерименту

177

12.3. Обґрунтування задачі й послідовність проведення експерименту

182

12.4. Основні визначення й оцінка вимірюваних величин

189

12.5. Засоби вимірювань

193

12.6. Функціональна залежність виміру

198

12.7. Поняття точності й вірогідності діагностування

199

12.8. Похибка вимірів. Статистична обробка результатів вимірів

201

12.9. Виявлення й виключення грубих похибок (промахів)

206

12.10. Точність міри і вимірювальних приладів

207

12.11. Точність і вірогідність контрольно-діагностичних операцій

208

12.12. Якість вимірів

215

12.13. Обробка результатів експерименту

217

Контрольні питання й завдання

224

Розділ III. Практичне застосування методів наукової творчості

225

13. Методи системного підходу до вирішення наукових і творчих задач

225

13.1. Система. Класифікація й властивості систем

225

13.2. Системний підхід і системний аналіз

231

13.3. Понятійний апарат системного аналізу

238

13.4. Системний аналіз прийняття керуючих рішень при експлуатації транспортних засобів

249

Контрольні питання й завдання

264

14. Методологія пошуку й вибору найкращих проектно-конструкторських рішень

265

14.1. Основні поняття у творчих початках процесу проектування машин

265

14.2. Методологія проектування й конструювання

269

14.3. Процедури створення найкращих технічних схем

276

14.4. Вибір цілей і засобів у пошуках вирішення протиріч у технічній творчості

283

14.5. Алгоритми розв'язання винахідницьких задач

287

14.6. Вибір критеріїв й проведення оцінки технічних систем

294

14.7. Розвиток фондів фізичних ефектів

296

14.8. Процедура пошуку оптимального варіанта прийняття технічного рішення

299

14.9. Розвиток інформаційних технологій комп'ютерної підтримки творчості

306

14.10. Методи прийняття інженерних рішень при оптимізації умов технічної експлуатації машин

309

Контрольні питання й завдання

312

15. Оцінка результатів науково-технічної творчості та їх правова охорона

313

15.1. Об'єкти науково-технічної творчості

313

15.2. Критерії оцінки рівня розв'язання науково-технічних задач

318

15.3. Винахід. Право на одержання патенту й основні вимоги до оформлення заявки

323

15.4. Корисна модель. Патентоспроможність, умови надання правової охорони й основні вимоги до оформлення заявки

327

15.5. Знаки для товарів і послуг та їх правова охорона

331

Контрольні питання й завдання

334

16. Моделювання в науковій і технічній творчості

335

16.1. Поняття про модель і моделювання. Види моделей і вимоги до їх побудови

335

16.2. Побудова концептуальної моделі

342

16.3. Схема побудови математичної моделі

343

16.4. Абстрактне моделювання

345

16.5. Структурні моделі процесів

352

16.6. Фізичне моделювання

354

16.7. Імітаційне моделювання

356

Контрольні питання й завдання

367

17. Організація, види й процес наукових досліджень

368

17.1. Організація наукової діяльності в Україні

368

17.2. Кваліфікаційні ознаки науковця

371

17.3. Процес наукового вивчення й пізнання об'єкта дослідження

374

Контрольні питання й завдання

378

18. Методичні рекомендації з викладу результатів наукових досліджень

379

18.1. Вибір теми науково-дослідної роботи

379

18.2. Обґрунтування актуальності теми й етапи наукового дослідження

381

18.3. Вступ, огляд літератури, об'єкт, предмет і методи досліджень

383

18.4. Постановка наукової проблеми, наукової задачі й мети дослідної роботи

388

18.5. Помилки дослідника в процесі пізнання

390

Контрольні питання й завдання

393

Терміни й поняття

394

Предметний покажчик

414

Література

418

Додаток А. Характеристика робочої навчальної програми і практичних занять

421

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Михелькевич В. Н., Родамиши В. М. Основы научно-технического творчества (Серия «Высшее профессиональное образование»).- Ростов-на-Дону: Феникс, 2004.- 320 с.

2. Заенчик В. М., Карачев А. А., Шмилев В. Е. Основы творческо-кон-структорской деятельности. Методы и организация: Учебник для студентов высш. учеб. завед.- М.: ИЦ «Академия», 2004.- 256 с.

3. Андреев В. И. Интенсификация творческой деятельности студентов.- Казань, 1990.- 197 с.

4. Альтшуллер Г. С. Творчество как точная наука.- М.: Сов. радио, 1979.- 176 с.

5. Кузнецов Ю. М. Теорія розв'язання творчих задач.- К.: ТОВ «ЗМОК»; ПП «ГНОЗІС», 2000.- 294 с.

6. Альтшуллер Г. С., Верткин И. М. Как стать гением: Жизненная стратегия творческой личности.- Минск, 1994.- 479 с.

7. Половинкин А. С. Основы инженерного творчества: Учеб. пособ. для студ. вузов.- М.: Машиностроение, 1988.- 368 с.

8. Говорущенко Н. Я., Туренко А. Н. Системотехника проектирования транспортных машин: Учеб. изд.- Харьков: ХНАДУ, 2004.- 208 с.

9. Быков В. П. Технические основы создания машин: Конспект лекций (Изд-во «Машиностроение», справочник) // Инженерный журнал. Приложение.- 2004.- № 9.- 46 с.

10. Мигаль В. Д. Техническая кибернетика транспорта. Иллюстрированный материал к самостоятельной работе для студентов магистрантов: Учеб. изд.- X.: ХНАДУ, 2005.- 77 с.

11. Мигаль В. Д. Технічна кібернетика транспорту: Навч. посіб.- X.: ВД «ШЖЕК», 2007.- 328 с.

12. Мовчан В. П., Бережний М. М. Вступ до основ науково-технічної творчості: Монографія.- Дніпропетровськ, Пороги, 2002.- 240 с.

13. Кузнецов Ю. М., Луців І. В., Дубняк С. А. Теорія технічних систем / За ред. Ю. М. Кузнецова^- К.; Тернопіль, 1997.- 310 с.

14. Хубка В. Теорія технічних систем: Пер. з нім.- М.: Мир, 1987.- 208 с

15. Цехмістрова Г. С Основи наукових досліджень: Навч. посіб.- К.: ВД «Слово», 2004 - 240 с

16. Дахно И. И. Патентоведение.- X.: Ксилон, 1997.- 313 с.

17. Кузнецов Ю. М. Патентознавство та авторське право.- К.: Кондор, 2005.- 428 с.

18. Як підготувати і захистити дисертацію та здобуття наукового ступеня: Методичні поради / Автор-упорядник Л. А. Пономаренко.- К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», 1999.- 80 с

19. Белый И. В., Власов К. П., Клепников В. Б. Основы научных исследований и технического творчества.- X.: Вища шк., 1989.- 200 с.

20. Пирогов Г. С, Таран Ю. Н., Бельгольский Б. П. Интенсификация инженерного творчества: Потребности, методы, формы организации.- М.: Профиздат, 1989.- 192 с.

21. Кузнецов Е. С. Управление техническими системами: Учеб. пособ.-М.: МАДИ, 1997.- 202 с.

22. Osborn A. F. Applied Imagination.- N. Y., 1963.

23. Буш Г. Я. Основы эвристики для изобретателей,- Рига: Знание, 1977.- 68 с.

24. Чус А. В., Данченко В. Н. Основы технического творчества.- К.; Донецк: Вища шк., 1983.- 184 с.

25. Сиденко В. М., Грушко И. М. Основы научных исследований.- X.: Вища шк., 1979.- 200 с.

26. Петрук В. Г., Володарський Є. Т., Мокін В. Б. Основи науково-дослідної роботи: Навч. посіб. / За ред. В. Г. Петрука.- Вінниця: Універсум, 2005.- 144 с.

27. Буш Г. Я. Аналогия и техническое творчество.- Рига: Автос, 1981.-139 с. .

28. Gordon W. I. I. Synectics: the Development of Creative Imagination.-N.Y.,1961.

29. Пирогов Г. С, Кузинец В. В., Малый В. В. Информатизация делового творчества. Краткий курс: Учеб. пособ.- Днепропетровск: Системные технологии, 2001.- 120 с.

30. Тоценко В. Г. Експертні системи діагностування і підтримки рішень.- К.: Наук, думка, 2004.- 126 с

31. Основи теорії систем і управління / Е. В. Гаврилов, М. Ф. Дмитриєн-ко, В. К. Доля та ін.~ К.: Знання України, 2005.- 344 с

32. Сергеев А. Г. Метрологическое обеспечение эксплуатации технических систем: Учеб. пособ.- М.: МГОУ, 1994.- 488 с.

33. Ерофеев А. А. Теория автоматического управления.- СПб., 2001.- 302 с.

34. Мушек Э., Мюллер П. Методы принятия технических решений: Пер. с нем.- М.: Мир, 1990,- 208 с.

35. Берестнев О. В. Солитерман Ю. Л., Гоман А. М. Нормирование надежности технических систем: Монография - Минск: УП «Технопринт», 2004.-264 с.

36. Винахід / Кол. авторів: Л. І. Николаєнко, Г. П. Добриніна, А. А. Міняйло, В. С. Радомський. За ред. В. Л. Петрова.- К.: ВД «1н Юре», 1999.-136 с.

37. Корисна модель / Кол. авторш: Л. І. Николаєнко, Г. П. Добриніна, А. А. Міняйло, В. С. Радомський.- К.: ВД «1н Юре», 1999.- 128 с.

38. Знаки для товарів і послуг / Кол. авторів: А. І. Николаєнко, А. А. Міняйло, А. М. Топільська, В. С. Радомський. За ред. В. Л. Петрова.- К.: ВД «Ін Юре», 1999.- 116 с.

39. Говорущенко Н. Я., Ворфоломеев В. Н. Техническая кибернетика транспорта: Учеб. пособ,- X.: ХГАДТУ, 2001.- 271 с.

40. Говорущенко Н. Я., Туренко А. Н. Системотехника транспорта.- X.: ХГАДТУ, 1998.-468 с.

41. ГОСТ 27.310-95. Надежность в технике. Анализ видов, последствий и критичности отказов. Основные положения: Межгосударственный стандарт.- Минск, 1997.-19 с.

42. Канарчук В. Є., Поянський С. К., Дмитрієв М. М. Надійність машин: Підручник.- К.: Либідь, 2003.- 424 с.

43. Серов А. В. Стенды для контроля технического состояния и обкатки лесотранспортных машин.- М.: Лесная промышленность, 1989.- 168 с.

44. Мигаль В. Д. Повышение достоверности прогнозирования надежности машин // Автомобильный транспорт (Сб. науч. тр.- X., ХНАДУ).- 2005.-Вып. 16.- С. 25 - 30.

45. Власов К. П., Власов П. К., Киселева А. А. Методы исследований и организации экспериментов.- Харьков: Изд. Гуманитарный центр, 2002.- 256 с.

46. ДСТУ 3008-95. Документация. Отчеты в сфере науки и техники. Структура и правила оформления. Введ. 01.01.1996.- К.: Друк ФПУ, 1995.-С.38.
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

Обновлено 07.01.2017 09:50
 

Случаные тэги (tags)

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта