Главная Литературный альманах Організація наукових досліджень та підготовки магістерських і дисертаційних робіт. Навчальний посібник. Шишка Р. Б. (2007, 368с.)

Вопрос-ответ

Что относят к основаниям науки, идеалам и нормам исследования Наука, выступая как целостная, развивающаяся система, имеет собственные основания, обладает...
Как и по каким основаниям (критериям) можно классифицировать методы Многообразие видов человеческой деятельности обусловливает многообразный спектр...
Что такое девиантное и анормальное знания Термин «девиантное» означает отклоняющееся, выходящее за рамки общепринятого, поведение и отклоняющуюся от...
Как ученые объясняют природу философии науки Современные западные ученые предполагает различение той или иной ориентации философии науки, к примеру,...

Разместить рекламу на сайте

Організація наукових досліджень та підготовки магістерських і дисертаційних робіт. Навчальний посібник. Шишка Р. Б. (2007, 368с.)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Литературный альманах
13.06.2013 20:35

Посилання

Шишка Р. Б. Організація наукових досліджень та підготовки магістерських і дисертаційних робіт: Навчальний посібник. — Харків: Еспада, 2007. — 368 с. 

Анотація

Навчальний посібник с першим таким виданням в Україні. Його розроблено відповідно до авторської програми курсу «Організація наукової роботи та методика написання магістерських робіт», що читається слухачам магістратури Харківського національного університету внутрішніх справ. У ньому враховане чинне законодавство, перспективи іі тенденції ного розвитку, досвід підготовки робіт, існуючі основні теоретичні конструкції.

Розрахований на викладачів, аспірантів, магістрантів, особливо здобувачів вищих закладів освіти III—IV рівнів акредитації. Буде корисним науковцям, практикам та іншим особам, які цікавляться проблемами організації наукових досліджень, особливо молодим викладачам і здобувачам, які планують чи готовлять магістерські та дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

ЗМІСТ

 

Вступ

9

Розділ І. Поняття науки та правове регулювання наукової діяльності

 

1. Поняття науки

13

2. Види науки

15

3. Правова наука та вузівська наука

22

4. Наукознавство та його розвиток

24

5. Наукова політика в Україні

25

6. Наукова та науково-технічна діяльність

28

7. Регулювання наукової та науково-технічної діяльності

30

7.1. Конституція України як основне джерело регулювання творчої наукової діяльності

33

7.2. Кодифіковані акти як основа регулювання відносин у сфері науки

35

7.3. Поточне законодавство

36

8. Свобода наукової діяльності та її реалізація

37

Розділ II. Результати наукових досліджень

 

1. Поняття результатів наукових досліджень

40

2. Стадії наукових досліджень та їх формалізація

42

3. Вимоги щодо результатів наукової діяльності

43

4. Оцінка результатів наукової діяльності

46

Розділ III. Суб'єкти наукової діяльності

 

1. Фізичні особи як суб'єкти наукової діяльності

53

2. Правове становище науковців

59

2.1. Науковий працівник та його правове становище

61

2.2. Науково-педагогічний працівник

63

3. Юридичні особи як суб'єкти наукової та науково-технічної діяльності

65

3.1. Правове становище Національного наукового центру

71

3.2. Правове становище Національної академії наук України

73

3.3. Правове становище галузевих академій наук

76

3.4. Науково-виробничі об'єднання

79

3.5. Громадські наукові організації

79

4. Керівник наукової установи

81

Розділ IV. Вищий навчальний заклад як суб'єкт науково-педагогічної діяльності

 

1. Напрямки наукової діяльності ВНЗ

83

2. Організація й управління науковою і науково-технічною діяльністю у вищих навчальних закладах

84

3. Вчена рада вищого навчального закладу та її роль у розвитку наукових досліджень

85

4. Наукові підрозділі ВНЗ

87

5. Спеціалізовані вчені ради

89

6. Проректор з наукової роботи

93

Розділ V. Управління науковими дослідженнями

 

1. Поняття та зміст управління науковими дослідженнями

95

2. Керівник вищого навчального закладу

96

3. Керівник факультету, відділення

97

4. Управління намовою діяльністю на кафедрі

98

5. Ад'юнкт (аспірант) як суб'єкт наукової діяльності

100

6. Здобувач як суб'єкт наукової діяльності

103

7. Взаємодія суб'єктів наукової діяльності

104

Розділ VI. Державні гарантії діяльності вчених та наукових працівників

 

1. Поняття гарантій наукової діяльності

106

2. Поняття та порядок атестації наукових працівників

108

3. Наукові ступені та вчені знання, їх види та критерії поділу

113

4. Стаж наукової роботи

115

5. Пенсійне забезпечення та соціальний захист наукового працівника

116

Розділ VII. Управління науковою діяльністю

 

1. Організація державного управління наукою

122

2. Органи управління науковою діяльністю

125

3. Основні важелі державного управління науковою та науково-технічною діяльністю

131

4. Вища атестаційна комісія України

135

5. Наукові заклади і наукові товариства як суб'єкти управлінської діяльності

136

6. Повноваження державних органів у сфері управління наукою

138

7. Забезпечення розвитку кадрового потенціалу науки

140

Розділ VIII. Планування наукової діяльності

 

1. Поняття та значення планування наукової діяльності

143

2. Техніко-економічнс обґрунтування наукових досліджень

146

3. Планування наукової діяльності у вищих навчальних закладах

149

4. Підготовка наукових та науково-педагогічних працівників

151

5. Докторантура

158

6. Аспірантура (ад'юнктура)

159

7. Інші форми наукової підготовки

162

8. Переведення кандидатів наук, які працюють у вищих навчальних закладах, на посади наукових працівників для завершення докторських дисертацій

165

9. Порядок проведения кандидатських іспитів

166

Розділ IX. Звітність про планові наукові роботи та реалізацію їх результатів

 

1. Поняття, види та форми звітності з наукової, науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи

171

2. Державна звітність, її форми та порядок

172

3. Інші види звітності

187

4. Звітність кафедр (відділів) та її порядок

188

5. Порядок здійснення поточного контролю кафедр та науково-дослідних підрозділів щодо проведення науково-дослідних і дослідно-консірукторських робіт

189

6. Індивідуальний звіт науковця

190

Розділ X. Вибір та затвердження теми дисертаційних робіт

 

1. Поняття та значення дисертації на здобуття наукового ступеня

191

2. Вибір теми дисертаційного дослідження

194

3. Вимоги щодо дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук

195

4. Структура і зміст дисертаційної роботи

202

5. Підготовка основної частини дисертації

216

6. Моделювання структури роботи

218

7. Способи моделювання структури дисертаційної роботи

220

8. Надовнення дисертації змістом

229

9. Висновки

231

10. Технологія та організація роботи над дисертацією

232

11. Опрацювання наукової інформації

239

12. Організаційне забезпечення підготовки дисертації

242

13. Виступи за темою дисертації

249

Роздії XI. Робота над дисертаційним дослідженням

 

1. Постановка мети дисертаційного дослідження

256

2. Розробка плану дисертаційного дослідження

257

3. Апробації дисертаційного дослідження

262

4. Підготовка автореферату дисертації

263

Розділ ХII. Подання дисертації до захисту

 

1. Умови подання дисертації до захисту

270

2. Перелік необхідних документів та вимоги до них

272

3. Взаємовідносини з провідною установою та офіційними опонентами

273

4. Розсилка автореферату

276

Розділ ХIIІ. Захист дисертації

 

1. Призначення захисту дисертації

280

2. Відзиви на рукопис дисертації та автореферату

283

3. Вимоги до відзивів на рукопис дисертації

284

4. Відзив провідної установи

285

5. Організація захисту

287

6. Підготовка до захисту

291

7. Захист дисертації

295

8. Поведінка дисертанта під час захисту

298

9. Святкування захисту

301

Розділ XIV. Подання дисертації у ВАК

 

1. Поняття та значення атестаційної справи

303

2. Перелік необхідних документів для подання дисертації у ВАК

304

3. Підготовка відомостей на офіційних опонентів

309

4. Експертна рада ВАК України

309

Розділ XV. Методологія підготовки магістерської роботи

 

1. Поняття та значення магістерської роботи

314

2. Вибір та затвердження теми магістерської роботи

314

3. Розробка плану магістерської роботи

317

4. Подання закінченої роботи на кафедру

318

5. Захист магістерської роботи

320

Розділ XVI. Методологія наукового дослідження

 

1. Поняття та значення методології наукового дослідження

322

2. Спеціальні методи дослідження

325

3. Дослідження у сфері цивільного права

329

4. Рівні наукового пізнання

331

5. Структура методу наукового пізнання

335

6. Межі запозичення та використання опублікованих робіт

339

Словник

341

Постанова президії ВАК України про підвищення вимог до фахових видань

351

Перелік фахових видань

352

Наказ «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та про їх і апробацію»

356

Література

359

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Антонов А. В. Стиль и композиция научно-технической публикации. — Киев: Знание, 1997.

2. Ашеров А. Т. Підготовка, экспертиза и защита диссертаций. —X.: УИПА, 2002.— 135 с.

3. Аристер Н. И. Загузов Н. И. Процедура подготовки и защиты диссертаций. — М.: АОЗТ «Икар», 1995. — 200 с.

4. Ботвинников А. Д. Организация и методика педагогических исследований. — М., 1981.

5. Вимоги до оформлення відзиву провідної установи //Бюллетень ВАК України. — 1977. — № 2. - С. 43.

6. Головні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій //Бюллетень ВАК України. - 2000. — № 2. — С. 28—40.

5. Довідник здобувача наукового ступеня. Збірник нормативних документів та інформаційних матеріалів з питані, атестації наукових кадрів вищої кваліфікації/Упорядник Ю. І. Цеков; переднє слово Р. В. Бойка. -- К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», 1999. — 64 с.

8. Загузов Н. И. Технология подготовки и защиты кандидатской диссертации: Научно-методическое пособие. - М.: Исследовательский центр, 1993. — 114 с.

9. Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів /За ред. проф. М. І. Панова. — X.: Гриф, 2003. — 336 с.

10. Зосімов А. М. Голі к В. П. Дисертаційні помилки: Монографія. — 3-е вид., доп. і випр. — X.: ВД «Інжек», 2005. -— 216 с.

11. Кузин Ф. А. Кандидатская диссертация: методика написания, правила оформления и порядок защиты: Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени. 3-е изд. — М.: Ось-89, 1999.— 208 с.

12. Леднев В. С. Краевский В. В., Полонский В. М., Штульман Э. А. Требования к диссертациям по педагогическим наукам. — М.: ВАК (Экспертный совет по педагогике и психологии), 1990.

13. Логико-методические требования к научной работе: методические рекомендации для студентов п аспирантов /Сост. Ю. А. Посгров и др. - Киев: КГПИИЯ, 1985.

14. Маръянович А. Т. Эрратология, или как избежать ошибок про подготовке диссертации. — М.: Вузовская киша, 1998. — 176 с.

15. Методологія наукового дослідження у галузі права: проблеми та перспективи розвитку: Збірник наукових праць. — X.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. — 160 с.

16. Методические рекомендации по построению и оформлению диссертаций и авторефератов. — Уфа, 1995.

17. Научные работы: методика подготовки и оформления /Сост. И. Н. Кузнецов. — Минск: Амалфея, 1998.

18. Новиков А. М. Как работать над диссертацией? Пособие для начинающего педагога-исследователя. 3-е изд. — М.: Эгвес, 1999. — 104 с.

19. Новиков А. М. Докторская диссертация: Пособие для докторантов и соискателей ученой степени доктора наук. — М.: Эгвес, 1999. — 80 с.

20. Організація науково-дослідної роботи та підготовки науково-педагогічних кадрів у Національному університеті внутрішніх справ: Збірник нормативних актів /За заг. ред. проф. В. С. Бенедиктова. — X.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. —208 с.

21. Пам 'ятка офіційному опонентові //Бюллетень ВАК України. — 1977. —№2. —С. 45—47.

22. Памятка соискателю ученой степени доктора и кандидата наук /Сост. И. В. Шандра. — М.: Финансовая Академия при Правительстве РФ, 1997.

23. Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (2004). Розглянуті та схвалені відділенням Академії правових наук України /Упорядники: Пстришин О. В., Лукянов Д. В., Пучковська І. Й. — X.: Право, 2005. — 152 с.

24. Поташник М. М., Моисеев А. М. Диссертации по управлению образованием: состояние, проблемы, современные требования: Пособие в помощь авторам диссертаций по управлению в сфере образования. — М.: Новая школа, 1998. — 169 с.

25. Прадід Ю. Ф. Кандидатська дисертація: 150 запитань та відповідей. — Сімферополь: Таврія-Плюс, 2000. — 80 с.

26. Райзберг Б. Научное счастье, или как умелые проникают в ученые. — М.: Консалтинг ТЭКСТ, 1992. — 72 с.

27. Райзберг Б. А. Диссертация и ученая степень. Пособие для соискателей. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 304 с,

28. Райзберг Б. А. Диссертация и ученая степень. Пособие для соискателей. — 6-е изд., доп. — М.: ИНФРА-М, 2006. — 431 с.

29. Рузавин Г. И. Методология научного познания: Учебное пособие для вузов /Г. И. Рузавин. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. — 287 с.

30. Селіванов А. О. Наука і закон. — К.: «Логос», 2003. — 263 с

31. Скаткин М. Н. Беседа с приступающими к работе над диссертацией. — М.: АПН СССР, 1967. — 48 с.

32. Соловьев В. И. О функциональных свойствах автореферата диссертации и особенностях его составления //Научно-техническая информация. — Серия 1. — 1981. — № 6.

33. Эхо Юрий. Письменные работы в вузах: Практическое руководство для всех, кто пишет дипломные, курсовые, контрольные, доклады, рефераты, диссертации. — М.: ИНФРА-М, 1999.
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

Обновлено 07.01.2017 09:49
 

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС) Тема 04. Организация творческой деятельности (7 тест.заданий) 71.43 %
(ОНИиТС) Тема 04. Организация творческой деятельности (7 тест.заданий) 71.43 %
(ОНИиТС) Тема 03. Эффективность и критер. науч. исслед. (9 тест.заданий) 55.56 %
Перейти к тестам
Фрактал 1) самоподобная структура, в которой имеет место тождество структуры целого и структуры каждой его части. В большинстве случаев это множества с...
Интеллектуальный капитал 1) интегральная характеристика научно-технического, образовательного, информационного и управленческого потенциала общества...
Гуманность 1) [от лат. humanus человечный] — любовь, внимание к человеку, уважение к человеческой личности; доброе отношение ко всему живому....
Активное окно 1) окно на экране персонального компьютера, воспринимающее в данный момент ввод информации от...
Наука как инновационная деятельность 1) один из важнейших аспектов общей структуры современной науки, связанный с систематическим использованием научных...
Правдоподобные рассуждения получивший распространение в настоящее время термин для охвата всех рассуждений недедуктивного характера. В правдоподобных...
Логика науки анализ научного знания, существенно использующий методы и результаты современной логики. В силу того что современная логика практически с...
Феноменологическая концепция науки это одно из направлений философии науки, созданное в первые десятилетия XX в. математиком и философом Э. Гуссерлем...
Математический опыт (Г. Галилей, Ф. Бэкон, Р. Декарт) Математический опыт связан, с одной стороны, с развитием самой математики как науки, ее средств,...
Предмет философии науки Объектом исследования философии науки по определению является наука. Но наука выступает объектом изучения многих конкретных...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта