Главная Литературный альманах Методологія соціально-економічного дослідження. Навчальний посібник. В.І. Ганін, Н.В. Ганіна, К.Д. Гурова (2008, 224с.)

Фрагмент исследования

2.2 Соотношение диагностики с функциями транспорта 2.2.2 Описание объектов диагностирования на транспорте   Применение диагностики для целей...

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС) Тема 04. Организация творческой деятельности (7 тест.заданий) 100.00 %
(ОНИиТС) Тема 04. Организация творческой деятельности (7 тест.заданий) 57.14 %
(ОНИиТС) Тема 04. Организация творческой деятельности (7 тест.заданий) 42.86 %
Перейти к тестам

Разместить рекламу на сайте

Методологія соціально-економічного дослідження. Навчальний посібник. В.І. Ганін, Н.В. Ганіна, К.Д. Гурова (2008, 224с.)

13.06.2013 20:15

Посилання

В.І. Ганін, Н.В. Ганіна, К.Д. Гурова. Методологія соціально-економічного дослідження.: Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 224 с. 

Анотація

Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. В ньому узагальнені основні вимоги до виконання і оформлення науково-дослідної роботи: курсової, дипломної, магістерської.

Посібник розрахований на студентів, дипломників, аспірантів, професорсько-викладацький склад та наукових працівників.

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

ЗМІСТ

 

Передмова

5

Розділ І. Наукова творчість — різновид соціальної діяльності

7

1.1. Предмет і сутність науки як сфери людської діяльності

7

1.2. Понятійний апарат. Класифікація наук

15

1.3. Організація наукової діяльності в Україні

20

Розділ II. Методологічні основи соціально-економічного дослідження

28

2.1. Економічна свідомість і стиль мислення

28

2.2. Поняття та значення наукового дослідження

45

2.3. Види і принципи проведення економічного дослідження

48

2.4. Методологія соціально-економічного дослідження

52

2.5. Евристичні методи, техніка, процедури науково-дослідної роботи

55

2.6. Програма прикладного соціально-економічного дослідження та його специфіка

64

2.7. Проблема, об'єкт, предмет дослідження

69

2.8. Визначення мети і завдань наукового дослідження

82

2.9. Формулювання робочих гіпотез

84

2.10. Інформаційна база соціально-економічного дослідження та аспекти вірогідності інформації

88

2.10.1. Поняття про наукову інформацію та її роль у проведенні наукових досліджень

95

2.10.2. Джерела інформації та їх використання в науково-дослідній роботі

98

2.10.3. Техніка роботи зі спеціальною літературою

103

Розділ III. Науково-дослідна діяльність студентів

107

3.1. Логіка соціально-економічного дослідження

107

3.2. Науково-дослідна діяльність студентів

111

3.3. Вибір теми та реалізація дослідження

118

3.4. Курсова, дипломна, магістерська роботи як вид наукового дослідження: написання, оформлення, захист

120

3.5. Основи редагування роботи

131

3.6. Ефективність наукових досліджень

144

Контрольні запитання до курсу

152

Тести

155

Рекомендована література

168

Глосарій

170

Додатки

176

Додаток 1. Оформлення заяви на затвердження теми наукової роботи

176

Додаток 2. Зразок заповнення календарного плану виконання наукового дослідження

176

Додаток 3. Схема оформлення змісту наукового дослідження

177

Додаток 4. Оформлення титульного аркуша наукової роботи

178

Додаток 5. Зразок оформлення таблиць

178

Додаток 6. Орієнтовний зміст вступу наукового дослідження

179

Додаток 7. Структура рецензії

181

Додаток 8. Лауреати пам'яті А. Нобеля з економіки

182

Додаток 9. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

190

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи України. Підр. — К.: Ли-бідь, 1998. — 560 с

2. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления: ГОСТ 7.1-84.— Введ. 01.01.86.— М: Изд-во стандартов, 1988. — 71с.

3. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень. Підручник для студентів екон. спец, вузів. — К.; Вища шк., 1997. — 271 с

4. Бюлетень вищої атестаційної комісії України. — К.; — № 2 — 2000. — 47 с.

5. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад, і голов, ред. В. Т. Бусел. — К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2002. — 1440 с.

6. Вернадский В. И. Научная мысль как планетное явление / Отв. ред. А. Л. Яншин. — М: Наука, 1991.

7. Доброхот М. І. Сучасне і майбутнє української науки // Текст промови на III Всесвітньому форумі українців 18—20 серпня 2001 p., м. Київ // Освіта і управління. — т. 4. — № 3—4. — 2001. — С 7—13.

8. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. ДСТУ 3008 — 95. — К.: Держстандартс України, 1995.

9. Івахненков С В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб. — 3-тє вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2006. — 350 с.

10. Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила: ДСТУ 3582-97: — Введ. 01.07.98. — К.: Держстандарт України, 1998. — 16 с.

11. Загвязинский В. И. Методология и методика дидактического исследования. — М.: Педагогика, 1982. — 160 с.

12. Закон України «Про вищу освіту» /Науково-практичний коментар під ред. Міністра освіти і науки України Кременя В.Г. — К. — 2002. — 322 с.

13. Закон України «Про інформацію» // Голос України — 1992. — 23 лист.

14. Кыверялг А. А. Методы исследований в профессиональной педагогике. Таллин: Валчус, 1980. — 334 с.

15. Лудченко А. А. и др. Основы научных исследований. Учебное пособие. — К.; Т-во «Знання», КОО, 2000. — 114 с.

16. Маркс К. Капитал. Т. Г. Критика политической экономии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т 23. — С. 58—59.

17. Маркс К., Енгельс Ф. Соч. 2-е изд., Т. 18. — С. 271.

18. Мойсеюк Н. С. Педагогіка. Навч. пос. К.: 2001. — 608 с.

19. Подласый И. П. Педагогика. Учеб. для студентов вузов. — М.: Владос. — 1999. — Кн. 1. — 576 с.

20. Прокопенко І. Ф., Ганін В. І. Методологія і методика економічного аналізу. Підручник — К.: ЦНЛ, 2007. — 410 с.

21. Романчиков В. І. Основи наукових досліджень. Навч. пос. — К.: Ф. «ВІПОЛ», 1997, — 242 с.

22. Сидоренко В. Підготовка магістрів з педагогічних спеціальностей: реальність та проблеми // Освіта. — № 31. — 29 травня.

23. Сидоренко В. К., Дмитренко П. В. Основи наукових досліджень. — К.: 2000. — РНКЦ «ДШІТ», 2000. — 259 с

24. Словник іншомовних слів. — К.: Голов, ред. УРЕ, 1975. — С. 215.

25. Словник іншомовних слів: — К.: Наук, думка, 2000. — С 350.

26. Уваров А. А. Дипломные и курсовые работы по экономическим специальностям. — М.: Дело и Сервис. — 2000. — 77 с.

27. Фіцула М. М. Педагогіка. Навч. посіб. — К.: Академія, 2000. — 544 с.

28. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень. Навч. посіб. — Київ: Видавничий Дім «Слово», 2003. — 240 с.

29. Шейко В. М, Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. Підручник. — К.: Знання-прес, 2002. — 295 с.

30. Ядов В. А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. — 2-е узд. — М.: Наука, 1987. — 248 с.

31. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования.— 6-е изд. — М.: ИКЦ Академічна, Добро світ, 2003. — 596 с.

32. Закон України про вищу освіту osvita/org.ua/pravo/law.

33. Лауреати премії А. Нобеля з економіки, www.n-t.ru/nobel.htm.
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

Обновлено 07.01.2017 09:49
 

Случаные тэги (tags)

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта