Главная Литературный альманах Методологія науково-дослідної роботи. Навчальний посібник. О.Б. Кривонос, О.М. Демченко. За ред. О.В. Кононова (2011, 160с.)

Фрагмент исследования

3.2 Информационное обеспечение реализации диагностических процедур   Информационное обеспечение важно в любом виде производства, но на транспорте...

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС) Тема 03. Эффективность и критер. науч. исслед. (9 тест.заданий) 100.00 %
(ОНИиТС) Тема 03. Эффективность и критер. науч. исслед. (9 тест.заданий) 55.56 %
(ОНИиТС) Тема 03. Эффективность и критер. науч. исслед. (9 тест.заданий) 77.78 %
Перейти к тестам

Разместить рекламу на сайте

Методологія науково-дослідної роботи. Навчальний посібник. О.Б. Кривонос, О.М. Демченко. За ред. О.В. Кононова (2011, 160с.)
13.06.2013 19:51

Посилання

Методологія науково-дослідної роботи: навч. посібник / О.Б. Кривонос, О.М. Демченко; за ред. О.В. Кононова. — К.: ВСВ "Медицина", 2011. — 160 с.

Анотація

У навчальному посібнику викладено методологію й організацію наукових досліджень. Висвітлено види та форми науково-дослідної діяльності студентів, етапи наукового пошуку. Надано основні рекомендації щодо проведення наукових досліджень і визначення результатів науково-дослідної діяльності студентів.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів I—III рівнів акредитації, а також викладачів, які займаються науково-дослідною роботою.

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

ЗМІСТ

 

Передмова

6

Лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів

10

Модуль 1. Наука та наукові дослідження

10

Теоретичний блок

10

Лекція 1. Наука як система знань про світ

10

1. Поняття про науку і її призначення, особливості медичної науки, функції науки

10

2. Класифікація науки

19

3. Сутність наукового пізнання

22

4. Емпіричні та теоретичні знання

24

5. Організація науки, система підготовки наукових кадрів в Україні

30

Запитання та завдання для самоконтролю

34

Література

35

Лекція 2. Наукове дослідження. Категоріальний апарат наукового дослідження. Інформаційне забезпечення

36

1. Сутність науково-дослідної роботи. Загальна схема наукового дослідження

37

2. Категоріальний апарат наукового дослідження

39

3. Організація наукового дослідження

43

4. Інформаційне забезпечення наукового дослідження

45

5. Науково-дослідна робота студентів вищих навчальних закладів України

51

Запитання та завдання для самоконтролю

54

Література

55

Практичний блок

56

Практичне заняття № 1. Наука як динамічна система знань. Організація науки в Україні

56

Самостійна робота № 1. Розвиток медичної науки

57

Практичне заняття № 2. Наукове дослідження. Категоріальний апарат наукового дослідження. Інформаційне забезпечення наукового дослідження. Організація науково-дослідної роботи студентів вищих навчальних закладів України

57

Самостійна робота № 2. Інформаційне забезпечення наукового дослідження

58

Модуль 2. Методологія та методи наукового дослідження

59

Теоретичний блок

59

Лекція 3. Методологічні основи наукового дослідження. Методи наукового дослідження

59

1. Поняття про методологію наукового дослідження. Функції та принципи методології наукового пізнання

59

2. Фундаментальний, загальнонауковий і конкретно-науковий рівні наукового пізнання

62

3. Поняття про методи наукового дослідження. Вимоги до наукового методу

67

4. Класифікація методів наукового дослідження, їх характеристика

69

Запитання та завдання для самоконтролю

78

Література

80

Практичний блок

81

Практичне заняття № 1. Методологічні основи наукового дослідження

81

Самостійна робота № 1. Методологічне забезпечення наукового дослідження

82

Практичне заняття № 2. Типологія методів наукового дослідження

82

Самостійна робота № 2. Характеристика методів наукового дослідження

83

Модуль 3. Науково-дослідна робота студентів у системі навчального процесу

84

Теоретичний блок

84

Лекція 4. Основні види науково-дослідної роботи студентів вищої школи

84

1. Форми наукового викладу матеріалу

84

2. Реферативний виклад матеріалу як різновид дослідної роботи студентів

91

3. Курсова робота як вид науково-дослідної роботи студентів

93

4. Дипломний проект (робота) та магістерська дисертація як завершальний етап освіти випускника вищого навчального закладу

96

Запитання та завдання для самоконтролю

97

Література

98

Лекція 5. Педагогічна діагностика результатів науково-дослідної роботи студентів

99

1. Сутність поняття "діагностика" і його історичний розвиток. Практичний сенс педагогічного діагностування

99

2. Функції та методи педагогічної діагностики

101

3. Критерії та рівні навчальних досягнень студентів. Використання критеріїв якості виконаних робіт

105

4. Розробка та реалізація професійно спрямованого проекту студентів

111

Запитання та завдання для самоконтролю

114

Література

115

Практичний блок

116

Практичне заняття № 1. Основні види науково-дослідних робіт студентів

116

Самостійна робота № 1. Організація власного наукового дослідження

117

Практичне заняття № 2. Основні види науково-дослідних робіт студентів

118

Самостійна робота № 2. Реферативний виклад матеріалу

118

Практичне заняття № 3. Розробка та реалізація професійно спрямованого проекту студентів

119

Самостійна робота № 3. Підготовка індивідуального навчального проекту

120

Практичне заняття № 4. Педагогічна діагностика результатів науково-дослідної роботи студентів

120

Самостійна робота № 4. Дослідницькі методи педагогічної діагностики

121

Практичне заняття № 5. Диференційований залік з дисципліни

122

Питання з дисципліни "Методологія науково-дослідної роботи" до диференційованого заліку

122

Література

125

Словник наукової термінології

129

Додатки

137

 

ЛІТЕРАТУРА

 

Алексеев П. В. Теория познания и диалектика: учеб. пособие / Алексеев П.В., Панин А.В. — М.: Высшая школа, 1991. — 383 с.

Андреев И.Д. Теория как форма организации научного знания / Андреев И.Д. — М.: Наука, 1979. — 303 с. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения (Общедидактический аспект): избр. педагог. труды / Бабанский Ю.К. — М.: Педагогика, 1989. — С. 16—191.

Баскаков А.Я. Методология научного исследования: учеб. пособ. / Баскаков А.Я., Туленков Н.В. — К.: МАУП, 2002. — 216 с.

Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: підручник / Білуха М.Т. — К.: АБУ, 2002. — 480 с

Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии / Беспалько В.П. — М.: Педагогика, 1989. — 192 с. Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества / Богоявленская Д.Б. — Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского гос. ун-та, 1983. — 173 с.

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия [електронний ресурс]. — Режим доступа: novayagazeta.ru/nomer/2003/93n/n93n-sl9.shtml.

Брушлинский А.В. Психология мышления и проблемное обучение / Брушлинский А.В. — М.: Знание, 1983. — 96 с. Вахтомин Н.К. Генезис научного знания / Вахтомин Н.К. — М.: Наука, 1973. —С. 218.

Вказівки для завідувачів кафедр з питань оформлення дисертації // Бюлетень ВАК України. — 2007. — № 6. — 82 с. Демченко О.М. Діагностичний підхід до професійно-творчих робіт студентів: особливості впровадження і результативність / Демченко О.М. // Педагогічні науки. — Суми: Сумський ДПУ, 2006. —С 251—257.

Демченко О.М. Особливості педагогічної діагностики професійно-творчих робіт студентів / Демченко О.М. // Витоки педагогічної майстерності: 36. наук, праць Полтавського держав-ного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. — Вип. 3. — Полтава, 2007. — С 117—124.

ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. — К.: Вид-во стандартів, 1995.

Єріна A.M. Методологія наукових досліджень: навч. посібник / Єріна A.M., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 212 с.

Зинченко В.П. Рассудок и разум в контексте развивающего обуче-ния/ЗинченкоВ.П.//Человек.—2000.—№4—5.—С.24—26.

Ингенкамп К. Педагогическая диагностика / Ингенкамп К. — М.: Педагогика, 1991. — 238 с.

Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень: навч. посібник. — 4-е вид. перероб. і допов. / Ковальчук В.В., Моїсеєв Л.М. — К.: Професіонал, 2007. — 240 с.

Копнин П.В. Гносеологические и логические основы наук / Копнин П.В. — М.: Мысль, 1974. — 568 с.

Корошяев Б.И. Учение — процесс творческий.: кн. для учителя: из опыта работы. — 2-е изд. / Коротяев Б.И. — М.: Просвещение, 1989. —159 с.

Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб. / Крушельницька О.В. — К.: Кондор, 2003. — 192 с.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти // Освіта України. — 2001. — № 6.

Кузнецов И.Н. Научное исследование: Методика проведения и оформление / Кузнецов И.Н. — М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2004. — 432 с.

Лазарев М. О. Основи педагогічної творчості / Лазарев М.О. — Суми: Мрія, 1995. — С. 134.

Лазарев М.О. Творча самореалізація майбутнього вчителя в умовах евристично-модульного навчання: Методологія, теорія, технології: [монографія] / За ред. С.О. Сисоєвої; Н.В. Гузій. — К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. — С 117—151.

Лазарева О.М. Організація творчих самостійних робіт старшокласників у модульному навчанні: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.09. "Теорія навчання" / Лазарева О.М. — X., 2003. — 21с.

Левченко Л.С. Творча самореалізація старшокласників у науково-дослідницькій діяльності шкіл нового типу: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01 "Теорія й історія педагогіки" / Левченко Л.С. — X., 1999. — 19 с

Лекції з педагогіки вищої школи: навч. посібник / За ред. В.І. Лозової. — Харків: ОВС, 2006. — 496 с

Лернер И.Я. Зачем учителю дидактика / Лернер И.Я. // Народное образование. — 1990. — № 12. — С. 74—84.

Лозова В.І. Теоретичні основи навчання і виховання: навч. посібник. — 2-е вид. / Лозова В.І., Троцко Г.В. — X.: ОВС, 2002. — 400 с.

Лозова В.І. Цілісний підхід до формування пізнавальної активності школярів / Лозова В.І. — 2-е вид., доп. — X.: ОВС, 2000. — 164 с

Ніколаї Г.Ю. Методологія та технологія науково-педагогічних досліджень: навч. посіб. / Ніколаї Г.Ю. — Суми: Редакційно-видавничий відділ СДПУ, 2000. — 108 с

Панорама охорони здоров'я населення України / Підаєв А.В., Возіанов О.Ф., Москаленко В.Ф. та ін. — К.: Здоров'я, 2003. — 396 с.

Педагогічна творчість: методологія, теорія, технології [монографія] / [В.П. Андрущенко, С.О.Сисоєва, Н.В. Гузій та ін.] / За ред. С.О. Сисоєівої, Н.В. Гузій. — К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. — 183 с

Підласий І.П. Діагностика та експертиза педагогічних проектів: навч. посіб. / Підласий І.П. — К.: Україна, 1998. — 343 с

Пидкасистый П.И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении: теоретико-экспериментальное исследование / Пидкасистый П.И. — М.: Педагогика, 1980. — 240 с.

Процесс учения: контроль, диагностика, коррекция, оценка / Под ред. Е.Д. Божович. — М.: Московский психолого-социальный институт, 1999. — 224 с.

П'ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: навч. посіб. / П'ятницька-Позднякова І.С. — К., 2003. —116 с.

Рузавин Г.И. Методология научного исследования: учеб. пособие для вузов / Рузавин Г.И. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. — 317 с.

Соловйов С.М. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / Соловйов СМ. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 176 с.

Толковый словарь иностранных слов Л.П. Крысина [электронный ресурс]. — Режим доступа: www.multitrade.com.ua.

Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания: собр. соч. / Ушинский К.Д. — М. — Л.: Изд-во АПН РСФСР, 1950. — Т. 8. — С. 11—283.

Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій / Філіпенко А.С. — К.: Академвидав, 2004. — 208 с..

Фініков Т.В. Сучасна вища освіта: світові тенденції і Україна / Фініков Т.В. — К.: Таксон, 2002. — 176 с. (Сер. "Вища освіта в сучасному світі").

Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. — 3-є вид., перероб. / Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. — К.: Знання-Прес, 2003. — 295 с

Эсаулов А.Ф. Активизация учебно-познавательной деятельности студентов / Эсаулов А.Ф. — М.: Высш. шк., 1982. — 223 с.

Ярмаченко М. Методологія / Ярмаченко М. // Педагогічний словник. — К., 2001. — С. 316.
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

Обновлено 07.01.2017 09:49
 

Случаные тэги (tags)

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта