Главная Литературный альманах Теорія статистики. Навчальний посібник. Макаренко М.В., Гойхман І.М., Гладчук О.О., Шуть О.В. (2010, 236с.)

Фрагмент исследования

4.4 Показатели и критерии эффективности систем диагностирования   Проведенный анализ работ по технической диагностике на транспорте (например, [9,...

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС-2016) Комплексная работа (экзамен) (25 тест.заданий) 44.00 %
(ОНИиТС) Тема 01. Сущность науч. познания, знаний и науч. иссл.(18 тест.заданий) 94.44 %
(ОНИиТС) Тема 04. Организация творческой деятельности (7 тест.заданий) 100.00 %
Перейти к тестам

Разместить рекламу на сайте

Теорія статистики. Навчальний посібник. Макаренко М.В., Гойхман І.М., Гладчук О.О., Шуть О.В. (2010, 236с.)
13.06.2013 19:32

Посилання

Макаренко М.В., Гойхман І.М., Гладчук О.О., Шуть О.В. Теорія статистики: Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2010. — 236 с. 

Анотація

Викладено основні категорії й методологічні засади теорії статистики, загальні правила і прийоми статистичного дослідження кількісних характеристик масових соціально-економічних явищ і процесів, виявлення закономірностей розвитку у просторі й часі. Теоретичні положення супроводжуються прикладами типових задач і методичними рекомендаціями щодо їх розв'язання, тестами, планами практичних занять, питаннями для самоконтролю. Майже всі приклади задач складено з урахуванням специфіки галузі залізничного транспорту. Наведено комплекс завдань за 30 варіантами для самостійного виконання контрольних (розрахункових) робіт.

Посібник написано відповідно до програми курсу «Статистика» («Теорія статистики»), передбаченої новими навчальними планами.

Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра в галузі знань «Економіка і підприємництво».

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

ЗМІСТ

 

Передмова

6

Розділ 1. Предмет, методи, основні поняття і категорії статистики

8

1.1. Предмет статистики

9

1.2. Методи статистики

10

1.3. Облік і статистика

11

1.4. Основні поняття і категорії статистичної науки

12

1.5. Структура і функції державної та галузевої статистики залізничного транспорту

14

Розділ 2. Статистичне спостереження

20

2.1. Поняття «статистичне спостереження»

21

2.2. Форми організації статистичного спостереження

21

2.3. Програмно-методологічні питання плану статистичного спостереження

23

2.4. Організаційні питання плану статистичного спостереження

24

2.5. Державна статистична звітність

25

2.6. Контроль матеріалів статистичного спостереження

26

Методичні рекомендації щодо проведення опитування студентів

28

Розділ 3. Зведення і групування статистичних матеріалів

32

3.1. Поняття і різновиди зведення

33

3.2. Поняття і види групування

33

3.3. Групувальні ознаки

34

3.4. Ряди розподілу

35

3.5. Статистичні таблиці

39

Методичні рекомендагрї щодо розв'язання задачі до розділу «Зведення і групування статистичних матеріалів»

40

Розділ 4. Абсолютні й відносні величини

50

4.1. Суть і види абсолютних величин

50

4.2. Суть і види відносних величин

51

Розділ 5. Середні величини. Показники варіації

63

5.1. Основи теорії середніх величин

64

5.2. Середня арифметична та її властивості

64

5.3. Інші види алгебраїчних середніх

65

Методичні рекомендації щодо обчислення розмірів середніх величин

66

5.4. Основні види непараметричних середніх

68

5.5. Особливості обчислення середніх на транспорті

70

5.6. Показники варіації

72

Розділ 6. Ряди динаміки

79

6.1. Поняття і види рядів динаміки

80

6.2. Сезонні коливання

86

6.3. Метод екстраполяції

89

6.4. Визначення виду тренда

91

6.5. Методи математичного моделювання

95

Методичні рекомендації щодо розв 'язання задачі до розділу «Ряди динаміки»

96

Розділ 7. Індекси

106

7.1. Поняття «індекс». Індивідуальні й зведені індекси

107

7.2. Агрегатні індекси

108

7.3. Середньоарифметичний і середньогармонічний індекси

110

7.4. Система співзалежних індексів, факторний аналіз

111

7.5. Індекси середніх величин

112

7.6. Тарифний індекс на залізничному транспорті

113

Методичні рекомендації щодо розв'язання задач до розділу «Індекси»

118

Розділ 8. Вибіркове спостереження

128

8.1. Умови застосування

129

8.2. Види і схеми відбору

129

8.3. Помилки вибірки

130

8.4. Визначення необхідного обсягу вибірки

131

8.5. Особливості малої вибірки

132

Методичні рекомендації щодо розв 'язання задач до розділів «Середні величини. Показники варіації» і «Вибіркове спостереження»

132

Розділ 9. Статистичні методи вимірювання взаємозв'язків

148

9.1. Види взаємозв'язків між явищами

149

9.2. Метод аналітичних групувань. Дисперсійний аналіз

149

9.3. Кореляційно-регресійний аналіз (КРА)

150

9.4. Багатофакторна кореляція

153

Методичні рекомендації щодо розв'язання задач до розділу «Статистичні методи вимірювання взаємозв'язків»

153

Загальні методичні рекомендації щодо розв'язання статистичних задач

168

Програма курсу «Основи загальної теорії статистики»

172

Словник найважливіших понять статистики

174

Список використаних джерел

182

Додатки

184

Завдання і вихідні дані для контрольних (розрахункових) робіт

184

Матриця варіантів

185

Додаток 1. Зведення і групування статистичних матеріалів

186

Додаток 2. Відносні і середні величини

202

Додаток 3. Середні величини. Показники варіації. Вибіркове спостереження

209

Додаток 4. Ряди динаміки

213

Додаток 5. Загальні індекси. Індекси середніх величин

217

Додаток 6. Тарифний індекс на залізничному транспорті

227

Додаток 7. Статистичні методи вимірювання взаємозв'язків

235

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Закон України «Про державну статистику» від 17.09.1992 № 2614-ХИ із змінами і доповненнями.

2. Актова О.В., Дубинсъка О.С. Статистика в малюнках та схемах: Навчальний посібник. — К.: ЦУЛ, 2007. — 168 с

3. Акімова О.В., Маркевич О.В. Статистика. Практикум. — К.: Слово, 2004. — 128 с.

4. Бек В.Л., Капленко Г.В. Теорія статистики: Практикум. — вид. 2-е, доп. та випр. — Львів: Новий Світ-2000, 2007. — 320 с

5. Венеіщш И.Г., Кшъдишев Г.С. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие. — М.: Статистика, 1975. — 264 с.

6. Герасименко С.С., Головач А.В., Єріна A.M. та ін. Статистика: Підручник для вузів / За ред. С.С, Герасименка. — К.: КНЕУ, 2000. — 468 с.

7. Гойхман І.М. Статистика залізничного транспорту. Ч. 1. Основні питання загальної теорії статистики: Навчальний посібник. — К.: ДЕТУТ, 2007. — 105 с.

8. Гойхлшн І.М. Статистика залізничного транспорту. Ч. 2. Статистика перевезень вантажів і пасажирів: Навчальний посібник. — К.: ДЕТУТ, 2008. — 205 с

9. Гойхман І.М. Статистика залізничного транспорту. Методичні вказівки і завдання для виконання контрольної роботи для студентів спеціальностей 7.050106 «Облік і аудит», 7.100403 «Організація перевезень і управління на транспорті». — К.: КУЕТТ, 2004. — 60 с

10. Довідник основних показників роботи залізниць України (1995-2005 pp.). — К.: Укрзалізниця. ГУ 1С, 2006. — 44 с.

11. Єріна A.M., Пальян З.О. Теорія статистики: Практикум. — К.: Товариство «Знання», КОО, 1997. — 325 с

12. Захожай В.Б. Тестові завдання з дисципліни «Статистика» (для бакалаврів і спеціалістів, до екзамену). —К.: МАУП, 2002. —46 с

13. Кулінич О.І., Кулінич P.O. Теорія статистики. Підручник. — К.: Знання, 2006. — 294 с

14. Мазник Л.В. Конспект лекцій «Загальна теорія статистики» для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання. — К.: КУЕТТ, 2002. — 114 с.

15. Моніторинг макроекономічних та галузевих показників звичайної діяльності залізниць України / Наук. кер. Ю.М. Цветов, М.В. Макаренко; Виконав. Н.С. Соколовська, Т.С Рябчун та ін. — К.: КУЕТТ, 2006. — 148 с

16. Осауленко О.Г. Статистичний щорічник України за 2005 рік (за ред. О. Г. Осауленка). — К.: Держкомстат України, 2006. — 752 с.

17. Рогожнікова Н.В. Загальна теорія статистики: Навчальний посібник. — К.: Атіка, — 2005. — 128 с.

18. Тарасенко І.О. Статистика: Навчальний посібник. — К.: ЦУЛ, 2006. — 344 с.

19. Транспорт і зв'язок У країни (2005): Статистичний збірник. — К.: Держкомстат України, 2006. — 273 с.

20. Тринько Р.І., Стадник М.Є. Статистика: Методичні рекомендації для практичної робота студентів економічних спеціальностей. — Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2007. — 72 с

21. Уманецъ Т.В. Загальна теорія статистики: Навчальний посібник. — К.: Знання, 2006. — 239 с

22. Цветов Ю.М., Макаренко М.В. та ін. Моніторинг макроекономічних та галузевих показників звичайної діяльності залізниць України / Керівники Ю.М. Цветов, М.В. Макаренко. — К.: КУЕТТ, 2006. — 152 с.
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

Обновлено 07.01.2017 09:48
 

Случаные тэги (tags)

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта