Главная Тесты (научные дисциплины) Тести - Обробка результатів експериментальних досліджень. Кислий В. М. (2011, 224с.)

Вопрос-ответ

Что такое понимание Обыденность понимания, иллюзия легкой, почти автоматической его достижимости долгое время затемняло его сложность и комплексный...
Какие изменения произошли в типе рациональности в ходе второй научной революции Вторая научная революция произошла в конце XVIII — первой половине XIX в....
В чем заключается специфика основных натурфилософских идей античности Представления древних греков о мире, его возникновении, развитии и строении...
Каковы предпосылки и исходный пункт возникновения науки Как своеобразная форма познаний — специфический тип духовного производства и социальный институт...

Разместить рекламу на сайте

Тести - Обробка результатів експериментальних досліджень. Кислий В. М. (2011, 224с.)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Тесты (основы научных исследований)
22.07.2012 19:02

Розділ 7. Обробка результатів експериментальних досліджень

 

1. Аналіз випадкових похибок ґрунтується на:

а) теорії ймовірностей;

б) теорії випадкових величин;

в) теорії випадкових похибок;

г) теорії випадкових помилок.

 

2. На яких з припущень не базується теорія випадкових помилок?

а) при великій кількості вимірювань випадкові похибки однакової величини, але різного знаку спостерігаються досить рідко;

б) більші похибки спостерігаються частіше, ніж малі;

в) при великій кількості вимірювань випадкові похибки однакової величини, але різного знаку спостерігаються досить часто;

г) менші похибки спостерігаються частіше, ніж більші.

 

3. Що характеризує дисперсія?

а) однорідність вимірювань;

б) мінливість вимірювань відносно середніх значень;

в) розкид при оцінці кількох вибірок;

г) точність вимірювань даної вибірки.

 

4. Дисперсія визначається:

а) мінливістю вимірювань відносно середніх значень;

б) кількістю вимірювань у кожному конкретному випадку;

в) математичним очікуванням квадрата відхилення значень статистичного ряду чисел від статистичної середньої.

 

5. Під генеральною вибірковою сукупністю вимірів розуміють:

а) обмежену кількість вимірювань, яка чітко визначена в кожному конкретному випадку;

б) обмежену кількість вимірювань, яка нечітко визначена в кожному конкретному випадку;

в) усю множину вимірів або можливих значень похибок.

 

6. Довірчий інтервал характеризує:

а) точність вимірювань вибірки;

б) достовірність вимірювання вибірки;

в) обсяг вибірки;

г) ступінь надійності результатів аналізу.

 

7. Середньоарифметичне значення середньоквадратичного відхилення ….. визначається за формулою:

 

8. Види нерівномірних координатних сіток:

а) напівлогарифмічна;

б) логарифмічна;

в) імовірнісна;

г) усі відповіді правильні;

д) правильні відповіді а) і б).

 

9. Графічне зображення функціональних залежностей, яке використовується для одержання без розрахунків приблизних рішень рівнянь - це:

а) кільцева діаграма;

б) номограма;

в) графік;

д) гістограма.

 

10. Метод найменших квадратів забезпечує:

а) максимум суми квадратів відхилень;

б) мінімум суми квадратів відхилень;

в) корінь квадратний суми квадратів відхилень.

 

11. Принцип рандомізації полягає в тому, що:

а) до плану експерименту вводять елемент імовірності. Для цього план експерименту складають таким чином, щоб ті систематичні фактори, які складно піддаються контролю, ураховувалися статистично і потім виключалися в дослідженнях як систематичні похибки;

б) експеримент виконується не одночасно, а поетапно, з тим щоб результати кожного етапу аналізувати та приймати рішення про доцільність проведення подальших досліджень;

в) проводиться оптимізація досліджуваних процесів, якостей багатокомпонентних систем або інших об'єктів.

 

12. Яка з вимог, що висувається до критерію оптимізації процесів, є головною та визначає коректність постановки завдання?

а) критерій оптимізації має виражатися одним числом;

б) критерій оптимізації має бути універсальним або повним;

в) критерій оптимізації має оцінювати ефективність системи;

г) критерій оптимізації має мати фізичний зміст.

 

Джерело: Кислий В. М. Організація наукових досліджень: навчальний посібник / В. М. Кислий. - Суми : Університетська книга, 2011. – С. 116 (224 с.)
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ПДТСіОС) Тема 10.2 Характеристика мови прогр. R і RStudio (7 тест.завдань) 100.00 %
(ПДТСіОС) Тема 10.1 Огляд прогр. засобів стат. аналізу дан. (8 тест.завдань) 100.00 %
(ПДТСіОС) Тема 09.0 Загал. дані про статистику на транспорті (28 тест.завдань) 35.71 %
Перейти к тестам
Бесконечность потенциальная 1) любая конечная математическая или физическая величина, которая может быть всегда увеличена (продолжена) по крайней мере...
Трансценденталистская концепция соотношения философии и науки 1) исторически первая возникшая в Античности и занимавшая до середины XIX в. монопольное...
Чувственное познание 1) деятельность чувственных анализаторов (рецепторов зрения, слуха, обоняния, тактильных ощущений и т. д.) по фиксации и кодификации...
Методы философского познания 1) совокупность способов построения и обоснования философских теорий и систем. Эти методы разнообразны и зависят от...
Научная теория 1) логически взаимосвязанная система понятий и утверждений о свойствах, отношениях и законах некоторого множества идеализированных...
Естественное, искусственное понятия, составившие одну из фундаментальных оппозиций античного мышления, которая обусловила противостояние между физикой...
Средневековая наука вторая диахронная форма науки «в собственном смысле слова». Традиционно под ней принято понимать науку «высокого» (XI-XIII вв.) и...
Познавательная деятельность вид человеческой деятельности, тесно связанный с другими формами деятельности и направленный на получение, обоснование и...
Верификация (от лат. verus - истинный и facio - делаю) - а) в обычном словоупотреблении: доказательство, подтверждение истинности какого-либо...
Типология научных революций Научные революции - одно из основных понятий современной философии науки, позволяющее говорить о развитии науки как о...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта