Главная Тесты (научные дисциплины) Тести - Основи теоретичних досліджень. Кислий В. М. (2011, 224с.)

Вопрос-ответ

Что понимают под сциентизмом и антисциентизмом Культ науки и провозглашение ее как наивысшей ценности развития человеческой цивилизации привел к...
Каково содержание понятия «структура научного познания» Научное познание есть целостная развивающаяся система, имеющая довольно сложную структуру....
Как соотносятся философия и наука Анализ взаимосвязи философии и частных наук показывает, что никакая сфера человеческого духа, и философия в том числе,...
Какую роль играла философия в формировании научных знаний об обществе Социальное познание исторически первоначально развивалось в рамках философии...

Разместить рекламу на сайте

Тести - Основи теоретичних досліджень. Кислий В. М. (2011, 224с.)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Тесты (основы научных исследований)
22.07.2012 18:55

Розділ 5. Основи теоретичних досліджень

 

1. Що являє собою теорія?

а) внутрішній суттєвий і стійкий зв'язок явищ, що обумовлює їх впорядковану зміну;

б) систему узагальненого достовірного знання про той чи інший «фрагмент» дійсності, яка описує, пояснює та передбачає функціонування визначеної сукупності об'єктів, що його складають;

в) систему умовиводів, за допомогою яких на основі низки фактів робиться висновок про існування об'єкта, зв'язки або причини явища, причому цей висновок не можна вважати абсолютно достовірним;

г) систему наукових достовірних знань у формі тверджень і доведень, яка необов'язково пов'язана з побудовою її математичного апарату.

 

2. Метою теоретичних досліджень є:

а) виявлення зв'язків між об'єктами;

б) виявлення загальних закономірностей і їх формалізація;

в) пояснення та узагальнення результатів емпіричного дослідження;

г) усі відповіді правильні.

 

3. Які процедури складають теоретичне дослідження?

а) аналіз сутності процесів, формулювання гіпотези дослідження;

б) побудова (розроблення) фізичної моделі, проведення математичного дослідження;

в) аналіз теоретичних рішень, формулювання висновків;

г) усі відповіді правильні.

 

4. Із запропонованого переліку виберіть основні методи теоретичного рівня пізнання:

а) аналіз і синтез;

б) спостереження, порівняння;

в) абстрагування;

г) ідеалізація, формалізація;

д) індукція і дедукція;

є) експеримент.

 

5. Метод аналізу - це:

а) метод логічних висновків від загального до окремого;

б) метод дослідження, який передбачає поділ цілого на складові частини в думці або на практиці;

в) метод дослідження, при якому загальний висновок про ознаки цілого визначається на основі вивчення ознак його складових частин.

 

6. Який із методів формування теорії базується на висуненні низки тверджень, які не потребують доказів?

а) ідеалізації;

б) аксіоматичний;

в) абстрагування.

 

7. Визначте, чи згодні ви з такими твердженнями (правильно/ неправильно):

а) закон тотожності визначає, що предмет думки в межах одного міркування має лишатися незмінним;

б) згідно із законом протиріччя можуть бути одночасно істинними два висновки;

в) закон виключення третього стверджує, що з двох суперечливих суджень одне помилкове, а друге і третє істинні;

г) закон достатньої підстави формулюється таким чином: будь-яка слушна думка дає достатньо підстав для свого обґрунтування.

 

8. Визначте порядок проведення стадій процесу теоретичних досліджень:

а) оперативна, експериментальна, синтетична, аналітична;

б) наукова, експериментальна, постановка завдань, аналітична;

в) оперативна, синтетична, постановка завдань, аналітична;

г) оперативна, розроблення стратегії, побудова моделі, аналітична.

 

9. На якій стадії теоретичних досліджень проводиться перевірка можливостей усунення протиріч, оцінка можливих змін у середовищі?

а) постановка завдань;

б) оперативна;

в) аналітична;

г) синтетична.

 

10. Вплив змін однієї частини об'єкта на побудову інших його частин визначається на стадії теоретичних досліджень:

а) постановка завдань;

б) оперативна;

в) аналітична;

г) синтетична.

 

11. Кінцева мета завдання визначається на стадії:

а) постановки завдань;

б) оперативній;

в) аналітичній;

г) синтетичній.

 

12. Визначення ідеального кінцевого результату проходить на стадії:

а) постановки завдань;

б) оперативній;

в) аналітичній;

г) синтетичній.

 

13. Для чого використовуються такі методи: метод поділу змінних; метод підстановки; метод інтегруючого множника; метод якісного аналізу:

а) для розв'язання диференційних рівнянь;

б) для одержання приблизних рішень;

в) для дослідження статичних систем;

г) для формулювання мети дослідження.

 

14. Якщо вид математичної моделі для вирішення наукових завдань вже вибрано, зовнішню правдоподібність моделі зафіксовано, то вибір методу дослідження буде цілковито визначатися:

а) метою та завданнями, що були встановлені при математичному моделюванні;

б) необхідним ступенем внутрішньої правдоподібності;

в) кількістю інформації про кінцевий результат вирішення завдання;

г) усі відповіді правильні.

 

Джерело: Кислий В. М. Організація наукових досліджень: навчальний посібник / В. М. Кислий. - Суми : Університетська книга, 2011. – С. 82 (224 с.)




Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ПДТСіОС) Тема 11.1 Стат. спостереження, зведення і груп. (11 тест.завдань) 63.64 %
(ПДТСіОС) Тема 10.2 Характеристика мови прогр. R і RStudio (7 тест.завдань) 100.00 %
(ПДТСіОС) Тема 10.1 Огляд прогр. засобів стат. аналізу дан. (8 тест.завдань) 100.00 %
Перейти к тестам
Вывод логический 1) рассуждение, в ходе которого из каких-л. исходных суждений — посылок — с помощью логических правил получают заключение — новое...
Анализ данных 1) совокупность действий, осуществляемых исследователем в процессе изучения полученных тем или иным образом данных с целью формирования...
Грантор (грантодатель) 1) даритель, иностранная благотворительная организация, предоставляющая...
Закономерности развития математического знания 1) основные детерминанты и тенденции развития математического...
Развитие научного знания 1) качественное изменение со временем содержания научного знания и прежде всего его высшего уровня — фундаментальных научных...
Концепция науки Т. Куна Томас Кун (1922-1995) родом из американского штата Цинциннати. Окончил физический факультет Гарвардского университета, получил...
Закон (греч. nomos, лат. lex, рус. закон) - существенное отношение явлений, обладающее признаками необходимости, какой-либо степени общности,...
Моделирование это метод познания, который предполагает построение и изучение модели, а затем перенос полученных данных на моделируемый объект - оригинал....
Языческие источники революции в науке 1543-1687 гг. Началом научной революции обычно считают 1543 г., когда появилась работа Николая Коперника «Об...
Новые теории представляют собой рациональное объяснение ранее не известных явлений или более адекватное объяснение уже известных, не являющихся...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта