Главная Тесты (научные дисциплины) Тести - Методологічні засади наукового пізнання та творчості. Кислий В. М. (2011, 224с.)

Вопрос-ответ

Как решалась проблема классификации наук в истории познания Наука как таковая, как целостное развивающееся формообразование, включает в себя ряд частных...
В чем заключается специфика вероятностно-статистических подходов Вероятностно-статистические методы основаны на учете действия множества случайных...
Когда произошла первая научная революция и как она повлияла на формирование научного типа рациональности Первая научная революция произошла в XVII в. Ее...
Как происходила эволюция способов трансляции научных знаний Человеческое общество нуждается в способах передачи опыта и знания. Синхронный способ...

Разместить рекламу на сайте

Тести - Методологічні засади наукового пізнання та творчості. Кислий В. М. (2011, 224с.)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Тесты (основы научных исследований)
22.07.2012 18:44

Розділ 2. Методологічні засади наукового пізнання та творчості

 

1. Методологія - це:

а) сукупність визначених правил, прийомів, способів, норм пізнання певного суб'єкта чи явища;

б) вчення про систему методів наукового пізнання та перетворення реальної дійсності;

в) сукупність методів дослідження;

г) конкретна методика, за якою проводиться наукове дослідження.

 

2. Що вивчає методологія?

а) процеси перетворення і зміни реальної дійсності;

б) пізнавальні процеси, що відбуваються в науці, методи і форми наукового пізнання;

в) сукупність визначених правил, прийомів, способів, норм пізнання певного суб'єкта чи явища;

г) усі відповіді правильні.

 

3. Конкретно-наукова методологія ґрунтується на:

а) законах розвитку наукового пізнання в цілому;

б) законах окремих наук, особливостях пізнання конкретних процесів і виявляється в здійсненні теоретичних узагальнень, принципів і методів дослідження окремих наук;

в) законах пізнання навколишнього світу як цілісного утворення;

г) використання способів пізнання руху інформації в просторі.

 

4. До якого методу дослідження може бути застосований вираз «пізнання від окремого до загального»?

а) дедукції;

б) індукції;

в) синтезу;

г) редукції.

 

5. На емпіричному рівні використовуються методи:

а) спостереження, порівняння, експериментальний; аналізу; дедукції, формалізації;

б) порівняння, експериментальний, вимірювання, синтезу, абстрагування, ідеалізації;

в) спостереження, порівняння, експериментальний, вимірювання, аналізу й синтезу, абстрагування.

 

6. Основними методами проведення експериментальних досліджень є:

а) методи збору і опису фактів;

б) методи аналізу фактів та обґрунтування висновків;

в) методи інтерпретації й експериментальної перевірки висновків досліджень;

г) усі відповіді правильні;

д) правильні відповіді б) і в).

 

7. Методика дослідження - це:

а) основний метод дослідження;

б) основні принципи дослідження;

в) сукупність методів і прийомів дослідження.

 

8. Визначте, якому з методів відповідають наведені визначення: 1) методу порівняння; 2) історичному методу; 3) методу синтезу; 4) методу аналогії; 5) методу абстрагування:

а) метод вивчення об'єкта в його цілісності, у єдиному взаємному зв'язку його частин;

б) метод пізнання, який дозволяє встановити подібність та розбіжність предметів і явищ;

в) метод вивчення всіх явищ і процесів у динамічному розвитку, становленні та у зв'язку з конкретними етапами історії суспільства;

г) метод, який надає змогу переходити від конкретних питань до загальних понять і законів розвитку;

д) метод наукового дослідження, завдяки якому досягається пізнання одних предметів і явищ на основі їх подібності до інших.

 

9. В основі якого методу наукового дослідження покладене розчленування цілого на складові частини в думці або практично, які аналізуються у межах єдиного цілого?

а) системний підхід;

б) метод конкретизації;

в) метод аналізу;

г) метод сходження від абстрактного до конкретного.

 

10. Основними принципами системного підходу є:

а) субординація;

б) динамічність;

в) цілісність;

г) всебічність;

д) усі відповіді правильні.

 

11. Який з принципів системного підходу вимагає будувати ієрархію елементів і відносин системи за чітко визначеними критеріями (мобільність, адекватність, керованість)?

а) принцип цілісності;

б) принцип субординації;

в) принцип системоутворюючих відносин;

г) принцип всебічності.

 

Джерело: Кислий В. М. Організація наукових досліджень: навчальний посібник / В. М. Кислий. - Суми : Університетська книга, 2011. – С. 40 (224 с.)
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

 

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС) Тема 04. Организация творческой деятельности (7 тест.заданий) 71.43 %
(ОНИиТС) Тема 04. Организация творческой деятельности (7 тест.заданий) 71.43 %
(ОНИиТС) Тема 03. Эффективность и критер. науч. исслед. (9 тест.заданий) 55.56 %
Перейти к тестам
Единица научного знания 1) основные содержательные элементы структуры научного знания: факты, законы, теории, уровни научного знания, гипотезы, модели,...
Главный научный сотрудник (ГНС) 1) научная должность, с требованиями ученой степени доктора наук. Требования к квалификации — наличие крупных научных...
Наука 1) когнитивно-социальная деятельность по производству, применению и распространению научного...
Анализ ретроспективный 1) анализ, который представляет изучение сложившихся в прошлом...
Библиографическая запись 1) сведения, включающие заголовок, термины индексирования (классификационные индексы и предметные рубрики), аннотацию (реферат),...
Мировоззренческие универсалии культуры базовые положения человеческого миропонимания, общепринятые категории восприятия мира, характеризующие культуру и...
Закон (греч. nomos, лат. lex, рус. закон) - существенное отношение явлений, обладающее признаками необходимости, какой-либо степени общности,...
Концепция науки Т. Куна Томас Кун (1922-1995) родом из американского штата Цинциннати. Окончил физический факультет Гарвардского университета, получил...
Метод антиномий Первоначально термин «антиномизм» возник в XVI в. в протестантской теологии, а впоследствии стал применяться в эпистемологии и философии...
Формализация в широком смысле метод семиотического анализа объектов любой природы, направленный на выявление формы. Конкретнее под формализацией понимают...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта