Главная Литературный альманах Організація наукових досліджень. Навчальний посібник. В. М. Кислий (2011, 224с.)

Фрагмент исследования

4.3 Модели диагностирования систем транспорта по потенциалу 4.3.3 С позиции качества работы транспорта   Согласно [313], эффективность работы...

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС) Тема 03. Эффективность и критер. науч. исслед. (9 тест.заданий) 100.00 %
(ОНИиТС) Тема 03. Эффективность и критер. науч. исслед. (9 тест.заданий) 55.56 %
(ОНИиТС) Тема 03. Эффективность и критер. науч. исслед. (9 тест.заданий) 77.78 %
Перейти к тестам

Разместить рекламу на сайте

Організація наукових досліджень. Навчальний посібник. В. М. Кислий (2011, 224с.)
22.07.2012 16:47

Посилання

Кислий В. М. Організація наукових досліджень: навчальний посібник / В. М. Кислий. - Суми : Університетська книга, 2011. - 224 с. 

Анотація

Розглядаються загальні питання організації науково-дослідної роботи в Україні, висвітлено методологічні та організаційні основи наукової діяльності, особливості проведення теоретичних та експериментальних досліджень, правила оформлення результатів наукових праць.

Для студентів старших курсів, аспірантів, наукових працівників і викладачів вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації.

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

ЗМІСТ

 

Вступ

5

Розділ 1. Організація науково-дослідної роботи в Україні

7

1.1. Роль науки в соціально-економічному та технічному прогресі

7

1.2. Наука як діяльність: характеристика, регулювання, суб'єкти

9

1.3. Класифікація наук

15

1.4. Підготовка та використання наукових кадрів

17

1.5. Наукова робота студентів

22

Питання для самоперевірки

24

Тести

25

Розділ 2. Методологічні засади наукового пізнання та творчості

28

2.1. Поняття про методологію і методи наукових досліджень

28

2.2. Характеристика методів наукового дослідження

30

2.3. Системний підхід у наукових дослідженнях

36

2.4. Вибір методів дослідження

38

Питання для самоперевірки

39

Тести

40

Розділ 3. Вибір напряму наукового дослідження та етапи НДР

43

3.1. Поняття наукової проблеми

43

3.2. Поняття теми дослідження та методика її формулювання

45

3.3. Визначення предмета та об'єкта дослідження

48

3.4. Мета і завдання дослідження

49

3.5. Порядок здійснення наукового дослідження. Етапи НДР

52

Питання для самоперевірки

55

Тести

56

Розділ 4. Пошук, накопичення та обробка наукової інформації

58

4.1. Загальна характеристика інформації

58

4.2. Види джерел інформації

60

4.3. Інформаційне забезпечення наукових досліджень

64

4.4. Пошук необхідної інформації

65

4.5. Порядок обробки та групування інформації

68

Питання для самоперевірки

72

Тести

72

Розділ 5. Основи теоретичних досліджень

74

5.1. Сутність, мета, завдання та етапи теоретичних досліджень

74

5.2. Методи теоретичних досліджень

78

5.3. Використання математичних методів у дослідженнях

80

Питання для самоперевірки

82

Тести

82

Розділ 6. Основи експериментальних досліджень

86

6.1. Сутність, мета, функції наукового експерименту

86

6.2. Класифікація експериментів

88

6.3. Методичне забезпечення експериментальних досліджень

93

6.4. Робоче місце експериментатора та організація експерименту

98

Питання для самоперевірки

101

Тести

102

Розділ 7. Обробка результатів експериментальних досліджень

104

7.1. Основи теорії випадкових помилок і методів оцінки випадкових похибок у вимірюваннях

104

7.2. Методи графічної обробки результатів експерименту

107

7.3. Аналітична обробка результатів експерименту

111

7.4. Елементи теорії планування експерименту

113

Питання для самоперевірки

115

Тести

116

Розділ 8. Оформлення результатів наукової роботи

118

8.1. Прийоми викладення матеріалів наукового дослідження

118

8.2. Мова та стиль наукової роботи

119

8.3. Складання та оформлення звітів з НДР

124

Питання для самоперевірки

134

Тести

135

Розділ 9. Впровадження та ефективність наукових досліджень

137

9.1. Апробація результатів наукового дослідження

137

9.2. Впровадження результатів наукових досліджень

139

9.3. Ефективність наукових досліджень

141

Питання для самоперевірки

146

Тести

147

Розділ 10. Організація роботи в науковому колективі

149

10.1. Наукові колективи як особливі структури в науці

149

10.2. Наукові школи та їх роль у науці

151

10.3. Основні принципи управління науковим колективом

155

10.4. Особливості управління конфліктами в науковому колективі

158

Питання для самоперевірки

162

Тести

163

Розділ 11. Наукова організація та гігієна розумової праці

165

Питання для самоперевірки

172

Розділ 12. Моральна відповідальність ученого

173

Питання для самоперевірки

179

Додаток А. Як підготувати наукову статтю?

180

Додаток В. Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломної (магістерської) роботи

182

Додаток В. Приклад оформлення реферату дипломної(магістерської) роботи

199

Додаток Г. Приклад оформлення анотації дипломної(магістерської) роботи

201

Список використаної і рекомендованої літератури

202

Словник основних термінів

205

Іменний покажчик

220

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Арутюнов В. X. Методологія соціально-економічного пізнання : навч. посібник / В. X. Арутюнов, В. М. Мішин, В. М. Свінціцький. - К. : КНЕУ, 2005. - 353 с.

2. Баскаков А. Я. Методология научного исследования : учеб. пособие / А. Я. Баскаков, Н. В. Туленков/ - К. : МАУП, 2004. - 216 с.

3. Братерська-Дронь М. Т. Проблеми сучасної філософії: моральнісний аспект наукової творчості / М. Т. Братерська-Дронь // Культура народов Причерноморья : научный журнал. - Симферополь, 2004. -№51.-С. 117-120.

4. Вернадский В. И. Проблемы биогеохимии / В. И. Вернадский. - М. : Наука, 1980.-320 с.

5. Возняк О. Т. Основи наукових досліджень у будівництві: навч. посібник / О. Т.Возняк, В. М.Желих. -Львів : Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2003. - 176 с.

6. Геронимус Ю. В. Игра, модель, экономика / Ю. В. Геронимус. - М. : Знание, 1989. - 208 с.

7. Гуревічов М. Державне регулювання науки / М. Гуревічов // Економіка України. - 2001. - № 10. - С 73-79.

8. Документація. Звіти у сфері науки і техніки Структура і правила оформлення. ДСТУ 3008-95. - [Чинний від 1996-01-01]. - К. : Держстандарт України, 1995. - 37 с - (Державний стандарт України. 3008-95).

9. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» № 1977-XII, із змінами від 19 грудня 2006 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.osvita.org.ua.

10. Иванов М. А. Конфликты в исследовательских учреждениях / М. А. Иванов // Вестник Академии наук СССР. -1990. - № 4. - С. 56-65.

11. Івченко А. О. Тлумачний словник української мови / А. О. Івченко. - X. : Фоліо, 2006. - 540 с.

12. Кодекс наукової етики (Проект) [Електронний ресурс]. - К.: Українська федерація вчених; Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України, 2005. - Режим доступу : www.semvnozhenko. net.

13. КозьменкоС. Н. Гамбургский счет: трилогия. Книга первая: Руководство по написанию и защите диссертаций / С. Н. Козьменко. - Сумы : Университетская книга; ИКК «Деловые перспективы», 2007. -352 с.

14. Комаров М. С. Основы научных исследований : учеб. пособие / М. С. Комаров. - Л.: Вища школа, Изд-во при Львов, ун-те, 1982. - 128 с.

15. Кондратьев Н. Д. Проблемы экономической динамики / Н. Д. Кондратьев ; ред. кол. Л. И. Абалкин (отв. ред.) и др. - М. : Экономика, 1989. - 526 с. - (Эконом, наследие).

16. Конспект лекцій з дисципліни «Конфліктологія» / Г. О. Швіндіна. -Суми : Вид-во СумДУ, 2007. - 53 с.

17. Ларионов А. И. Экономико-математические методы в планировании : учеб. для сред. спец. учеб. заведений / А. И. Ларионов, Т. И. Юрчен-ко, А. Л. Новоселов. - М. : Высш. школа, 1991. - 240 с.

18. Лубчук И. ИННОВОобщинный уклад / И. Лубчук // Комп&ньоН. -2005. -№43. -С. 18-19.

19. Лудченко А. А. Основы научных исследований : учеб. пособие / А. А. Лудченко, Я. А. Лудченко, Т. А. Примак ; под ред. А. А. Лудченко. - К. : О-во «Знання», КОО, 2000. - 114 с.

20. Малюга Н. М. Наукові дослідження в бухгалтерському обліку : навч. посібник / Н. М. Малюга ; за ред. Ф. Ф. Бутинця. - Житомир : ПП «Рута», 2003.-476 с.

21. Методичні вказівки з державної атестації студентів за спеціальністю «Менеджмент організацій» освітньо-кваліфікаційного рівня -спеціаліст та магістр денної та заочної форм навчання / уклад. О. Ф. Балацький, О. М. Теліженко, В. М. Кислий [та ін.] - Суми : Вид-во СумДУ, 2005. - 102 с

22. Научная организация труда в управлении производственным коллективом : Общеотраслевые научно-методические рекомендации. - М. : Экономика; НИИтруда, 1991. - 286 с.

23. Неженцев Ю. І. Формування особистості вченого: психолого-педаго-гічні основи / Ю. І. Неженцев // Вісник Академії наук Української РСР. - 1990. - № 1. - С 60-65.

24. Основи наукових досліджень. Організація самостійної та наукової роботи студента : навч. посібник / Я. Я. Чорненький, Н. В. Чорненька, С Б. Рибак [та ін.] - К. : ВД «Професіонал», 2006. - 208 с

25. Основы научных исследований: учебник для техн. вузов / В. И. Крутов, И. М. Грушко, В. В. Попов [и др.]; под ред. В. И. Крутова, В. В. Попова. - М.: Высш. школа, 1989. - 400 с.

26. Прыкин Б. В. Новейшая теоретическая экономика. Гиперэкономика (концепции философии и естествознания в экономике): учебник / Б. В. Прыкин. - М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. - 445 с.

27. Рекомендация о статусе научно-исследовательских работников : Рекомендация XVIII сессии Генеральной конференции ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) от 20.11.1974 г. [Электронний ресурс]. - Режим доступа : www.businesspravo.ru.

28. Руденко Л. В, Вплив еволюції діяльності транснаціональних корпорацій на формування стратегії управління / Л. В. Руденко // Науковий вісник Чернівецького торг.-економ, ін-ту КНТЕУ : зб. наук. пр. за матеріалами XIII міжнар. наук.-практ. конференції. - Вип. II. Економічні науки : у 2 ч. - Чернівці : АНТ Лтд, 2002. - Ч. 1. -С 181-187.

29. Сергеев А. Почему мы доверяем науке? / А. Сергеев // Вокруг света. -2008. -№3. - С. 90-98.

30. Слово о науке : Афоризмы. Изречения. Литературные цитаты. Кн. 2 / [сост., автор предисловия и введений к главам Е. С. Лихтенштейн]. -2-е изд., испр. и доп. - М. : Знание, 1986. - 288 с.

31. Таратута Е. А. Драгоценные автографы : Книга воспоминаний / Е. А. Таратута. - М. : Советский писатель, 1986. - 320 с.

32. Тацуно Ш. Стратегия - технополисы / Ш. Тацуно ; общ. ред. и вступ, ст. В. И. Данилова-Данильяна ; пер. с англ. В. В. Зотова, С. П. Семе-нцова. - М. : Прогресс, 1989. - 344 с.

33. Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 830. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.

34. Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. - М. : Политиздат, 1987.-590 с.

35. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. - 2-ге вид., пе-рероб. і доп.- К. : Знання-Прес, 2002. - 295 с.

36. Шестак Н. В. Роль научных школ в подготовке молодых ученых / Н. В. Шестак, С. Ю. Астанина // Труды МГУ. - Вып. 95: Гуманитарные науки. Психология и социология образования. - М., 2006. -С.176-186.
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

Обновлено 07.01.2017 09:47
 

Случаные тэги (tags)

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта