Главная Литературный альманах Методи наукових досліджень. Навчальний посібник. Н.Т. Кунда, О.М. Куницька (2007, 83с.)

Вопрос-ответ

В чем состоит понимание науки как социокультурного феномена Наука, имея многочисленные определения, выступает в трех основных ипостасях. Она понимается...
Какова структура научной картины мира Научная картина мира предполагает систему научных обобщений, возвышающихся над конкретными проблемами отдельных...
Как соотносятся методы аналогии и моделирования Аналогия (от греч. — соответствие, сходство) — при выводе по аналогии знание, полученное из рассмотрения...
В чем состоят трудности процесса включения новых теоретических представлений в культуру Включение новых теоретических представлений в культуру — процесс...

Разместить рекламу на сайте

Методи наукових досліджень. Навчальний посібник. Н.Т. Кунда, О.М. Куницька (2007, 83с.)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Материал из категории  Литературный альманах
14.07.2012 14:16

Посилання

Кунда Н.Т. Методи наукових досліджень: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., що навчаються за напрямом «Трансп. технології» / Н.Т. Кунда, О.М. Куницька. - К.: НТУ, 2007. - 83 с. 

Анотація

Представлено основні математичні методи, способи та прийоми, що використовуються при проведенні наукових досліджень випадкових процесів та систем. Використано положення математичної статистики, теорій ігор, статистичних рішень, масового обслуговування, сітьового планування управління. Наведено приклади застосування математичного апарату для розв'язання задач фахової спрямованості.

Призначено для студентів факультету транспортних та інформаційних технологій, які вивчають дисципліну "Методи наукових досліджень".

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

ЗМІСТ

 

Вступ

5

Програма дисципліни

6

Перелік контрольних питань

9

Умови контрольних задач

11

Стислі теоретичні відомості

16

1. Імітаційне моделювання як засіб дослідження систем

16

2. Планування експерименту. Фактори і відгуки

17

3. Однофакторні експерименти. Факторний аналіз

18

4. Емпіричний розподіл випадкової величини. Варіаційний, статистичний ряд

19

5. Розмір вибірки. Довірчий інтервал і довірча імовірність

21

6. Функція розподілу. Функція щільності розподілу

22

7. Числові характеристики випадкової величини

24

8. Побудова закону розподілу та визначення числових характеристик

25

9. Вибіркова сукупність. Середнє значення сукупності. Теорема Чебишева

26

10. Оцінка сукупності за критерієм Манни-Уітні

28

11. Визначення узгодженості теоретичного і статистичного розподілу за критеріями згоди Пірсона і Колмогорова-Смірнова

28

12. Параметри і числові характеристики неперервних законів розподілу

29

13. Параметри і числові характеристики дискретних законів розподілу

32

14. Застосування розподілів для розв'язку задач на автотранспорті

33

15. Елементи теорії статистичних рішень. Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності (гра з природою)

34

16. Елементи теорії ігор. Гра з розумним противником. Спрощення платіжної матриці. Невигідні та дублюючі стратегії

36

17. Алгоритм розв'язку скінченної гри mxn

37

18. Вирівнювання експериментальних і статистичних даних за методом найменших квадратів

37

19. Інтерполювання, екстраполювання функцій. Інтерполяційний многочлен Лагранжа

39

20. Незалежні та стохастично залежні змінні. Кореляційна залежність

40

21. Кореляція між двома змінними. Числові характеристики інтенсивності та напрямку зв'язків. Коефіцієнт кореляції

41

22. Рівняння прямолінійної регресії

42

23. Підбір кривих. Типи регресійних моделей

43

24. Лінійна та квадратична апроксимація функцій

44

25. Кореляція рангів ознак. Коефіцієнт кореляції рангів Спірмена як міра зв'язку ознак

46

26. Кореляційний зв'язок при криволінійній залежності. Кореляційне відношення

47

27. Множинна кореляція. Коефіцієнт множинної кореляції. Оцінка надійності кореляційного аналізу за критеріями Z, t, F

48

28. Застосування марковських процесів для дослідження СМО

50

29. Складання рівнянь Колмогорова для імовірностей станів системи

51

30. Граничні імовірності станів систем

52

31. СМО з відмовами. Формули Ерланга

53

32. Особливості СМО з необмеженою чергою

54

33. СМО з довільним вхідним потоком і довільним часом обслуговування

55

34. Формули Літтла та Поллячека-Хінчина для довільних СМО

56

35. СМО з взаємодопомогою між каналами

57

36. Задачі сітьового планування і управління. Параметри сітьового графіку

58

37. Математичні моделі оптимізації сітьових графіків. Виявлення резервів часу робіт

62

38. Оптимізація використання робочої сили з застосуванням сітьового графіка

63

39. Спеціальні задачі лінійного програмування. Задача вибору

64

40. Задачі лінійного цілочислового програмування. Задача комівояжера

66

Приклади розв'язку типових задач

68

Вибір типу регресійної моделі

68

Визначення коефіцієнтів лінійної регресії

68

Перевірка гіпотези про незалежність випадкових величин

70

Перевірка на приналежність певному закону розподілу

71

Перевірка на незмінність закону розподілу

73

Визначення статистичних характеристик випадкових величин-1

74

Визначення статистичних характеристик випадкових величин-2

75

Застосування моделей масового обслуговування

76

Застосування моделей сітьового планування і управління (СПУ)

78

Застосування моделі гри з природою

79

Використана література

82

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Математическая обработка экспериментальных данных / Пособие по дисциплине "Вычислительная техника и программирование". С.В.Брановицкая, С.Г.Бондаренко и др.- К.: НТУ'КПИ", 1997.- 76 с.

2. Вентцель Е. С. Исследование операций-М., Советское радио, 1972, 552 с.

3. Основы математического моделирования (далі - ОММ). Вероятностные и статистические модели / Вшиневецкий В.И., Карандаков Г.В. Пособие для аспирантов. УТУ. 1999.-128 с.

4. ОММ. Математические модели оптимизации распределения ресурсов методами линейного программирования/ Вшиневецкий В. И. Методическое руководство для аспирантов и соискателей. УТУ. 1999.- 72 с.

5. ОММ. Математические модели сетевого планирования и управления / Вшиневецкий В.И. Для аспирантов и соискателей. УТУ. 1999.- 29 с.

6. ОММ. Игровые модели и методы обоснования решений / Вишневецкий В.И. Пособие для аспирантов и соискателей. УТУ. 1999.- 72 с.

7. Галушко В.Г. Вероятностно-статистические расчеты на транспорте.- К.: Вища школа, 1976.- 232 с.

8. Елементи теорії випадкових процесів та їх застосування для прийняття рішень. Методичні вказівки з дисципліни "Вища математика" / укл. В.ГДегтярь, І.М.Цуканов. - К.: УТУ, 1999.- 79 с.

9. Зайченко Ю.П. Исследование операций. Учеб. пособие для студентов вузов. К.:ВШ, 1979.-392 с.

10. Кофман А. Методы и модели исследования операций. Пер. с франц./Под редакцией Н.П.Бусленко. М.: Мир, 1977- 523 с.

11. Кремер Н.Ш. и др. Исследование операций в экономике. М. : Изд-во ЮНИТИ, 1997.-407с

12. Шарапов ОД. та ін. Системний аналіз. К.: Вища школа,1992. - 304 с.

13. Шеннон Р. Имитационное моделирование систем.- Искусство и наука. Пер. с англ. М.: Мир, 1978- 418 с.

14. Обробка сигналів: Підручник / В.П.Бабак. В.С.Хандецький, Е. Шрюфер. - К.: Либідь, 1996.-392 с.

15. Лабораторний практикум-І з дисципліни «Введення в дослідження операцій у транспортних системах» / Кунда Н.Т. К.: УТУ, 2000- 52 с.

16. Ігрові методи прийняття рішень. Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Введення в дослідження операцій у транспортних системах" / Укл. Кунда Н. Т.- К.: НТУ, 2005.- 39с.

17. Задачі дискретного програмування. Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Введення в дослідження операцій у транспортних системах" /Укл. Кунда Н.Т.- К.: НТУ, 2005.- 46с.

18. Четверухін Б.М. Дослідження операцій в транспортних системах. Частина 1. Методи лінійного програмування. Навч. посібник.- К.: НТУ, 2001.- 92 с.

19. Четверухін Б.М., Бакуліч О.О., Радкевич С.Д. Дослідження операцій в транспортних системах. Частина 2. Системи масового обслуговування. Навчальний посібник.-К.: НТУ, 2001.- 141 с

20. Четверухін Б.М. Дослідження операцій в транспортних системах. Частина 3. Спеціальні методи дослідження операцій. Навчальний посібник- К.: НТУ, 2004.-148 с.
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

Обновлено 07.01.2017 09:47
 

Случаные тэги (tags)

Результаты тестов

Последние результаты
(ОНИиТС) Тема 04. Организация творческой деятельности (7 тест.заданий) 71.43 %
(ОНИиТС) Тема 04. Организация творческой деятельности (7 тест.заданий) 71.43 %
(ОНИиТС) Тема 03. Эффективность и критер. науч. исслед. (9 тест.заданий) 55.56 %
Перейти к тестам
Логика диалектическая 1) (1) разработанная Гегелем теория развития самопознающего мышления и разворачивания им своего содержания от простого к сложному,...
Концепт 1) понятие, выражающее (и вместе с тем обозначающее) сущность какой-либо научной или философской теории («атом» — в атомистической теории...
Рациональное знание 1) знание, имеющее следующие свойства: понятийно-языковая выразимость, определенность значений и смысла понятий (терминов) и суждений...
Философия математики 1) раздел философии науки, исследующий философские основания и проблемы математики: онтологические, гносеологические,...
Химическая реальность 1) совокупность химических элементов, их соединений, химических связей, веществ и их взаимопревращений. Базисная структура...
Неклассическая наука наука к. XIX - пер. пол. XX в., базирующаяся на принципиально иных (в отличие от классической науки) онтологических...
Научная картина мира высшая форма систематизации научного знания. Научная картина мира имеет три основных аспекта - онтологический, гносеологический и...
Факт (от лат. factum - сделанное, совершившееся) - 1) в широком смысле - синоним понятий «данность», «действительность», «реальность», «истина»,...
Предмет философии науки Объектом исследования философии науки по определению является наука. Но наука выступает объектом изучения многих конкретных...
Научная модель Модель (от лат. modus, modulus - мера, образ, способ) - искусственно созданный объект, опытный образец или информационно-знаковый аналог...

Научные исследования в логистике и на транспорте Copyright © 2011-2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

Бесплатный анализ сайта